M-realin toisen vuosiineljännekksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 4 miljoonaa euroa


            
M-real Oyj:n pörssitiedote 26.7.2007

Tulos vuoden 2007 toiselta neljännekseltä


 * Liikevaihto 1 360 miljoonaa euroa (Q1/07: 1 432). Liikevaihto
  aleni suunnitelman mukaisten omaisuusmyyntien ja koneiden
  sulkemisten takia
 * Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 4 miljoonaa euroa (Q1/07:
  31). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -9 miljoonaa euroa
  (Q1/07: 104)
 * Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -29 miljoonaa euroa
  (Q1/07: -15). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät
  -42 miljoonaa euroa (Q1/07: 58). Tulosta rasittivat suunnitelman
  mukaiset kunnossapitoseisokit ja puun saatavuusongelmat sekä puun
  korkea hinta


Tulos vuoden 2007 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta


 * Liikevaihto 2 792 miljoonaa euroa (Q1-Q2/06: 2 819)
 * Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 35 miljoonaa euroa
  (Q1-Q2/06: 14). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 95
  miljoonaa euroa (Q1-Q2/06: -40)
 * Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä -44 miljoonaa euroa
  (Q1-Q2/06: -41)

Toisen vuosineljänneksen tapahtumat


 * Kotelotehtaat Suomessa ja Unkarissa myytiin touko-kesäkuun
  vaihteessa. Kauppojen velaton hinta oli noin 35 miljoonaa euroa.
  Kaupoista kirjattiin noin 2 miljoonan euron tappio toisen
  vuosineljänneksen tulokseen
 * Tampereella sijaitsevan Takon kartonkitehtaan kartonkikonelinja 2
  päätettiin sulkea heinäkuun loppuun mennessä. Linjan tuotanto
  siirretään M-realin muille Suomessa sijaitseville
  kartonkikoneille
 * Sellutuotannossa oli suunniteltujen isojen kunnossapitoseisokkien
  lisäksi normaalia enemmän seisokkeja puupulan seurauksena"Saneerausohjelmamme lisätoimenpiteineen etenee hyvin, mutta
poikkeuksellisen vaikea puutilanne on leikannut osan
tehostamistoimien tuloksista. Toimistopaperin ja pakkauskartongin
hinnankorotukset etenivät, mutta muiden laatujen osalta tilanne on
edelleenkin epätyydyttävä. Strateginen valintamme luopua omasta
tukkuriliiketoiminnasta myymällä Map Merchant Group tiivistää
entisestään yhteistyötä valittujen tukkureiden kanssa ja tukee myös
velkaisuuden pienentämistavoitettamme."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real Oyj


TUNNUSLUKUJA       Q2/07 Q1/07 Q2/06 Q1-Q2/07 Q1-Q2/06  2006
Liikevaihto, Me     1 360 1 432 1 378  2 792  2 819 5 624
EBITDA, Me         73  201   17   274   145  299
ilman kertaluonteisia
eriä, Me          84  112   71   196   199  411
Liiketulos, Me       -9  104  -75    95   -40  -271
ilman kertaluonteisia
eriä, Me           4   31  -21    35    14   45
Tulos ennen veroja, Me   -42   58  -111    16   -95  -408
ilman kertaluonteisia
eriä, Me          -29  -15  -57   -44   -41  -92
Kauden tulos, Me      -49   54  -103    5   -100  -399
Tulos/osake, e      -0,15  0,16 -0,31   0,01  -0,30 -1,21
Oman pääoman tuotto, %  -10,4  11,2 -18,3   0,5   -8,9 -18,9
ilman kertaluonteisia
eriä, %          -8,8  -5,4  -9,1   -7,2   -4,3  -4,4
Sijoitetun pääoman
tuotto, %         -0,5  9,6  -5,6   4,6   -1,1  -5,2
ilman kertaluonteisia
eriä, %          0,7  3,2  -1,2   2,0   1,1  1,4
Omavaraisuusaste kauden
lopussa, %        32,8  32,9  35,0   32,8   35,0  30,9
Velkaantumisaste kauden
lopussa, %         117  114  108   117   108  126
Korolliset nettovelat
kauden lopussa, Me    2 192 2 189 2 381  2 192  2 381 2 403
Bruttoinvestoinnit, Me   62   50  101   112   204  428
Paperitoimitukset
1 000 tn          965 1 029 1 040  1 994  2 120 4 192
Kartonkitoimitukset
1 000 tn          313  302  284   615   588 1 161
Henkilöstö kauden
lopussa         13 302 13 538 15 277  13 302  15 277 14 125

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Markkinatilanne

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset olivat tammi-kesäkuussa viime vuoden tasolla.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin ja päällystämättömän hienopaperin
osalta toimitukset laskivat marginaalisesti. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin markkinahinnat Euroopassa ovat jonkin verran
laskeneet, päällystetyn hienopaperin markkinahinnoissa ei sen sijaan
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Päällystämättömän hienopaperin
hinta on edelleen nousussa.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien kokonaistoimitukset olivat
edellistä vuotta korkeammat.
Huhti-kesäkuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Liikevaihto oli 1 360 miljoonaa euroa (Q1/07: 1 432).
Vertailukelpoinen liikevaihto aleni
4,8 prosenttia.

Liiketulos oli -9 miljoonaa euroa (Q1/07: 104). Liiketulokseen
sisältyy kertaluonteisina kuluina 9 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja
2 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen kotimaan
toimintojen tulosparannusohjelmaan sisältäen muun muassa Takon
kartonkitehtaan kartonkikonelinja 2:n sulkemiskustannukset. Lisäksi
liiketulokseen sisältyy 2 miljoonan euron myyntitappio Suomen ja
Unkarin kotelotehtaiden myynnistä.

Vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi
kertaluonteisena tuottona 135 miljoonan euron myyntivoitto
Metsä-Botnian osakkeiden myynnistä Metsäliitto Osuuskunnalle.
Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi
kertaluonteisina kuluina 62 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät
olivat:


 * 14 miljoonan euron kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi
 * 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi
 * 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan
  omaisuuden arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n
  mukaisesti.


Kertaluonteiset erät nettona olivat vuoden 2007 toisella
vuosineljänneksellä -13 miljoonaa euroa (Q1/07: 73).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (31).
Liiketulosta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna heikensivät
suunnitelman mukaiset laajat kunnossapitoseisokit sekä pääsiäis- ja
juhannusseisokit, puun saatavuusongelmat, edelleen noussut puun
hinta, sekä edellistä neljännestä alempi päällystetyn
aikakauslehtipaperin keskimääräinen myyntihinta. Tulosta paransi
päällystämättömän hienopaperin noin 3 prosentin hinnannousu.

Huhti-kesäkuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 965 000 tonnia
(Q1/07: 1 029 000). Katsauskaudella tuotantoa rajoitettiin kysyntää
vastaavaksi 50 000 tonnilla (41 000).
Kartongin toimitukset huhti-kesäkuussa olivat 313 000 tonnia (302
000) ja tuotannon rajoitukset olivat 31 000 tonnia (17 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -32 miljoonaa euroa (-46).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat
2 miljoonaa euroa (-5). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -34
miljoonaa euroa (-41). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten purkamisesta syntynyttä voittoa ja korkosuojausten
arvostusvoittoa 7 miljoonaa euroa (-1).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -42 miljoonaa euroa (58). Tulos
ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -29 miljoonaa euroa
(-15). Tuloverojen negatiivinen vaikutus, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, oli 7 miljoonaa euroa (4).

Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (0,16). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (-0,08). Oman pääoman
tuotto oli -10,4 prosenttia (11,2), ilman kertaluonteisia eriä -8,8
(-5,4). Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,5 prosenttia (9,6), ilman
kertaluonteisia eriä 0,7 prosenttia (3,2).

Tammi-kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Liikevaihto oli 2 792 miljoonaa euroa (Q1-Q2/06: 2 819).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 1,7 prosenttia.

Liiketulos oli 95 miljoonaa euroa (-40). Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 35 miljoonaa euroa (14). Vuoden 2007
tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät nettona olivat 60 miljoonaa euroa
ja niistä merkittävimmät olivat:


 * 135 miljoonan euron myyntivoitto Metsä-Botnian osakkeista
 * 14 miljoonan euron kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi
 * 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
  loppuunsaattamiseksi
 * 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan
  omaisuuden arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n
  mukaisesti
 * 11 miljoonan euron kuluvaraus ja käyttöomaisuuden alaskirjaus
  kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyen.


Vuoden 2006 tammi-kesäkuun kertaluonteiset erät nettona olivat 54
miljoonaa euroa ja niistä merkittävimmät olivat:


 * 35 miljoonan euron luovutustappio Pont Sainte Maxencen
  paperitehtaasta
 * 19 miljoonan euron kuluvaraukset Alizayn, Stockstadtin ja
  Halleinin tehtaiden tehostamisohjelmiin liittyen.


Consumer Packagingin, hienopapereiden sekä tukkuritoiminnan
kannattavuus parani positiivisen hintakehityksen ja
tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Tehostamistoimenpiteistä
huolimatta Publishing-toimialan kannattavuus huonontui heikon
Yhdysvaltain dollarin ja negatiivisen hintakehityksen seurauksena.
Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna paransivat päällystämättömän hienopaperin noin
9 prosentin hinnannousu sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.
Liiketulosta alensivat keskimäärin 8 prosenttia heikompi Yhdysvaltain
dollari, noussut kuitupuun hinta sekä heikentyneestä puun
saatavuudesta aiheutuneet tuotannon menetykset massatehtailla sekä
mittavat kunnossapitoseisokit Alizayn ja Husumin sellutehtailla.
Edellisen vuoden tammi-kesäkuun tulosta rasitti Alizayn kunnossapito-
ja investointiseisokki sekä Simpeleen kartonkitehtaan
investointiseisokki.

Tammi-kesäkuun aikana paperin kokonaistoimitusmäärä oli 1 994 000
tonnia (2 120 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 91
000 tonnilla (99 000). Kartongin toimitukset olivat 615 000 tonnia
(588 000) ja tuotannon rajoitukset 48 000 tonnia (31 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -78 miljoonaa euroa (-54).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat
-3 miljoonaa euroa (5). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -75
miljoonaa euroa (-59). Muihin rahoituskuluihin sisältyy
korkosuojausten purkamisesta syntynyttä voittoa ja korkosuojausten
arvostusvoittoa 6 miljoonaa euroa (7).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (-95). Tulos
ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -44 miljoonaa euroa
(-41). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos,
olivat -11 miljoonaa euroa (-5).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,30). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,21 (-0,15). Oman pääoman tuotto oli
0,5 prosenttia (-8,9), ilman kertaluonteisia eriä
 -7,2 (-4,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,6 prosenttia (-1,1),
ilman kertaluonteisia eriä
2,0 prosenttia (1,1).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 30.6.2007 oli 13 302 (31.12.2006: 14 125), josta
Suomessa työskenteli 4 243 (4 220). Yrityskauppojen osuus
vähennyksistä vuonna 2007 on 678 henkilöä. Kesätyöntekijöitä oli
kesäkuun lopussa noin 400 henkilöä. Tammi-kesäkuussa M-realin
palveluksessa oli keskimäärin 13 610 henkilöä (Q1-Q2/06: 15 207).
Vuonna 2007 henkilöstömäärään sisältyy 30 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä ja vuonna 2006
39 prosenttia.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 112 miljoonaa
euroa (Q1-Q2/06: 204). Niihin sisältyy 72 miljoonan euron osuus
Metsä-Botnian investoinneista (90). Metsä-Botnian investointiosuus
perustuu M-realin omistusosuuteen, joka vuonna 2007 on 30 prosenttia
ja vuonna 2006 oli 39 prosenttia.

Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdasinvestointi etenee suunnitelmien
mukaisesti ja tehdas on käynnistettävissä syyskuussa. M-real
saavuttaa tehtaan käynnistymisen myötä strategiansa mukaisen
selluomavaraisuuden. Uruguayn tehdas on käynnistyttyään yksi maailman
kustannustehokkaimmista kemiallisen sellun tuotantolaitoksista.

Yrityskaupat ja rakennejärjestelyt

30.1.2007 M-real myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista
Metsäliitto Osuuskunnalle
240 miljoonalla eurolla kirjaten 135 miljoonan euron myyntivoiton.

M-real myi touko-kesäkuun vaihteessa tytäryhtiönsä Takon Kotelotehdas
Oy:n Pyroll Oy:lle ja M-real Petöfi Nyomda Kft:n saksalaiselle STI
Groupille. Näiden Suomessa ja Unkarissa sijaitsevien kotelotehtaiden
myyntien yhteenlaskettu velaton kauppahinta oli noin 35 miljoonaa
euroa. Kaupoista kirjattiin noin 2 miljoonan euron tappio toisen
vuosineljänneksen tulokseen. Kauppojen vaikutus liikevoittoon ilman
kertaluonteisia eriä kuluvana vuonna on lievästi negatiivinen ja
vuotuinen liikevaihto vähenee näiden kauppojen seurauksena noin 55
miljoonaa euroa.

Kaupat olivat osa M-realin lokakuussa 2006 julkistamaa
saneerausohjelmaa.

Rahoitus

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 32,8 prosenttia (31.12.2006:
30,9) ja velkaantumisaste 117 prosenttia (126). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu
120 prosentin raja yhtiön velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu velkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 102 prosenttia
(111) ja omavaraisuusaste noin 36 prosenttia (34).

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 2 192 miljoonaa euroa
(2 403). Pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 12
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 77 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli kesäkuun lopussa 6,8
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 3,8 vuotta.
Lainojen korkosidonnaisuusaika oli kesäkuun lopussa 7,2 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 7 ja 8 kuukauden
välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat tammi-kesäkuussa 132
miljoonaa euroa (Q1-Q2/06: 106). Käyttöpääoma nousi 18 miljoonaa
euroa (57).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 6 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 6 ja 7 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin
97 prosenttia.
Maksuvalmius on hyvä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli kesäkuun
lopussa 1 329 miljoonaa euroa, josta 1 155 miljoonaa oli sitovia
pitkäaikaisia luottosopimuksia ja 174 miljoonaa likvidejä varoja ja
sijoituksia. Lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössä
oli ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä lähes 600 miljoonan euron arvosta.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi OMX Helsingin Pörssissä
tammi-kesäkuussa oli 5,94 euroa, alin 4,43 euroa ja keskikurssi 5,18
euroa. Kesäkuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 4,85 euroa. Vuoden 2006
keskikurssi oli 4,41 euroa. Vuoden 2006 lopussa kurssi oli 4,79
euroa.

B-osakkeen vaihto oli 1 327 miljoonaa euroa, eli 88 prosenttia
osakekannasta.
A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 1 590
miljoonaa euroa. Metsäliitto Osuuskunta omisti kesäkuun lopussa 38,6
prosenttia osakkeista ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli
60,5 prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista nousi 41,3
prosenttiin.

Yhtiökokous 13.3.2007 valtuutti hallituksen toistaiseksi päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai yhden tai useamman
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
siten, että osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan
merkitä uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia
B-osakkeita yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40
eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön
taseen vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Kilpailuoikeudelliset joukkokanteet

EU:n komission 2006 päättämien hienopaperia ja aikakauslehtipaperia
koskeneiden tutkimusten yhteydessä aikakauslehtipaperin ostajat
olivat 2004 nostaneet Yhdysvalloissa useita joukkokanteita, joissa
M-real oli nimetty muiden paperinvalmistajien kanssa vastaajaksi.
Toukokuussa 2007 viimeisenkin M-realia vastaan nostetun joukkokanteen
kantajat lähtökohtaisesti luopuivat vaateistaan M-realia vastaan.

Strategiatarkastelu ja siihen liittyvät toimenpiteet

Lokakuussa 2006 käynnistetty saneerausohjelma etenee laajennettuna.
Toimenpiteet 100 miljoonan euron kustannussäästöjen aikaansaamiseksi
ja käyttöpääoman vähentämiseksi 100 miljoonalla eurolla on määritelty
ja toteutus on käynnistetty. Tammikuussa 2007 M-real myi 9 prosenttia
Metsä-Botnian osakkeista Metsäliitto Osuuskunnalle 240 miljoonalla
eurolla kirjaten 135 miljoonan euron myyntivoiton. Lisäksi M-real myi
touko-kesäkuun vaihteessa Takon ja Petöfin kotelotehtaat yhteensä 35
miljoonalla eurolla. Meulemansin kotelotehtaan myyntiprosessi jatkuu.
Paperitukkuri Map Merchant Groupin myynnistä 382 miljoonalla eurolla
ilmoitettiin heinäkuun alussa - kauppa edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan toteuduttua M-real on
myynyt omaisuuseriä yli 650 miljoonalla eurolla ylittäen 500
miljoonan euron tavoitteen.

Sittingbournen hienopaperitehdas Iso-Britanniassa suljettiin
tammikuun lopussa ja Gohrsmühlen hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa
helmikuun lopussa. Wifstan hienopaperitehdas Ruotsissa suljettiin
heinäkuussa. Yhteensä noin kolmannes suljettujen koneiden tuotannosta
on siirretty M-realin muille koneille. Sulkemisiin liittyen on vuoden
2006 tilinpäätökseen kirjattu kuluksi 76 miljoonaa euroa ja vuoden
2007 ensimmäisellä neljänneksellä 43 miljoonan euron kuluvaraus
sulkemisten loppuunsaattamiseksi. Sulkemisten kassavaikutukset ovat
noin -80 miljoonaa euroa, josta hieman yli puolet realisoituu vuonna
2007 ja loput vuosina 2008 - 2015.

Kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyvät
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on saatu päätökseen. Ohjelman
kokonaishenkilöstövaikutus on noin 500 henkilötyövuotta. Tämän
lisäksi neuvotteluissa on sovittu vakanssimuutoksista ja muista
tehostamistoimista siten, että määräaikaisen ja lomittavan työvoiman
tarve pienenee noin 100 henkilötyövuodella. Päätetyillä ja
aikaisemmin toteutetuilla toimenpiteillä saavutetaan Suomen
toiminnoissa noin 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt
täysimääräisenä vuoden 2009 alusta. Ohjelmasta aiheutuvat noin 11
miljoonan euron kertaluonteiset kulut kirjattiin toiselle
vuosineljännekselle. Summa sisältää noin 2 miljoonan euron
alaskirjauksen käyttöomaisuudesta. Takon kartonkitehtaan
kartonkikonelinja 2, jonka vuosikapasiteetti on 70 000 tonnia,
suljetaan aiemmin ilmoitetun mukaisesti 31.7.2007 mennessä. Tuotanto
siirretään pääosin Consumer Packaging -toimialan muille koneille.

Kauden jälkeiset tapahtumat

M-real teki merkittävän strategisen linjauksen omien tuotteidensa
jakelun uudelleen järjestelemiseksi tavoitteenaan tiivistää
yhteistyötä valittujen eurooppalaisten paperitukkureiden kanssa.
Osana uutta jakelustrategiaa M-real ilmoitti 6.7.2007 Map Merchant
Holdings BV:n ja sen tytäryhtiöiden myymisestä ranskalaiselle Antalis
International SAS:lle. Kaupan kokonaisarvo sisältäen mahdolliset
velka- ja eläkevastuut on 382 miljoonaa euroa. Kaupasta M-real arvioi
kirjaavansa noin 80 miljoonan euron myyntivoiton, joka sisällytetään
kaupan päätöshetken vuosineljänneksen lukuihin. Kaupalla ei ole
vaikutusta M-realin tulokseen ennen veroja lukuun ottamatta
kertaluonteista tulosvaikutusta tehdystä kaupasta. Velkaantumisasteen
arvioidaan laskevan kauppaan liittyen 21 prosenttiyksikköä. Kaupan
toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää, ja sen arvioidaan
toteutuvan vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana.

M-real ilmoitti toukokuussa käyttävänsä osto-oikeutensa koskien
Kyröskosken kaasukombivoimalaa sekä maa-alueita, joilla Kyröskosken
tehtaat sijaitsevat.
Noin 13 miljoonan euron arvoinen kauppa toteutettiin sopimuksen
osto-oikeutta koskevien ehtojen mukaisesti 1.7.2007.

Puuhuolto

Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen leuto talvi on aiheuttanut
tilapäisiä puun saatavuusongelmia. Talvikauden jäädessä lähes
kolmanneksen normaalia lyhyemmäksi oli Suomen ja Ruotsin tehtaiden
puuhuolto korjuuongelmien takia haasteellista ja varastot jäivät
selvästi normaalia alhaisemmalle tasolle. Puun hinnan odotetaan
pysyvän korkeana. Keski-Euroopassa puun lisääntyneen energiakäytön
seurauksena noussut puun hinta on viime aikoina kuitenkin ollut
lievästi laskussa. Myrskytuhot ja lauhan talven myötä vähentynyt
energiapuun hankinta myötävaikuttavat tähän hintakehitykseen.

Myös Venäjällä poikkeuksellisen leuto talvi vaikeutti puunhankintaa.
Lisäksi Venäjän valtion toimeenpanemat puun vientitullien korotukset
nostavat epäsuorasti puun hintaa. M-realin käyttämästä puusta noin 10
prosenttia tulee Venäjältä ja tämä määrä on tarvittaessa
korvattavissa muista lähteistä saatavalla puulla.

Lähiajan näkymät

Toimistopaperin ja pakkauskartongin kysynnän ja hintakehityksen
arvioidaan jatkuvan hyvänä vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.
Heikon Yhdysvaltain dollarin ja siitä aiheutuvien eurooppalaisten
tuottajien vientitoimitusten kotiutuksen takia päällystetyn
hienopaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin hintakehityksen
ennustaminen on erityisen vaikeaa.

M-real on ilmoittanut päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
hinnankorotuksista syksyn aikana. Taivekartongin uusien tilausten
hintaa nostettiin toisella vuosineljänneksellä onnistuneesti ja
lisäkorotuksiin pyritään markkinatilanteen salliessa. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin hintojen lasku Euroopassa vaikuttaa pysähtyneen.
Markkinatasapainon parantuessa kapasiteetin sulkemisten myötä
mahdollisuudet hintojen korottamiseksi pyritään hyödyntämään toisen
vuosipuoliskon aikana.

Tuotannontekijöiden kustannuksissa ei ole havaittavissa helpotuksia.
Koko vuoden 2007 kustannusnousut ylittävät näillä näkymin hieman
kustannussäästöohjelmien tuomat säästöt.

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan parempi kuin toisella
neljänneksellä.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista.
M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksen sivulla 25 on lisätietoja
riskitekijöistä.


M-REAL OYJ


Lisätiedot:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 469 4321
Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 469 4541

TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging                          Q1-Q2 Q1-Q2
           Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     243  235  241  236  237  478  494  971
EBITDA, Me        28  39  25  38  24  67  68  131
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         33  39  25  38  24  72  68  131
Liiketulos, Me      8  21   0  17   2  29  26  43
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         15  21   4  17   2  36  26  47
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        4,1 10,9  0,3  7,5  1,3  7,6  6,1  5,1
ilman kertaluonteisia
eriä, %         7,9 10,9  2,1  7,5  1,3  9,4  6,1  5,6
Toimitukset, 1 000 tn  313  302  288  285  284  615  588 1 161
Kartonkituotanto,
1 000 tn        302  311  279  273  270  613  569 1 121

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Consumer Packaging -toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 15 miljoonaa
euroa (Q1/07: 21). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 8
miljoonaa euroa (21). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisina
kuluina 5 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja 2 miljoonaa euroa
käyttöomaisuuden alaskirjauksia liittyen kotimaan toimintojen
tulosparannusohjelmaan. Summat sisältävät Takon kartonkitehtaan
kartonkikonelinja 2:n sulkemiskustannukset.

Tulosta heikensivät lähinnä kausiluontoisesti korkeammat kiinteät
kustannukset johtuen pääsiäis- ja juhannusseisokeista, tuotevaraston
aleneminen sekä Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat edellisen
vuosineljänneksen tasolla. M-realin taivekartongin toimitukset
kasvoivat 4 prosenttia. Taivekartongin euromääräinen myyntihinta oli
hieman edellistä vuosineljännestä alempi johtuen edelleen
heikentyneestä Yhdysvaltain dollarista.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli 3 prosenttia korkeampi kuin
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskimääräinen myyntihinta pysyi
lähes ennallaan.

Tammi-kesäkuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Toimialan tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 36
miljoonaa euroa
(Q1-Q2/06: 26). Edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuutta paransi
lähinnä korkeampi toimitusmäärä ja toiminnan tehostaminen. Edellisen
vuoden tammi-kesäkuun tulosta rasittivat Simpeleen tehtaan
investointiseisokki sekä Suomen paperityöntekijöiden lakko.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 5
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin
toimitukset olivat 5 prosenttia korkeammat. Taivekartongin
euromääräinen myyntihinta oli viime vuotta alhaisempi heikentyneestä
dollarista johtuen.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli huomattavasti viime vuotta
korkeampi. Euromääräinen keskihinta oli viime vuotta vastaavalla
tasolla. Tapettipaperin myyntihinta on noussut selvästi.

Jo myydyt Suomen ja Unkarin sekä myynnissä oleva Belgian kotelotehdas
on vuoden 2007 alusta alkaen raportoitu Muussa toiminnassa.

Publishing                          Q1-Q2 Q1-Q2
           Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     208  212  220  226  216  420  441  887
EBITDA, Me        12  21  23  36  23  33  55  114
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         15  21  23  36  23  36  55  114
Liiketulos, Me      -7   3   3  14   2  -4  13  30
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         -4   3   3  14   2  -1  13  30
Sijoitetun pääoman
tuotto,%        -2,5  1,3  1,4  5,3  0,9 -0,6  2,5  3,0
ilman kertaluonteisia
eriä,%         -1,3  1,3  1,4  5,3  0,9  0,0  2,5  3,0
Toimitukset, 1 000 tn  302  303  313  320  307  605  624 1 258
Tuotanto, 1 000 tn   287  282  283  307  270  569  577 1 167

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Publishing-toimialan toisen vuosineljänneksen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli
-4 miljoonaa euroa (Q1/07: 3). Kertaluonteisena eränä raportoitiin 3
miljoonan euron kuluvaraus liittyen kotimaan toimintojen
tulosparannusohjelmaan. Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli
-7 miljoonaa euroa (3). Liiketulosta heikensivät lähinnä
keskimääräisen myyntihinnan lasku, korkeammat kiinteät kustannukset
pääsiäis-, juhannus- ja vuosihuoltoseisokeista johtuen, sekä
korkeammat kuitukustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat
4 prosenttia. Publishing-toimialan toimitusmäärä pysyi lähes
ennallaan.


Tammi-kesäkuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Publishing-toimialan tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli -1 miljoona euroa (Q1-Q2/06: 13). Liiketulosta heikensivät
lähinnä korkeammat kuitukustannukset, keskimääräisen myyntihinnan
lasku ja alhaisempi toimitusmäärä. Liiketulosta paransivat
kustannussäästötoimenpiteet.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat 1 prosentin. Publishing-toimialan toimitusmäärä
laski 3 prosenttia.
Commercial Printing


                          Q1-Q2 Q1-Q2
           Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     339  366  369  361  380  705  774 1 504
EBITDA, Me        19   6  -33  14  -26  25  -2  -21
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         18  20  19  16  15  38  39  74
Liiketulos, Me      -5  -17 -179  -10  -51  -22  -53 -242
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         -6  -3  -6  -8  -10  -9  -12  -26
Sijoitetun pääoman
tuotto,%        -1,6 -6,3 -63,3 -3,2 -16,2 -4,0 -8,6 -21,7
ilman kertaluonteisia
eriä, %        -2,0 -0,8 -1,9 -2,6 -3,2 -1,4 -1,9 -2,2
Toimitukset, 1 000 tn  422  454  464  453  481  876  978 1 895
Tuotanto, 1 000 tn   448  457  464  456  494  905 1003 1 923

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Commercial Printing -toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli vuoden toisella neljänneksellä -6 miljoonaa euroa (Q1/07: -3).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli
 -5 miljoonaa euroa (Q1/07: -17). Kertaluonteiset erät nettona olivat
1 miljoona euroa
(Q1/07: -14).

Toimialan kokonaistoimitusmäärä oli noin 7 prosenttia edellistä
vuosineljännestä alhaisempi. Vertailukelpoinen toimitusmäärä laski 3
prosenttia Sittingbournen tehtaan ja Gohrsmühlen koneiden 6 ja 7
sulkeminen huomioon ottaen. Raaka-ainekustannuksista sellun hinnat
ovat pysyneet korkealla tasolla ja puun hinnat ovat edelleen
nousseet. Puun korkean hinnan sekä saatavuusongelmien seurauksena
massan tuotantoa on jossain määrin rajoitettu.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 5 prosenttia.
M-realin päällystetyn hienopaperin kokonaistoimitukset olivat 7
prosenttia edellistä vuosineljännestä alhaisemmat. Vertailukelpoinen
päällystetyn hienopaperin toimitusmäärä laski kolme prosenttia.
Keskimääräinen euromääräinen myyntihinta nousi 1 prosentin.
Päällystettyjen hienopapereiden kysyntä ja sen seurauksena
käyntiasteet ovat alentuneet vuoden toisella neljänneksellä.

Päällystämättömien hienopapereiden euromääräinen myyntihinta nousi 3
prosenttia. Myös erikoispaperien hinnat jatkoivat lievää nousuaan.

Tammi-kesäkuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli
-9 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/06: -12). Kokonaistoimitukset olivat noin 10 prosenttia
alhaisemmat kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten johtuen
Sittingbournen tehtaan ja Gohrsmühlen koneiden sulkemisesta sekä Pont
Sainte Maxencen tehtaan myymisestä. Vertailukelpoinen toimitusmäärä
oli samalla tasolla kuin vertailukaudella. Kannattavuutta heikensivät
erityisesti edellistä vuotta selvästi korkeammat kuitukustannukset.
Toimialan vertailukelpoinen euromääräinen myynnin keskihinta oli
edellisvuoden tasolla huolimatta valuuttakurssien heikkenemisestä
suhteessa euroon. Kannattavuutta paransivat säästöohjelman
seurauksena saavutetut kustannussäästöt sekä tappiollista yksiköistä
luopuminen.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
olivat edellisen vuoden tasolla. M-realin päällystetyn hienopaperin
kokonaistoimitusmäärä aleni lähes 9 prosenttia. Vertailukelpoinen
toimitusmäärä pysyi ennallaan.

Office Papers


                          Q1-Q2 Q1-Q2
           Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     183  202  189  181  174  385  357  727
EBITDA, Me        15  -8  26  15  -2   7  18  59
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         15  22  26  15   8  37  28  69
Liiketulos, Me      1  -22  -4  -1  -17  -21  -13  -18
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         1   8  11  -1  -7   9  -3   7
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        0,6 -12,0 -1,9 -0,2 -9,0 -5,7 -3,4 -2,3
ilman kertaluonteisia
eriä, %         0,6  5,0  6,0 -0,2 -3,7  2,7 -0,7  1,1
Toimitukset, 1 000 tn  241  272  264  258  251  513  517 1 039
Tuotanto, 1 000 tn   257  280  253  259  252  537  516 1 028

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Office Papers -toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli
toisella vuosineljänneksellä
1 miljoona euroa (Q1/07: 8).

Kertaluonteisena eränä edellisellä vuosineljänneksellä raportoitiin
noin 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
loppuunsaattamiseksi. Toisella vuosineljänneksellä ei ollut
kertaluonteisia eriä.

Tulosta ilman kertaluonteisia eriä heikensivät erityisesti Alizayn ja
Husumin tehtaiden vuosihuoltoseisokit sekä toimitusmäärän lasku.
Tulosta paransi keskimääräisen myyntihinnan noin 3 prosentin nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat
7 prosenttia. Office Papers -toimialan toimitusmäärä laski 11
prosenttia.

Tammi-kesäkuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli
9 miljoonaa euroa (-3). Vuonna 2006 kertaluonteisena eränä
raportointiin toimialan 10 miljoonan euron osuus Alizayn tehtaan
tehostamisohjelman kuluvarauksesta.

Tulosta paransi lähinnä keskimääräisen myyntihinnan noin 9 prosentin
nousu sekä kiinteiden kustannusten lasku. Tulosta heikensivät
nousseet raaka-aine- ja energiakustannukset.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat
1 prosentin. Office Papers -toimialan toimitusmäärä laski 1
prosentin.

Map Merchant Group


                          Q1-Q2 Q1-Q2
           Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Liikevaihto, Me     349  379  388  342  354  728  719 1 438
EBITDA, Me        7   8   5   5   8  15  17  27
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         7  11  11   5   8  18  17  33
Liiketulos, Me      6   7  -59   3   7  13  14  -42
ilman kertaluonteisia
eriä, Me         6  10  10   3   7  16  14  27
Sijoitetun pääoman
tuotto, %        8,9 11,8 -82,8  4,9  8,2 10,3  8,5 -14,2
ilman kertaluonteisia
eriä, %         9,2 15,9 14,0  4,9  8,2 12,4  8,5  9,4
Toimitukset, 1 000 tn  339  372  367  347  354  711  717 1 431

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli toisella vuosineljänneksellä 6 miljoonaa euroa (Q1/07: 10).
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä raportoitiin lisäksi
kertaluonteisena kuluna 3 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi
kausiluonteisesti alempi toimitusmäärä.

Tammi-kesäkuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2006

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 16 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/06: 14). Tulosta paransi hieman kasvanut toimitusmäärä ja
nousseet toimistopaperihinnat.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lyhennetty tuloslaskelma


               Q1-Q2 Q1-Q2
               2007  2006 Muutos  2006 Q1/07 Q2/07
Jatkuvat toiminnot
Me
Liikevaihto         2 792 2 819  -27 5 624 1 432 1 360
Liiketoiminnan muut tuotot   183   69  114  116  155   28
Liiketoiminnan kulut    -2 701 -2 743   42 -5 441 -1 386 -1 315
Poistot ja arvonalentumiset  -179  -185   6  -570  -97  -82
Liiketulos           95  -40  135  -271  104   -9
% liikevaihdosta        3,4  -1,4     -4,8  7,3  -0,7
Osuus osakkuusyhtiöiden     -1   -1   0   0   0   -1
tuloksista
Kurssierot           -3   5   -8   0   -5   2
Muut rahoitustuotot ja     -75  -59  -16  -137  -41  -34
-kulut
Tulos ennen veroja       16  -95  111  -408   58  -42
% liikevaihdosta        0,6  -3,4     -7,3  4,1  -3,1
Tuloverot           -11   -5   -6   9   -4   -7
Kauden tulos           5  -100  105  -399   54  -49
% liikevaihdosta        0,2  -3,5     -7,1  3,8  -3,6Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille       5 -100 105 -396  54  -49
Vähemmistölle           0   0  0  -3  0   0
Emoyhtiön omistajille           0,31
kuuluvasta konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos (e/osake) 0,01 -0,30   -1,21 0,16 -0,15


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Lyhennetty tase


Me               30.6.  % 30.6.  % 31.12.  %
                 2007    2006    2006
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo             376 6,6  570 9,1  376 6,1
Muut aineettomat
käyttöomaisuushyödykkeet      50 0,9  95 1,5   62 1,0
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet    2 956 51,6 3 174 50,5 3 156 51,1
Biologiset hyödykkeet       44 0,8  43 0,7   52 0,8
Osuudet osakkuus- ja
muissa yhtiöissä         107 1,8  115 1,8  109 1,8
Korolliset saamiset        34 0,6  38 0,6   34 0,6
Laskennalliset verosaamiset    31 0,5  32 0,5   31 0,5
Muut korottomat saamiset      8 0,1  13 0,2   18 0,3
                3 606 62,9 4 080 64,9 3 838 62,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus          679 11,9  737 11,7  676 11,0
Saamiset
Korolliset saamiset        55 1,0  169 2,7  163 2,6
Korottomat saamiset       1 180 20,6 1 202 19,1 1 210 19,6
Rahat ja pankkisaamiset      174 3,0  99 1,6  182 2,9
                2 088 36,5 2 207 35,1 2 231 36,1
Myytävänä olevat omaisuuserät   32 0,6   0     103 1,7
Varat yhteensä         5 726 100 6 287 100 6 172 100

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma       1 823 31,9 2 142 34,1 1 843 29,9
Vähemmistöosuus          52 0,9  58 0,9   63 1,0
Oma pääoma yhteensä       1 875 32,8 2 200 35,0 1 906 30,9
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat     269 4,7  329 5,2  284 4,6
Eläkevelvoitteet         194 3,4  204 3,2  199 3,2
Varaukset             81 1,4  66 1,0   79 1,3
Muut korottomat velat       32 0,6  48 0,8   28 0,5
Korolliset velat        2 123 37,1 2 123 33,8 2 182 35,4
                2 699 47,2 2 770 44,0 2 772 45,0
Lyhytaikaiset velat
Korottomat velat         814 14,2  753 12,0  865 14,0
Korolliset velat         327 5,7  564 9,0  599 9,7
                1 141 19,9 1 317 21,0 1 464 23,7
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat          11 0,1   0 0,0   30 0,4
Velat yhteensä         3 851 67,2 4 087 65,0 4 266 69,1
Oma pääoma ja velat yhteensä  5 726 100 6 287 100 6 172 100

Lyhennetty rahavirtalaskelma


                   Q1-Q2 Q1-Q2
Me                   2007 2006 2006 Q2/07
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos               4 -100 -399  -50
Oikaisut yhteensä            146  263 701  109
Käyttöpääoman muutos          -18  -57  65   9
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  132  106 367  68
Nettorahoituskulut           -68  -51 -113  -41
Maksetut verot             -21  -15 -32  -17
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat             43  40 222  10
Aineettoman ja aineellisen
käyttöomaisuuden investoinnit     -112 -204 -428  -62
Omaisuuden myynnit ja muut       275  12  28  35
Investointien nettorahavirrat      163 -192 -400  -27
Osakeanti, vähemmistön osuus       2  23  31   1
Pitkäaikaisten lainojen ja       -197  157 259  50
muiden rahoituserien muutos
Maksetut osingot            -20  -39 -39   0
Rahoituksen nettorahavirrat      -215  141 251  51
Rahavarojen muutos            -9  -11  73  34
Rahavarat kauden alussa         182  112 112  137
Rahavarojen muuntoero          -1  -2  -2   0
Rahavarojen muutos            -9  -11  73  34
Myytävänä olevat, Kotelotehtaat      2   0  -1   3
Rahavarat kauden lopussa        174  99 182  174


Laskelma oman pääoman muutoksista


Me          Osake- Yli-  Muunto- Arvon-  Ed.   Vähem- Yht.
           pää-  kurssi- toero  muutos  tilikau- mistö-
           oma  rahasto     ja muut sien   osuudet
                       rahastot voitto
Oma pääoma
31.12.2005, IFRS     558   667    6    0  1 040   45 2 316
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut
Muuntoerot                -8               -8
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla
vähennettynä
Valuuttavirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä                2           2
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä                    14           14
Korkovirtasuojaus,
veroilla vähennettynä                2           2
Vähemmistöosuusmuutos
Metsä-Botnian
Uruguay-järjestelyt                         13  13

Kauden tulos                       -100    1  -99
Kaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä              -8    18   -100   14  -76
Osingonjako                        -39   -1  -40

Oma pääoma
30.6.2006, IFRS     558   667   -2    18   901   58 2 200

Oma pääoma
1.1.2007, IFRS      558   667    3    10   605   63 1 906
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettokulut
Muuntoero                -11            -1  -12
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla
vähennettynä                8                8
Valuuttavirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä               -11          -11
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä                    3           3
Korkovirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä               -3           -3
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä                    3           3
Hyödykesuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,
veroilla vähennettynä                6           6
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla
vähennettynä                    0           0
Vähemmistöosuusmuutos
Metsä-Botnian
9 %:n osuuden myynti                        -11
Metsä-Botnian
Uruguay-järjestelyt                         2
                                  -9  -9
Kauden tulos                         5    0   5
Kaudella kirjatut
tuotot ja
kulut yhteensä              -3    -2    5   -10  -10
Osingonjako                        -20   -1  -21
Oma pääoma
30.6.2007, IFRS     558   667    0    8   590   52 1 875
                     Q1-Q2 Q1-Q2
Tunnuslukuja                2007  2006  2006 Q2/07
Liikevaihto, Me              2 792 2 819 5 624 1 360
EBITDA, Me                 274  145  299   73
ilman kertaluonteisia eriä, Me       196  199  411   84
Liiketulos, Me                95  -40  -271   -9
ilman kertaluonteisia eriä, Me        35   14   45   4
Tulos ennen veroja, Me            16  -95  -408  -42
ilman kertaluonteisia eriä, Me       -44  -41  -92  -29
Kauden tulos, Me               5  -100  -399  -49
Tulos/osake, e               0,01 -0,30 -1,21 -0,15
ilman kertaluonteisia eriä, e       -0,21 -0,15 -0,27 -0,13
jatkuvista liiketoiminnoista, e      0,01 -0,30 -1,21 -0,15
myydyistä liiketoiminnoista, e       0,00  0,00  0,00  0,00
Oman pääoman tuotto, %           0,5  -8,9 -18,9 -10,4
ilman kertaluonteisia eriä, %       -7,2  -4,3  -4,4  -8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %        4,6  -1,1  -5,2  -0,5
ilman kertaluonteisia eriä, %        2,0  1,1  1,4  0,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %     32,8  35,0  30,9  32,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %     117  108  126  117
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e     5,55  6,53  5,62  5,55
Korolliset nettovelat kauden lopussa, Me 2 192 2 381 2 403 2 192
Bruttoinvestoinnit, Me           112  204  428   62
Kartonkitoimitukset, 1 000 tn        615  588 1 161  313
Paperitoimitukset, 1000 tn        1 994 2 120 4 192  965
Henkilöstö kauden lopussa        13 302 15 277 14 125 13 302

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisiaVastuut, Me            Q2/07 Q2/06 2006
Omasta puolesta            56  101  77
Osakkuusyhtiöiden puolesta       1   1  1
Saman konsernin yritysten puolesta   5   5  5
Muiden puolesta            2  10  3
Yhteensä               64  117  86Avoimet johdannaissopimukset
Me              Q2/07 Q2/06 2006
Korkojohdannaiset      2 373 3 302 2 828
Valuuttajohdannaiset     3 563 3 577 4 747
Muut johdannaiset       183  116  152
Yhteensä           6 119 6 995 7 727


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 5,9 miljoonaa euroa (31.12.2006: -8,3 milj.
euroa ja 12,0 milj. euroa 30.6.2006).


Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä
2 308,6 miljoonaa euroa (31.12.2006: 3 664,0 milj. euroa ja 3 134,7
milj. euroa 30.6.2006).


Käyttöomaisuussitoumukset
Me            Q2/07 Q2/06 2006
Maksut alle vuoden      48  114 146
Maksut myöhemmin       5  37  16Aineellisen käyttöomaisuuden Q1-Q2 Q1-Q2
muutokset, Me         2007 2006 2006
Kirjanpitoarvo kauden alussa 3 156 3 178 3 178
Investoinnit          110  189  456
Vähennykset          -143  -36  -82
Myytävänä olevat omaisuuserät   0   0  -28
Poistot ja arvonalentumiset  -155 -167 -385
Muuntoero            -12  10  17
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 956 3 174 3 156                   Q1-Q2 Q1-Q2
Liiketoimet lähipiirin kanssa, Me   2007 2006 2006
Liiketoimet emoyhtiön
ja sisaryhtiöiden kanssa
Myynnit                 19  30  35
Liiketoiminnan muut tuotot       136   2  3
Ostot                 255  248 491
Korkotuotot               1   3  7
Korkokulut                4   9  13
Pitkäaikaiset saamiset         20  23  21
Myyntisaamiset ja muut saamiset     64  187 183
Pitkäaikaiset velat           1   1  1
Ostovelat ja muut velat         43  56 362

Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa
Myynnit                 0   0  0
Ostot                  2   2  4
Pitkäaikaiset saamiset          7   7  7
Myyntisaamiset ja muut saamiset     0   0  3
Ostovelat ja muut velat         3   1  3


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.
Uudet ja muuttuneet standardit

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardi ja standardin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot muutos tulivat voimaan
1.1.2007. Uuden standardin ja muutoksen käyttöönotto lisää
rahoitusinstrumentteihin liittyviä tilinpäätöksen liitetietoja, mutta
ei vaikuta rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostukseen.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet


Oman pääoman tuotto (%)  = (Tulos ennen veroja jatkuvista
              liiketoimista - tuloverot) ./.
              (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus
              (keskimäärin))

Sijoitetun pääoman tuotto = (Tulos ennen veroja jatkuvista
(%)             liiketoiminnoista +
              korkokulut, nettokurssierot ja muut
              rahoituskulut) ./.
              (Taseen loppusumma - korottomat velat
              (keskimäärin))

Omavaraisuusaste (%)   = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus) ./.
              (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (%)   = (Korolliset velat - likvidit varat -        korolliset saamiset) ./.
              (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              oma pääoma + vähemmistöosuus)

Osakekohtainen tulos   = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              tilikauden tulos) ./.
              (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
              keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
              pääoma) ./.
              (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
              kauden lopussa)
Liikevaihto ja
tulos
segmenteittäin                   Q1-Q2 Q1-Q2
Me          Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Consumer
Packaging        243  235  241  236  237  478  494  971
Publishing       208  212  220  226  216  420  441  887
Commercial
Printing        339  366  369  361  380  705  774 1 504
Office Papers      183  202  189  181  174  385  357  727
Map Merchant
Group          349  379  377  342  354  728  719 1 438
Sisäinen myynti ja
muu toiminta       38  38  42  21  17  76  34  97
Liikevaihto
yhteensä       1 360 1 432 1 438 1 367 1 378 2 792 2 819 5 624

Consumer
Packaging         8  21   0  17   2  29  26  43
Publishing        -7   3   3  14   2  -4  13  30
Commercial
Printing         -5  -17 -179  -10  -51  -22  -53 -242
Office Papers       1  -22  -4  -1  -17  -21  -13  -18
Map Merchant
Group           6   7  -59   3   7  13  14  -42
Muu toiminta      -12  112  -7  -8  -18  100  -27  -42
Liiketulos
yhteensä         -9  104 -246  15  -75  95  -40 -271
 % liikevaihdosta   -0,7  7,3 -17,1  1,1 -5,4  3,4 -1,4 -4,8
Osuus osakkuus-
yhtiöiden tuloksista   -1   0   0   1   0  -1  -1   0
Kurssierot        2  -5  -4  -1  -3  -3   5   0
Muut rahoitustuotot
ja -kulut        -34  -41  -41  -37  -33  -75  -59 -137
Tulos
ennen veroja
jatkuvista
liiketoiminnoista    -42  58 -291  -22 -111  16  -95 -408
Tuloverot        -7  -4  25  -11   8  -11  -5   9
Kauden tulos
jatkuvista
liiketoiminnoista    -49  54 -266  -33 -103   5 -100 -399
Kauden tulos
myydyistä
liiketoiminnoista     0   0   0   0   0   0   0   0
Kauden tulos      -49  54 -266  -33 -103   5 -100 -399
Vähemmistöosuudet     0   0   1   2   1   0   0   3
Emoyhtiön
osakkeen-
omistajille
kuuluva
kauden tulos      -49  54 -265  -31 -102   5 -100 -396
Osakekohtainen tulos,
e           -0,15 0,16 -0,81 -0,10 -0,31 0,01 -0,30 -1,21

Kertaluonteiset                  Q1-Q2/ Q1-Q2
erät, Me       Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06  2007 2006 2006
Consumer        -7   0  -4   0   0   -7   0  -4
Packaging
Publishing       -3   0   0   0   0   -3   0   0
Commercial        1  -14 -173  -2  -41  -13  -41 -216
Printing
Office Papers      0  -30  -15   0  -10  -30  -10  -25
Map Merchant       0  -3  -69   0   0   -3   0  -69
Group
Muu toiminta      -4  120   1   0  -3  116  -3  -2
Kertaluonteisia
eriä
liiketuloksessa
yhteensä        -13  73 -260  -2  -54   60  -54 -316
Rahoituserien
kertaluonteiset erät   0   0   0   0   0   0   0   0
Kertaluonteiset
erät
yhteensä        -13  73 -260  -2  -54   60  -54 -316

Liiketulos ilman
kertaluonteisia
eriä           4  31  14  17  -21   35  14  45
% liikevaihdosta    0,3  2,2  1,0  1,2 -1,5  1,3  0,5 -0,8
Tulos
ennen veroja
ilman
kertaluonteisia
eriä          -29  -15  -31  -20  -57  -44  -41  -92
% liikevaihdosta   -2,1 -1,0 -2,2 -1,5 -4,1  -1,6 -1,5 -1,6
Osakekohtainen
tulos ilman
kertaluonteisia
eriä, e       -0,13 -0,08 -0,04 -0,08 -0,16 -0,21 -0,15 -0,27
Oman pääoman
tuotto ilman
kertaluonteisia
eriä, %        -8,8 -5,4 -2,6 -5,8 -9,1  -7,2 -4,3 -4,4
Sijoitetun
pääoman
tuotto ilman
kertaluonteisia
eriä, %        0,7  3,2  1,5  2,0 -1,2  2,0  1,1  1,4Sijoitetun pääoman                Q1-Q2 Q1-Q2
tuotto, %      Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging  4,1 10,9  0,3  7,5  1,3  7,6  6,1  5,1
Publishing      -2,5  1,3  1,4  5,3  0,9 -0,6  2,5  3,0
Commercial Printing -1,6 -6,3 -63,3 -3,2 -16,2 -4,0 -8,6 -21,7
Office Papers     0,6 -12,0 -1,9 -0,2 -9,0 -5,7 -3,4 -2,3
Map Merchant Group  8,9 11,8 -82,8  4,9  8,2 10,3  8,5 -14,2
Yhteensä       -0,5  9,6 -20,3  1,8 -5,6  4,6 -1,1 -5,2
Sijoitettu pääoma, Me Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06
Consumer Packaging   741  777  809  914  907  917
Publishing       995 1 020 1 069 1 091 1 094 1 124
Commercial Printing  1 047 1 057 1 040 1 208 1 243 1 273
Office Papers      665  669  722  742  746  754
Map Merchant Group   276  264  257  313  318  323
Muu pääoma       604  583  797  609  578  514
Yhteensä       4 328 4 371 4 694 4 877 4 886 4 904


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).


Henkilöstö      Q1-Q2 Q1-Q2
keskimäärin      2007  2006  2006
Consumer Packaging  1 556 2 629 2 573
Publishing      1 343 1 468 1 437
Commercial Printing 3 917 4 620 4 425
Office Papers    1 710 1 847 1 822Map Merchant Group  2 414 2 506 2 481
Muut toiminnot    2 670 2 137 2 146
Yhteensä      13 610 15 207 14 884                          Q1-Q2 Q1-Q2
Toimitukset, 1000 tn Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging   313  302  288  285  284  615  588 1 161
Publishing       302  303  313  320  307  605  624 1 258
Commercial Printing  422  454  464  453  481  876  978 1 895
Office Papers     241  272  264  258  251  513  517 1 039
Paperisegmentit yht.  965 1 029 1 041 1 031 1 040 1 994 2 120 4 192
Map Merchant Group   339  372  367  347  354  711  717 1 431
                          Q1-Q2 Q1-Q2
Tuotanto, 1000 tn   Q2/07 Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 2007 2006 2006
Consumer Packaging   302  311  279  273  270  613  569 1 121
Publishing       287  282  283  307  270  569  577 1 167
Commercial Printing   448  457  464  456  494  905 1 003 1 923
Office Papers      257  280  253  259  252  537  516 1 028
Paperitehtaat yht.   992 1 019 1 000 1 023 1 016 2 011 2 096 4 119
Metsä-Botnian sellu
1)           200  203  255  243  234  403  485  983
M-realin sellu     398  426  449  443  422  824  862 1 754

1) vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39 % Q4/06 asti,
30 % Q1/07 lähtien).

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit