M-REALIN TULOS ENNEN VEROJA PARANI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

M-real Oyj Pörssitiedote 25.10.2006 klo 13.00

M-REALIN TULOS ENNEN VEROJA PARANI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

M-realin tulos ennen veroja ja kertaluonteisia eriä parani
kolmannella neljänneksellä selvästi, mutta jäi 20 miljoonaa euroa
tappiolliseksi (edellinen neljännes -57). Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 17 miljoonaa euroa (-21).

Liiketulosta paransivat liiketoiminnan normalisoituminen edellistä
vuosineljännestä rasittaneiden erien jälkeen sekä kausiluontoisesti
hieman kasvaneet toimitusmäärät. Edellisen vuosineljänneksen
liiketulosta heikensivät ylläpito- ja investointiseisokeista
aiheutuneet noin 20 miljoonan euron kustannukset ja Suomen tehtailla
ollut kahden päivän pituinen paperityöntekijöiden lakko.

Kertaluonteisena eränä kolmannella neljänneksellä kannattavuutta
heikensi Pont Sainte Maxencen tehtaan myyntiin liittyvä 2 miljoonan
euron kauppahinnan oikaisu edellisellä neljänneksellä kirjatun 35
miljoonan euron luovutustappion lisäksi.


TUNNUSLUKUJA        7-9/06 4-6/06 1-3/06  1-  1- 1-12/05
                         9/06 9/05
Liikevaihto, Me       1 367 1 378  1 441 4 186 3 872  5 241
Liiketulos, Me         15  -75   35  -25  63   36
 ilman kertaluonteisia     17  -21   35  31  -7    4
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me    -22  -111   16 -117  -65  -114
 ilman kertaluonteisia    -20  -57   16  -61 -131  -142
eriä, Me
Kauden tulos, Me       -33  -103    3 -133  -42   -80
Tulos per osake, e     -0,10 -0,31  0,01 -0,40 -0,13  -0,25
Oman pääoman tuotto, %    -6,1 -18,3   0,5 -7,9 -2,3  -3,4
 ilman kertaluonteisia    -5,8  -9,1   0,5 -4,7 -6,2  -4,8
eriä, %
Sijoitetun pääoman      1,8  -5,6   3,4 -0,2  2,3   1,2
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia    2,0  -1,2   3,4  1,4  0,2   0,5
eriä, %
Omavaraisuusaste kauden   34,3  35,0  36,2 34,3 37,4  36,6
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden    111  108   100  111  87   95
lopussa, %
Korolliset nettovelat    2 402 2 381  2 296 2 402 2 040  2 205
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me    101  101   103  305  308   452
Kartonkitoimitukset, 1    285  284   304  873  738  1 006
000 tonnia
Paperitoimitukset, 1 000  1 031 1 040  1 080 3151 3009  4 046
tonnia
Henkilöstö kauden     14 509 15 277 15 046  14  15 15 154
lopussa                      509  412


M-realin 18.10.2006 nimitetty toimitusjohtaja Mikko Helander
kommentoi M-realin tilannetta:

”Tulos parani kolmannella neljänneksellä, mutta jäi silti
tappiolliseksi. Vertailukelpoinen toimitusmäärä parani hieman toiseen
neljännekseen verrattuna, mutta tavoittelemamme hinnankorotukset
eivät onnistuneet lukuun ottamatta toimistopapereita ja Iso-
Britannian päällystettyjen hienopapereiden markkinaa.
Tuotannontekijöiden kustannukset ovat pysyneet korkeina ja tarve
paperi- ja kartonkituotteiden hinnankorotuksiin on erittäin suuri.

Julkistimme 18.10.2006 laajan toimenpideohjelman, joka on ensimmäinen
askel strategisen liiketoimintarakenteemme tarkastelussa. Ohjelma,
joka sisältää mahdollisia tuotantolaitosten sulkemisia, uuden
kustannussäästöohjelman, mahdollisia omaisuuserien myyntejä sekä
alaskirjauksen liikearvosta käynnistyy välittömästi ja se on
suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä.
Toimenpideohjelmalla on tarkoitus vähentää tuotantoa ja kustannuksia
sekä lisätä yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Aloitamme myös
käyttöpääoman vähennysohjelman kassavirran parantamiseksi.

Viimeisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä ei arvioida jäävän merkittävästi kolmannesta
neljänneksestä. Koko vuoden tulos ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä jää tappiolliseksi”, toteaa Helander.


M-REAL OYJ

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Mikko Helander, puh. 010 469 4300
sekä talous- ja rahoitusjohtaja Seppo Parvi, puh 010 469 4321.

M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006


MARKKINATILANNE

Euroopan talouskasvun ennakoidaan lähitulevaisuudessa jatkuvan melko
nopeana. Ensi vuonna kasvun ennustetaan yleisesti hieman hidastuvan
tähän vuoteen verrattuna. Talouskasvun oletetaan taantuvan myös
Pohjois-Amerikassa sekä jonkin verran Aasiassa. Merkittävimmät
epävarmuustekijät ovat edelleen energian hinta ja Yhdysvaltain
dollarin kurssi.

Euroopassa mainontaan käytetty rahamäärä kasvaa tasaisesti ja
maltillisen kasvun ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna.
Teollisuustuotannon odotetaan yleisesti kasvavan tänä vuonna viime
vuotta voimakkaammin, mutta kasvun ennustetaan hidastuvan ensi
vuonna.

Länsi-Euroopan päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
tuottajien toimitukset Eurooppaan ovat olleet hieman viime vuotta
paremmalla tasolla. Päällystetyn aikakauslehtipaperin toimitukset
ovat puolestaan pysyneet viime vuoden tasolla. Kaikkien näiden
paperilajien toimitukset Itä-Eurooppaan ovat kasvaneet huomattavasti
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Paperien
keskimääräisissä markkinahinnoissa ei Euroopassa ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Ainoastaan toimistopaperin hinta on lievässä
nousussa.

Taivekartongissa Länsi-Euroopan tuottajien toimitukset Eurooppaan
ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet. Itä-Euroopassa kysyntä on
kehittynyt erittäin suotuisasti. Edellisen vuoden
vertailukelpoisuutta heikentää Suomen paperiteollisuuden työriita.
Taivekartongin Euroopan markkinahinta on pysynyt ennallaan.


HEINÄ-SYYSKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 1
367 miljoonaa euroa (4-6/2006: 1 378). Vertailukelpoinen liikevaihto
nousi 0,6 prosenttia.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 17 miljoonaa euroa (-21).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 15 miljoonaa euroa (-
75). Heinä-syyskuun liiketulokseen sisältyy 2 miljoonan euron
kertaluonteinen kulu liittyen kesäkuussa myydyn Pont Sainte Maxencen
tehtaan liiketoiminnan ostovelkojen jaksotusten oikaisuun. Huhti-
kesäkuun liiketulokseen sisältyivät 54 miljoonan euron
kertaluonteiset nettokulut, jotka muodostuivat Pont Sainte Maxencen
paperitehtaan luovutustappiosta (35) sekä Alizayn (13), Stockstadtin
(4) ja Halleinin (2) tehtaiden tehostamisohjelmista.

Liiketulosta paransivat liiketoiminnan normalisoituminen edellistä
vuosineljännestä rasittaneiden erien jälkeen sekä kausiluontoisesti
hieman kasvaneet toimitusmäärät. Edellisen vuosineljänneksen
liiketulosta heikensivät ylläpito- ja investointiseisokeista
aiheutuneet noin 20 miljoonan euron kustannukset ja Suomen tehtailla
ollut kahden päivän mittainen paperityöntekijöiden lakko.

Kolmannen neljänneksen liiketulosta rasittivat edelleen suhteellisen
heikkona pysynyt Yhdysvaltain dollari sekä korkeat kuitu- ja
energiakustannukset.

Energiakustannusten nousun vaikutusta konsernin tulokseen lieventää
kolmannella vuosineljänneksellä sähkön hintajohdannaisten 2 miljoonan
euron arvostusvoitot. Sähköjohdannaisten osalta on siirrytty IFRS:n
mukaiseen suojauslaskentaan vuoden 2006 toisen neljänneksen alusta.
Suojauslaskennasta on omaan pääomaan syyskuun lopussa kirjattu
yhteensä 5 miljoonan euron sähköjohdannaisten arvostusvoitot.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 285 000 tonnia (284 000).
Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 10 000 tonnilla (19 000).

Paperituotteiden kokonaistoimitukset olivat 1 031 000 tonnia (1 040
000). Vertailukelpoiset toimitukset nousivat 17 000 tonnia.
Tuotannonrajoitukset olivat 52 000 tonnia (63 000).

Map Merchant Groupia lukuun ottamatta kaikkien toimialojen
kannattavuus parani.

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat 1 miljoonaa euroa (0).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -38 miljoonaa euroa (-36).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -1 miljoonaa euroa (-3).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -37 miljoonaa euroa (-33).
Muihin rahoituskuluihin ei sisälly korkojohdannaisten arvostusvoittoa
(3). Valuutta- ja korkojen suojauslaskennasta on omaan pääomaan
syyskuun lopussa kirjattu yhteensä 10 miljoonan euron arvostusvoitot.

Syyskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 0,4 prosenttia
korkeampi ja Englannin punnan eurokurssi 2,1 prosenttia korkeampi
kuin kesäkuun lopussa. Keskimäärin dollari kuitenkin heikkeni 1,4
prosenttia ja punta vahvistui 1,2 prosenttia edelliseen neljännekseen
verrattuna.

Tulos ennen veroja oli ilman kertaluonteisia eriä -20 miljoonaa euroa
(-57) ja kertaluonteiset erät sisältäen -22 miljoonaa euroa (-111).

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -33 miljoonaa euroa (-103).
Tuloverot, mukaanlukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -11
miljoonaa euroa (8).

Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,31), ilman kertaluonteisia
eriä -0,08 euroa (-0,16).

Oman pääoman tuotto oli -6,1 prosenttia (-18,3), ilman
kertaluonteisia eriä -5,8 prosenttia (-9,1). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 1,8 prosenttia (-5,6), ilman kertaluonteisia eriä 2,0
prosenttia (-1,2).


TAMMI-SYYSKUUN TULOS VIIME VUODEN VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

Liikevaihto oli 4 186 miljoonaa euroa (1-9/2005: 3 872).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 8,8 prosenttia.

Liiketulos oli 31 miljoonaa euroa (-7) ilman kertaluonteisia eriä ja
-25 miljoonaa euroa (63) sisältäen kertaluonteiset erät.
Merkittävimmät kertaluonteiset erät tänä vuonna liittyvät kesäkuussa
myydyn Pont Sainte Maxencen paperitehtaan luovutustappioon (-37) sekä
Alizayn, Stockstadtin ja Halleinin tehtaiden tehostamisohjelmiin (-
19) ja viime vuoden osalta Metsä-Botnian 8 prosentin omistusosuuden
myyntivoittoon (81).

Viime vuoden tulosta rasitti Suomen paperiteollisuuden työriita, joka
vaikutti erityisesti Consumer Packaging ja Publishing -toimialoihin.
Tästä johtuen erityisesti toimitusmäärien kasvu paransi kuluvan
vuoden liiketulosta viime vuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.
Katsauskauden tulosta paransi myös myyntihintojen nousu Publishing ja
Office Papers -toimialoilla. Tulosta heikensivät erityisesti
kasvaneet energiakustannukset.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 873 000 tonnia (738 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 41 000 tonnilla
(24 000).

Paperituotteiden kokonaistoimitusmäärä oli 3 151 000 tonnia (3 009
000). Vertailukelpoiset toimitukset nousivat 168 000 tonnia.
Tuotannonrajoitukset olivat 151 000 tonnia (161 000).

Lukuun ottamatta Map Merchant Groupia kaikki toimialat paransivat
kannattavuuttaan ilman kertaluonteisia eriä.

Tammi-syyskuun liiketulokseen sisältyy 39 prosenttia Metsä-Botnian
liiketuloksesta. Viime vuonna liiketulokseen sisältyi tammi-
maaliskuussa 47 prosenttia ja huhti-syyskuussa 39 prosenttia Metsä-
Botnian liiketuloksesta.

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat 0 miljoonaa euroa (-3).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -92 miljoonaa euroa (-125).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 4 miljoonaa euroa (-26).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -96 miljoonaa euroa (-99).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 6
miljoonaa euroa (-6).

Syyskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 5,1 prosenttia
ja Englannin punnan eurokurssi 0,6 prosenttia alhaisempi kuin vuoden
2005 syyskuun lopussa. Keskimäärin dollari kuitenkin vahvistui 1,5
prosenttia ja punta 0,1 prosenttia vuoden 2005 tammi-syyskuuhun
verrattuna.

Tulos ennen veroja oli -117 miljoonaa euroa (-65). Tulos ennen veroja
ilman kertaluonteisia eriä oli -61 miljoonaa euroa (-131).

Katsauskauden tulos oli -133 miljoonaa euroa (-42). Tuloverot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -16 miljoonaa euroa
(+23).

Osakekohtainen tulos oli -0,40 euroa (-0,13). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,23 (-0,34).

Oman pääoman tuotto oli -7,9 prosenttia (-2,3), ilman kertaluonteisia
eriä -4,7 prosenttia
(-6,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,2 prosenttia (2,3), ilman
kertaluonteisia eriä 1,4 prosenttia (0,2).


HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 14 509 henkilöä (15 154 henkilöä
31.12.2005), joista Suomessa työskenteli 4 314 henkilöä (4 488).
Yrityskauppojen vaikutus henkilöstömäärään oli -169. M-realin
palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 15 085 henkilöä (1-
9/2005: 15 695). Konsernin henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia
Metsä-Botnian henkilöstöstä.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa yhteensä 305 miljoonaa
euroa (1-9/2005: 308), johon sisältyy 161 miljoonan euron osuus Metsä-
Botnian investoinneista (67). Metsä-Botnian osuuteen sisältyy tytär-
ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostoista Uruguayssa maksettu 28
miljoonaa euroa. Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 277
miljoonaa euroa.

M-realin osuus Metsä-Botnian investoinneista perustuu 39 prosentin
omistusosuuteen. Viime vuonna M-realin osuus oli tammi-maaliskuussa
47 prosenttia ja huhti-syyskuussa 39 prosenttia.

Kyro Oyj Abp ja M-real Oyj sopivat 29.9.2006 järjestelystä, jonka
mukaan M-realilla on oikeus ostaa Kyrolta sen tytäryhtiön Kyro Power
Oy:n Kyröskoskella sijaitseva maakaasuvoimalaitos. Sopimuksen mukaan
M-real voi käyttää osto-oikeuttaan kesällä 2007, jolloin yhtiöiden
välinen nykyinen sopimus energiantoimituksesta päättyy.


RAHOITUS

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 34,3 prosenttia (12/2005: 36,6)
ja velkaantumisaste 111 prosenttia (12/2005: 95).

Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 2 402 miljoonaa euroa
(12/2005: 2 205). Pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 7
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 76 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli syyskuun lopussa 5,1
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 4,0 vuotta.
Lainojen korkosidonnaisuusaika oli syyskuun lopussa 8 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 8 ja 16 kuukauden
välillä.

Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli
kolmannella neljänneksellä 82 miljoonaa euroa (4-6/2006: 41).
Käyttöpääoma nousi 74 miljoonaa euroa vuoden vaihteesta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 7 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 7 ja 9 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna 95 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli syyskuun lopussa 1 501
miljoonaa euroa, josta 1 405 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottosopimuksia ja 96 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Moody´s Investor Services alensi 7.7.2006 M-realin pitkien luottojen
luottoluokituksen tasolta Ba3 tasolle B2, luokituksen näkymät
säilyivät negatiivisina.

Standard & Poors Rating Services alensi 4.8. 2006 M-realin pitkien
luottojen luokituksen tasolta BB- tasolle B+, luokituksen näkymät
säilyivät negatiivisina.


OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-syyskuussa
oli 5,62 euroa, alin 3,26 euroa ja keskikurssi 4,36 euroa. Syyskuun
lopussa B-osakkeen kurssi oli 3,99 euroa. Vuoden 2005 keskikurssi oli
4,36 euroa. Vuoden 2005 lopussa kurssi oli 4,22 euroa.

B-osakkeen vaihto oli tammi-syyskuussa 1 702 miljoonaa euroa, eli 132
prosenttia osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli
syyskuun lopussa yhteensä 1 315 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti syyskuun lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 32,9
prosenttia. Hermes Focus Asset Management Europe Ltd ilmoitti
omistuksensa M-realissa nousseen 23.8.2006 5,10 prosenttiin
osakepääomasta ja 2,25 prosenttiin yhtiön äänivallasta.

Yhtiökokous valtuutti 13.3.2006 hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä uusia M-real Oyj:n
nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita yhteensä enintään
58.365.212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 99.220.860,40 eurolla. Valtuutus oikeuttaa
poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita
ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään merkintähinnoista ja
muista ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy kuten yhtiön taseen vahvistaminen,
yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta
lähipiiriin kuuluvan hyväksi.


STRATEGIATARKASTELU JA SIIHEN LIITTYVäT TOIMENPITEET

M-realin hallitus käynnisti 13.3.2006 strategisen
liiketoimintarakenteen tarkastelun tavoitteena tutkia M-realin
mahdollisuuksia ja mahdollisia etuja osallistumisesta eurooppalaisen
paperiteollisuuden konsolidoitumiseen ja rakennemuutokseen. M-real
julkaisi 18.10.2006 laajan toimenpideohjelman, joka on ensimmäinen
askel yhtiön strategisen liiketoimintarakenteen tarkastelussa.

Toimenpideohjelma, johon sisältyy mahdollisia tuotantolaitosten
sulkemisia, uusi 100 miljoonan euron kustannussäästöohjelma,
mahdollisia omaisuuserien myyntejä sekä arviolta 200 miljoonan euron
liikearvon alaskirjaus, käynnistyy välittömästi ja se on suunniteltu
toteutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Ohjelmalla on tarkoitus
vähentää tuotantoa ja kustannuksia sekä lisätä yrityksen
kilpailukykyä markkinoilla. Lisäksi käynnistetään 100 miljoonan euron
käyttöpääoman vähennysohjelma.

M-realin hallitus nimitti 18.10.2006 uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko
Helanderin. Edellinen toimitusjohtaja Hannu Anttila siirtyi
Metsäliitto-konsernin strategiajohtajaksi.


METSÄ-BOTNIAN URUGUAYN SELLUTEHDASHANKE

Metsä Botnian Uruguayn sellutehdasinvestoinnissa työt ovat edenneet
laiteasennuksiin. Projektin työvoimavahvuus oli syyskuun lopussa 3
600 henkilöä. Miljoona tonnia eukalyptussellua vuodessa tuottava
tehdas käynnistyy vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Projektin
kustannusarvio on 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

M-real Oyj myi 13.10.2006 koko 52,78 prosentin omistusosuutensa
tamperelaisesta vesivoimalaitosyhtiö Alakoski Oy:sta. Ostajat ovat H.
Liljeroos Oy ja Koskienergia Oy.


LÄHIAJAN NÄKYMÄT

M-realin päätuotteiden kysyntä oli vuoden kolmannella neljänneksellä
melko hyvä. Vertailukelpoiset toimitusmäärät paranivat hieman toiseen
neljännekseen verrattuna. Loppuvuoden aikana päätuotteiden kysynnän
arvioidaan jatkuvan hyvällä tasolla.

Päällystämättömän hienopaperin hintaa korotettiin Euroopassa
kolmannen neljänneksen loppupuolella ja tämän korotuksen seurauksena
keskimääräisen markkinahinnan odotetaan nousevan jonkin verran myös
neljännellä vuosineljänneksellä. Hinnankorotusponnistelut
päällystetyissä papereissa eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.
Iso-Britanniassa toteutetun hinnankorotuksen seurauksena päällystetyn
hienopaperin Euroopan keskimääräisen markkinahinnan odotetaan
nousevan hieman kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Myös
päällystetyn aikakauslehtipaperin sekä taivekartongin
markkinahinnoissa on vahvojen kustannuspaineiden takia selvä tarve
korotuksiin, mutta loppuvuoden keskimääräiset markkinahinnat
säilynevät vielä ennallaan.

Toimenpideohjelma, joka julkaistiin 18.10.2006, käynnistettiin
välittömästi. Siihen liittyvä arviolta 200 miljoonan euron liikearvon
alaskirjaus tehdään vuoden loppuun mennessä. Viimeisen
vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä
ei arvioida jäävän merkittävästi kolmannesta neljänneksestä. Koko
vuoden tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä jää
tappiolliseksi.

Espoossa 25.10.2006

HALLITUS

                 
TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

             III  II I 06  IV  III  I-  I-   III
             06  06     05   05 III III  06/II
                            06  05   06
                                 muutos
Liikevaihto       236  237  257  231  196 730 633  -0,4%
EBITDA          38  24  44  37   33 106  88  58,3%
 EBITDA-%        16,1 10,1 17,1 16,0  16,8 14, 13,    
                             5  9
Liiketulos        17   2  24  16   14  43  25    
 Liiketulos-%      7,2  0,8  9,3  6,9  7,1 5,9 3,9    
Kertaluonteiset erät    0   0   0   0   0  0  0    
Sijoitetun pääoman    7,5  1,3 10,9  7,8  6,7 6,6 3,9    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman    7,5  1,3 10,9  7,8  6,7 6,6 3,9    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   285  284  304  268  226 873 738  0,4%
Kartonkituotanto, 1   273  270  299  272  292 842 713  1,1%
000t
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Consumer Packaging -toimialan liiketulos vuoden kolmannella
neljänneksellä oli 17 miljoonaa euroa (4-6/2006: 2). Tulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen tulosta
rasitti lähinnä Simpeleen investointiseisokki ja Suomen
paperityöntekijöiden lakko.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat prosentin
edellistä vuosineljännestä suuremmat. M-realin taivekartongin
toimitukset kasvoivat saman verran. Taivekartongin euromääräinen
myyntihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.

Liner-kartongin toimitusmäärä oli toista vuosineljännestä alhaisempi
johtuen lähinnä uuden formeri-yksikön asentamisesta aiheutuneesta
investointiseisokista. Keskimääräinen myyntihinta pysyi ennallaan.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2005

Toimialan tammi-syyskuun liiketulos oli 43 miljoonaa euroa (1-9/2005:
25). Edellistä vuotta heikensi Suomen paperiteollisuuden 7 viikon
työriita ja sen aiheuttama tuotanto- ja toimitusmäärien lasku.
Kuluvan vuoden kannattavuutta heikentää lähinnä nousseet
energiakustannukset.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset kasvoivat 7
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin
taivekartongin toimitukset olivat 20 prosenttia korkeammat. Vuoden
2005 toimitusmäärät jäivät normaalia alhaisemmiksi Suomen
paperiteollisuuden työriidan seurauksena. Taivekartongin
keskimääräisessä myyntihinnassa ei tapahtunut muutosta edelliseen
vuoteen verrattuna.

Myös liner-kartongin toimitusmäärä oli edellistä vuotta selvästi
korkeampi. Keskimääräinen myyntihinta oli viime vuoden vastaavan
kauden tasolla.

Publishing

            III  II  I  IV  III  I-  I-    III
             06  06  06  05  05  III  III 06/II 06
                           06  05  muutos
Liikevaihto       226  216 225 230  181  667  566   4,6%
EBITDA          36  23  32  34  35  91  64   56,5%
 EBITDA-%       15,9 10,6 14, 14,  19, 13,6 11,3     
                   2  8   3
Liiketulos        14   2  11  13  14  27   1     
 Liiketulos-%      6,2  0,9 4,9 5,7  7,7  4,0  0,2     
Kertaluonteiset erät   0   0  0  0   0   0  -2     
Sijoitetun pääoman   5,3  0,9 4,1 4,8  5,6  3,4  0,3     
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   5,3  0,9 4,1 4,8  5,6  3,4  0,5     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   320  307 318 326  257  944  820   4,2%
Tuotanto, 1 000t    307  270 307 315  294  884  757   13,7%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Publishing-toimialan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli 14
miljoonaa euroa (4-6/2006: 2 miljoonaa euroa). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Liiketulosta paransi korkeampi toimitusmäärä,
varastojen muutos ja alhaisemmat kiinteät kustannukset. Myyntihinnat
olivat edellisen neljänneksen tasolla.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat 4 prosenttia. Publishing-toimialan toimitusmäärä
nousi 4 prosenttia.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2005

Toimialan liiketulos tammi-syyskuussa oli 27 miljoonaa euroa (1).
Viime vuoden liiketulosta heikensi merkittävästi Suomen
paperiteollisuuden työriita. Tämän vuoden tulosta paransi
keskimääräisen myyntihinnan nousu ja kustannussäästötoimenpiteet sekä
heikensi energian hinnan nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset pysyivät ennallaan viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Publishing-toimialan toimitusmäärä nousi 15 prosenttia.
Edellisen vuoden vastaavaan kauteen vaikutti Suomen
paperiteollisuuden työriita.Commercial Printing

            III  II I 06  IV  III  I-  I-   III
             06  06     05  05  III  III  06/II
                            06  05   06
                                 muutos
Liikevaihto       361  380  394  376  381 1135  111  -5,0%
                               2
EBITDA          14  -26  24   3  25  12  55    
 EBITDA-%        3,9 -6,8  6,1  0,8  6,6  1,1  4,9    
Liiketulos       -10  -51  -2  -41   0  -63  -21    
 Liiketulos-%     -2,8   - -0,5   -  0,0 -5,6   -    
               13,4    10,9        1,9
Kertaluonteiset erät   -2  -41   0  -29   0  -43   0    
Sijoitetun pääoman   -3,2   - -0,5   -  0,0 -7,0   -    
tuotto-%           16,2    13,7        2,1
Sijoitetun pääoman   -2,6 -3,2 -0,5 -3,9  0,0 -0,6   -    
tuotto ilman                        2,1
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   453  481  497  469  480 1431  139  -5,8%
                               7
Tuotanto, 1 000t    456  494  509  476  482 1459  140  -7,7%
                               4
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Pont Sainte Maxence on mukana luvuissa 30.6.2006 asti.


Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Commercial Printing -toimialan liiketulos kolmannella neljänneksellä
oli -10 miljoonaa euroa
(4-6/2006: -51). Kolmannen neljänneksen tulosta heikensi Pont Sainte
Maxencen tehtaan myyntiin liittyvä 2 miljoonan euron kauppahinnan
oikaisu. Toisella neljänneksellä kirjattiin 41 miljoonan
kertaluonteiset kulut (Pont Sainte Maxencen luovutustappio (35) sekä
osuus Stockstadtin ja Halleinin tehtaiden tehostamisohjelmista
(yhteensä 6)).

Kannattavuutta heikensivät alhaisemmat toimitus- ja tuotantomäärät.
Raaka-ainekustannukset kohosivat edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna (erityisesti kuitu- ja energiakustannukset). Kannattavuus
parani kiinteiden kustannusten alenemisen seurauksena.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 2 prosenttia. Commercial Printing -toimialan
kokonaistoimitusmäärä laski kuusi prosenttia ja vertailukelpoisesti
yhden prosentin. Keskimääräinen euromääräinen myyntihinta oli
edellisen neljänneksen tasolla. Erikoispaperien hinta nousi hieman
hinnankorotusten seurauksena.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2005

Toimialan liiketulos oli tammi-syyskuussa -63 miljoonaa euroa (-21).
Tulos sisältää yhteensä 43 miljoonan kertaluonteiset kulut.
Toimitusmäärän kasvusta ja alentuneista kiinteistä kustannuksista
huolimatta toimialan kannattavuus ei merkittävästi parantunut kuitu-
ja energiakustannusten nousun seurauksena. Myyntihinnat olivat
edellisen vuoden tasolla.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 5 prosenttia. Commercial Printing –toimialan
kokonaistoimitusmäärä kasvoi 2 prosenttia (vertailukelpoisesti 4
prosenttia) edellisvuoteen verrattuna. Eniten toimitukset kasvoivat
Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Office Papers

            III  II  I   IV  III  I-  I-    III
            06  06  06   05  05  III  III   06/II
                           06  05    06
                                 muutos
Liikevaihto      181 174 183  167  174  538  537   4,0%
EBITDA         15  -2  20   18  13  33  38     
 EBITDA-%       8,3  - 10,  10,8  7,5  6,1  7,1     
              1,1  9
Liiketulos       -1 -17  4   3  -3  -14  -8     
 Liiketulos-%      -  - 2,2  1,8 -1,7 -2,6 -1,7     
            0,6 9,8
Kertaluonteiset erät   0 -10  0   0   0  -10  -9     
Sijoitetun pääoman    -  - 2,2  1,6 -1,1 -2,3 -1,2     
tuotto-%        0,2 9,0
Sijoitetun pääoman    -  - 2,2  1,6 -1,1 -0,6  0,3     
tuotto ilman      0,2 3,7
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t  258 251 266  242  254  775  792   2,8%
Tuotanto, 1 000t    259 252 264  258  260  775  776   2,8%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Office Papers-toimialan liiketulos kolmannella neljänneksellä oli -1
miljoonaa euroa (4-6/2006: -17). Tulosta paransi keskimääräisen
myyntihinnan lievä nousu. Edellisellä neljänneksellä tulosta rasitti
kertaluonteisena kuluna toimialan osuus ranskalaisen Alizayn tehtaan
toimintojen tehostamisohjelmaan liittyvästä 13 miljoonan euron
kertaluonteisesta kuluvarauksesta, noin 10 miljoonaa euroa.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 5 prosenttia. Office Papers-toimialan
tuotteiden toimitusmäärä nousi 3 prosenttia.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2005

Toimialan liiketulos oli tammi-syyskuussa -14 miljoonaa euroa (-8).
Tulokseen sisältyy 10 miljoonan euron kuluvaraus Alizayn
tehostamisohjelmasta ja vastaavasti vertailukaudella 9 miljoonan
euron kertakulut liittyen lähinnä Ruotsin tehtaiden
tehostamisohjelmiin. Tulosta paransi keskimääräisen myyntihinnan
nousu. Tulosta heikensi energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset nousivat 3 prosenttia. Office Papers-toimialan
toimitusmäärä laski 2 prosenttia.

Map Merchant Group

            III  II  I  IV  III  I- I-III   III
             06  06  06  05  05  III   05  06/II
                           06       06
                                 muutos
Liikevaihto       342  354 365 357  341 1061  1033  -3,4%
EBITDA          5   8  9  2   6  22   23     
 EBITDA-%        1,5  2,3 2,5 0,6  1,8  2,1  2,2     
Liiketulos        3   7  7  0   5  17   18     
 Liiketulos -%     0,9  2,0 1,9 0,0  1,5  1,6  1,7     
Kertaluonteiset erät   0   0  0  -4   0   0   0     
Sijoitetun pääoman   4,9  8,2 8,7 2,1  4,5  7,3  7,3     
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   4,9  8,2 8,7 7,1  4,5  7,3  7,3     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   347  354 363 347  337 1064  1012  -2,0%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


Kolmas vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Map-tukkuriliiketoiminnan vuoden kolmannen neljänneksen liiketulos
oli 3 miljoonaa euroa
(4-6/2006: 7). Tuloksen heikkenemiseen vaikutti lomakauden vuoksi
alentunut toimitusmäärä.

Tammi-syyskuu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2005

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos tammi-syyskuussa oli edellisen
vuoden vastaavan kauden tasolla 17 miljoonaa euroa (18).M-REAL KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa          1-   1-  Muutos 1-12/05 7-9/06
              9/2006 9/2005
Jatkuvat toiminnot:                        
Liikevaihto         4 186  3 872   314  5 241  1 367
Liiketoiminnan muut      98   174   -76   206   29
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -4 034 -3 698   -336 -5 008 -1 291
Poistot ja          -275  -285    10  -403   -90
arvonalentumiset
Liiketulos          -25   63   -88   36   15
% liikevaihdosta       -0,6   1,6       0,7   1,1
Osuus osakkuusyhtiöiden     0   -3    3   -2    1
tuloksista
Kurssierot           4   -26    30   -33   -1
Muut rahoitustuotot      -96   -99    3  -115   -37
ja -kulut
Tulos ennen veroja      -117   -65   -52  -114   -22
% liikevaihdosta       -2,8  -1,7       -2,2  -1,6
Tuloverot           -16   23   -39   34   -11
Kauden tulos         -133   -42   -91   -80   -33
% liikevaihdosta       -3,2  -1,1       -1,5  -2,4
Jakautuminen                           
Emoyhtiön omistajille    -131   -43   -88   -81   -31
Vähemmistölle         -2    1    -3    1   -2
Emoyhtiön omistajille    -0,40  -0,13  -0,27  -0,25  -0,10
kuuluvasta konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
(euroa per osake)


LYHENNETTY KONSERNIN TASE

          30.9.20    % 30.9.20   % 31.12.20  %
             06       05       05
Milj. euroa                            
VARAT                               
Pitkäaikaiset varat                        
Aineettomat       658  10,4  654  10,5   654  10,3
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset      3 185  50,3 3 166  50,6  3 178  50,2
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        37   0,6   33  0,5    36   0,6
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    114   1,8  113  1,8   114   1,8
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset   38   0,6   43  0,7    46   0,7
Laskennalliset      31   0,5   40  0,6    33   0,5
verosaamiset
Muut korottomat     14   0,2   26  0,4    23   0,4
saamiset
           4 077  64,4 4 075  65,1  4 084  64,5
Lyhytaikaiset varat                    
Vaihto-omaisuus     741  11,7  726  11,6   749  11,8
Saamiset                          
 Korolliset      175   2,7  178  2,9   167   2,7
saamiset
 Korottomat     1 246  19,7 1 159  18,5  1 215  19,2
saamiset
Rahat ja         96   1,5  120  1,9   112   1,8
pankkisaamiset
           2 258  35,6 2 183  34,9  2 243  35,5
                                 
Varat yhteensä    6 335  100,0 6 258 100,0  6 327  100,0
                                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT                        
Oma pääoma                            
Emoyhtiön       2 108  33,3 2 310  36,9  2 271  35,9
osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
Vähemmistöosuus     60   1,0   31  0,5    45   0,7
Oma pääoma yhteensä  2 168  34,3 2 341  37,4  2 316  36,6
Pitkäaikaiset velat                    
 Laskennalliset     331   5,2  359  5,8   336   5,3
verovelat
 Eläkevelvoitteet    205   3,2  215  3,4   211   3,3
 Varaukset        61   1,0   56  0,9    62   1,0
 Muut korottomat     49   0,8   82  1,3    60   0,9
velat
 Korolliset velat   1 997  31,5 1 639  26,2  1 877  29,7
           2 643  41,7 2 351  37,6  2 546  40,2
Lyhytaikaiset velat                    
 Korottomat velat    811  12,8  823  13,1   813  12,9
 Korolliset velat    713  11,2  743  11,9   652  10,3
           1 524  24,0 1 566  25,0  1 465  23,2
Velat yhteensä    4 167  65,7 3 917  62,6  4 011  63,4
Oma pääoma ja velat  6 335  100,0 6 258 100,0  6 327  100,0
yhteensä

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa       1-9/06 1-9/05 1-12/05 7-9/06
Liiketoiminnan                    
rahavirrat
Kauden tulos       -133   -43   -80  -33
 Oikaisut yhteensä    395   350   480  132
 Käyttöpääoman muutos   -74   -18   -82  -17
Liiketoiminnasta      188   289   318   82
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut     -57   -96  -136   -6
Maksetut verot       -24   -31   -46   -9
Liiketoiminnasta      107   162   136   67
kertyneet
nettorahavirrat
Aineettoman ja      -305  -308  -452  -101
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja    14   320   312   2
muut
Investointien       -291   12  -140  -99
nettorahavirrat
Osakeanti, vähemmistön   28    0   12   5
osuus
Pitkäaikaisten       181  -258  -100   24
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -39   -39   0
Rahoituksen        170  -297  -127   29
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos     -14  -123  -131   -3
Rahavarat kauden      112   242   242   99
alussa
Rahavarojen muuntoero    -2    1    1   0
Rahavarojen muutos     -14  -123  -131   -3
Rahavarat kauden      96   120   112   96
lopussa


LASKELMA OMAN  Osake- Ylikurs Muunto- Arvon EdellistVähem- Yhteens
PÄÄOMAN     pääoma  si-   ero  muutos  en  mistö-  ä
MUUTOKSISTA       rahasto    ja muut tilikausosuud
Milj. euroa              rahasto  ien   et
                     t   voitot
Oma pääoma     558   667   6    2  1 160   37 2 430
1.1.05, IFRS
Muuntoerot                             0
Suoraan omaan                -2          -2
pääomaan
kirjatut
nettotulot
Vähemmistöosuus                       7   7
Tilikauden tulos                  -81   1  -80
Kaudella                  -2   -81   8  -75
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                    -39      -39
                                  
Oma pääoma     558   667   6    0  1 040   45 2 316
31.12.05, IFRS
Muuntoerot             -8              -8
Suoraan omaan                15          15
pääomaan
kirjatut
nettotulot
Vähemmistöosuus                      17   17
Kauden tulos                   -131   -2  -133
Kaudella              -8   15  -131   15  -109
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                    -39      -39
Oma pääoma     558   667   -2   15   870   60 2 168
30.9.06, IFRS


TUNNUSLUKUJA        1-   1-    1-   7-
             9/2006 9/2005 12/2005 9/2006
Liikevaihto, Me      4 186  3 872  5 241  1 367
Liiketulos, Me       -25    63   36   15
ilman kertaluonteisia    31    -7    4   17
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me   -117   -65  -114   -22
ilman kertaluonteisia    -61   -131  -142   -20
eriä, Me
Kauden tulos, Me      -133   -42   -80   -33
Tulos per osake, e    -0,40  -0,13  -0,25  -0,10
 ilman kertaluonteisia  -0,23  -0,34  -0,35  -0,08
 eriä, e
 jatkuvista       -0,40  -0,34  -0,25  -0,10
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä        0,00   0,00  0,00  0,00
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %   -7,9   -2,3  -3,4  -6,1
 ilman kertaluonteisia  -4,7   -6,2  -4,8  -5,8
 eriä, %
Sijoitetun pääoman     -0,2   2,3   1,2   1,8
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia   1,4   0,2   0,5   2,0
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  34,3   37,4  36,6  34,3
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   111    87   95   111
lopussa, %
Oma pääoma per osake    6,42   7,04  6,92  6,42
kauden lopussa, e
Korolliset nettovelat   2 402  2 040  2 205  2 402
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me   305   308   452   101
Henkilöstö kauden    14 509  15 412 15 154 14 509
lopussa


KONSERNIN VASTUUT                
Milj. euroa        9/06   9/05  12/05
Omasta puolesta       71   138   108
Osakkuusyhtiöiden       1    1    1
puolesta
Saman konsernin        5    5    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta       10    11   11
Yhteensä           87   155   125
                        
AVOIMET          9/06   9/05  12/05
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Milj. Euroa
Korkojohdannaiset     3 493  10 793  7 416
Valuuttajohdannaiset   3 658  3 952  5 365
Muut johdannaiset      148    23   54
Yhteensä         7 299  14 768 12 835

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa +5,2 milj.euroa (-37,3 milj. euroa
31.12.2005 ja -25,0 milj. euroa 30.9.2005).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joiden määrä yhteensä on 3 253,9 milj. euroa (8 164,8 milj. euroa
31.12.2005 ja 7 056,3 milj. euroa 30.9.2005).


Tiedot vuosineljänneksittäin

LIIKEVAIHTO    I-III   I-  III   II I 06  IV   III 2005
SEGMENTEITTäIN    06  III  06   06     05   05
Milj. euroa         05
Consumer      730  633  236  237  257  231  196  864
Packaging
Publishing     667  566  226  216  225  230  181  796
Commercial     1135  1112  361  380  394  376  381 1488
Printing
Office Papers    538  537  181  174  183  167  174  704
Map Merchant    1061  1033  342  354  365  357  341 1390
Group
Sisäinen myynti   55   -9  21      17   8  -4  -1
ja muu toiminta             17
Konserni      4186  3872 1367  1378 1441  1369 1269 5241

LIIKETULOS       I-   I-  III  II  I 06  IV  III 2005
SEGMENTEITTäIN    III  III  06  06     05   05
Milj. euroa      06   05
Consumer Packaging   43   25  17   2   24  16   14  41
Publishing       27   1  14   2   11  13   14  14
Commercial Printing  -63  -21  -10  -51   -2 -41   0  -62
Office Papers     -14   -8  -1  -17   4  3   -3  -5
Map Merchant Group   17   18   3   7   7  0   5  18
Muu toiminta     -35   48  -8  -18   -9 -18  -10  30
Liiketulos      -25   63  15  -75   35 -27   20  36
 % liikevaihdosta  -0,6  1,6  1,1 -5,4  2,4 -2,0  1,6  0,7
Osuus             -3   1   0   -1  2   0  -2
osakkuusyhtiöiden    0
tuloksista
Kurssierot       4  -26  -1  -3   8  -7   0  -33
Muut rahoitustuotot  -96  -99  -37  -33  -26 -17  -19 -115
ja -kulut
Tulos ennen veroja  -117  -65  -22 -111   16 -49   1 -114
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot       -16   23  -11   8  -13  11   2  34
Kauden tulos     -133  -42  -33 -103   3 -38   3  -80
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos      0   0   0   0   0  0   0   0
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos     -133  -42  -33 -103   3 -38   3  -80
Vähemmistöosuudet    2   -1   2   1   -1  2   -1  -1
Emoyhtiön      -131  -43  -31 -102   2 -36   2  -81
osakkeenomistajille
kuuluva kauden
tulos
Osakekohtainen     -   -   -   -  0,01  -  0,01   -
tulos, euroa     0,40  0,13 0,10 0,31    0,12     0,25


                                   
KERTALUONTEISET ERÄT I-III  I-   III  II  I 06 IV 05  III  2005
            06  III   06  06         05
               05
Consumer Packaging    0   0   0   0  0   0   0   0
Publishing        0  -2   0   0  0   0   0   -2
Commercial Printing   -43   0  -2  -41  0  -29   0  -29
Office Papers      -10  -9   0  -10  0   0   0   -9
Map Merchant Group    0   0   0   0  0   -4   0   -4
Muu toiminta       -3  81   0   -3  0   -5   0   76
Kertaluonteisia eriä  -56  70  -2  -54  0  -38   0   32
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien       0  -4   0      0   0   0   -4
kertaluonteiset erät             0
Kertaluonteiset erät  -56  66  -2  -54  0  -38   0   28
yhteensä
                                    
Liiketulos ilman     31  -7  17  -21  35   11  20   4
kertaluonteisia eriä
 % liikevaihdosta   0,7 -0,2  1,2  -1,5 2,4  0,8  1,6  0,1
Tulos ennen veroja   -61 -131  -20  -57  16  -11   1  -142
ilman kertal. eriä
 % liikevaihdosta   -1,5 -3,4 -1,5  -4,1 1,1  -0,8  0,1  -2,7
Tulos per osake    -0,23   -   -   - 0,01 -0,01 0,01 -0,35
ilman kertal. eriä,     0,34 0,08  0,16
euroa
Oman pääoman tuotto  -4,7 -6,2 -5,8  -9,1 0,5  -0,5  0,4  -4,8
ilman kertal. eriä,
%
Sijoitetun pääoman   1,4  0,2  2,0  -1,2 3,4  1,4  2,3  0,5
tuotto ilman kertal.
eriä, %


SIJOITETUN    I-III I-III III 06 II 06 I 06 IV 05 III 05   
PÄÄOMAN       06   05                  2005
TUOTTO, %
Consumer      6,6  3,9  7,5  1,3 10,9  7,8  6,7  4,8
Packaging
Publishing     3,4  0,3  5,3  0,9  4,1  4,8  5,6  1,3
Commercial     -7,0  -2,1  -3,2 -16,2 -0,5 -13,7  0,0 -4,9
Printing
Office Papers   -2,3  -1,2  -0,2  -9,0  2,2  1,6  -1,1 -0,5
Map Merchant    7,3  7,3  4,9  8,2  8,7  2,1  4,5  6,0
Group
KONSERNI      -0,2  2,3  1,8  -5,6  3,4 -1,8  2,3  1,2

SIJOITETTU    09/06  06/06 03/06  12/05  9/05  6/05  12/04
PÄÄOMA
Milj. euroa
Consumer      914   907  917   878  857   835   943
Packaging
Publishing     1091  1094  1124  1094  1077  1056  1132
Commercial     1208  1243  1273  1178  1204  1225  1313
Printing
Office Papers    742   746  754   762  764   780   818
Map Merchant    313   318  323   324  315   308   301
Group
Muu pääoma     609   578  514   610  506   479   428
KONSERNI      4877  4886  4904  4846  4723  4683  4935

Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (=liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pl korot ja
velat) vähennettynä segmentin veloilla (=ostovelat ja saadut ennakot
sekä siirtovelat (pl korot ja verot)).


HENKILÖSTÖ      I-III  I-III  I-IV
Keskimäärin      2006  2005  2005
Consumer Packaging  2 632  2 696  2 667
Publishing      1 470  1 500  1 486
Commercial      4 499  4 849  4 816
Printing
Office Papers    1 846  1 962  1 948
Map Merchant Group  2 494  2 516  2 515
Muut toiminnot    2 144  2 172  2 146
KONSERNI      15 085 15 695 15 578TOIMITUKSET                            
1000 tonnia     I-III I-III III II 06 I 06 IV 05 III 2005
           06  05   06          05
Consumer Packaging  873  738  285  284  304  268  226 1006
Publishing      944  820  320  307  318  326  257 1146
Commercial Printing 1431 1397  453  481  497  469  480 1866
Office Papers    775  792  258  251  266  242  254 1034
Paperisegmentit   3151 3009  1031 1040 1080 1037  991 4046
yhteensä
Map Merchant Group 1064 1012  347  354  363  347  337 1359

TUOTANTO                              
1000 tonnia     I-III I-III III II 06 I 06 IV 05 III 2005
           06  05   06          05
Consumer Packaging  842  713  273  270  299  272 292  985
Publishing      884  757  307  270  307  315 294 1072
Commercial Printing 1459 1404  456  494  509  476 482 1880
Office Papers    775  776  259  252  264  258 260 1034
Paperitehtaat    3119 2937  1023 1016 1079 1048 1036 3985
yhteensä
Metsä-Botnian sellu 728  649  243  234  251  252 234  901
1)
M-realin sellu   1305 1112  443  422  440  421 379 1533

1) Vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta.
Pont Sainte Maxence on mukana Commercial Printingin luvuissa kaikissa
taulukoissa 30.6.2006 saakka.


M-REAL OYJ

Mikko Helander
toimitusjohtaja


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa