M-REALIN TULOS ENNEN VEROJA POSITIIVINEN ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

M-real Oyj Pörssitiedote  27.4.2006 klo 13.00.00

M-REALIN TULOS ENNEN VEROJA POSITIIVINEN ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

M-real-konsernin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani
16 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen -11 miljoonasta eurosta.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 35 miljoonaa euroa (11).
Kannattavuutta paransivat lähinnä kartongin ja hienopaperin
toimitusmäärän kasvu sekä alhaisemmat kiinteät kustannukset
toteutettujen säästötoimenpiteiden seurauksena. Kannattavuutta
puolestaan heikensivät energiakustannusten merkittävä nousu sekä
kasvaneet kuitukustannukset erityisesti Commercial Printing -
toimialalla.

TUNNUSLUKUJA           1-3/06   10- 1-3/05 1-12/05
                     12/05
Liikevaihto, Me          1 441  1 369 1 344  5 241
Liiketulos, Me            35   -27  115   36
 ilman kertaluonteisia eriä,    35   11   30    4
Me
Tulos ennen veroja, Me        16   -49   77  -114
 ilman kertaluonteisia eriä,    16   -11   -8  -142
Me
Kauden tulos, Me           3   -38   77   -80
Tulos per osake, e         0,01  -0,12  0,23  -0,25
Oman pääoman tuotto, %       0,5  -6,6  12,5  -3,4
 ilman kertaluonteisia eriä, %   0,5  -0,5  -1,3  -4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %    3,4  -1,8  10,1   1,2
 ilman kertaluonteisia eriä, %   3,4   1,4  3,0   0,5
Omavaraisuusaste kauden      36,2  36,6  38,6  36,6
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden       100   95   81   95
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden   2 296  2 205 1 988  2 205
lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me       103   144   93   452
Kartonkitoimitukset, 1 000     304   268  281  1 006
tonnia
Paperitoimitukset, 1 000 tonnia  1 080  1 037 1 019  4 046
Henkilöstö kauden lopussa    15 046 15 154 15 453 15 154

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin tilannetta: ”Vaikka
saavutimme tavoitteemme mukaisesti positiivisen tuloksen,
kannattavuus on vaatimattomalla tasolla johtuen voimakkaista
kustannusnousuista, joita tuotehintojen korotuksilla ei ole pystytty
kompensoimaan. Nousevien tuotantokustannusten seurauksena tarve
paperi- ja kartonkituotteiden hinnankorotuksiin on edelleen suuri.”

”M-realin velkaantumisaste on noussut asettamallemme enimmäistasolle
aiheutuen ennakoitua heikommasta kannattavuudesta, viime kesän
työriitojen menetyksistä ja tärkeisiin strategisiin
investointihankkeisiin kuten Kaskisten BCTMP-tehtaaseen, Simpeleen
kartonkitehtaaseen ja Metsä Botnian Uruguayn sellutehtaaseen
kohdistuneista investoinneista. Lähiajan painopistealueet ovat
kustannussäästöprojektien lisäksi yhtiön velkaantumiskehityksen
hallinnassa. Vaikka toisen neljänneksen tuloksen ennakoidaan jäävän
ensimmäistä neljännestä heikommaksi, koko vuodelta uskomme edelleen
positiiviseen tulokseen ilman kertaluonteisia eriä”, Anttila toteaa.

M-REAL OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
ja talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283

M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006

MARKKINATILANNE

Euroalueen talouskasvu voimistui hieman paikallisen kysynnän
elpyessä. Samoin muualla Euroopassa useat mittarit ennakoivat
talouden kasvua. Kaiken kaikkiaan maailmantalouden kasvu jatkui
vahvana Aasian vetämänä. Epävarmuustekijöitä ovat edelleen raakaöljyn
hinta, Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä ja dollarin kurssi.

Länsi-Euroopassa painettuun mainontaan käytetyn rahamäärän arvioidaan
yleisesti tänä vuonna nousevan hieman yleistä taloutta nopeammin.

Euroopassa, ja erityisesti Itä-Euroopassa, taivekartongin kysyntä
kehittyi suotuisasti. Länsi-Euroopan tuottajien toimitukset
Eurooppaan kasvoivat lähes 10 prosenttia ja vienti Euroopan
ulkopuolisille markkinoille laski hieman viime vuodesta. Myös
valkopintaisen liner-kartongin toimitukset kasvoivat selvästi. Sekä
taivekartongin että valkopintaisen liner-kartongin markkinahinnat
pysyivät vakaina.

Länsi-Euroopan päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin
tuottajien toimitukset olivat vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna selvästi korkeammat. Päällystetyn aikakauslehtipaperin
kokonaistoimitukset olivat ennallaan. Kysyntä Euroopassa vilkastui
hieman ja toimitukset Euroopan ulkopuolelle jäivät jonkin verran alle
viime vuoden tason.

Paperien markkinahinnoissa ei Euroopassa tapahtunut merkittävää
muutosta alkuvuonna. Jakson lopulla toimistopaperin hinta kääntyi
lievään nousuun.

TAMMI-MAALISKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
1 441 miljoonaa euroa (10-12/2005: 1 369). Liikevaihto kasvoi 5,3
prosenttia.

Liiketulos oli 35 miljoonaa euroa (-27). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Edellisen neljänneksen liiketulokseen
sisältyivät 38 miljoonan euron kertaluonteiset nettokulut. Edellisen
neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 11 miljoonaa
euroa.

Liiketulosta paransivat lähinnä kartongin ja hienopaperin
toimitusmäärän kasvu sekä alhaisemmat kiinteät kustannukset
toteutettujen säästötoimenpiteiden seurauksena. Energiakustannusten
merkittävä nousu heikensi tulosta. Energiakustannusten nousun
vaikutusta konsernin tulokseen lievensivät kuitenkin konsernitasolla
kirjatut sähköjohdannaisten arvostusvoitot 8 miljoonaa euroa. Lisäksi
kasvaneet kuitukustannukset, erityisesti Commercial Printing -
toimialalla, heikensivät kannattavuutta.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 304 000 tonnia (268 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 12 000 tonnilla
(20 000).

Paperin kokonaistoimitukset olivat 1 080 000 tonnia (1 037 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 36 000 tonnia (38 000).

Publishing-toimialaa lukuunottamatta kaikkien toimialojen
kannattavuus parani.

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat -1 miljoonaa euroa (1).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -18 miljoonaa euroa (-23).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 8 miljoonaa euroa (-7).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -26 miljoonaa euroa (-16).

Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkojohdannaisten arvostusvoittoa 4
miljoonaa euroa. Edellisellä neljänneksellä vastaavista
instrumenteista kirjattiin 10 miljoonan euron arvostusvoitto.

Valuutta- ja korkosuojauksilla suojataan tulevaa kassavirtaa
valuuttojen ja korkojen vaihtelulta. Kirjatut arvostusvoitot ja -
tappiot liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin kurssin ja yleisen
korkotason muutoksiin. M-real on vuoden 2005 kolmannesta
neljänneksestä alkaen soveltanut IAS 39 mukaista osittaista
suojauslaskentaa dollarivirtaposition ja viimeisestä neljänneksestä
alkaen myös Ruotsin kruunun virtaposition suojauksessa.
Suojauslaskennasta on omaan pääomaan maaliskuun lopussa kirjattu
yhteensä 6 miljoonan euron arvostusvoitot.

Maaliskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 2,6
prosenttia ja Englannin punnan eurokurssi 1,6 prosenttia alhaisempi
kuin joulukuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 1,1 prosenttia
ja punta 0,9 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (-49). Ilman
kertaluonteisia eriä edellisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -
11 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli 3 miljoonaa euroa (-38). Tuloverot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 13 miljoonaa euroa (11
miljoonaa euroa positiivinen).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,12), ilman kertaluonteisia
eriä 0,01 (-0,01).

Oman pääoman tuotto oli 0,5 prosenttia (-6,6), ilman kertaluonteisia
eriä 0,5 (-0,5). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,4 prosenttia (-1,8),
ilman kertaluonteisia eriä 3,4 (1,4).

TAMMI-MAALISKUUN TULOS VIIME VUODEN VASTAAVAAN VUOSINELJäNNEKSEEN
VERRATTUNA

Liikevaihto oli 1 441 miljoonaa euroa (1-3/2005: 1 344).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 7,9 prosenttia.

Liiketulos oli 35 miljoonaa euroa (115). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Vertailukauden liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 30 miljoonaa euroa.

Kannattavuutta paransivat ennen kaikkea päällystetyn hienopaperin ja
kartongin toimitusmäärän kasvu, päällystetyn aikakauslehtipaperin
hinnan nousu sekä dollarin vahvistuminen. Toisaalta kannattavuutta
heikensivät energiakustannusten merkittävä nousu kaikilla
toimialoilla, Commercial Printing -toimialan kasvaneet
kuitukustannukset sekä graafisen päällystämättömän hienopaperin
hinnan lasku.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 304 000 tonnia (281 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 12 000 tonnilla
(17 000).

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 1 080 000 tonnia (1 019 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 36 000 tonnia (64 000).

Toimialoista Publishing ja Commercial Printing sekä Map Merchant -
tukkuriliiketoiminta paransivat kannattavuuttaan.

Raportointikauden liiketulokseen sisältyy 39 prosenttia ja
vertailukauden liiketulokseen 47 prosenttia Metsä-Botnian
liiketuloksesta.

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat -1 miljoonaa euroa (1).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -18 miljoonaa euroa (-39).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 8 miljoonaa euroa (-11).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -26 miljoonaa euroa (-28).

Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 4
miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 9,0
prosenttia korkeampi ja Englannin punnan eurokurssi 1,1 prosenttia
alhaisempi kuin vuoden 2005 maaliskuun lopussa. Keskimäärin dollari
vahvistui 8,3 prosenttia ja punta 1,0 prosenttia vuoden 2005
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (77). Tulos ennen veroja
ilman kertaluonteisia eriä oli 16 miljoonaa euroa (-8).

Katsauskauden tulos oli 3 miljoonaa euroa (77). Tuloverot, mukaan
lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 13 miljoonaa euroa
(0).

Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,23). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli 0,01 (-0,03).

Oman pääoman tuotto oli 0,5 prosenttia (12,5), ilman kertaluonteisia
eriä 0,5 prosenttia (-1,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,4
prosenttia (10,1), ilman kertaluonteisia eriä 3,4 prosenttia (3,0).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 15 046 henkilöä (15 154
henkilöä 31.12.2005), joista Suomessa työskenteli 4 430 henkilöä (4
488). Henkilöstön nettovähennys oli 108 henkilöä, josta
yrityskauppojen vaikutus oli -12.

M-realin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 15 082
henkilöä.

Konsernin henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä.

INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskauden aikana yhteensä 103 miljoonaa
euroa (1-3/2005: 93).

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 81 miljoonaa euroa, joihin
sisältyy 37 miljoonan euron osuus Metsä-Botnian investoinneista (15).
Metsä-Botnian investoinnit perustuvat 39 prosentin omistusosuuteen.
Vertailukaudella M-realin omitusosuus Metsä-Botniasta oli 47
prosenttia.

Lisäksi ostettujen yritysten osakkeiden kauppahintana on maksettu 22
miljoonaa euroa (omistusosuutta vastaava määrä), joka koostuu Metsä-
Botnian tytär- ja osakkuusyritysten osakkeiden lisähankinnoista
Uruguayssa.

Simpeleen kartonkitehtaan investointiprojekti eteni suunnitelmien
mukaisesti. Investointiprojektin pääseisokki pidettiin 20.
maaliskuuta - 6. huhtikuuta ja meneillään on seisokin jälkeinen
käyntiinajovaihe. Simpeleen tehtaan kartongin tuotantokapasiteetti
nousee investoinnin myötä 215 000 tonniin vuodessa.

RAHOITUS

Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 36,2 prosenttia (12/2005:
36,6) ja velkaantumisaste 100 prosenttia (12/2005: 95).

Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 2 296 miljoonaa euroa
(12/2005: 2 205). Pitkäaikaisista lainoista valuuttamääräisiä oli 7
prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 68 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli 5 prosenttia ja
pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 4,5 vuotta. Lainojen
korkosidonnaisuusaika oli 12 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 12 ja 16 kuukauden välillä.

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli
ensimmäisellä neljänneksellä 65 miljoonaa euroa (10-12/2005: 29).
Käyttöpääoma nousi kausiluonteisesti 65 miljoonaa euroa vuoden
vaihteesta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 7 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 7 ja 9 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 98 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli maaliskuun lopussa 1 564
miljoonaa euroa, josta 1 454 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 110 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 700 miljoonan euron arvosta.

Standard & Poors Ratings Services alensi 8. helmikuuta M-realin
pitkien luottojen luokituksen tasolta BB tasolle BB- ja muutti
luokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi.

Moody’s Investors Services alensi 28. helmikuuta M-realin pitkien
luottojen luokituksen tasolta Ba2 tasolle Ba3, luokituksen näkymät
säilyivät negatiivisina.

Maaliskussa laskettiin liikkeelle 7-vuotinen 500 miljoonan euron
suuruinen joukkovelkakirjalaina. Laina erääntyy 1. huhtikuuta 2013 ja
joukkovelkakirjoille maksetaan 7,25 prosentin kuponkikorko.
Emissiokurssi oli 98,655; joka antaa 7,50 prosentin kokonaistuoton.
Laina on käytetty syndikaattilainojen takaisinmaksuun.


OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-
maaliskuussa 2006 oli 5,57 euroa, alin 4,00 euroa ja keskikurssi 4,77
euroa. Maaliskuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 5,47 euroa. Vuoden
2005 keskikurssi oli 4,36 euroa. Vuoden 2005 lopussa kurssi oli 4,22
euroa.

B-osakkeen vaihto oli tammi-maaliskuussa 740 miljoonaa euroa, eli 53
prosenttia osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli
maaliskuun lopussa yhteensä 1 795 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti maaliskuun lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 33,9
prosenttia.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13. maaliskuuta hallituksen yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että
uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä
uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita
yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä uusia
osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään
merkintähinnoista ja muista ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön taseen
vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa
merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2005 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, eli yhteensä
39.379.873,44 euroa. Osinko maksettiin 23. maaliskuuta.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen
metsätalousneuvos Heikki Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Granin, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari
Jordanin, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpalan, Pohjoismaiden
Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmilan,
maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, OP-ryhmän pääjohtaja Antti
Tanskasen ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

M-realin tilintarkastajiksi valittiin yhtiökokouksessa Göran Lindell,
KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Jouko
Malinen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Markku
Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

STRATEGIATARKASTELU

M-realin hallitus päätti 13. maaliskuuta käynnistää strategisen
liiketoimintarakenteen tarkastelun tavoitteena tutkia M-realin
mahdollisuuksia ja mahdollisia etuja osallistumisesta eurooppalaisen
paperiteollisuuden konsolidoitumiseen ja rakennemuutokseen.
Strategiatarkastelu on alustavassa vaiheessa, eikä arvioita
mahdollisista johtopäätöksistä voi esittää.

METSÄ-BOTNIAN URUGUAYN SELLUTEHDASHANKE

Sellutehtaan rakennustyöt etenivät ensimmäisen neljänneksen aikana
normaalisti. Rakennusten perustustyöt on tehty ja maanpäälliset
rakennustyöt aloitettu. Työmaalla työskenteli maaliskuun lopussa 1
760 henkilöä.

Huhtikuussa Metsä-Botnia keskeytti rakennustyöt kymmeneksi päiväksi
tarkoituksenaan edistää yhteisymmärryksen syntymistä Uruguayn ja
Argentiinan välille. Metsä-Botnia on ilmoittanut halukkuutensa auttaa
mahdollisuuksiensa mukaan kiistan selvittämisessä ja on hankkeen
alusta lähtien antanut avoimesti tietoa tehtaan vaikutuksista
alueella.

Metsä-Botnian sellutehtaan rakentamisesta syntynyt kiista Uruguayn ja
Argentiinan välillä jatkuu.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2006 Länsi-Euroopan talouskasvun ennakoidaan hieman
voimistuvan, mutta se jäänee edelleen noin 2 prosenttiin. Painettuun
mainontaan käytetyn rahamäärän ennustetaan kasvavan runsaat 2
prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Nouseva raakaöljyn markkinahinta
pitää öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat ja kuljetuskustannukset
korkeina. Lisäksi energian hinnan edelleen jatkunut nousu sekä sellun
markkinahinnan nousu kasvattavat tuotantokustannuksia merkittävästi.

M-realin päätuotteiden kysyntä oli vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana hyvä. Vuoden 2006 toisella neljänneksellä päätuotteiden
kysynnän ennakoidaan pysyvän jokseenkin ennallaan.

Päällystämättömän hienopaperin ja tiettyjen erikoispaperien hintoja
korottettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Päällystettyjen
hienopaperiarkkien hintaa korotettiin huhtikuun alussa Manner-
Euroopassa. Päällystämättömän hienopaperin hintoja korotetaan
toukokuussa edelleen. Hienopaperin keskihintojen ennakoidaan näin
ollen toisella neljänneksellä olevan jonkin verran edellistä
neljännestä korkeammalla tasolla. Päällystetyn aikakauslehtipaperin
ja taivekartongin hintojen odotetaan pysyvän ennallaan toisen
vuosineljänneksen aikana.

Toisen neljänneksen tulosta rasittavat kausiluonteisten tekijöiden
lisäksi ylläpito- ja investointiseisokeista aiheutuvat kustannukset
ja alhaisemmat tuotantomäärät.

M-realin toisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja ilman
kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan ensimmäistä neljännestä
heikompi.

Espoossa 27. huhtikuuta 2006

HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

          I 06  IV III  II I 05 2005   I
              05  05  05       06/IV
                             05
                           muutos
Liikevaihto     257  231 196  199  238  864 +11,3%
EBITDA        44  37  33   6  49  125 +18,9%
 EBITDA-%     17,1 16,0 16,8  3,0 20,6 14,5    
Liiketulos      24  16  14  -16  27  41    
 Liiketulos-%    9,3  6,9 7,1 -8,0 11,3  4,7    
Kertaluonteiset    0   0  0   0   0   0    
erät
Sijoitetun pääoman 10,9  7,8 6,7 -6,9 11,9  4,8    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman 10,9  7,8 6,7 -6,9 11,9  4,8    
tuotto ilman
kertaluonteisia
eriä-%
Toimitukset, 1 000t 304  268 226  231  281   1 +13,4%
                         006
Kartonkituotanto, 1 299  272 292  128  293  985 +9,9%
000t
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Consumer Packaging -toimialan liiketulos vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä oli 24 miljoonaa euroa (10-12/2005: 16). Tulokseen ei
sisälly kertaluonteisia eriä. Liiketulosta paransi lähinnä
toimitusmäärän kasvu.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 7
prosenttia. M-realin taivekartongin toimitukset kasvoivat 13
prosenttia. Taivekartongin keskihinta oli edellisen neljänneksen
tasolla.

Liner-kartongin toimitusmäärä kasvoi 14 prosenttia. Keskimääräinen
myyntihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna
2005

Toimialan liiketulos heikkeni 3 miljoonaa euroa viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Tulosta heikensi lähinnä kuitu- ja
energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset kasvoivat 7
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-realin
toimitukset kasvoivat 6 prosenttia, kasvun ollessa suurinta Itä-
Euroopassa ja Kauko-Idässä. Taivekartongin euromääräinen myyntihinta
nousi hieman dollarin vahvistumisen myötä.

Liner-kartongin toimitusmäärä nousi 15 prosenttia. Myyntihinta oli
keskimäärin viime vuoden vastaavan kauden tasolla.

Publishing

            I 06  IV  III  II I 05  2005   I
                05  05  05        06/IV
                                05
                              muuto
                                s
Liikevaihto       225  230  181  177  208  796 -2,2%
EBITDA          32  34  35   0  29   98    
 EBITDA-%       14,2 14,8 19,3  0,0 13,9  12,3    
Liiketulos        11  13  14  -21   8   14    
 Liiketulos-%     4,9  5,7  7,7   -  3,8  1,8    
                     11,9
Kertaluonteiset erät   0   0   0  -2   0   -2    
Sijoitetun pääoman   4,1  4,8  5,6 -7,7  2,9  1,3    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   4,1  4,8  5,6 -7,0  2,9  1,6    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   318  326  257  256  307 1 146 -2,5%
Tuotanto, 1 000t    307  315  294  155  308 1 072 -2,5%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Publishing-toimialan liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä oli 11
miljoonaa euroa (10-12/2005: 13). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Liiketulosta heikensi lähinnä
energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat 10 prosenttia. Publishing-toimialan
toimitusmäärä laski 3 prosenttia.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna
2005

Toimialan liiketulos parani 3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna. Liiketulosta paransi lähinnä keskimääräisen
myyntihinnan 6 prosentin nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset olivat vuoden 2005 vastaavan neljänneksen tasolla.
Publishing-toimialan toimitusmäärä nousi 4 prosenttia.

Commercial Printing

            I 06  IV  III  II I 05  2005   I
                05  05  05        06/IV
                                05
                              muuto
                                s
Liikevaihto       394  376  381  368  363 1 488 +4,8%
EBITDA          24   3  25   9  22   58    
 EBITDA-%       6,1  0,8  6,6  2,4  6,1  3,9    
Liiketulos        -2  -41   0  -17  -4  -62    
 Liiketulos-%     -0,5   -  0,0 -4,6 -1,1  -4,2    
               10,9
Kertaluonteiset erät   0  -29   0  -1  +1  -29    
Sijoitetun pääoman   -0,5   -  0,0 -5,5 -1,0  -4,9    
tuotto-%           13,7
Sijoitetun pääoman   -0,5 -3,9  0,0 -5,1 -1,3  -2,6    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   497  469  480  464  453 1 866 +6,0%
Tuotanto, 1 000t    509  476  482  452  470 1 880 +6,9%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Commercial Printing -toimialan liiketulos ensimmäisellä
neljänneksellä oli -2 miljoonaa euroa (10-12/2005: -41). Edellisen
neljänneksen tulokseen sisältyy 29 miljoonan kertaluonteiset kulut.
Edellisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -12
miljoonaa euroa.

Kannattavuutta paransivat toimitus- ja tuotantomäärien kasvu sekä
kiinteiden kustannusten aleneminen säästötoimenpiteiden seurauksena.
Kuitu- sekä energiakustannukset olivat selvästi edellistä
vuosineljännestä korkeammalla tasolla.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
kasvoivat prosentin. M-realin päällystetyn hienopaperin toimitusmäärä
kasvoi 6 prosenttia. Keskimääräinen myyntihinta oli edellisen
neljänneksen tasolla. Tiettyjen erikoispapereiden hintaa onnistuttiin
korottamaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Päällystettyjen
hienopaperiarkkien hintoja korotettiin huhtikuun alussa Manner-
Euroopassa.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna
2005

Toimialan liiketulos parani 2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan
kauteen verrattuna. Kannattavuutta paransivat hyvän kysynnän ansiosta
10 prosenttia kasvanut toimitusmäärä sekä alentuneet kiinteät
kustannukset. Toisaalta myyntihinnat olivat prosentin alle viime
vuoden tason. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat kuitu-
ja energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 7 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä kasvoi 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Eniten
toimitukset kasvoivat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Office Papers

            I 06  IV  III  II I 05  2005    I
                05  05  05        06/IV
                                05
                               muuto
                                 s
Liikevaihto       183  167  174  187  176  704  +9,6%
EBITDA          20  18  13   5  20   57    
 EBITDA-%       10,9 10,8  7,5  2,7 11,4  8,1    
Liiketulos        4   3  -3  -10   5   -5    
 Liiketulos-%     2,2  1,8 -1,7 -5,3  2,8  -0,7    
Kertaluonteiset erät   0   0   0  -12   3   -9    
Sijoitetun pääoman   2,2  1,6 -1,1 -5,1  2,4  -0,5    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   2,2  1,6 -1,1  1,0  1,0  0,6    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   266  242  254  279  259 1 034  +9,9%
Tuotanto, 1 000t    264  258  260  268  248 1 034  +2,3%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Office Papers -toimialan liiketulos ensimmäisellä neljänneksellä oli
4 miljoonaa euroa (10-12/2005: 3). Kannattavuutta paransivat lähinnä
toimitusmäärän kasvu sekä alhaisemmat kiinteät kulut toteutettujen
säästötoimenpiteiden seurauksena.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 4 prosenttia. Office Papers -toimialan tuotteiden
toimitusmäärä nousi 10 prosenttia.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna
2005

Toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski 1 miljoonaa
euroa viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tulosta heikensi
energiakustannusten nousu. Tulosta puolestaan paransivat
keskimääräisen myyntihinnan 2 prosentin ja toimitusmäärän 3 prosentin
nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 3 prosenttia. Office Papers -toimialan toimitusmäärä nousi
siis 3 prosenttia. Toimitukset kasvoivat kaikilla markkina-alueilla.

Map Merchant Group

            I 06  IV  III  II I 05  2005    I
                05  05  05        06/IV
                                05
                               muuto
                                 s
Liikevaihto       365  357  341  351  341 1 390  +2,2%
EBITDA          9   2   6   9   8   26    
 EBITDA-%       2,5  0,6  1,8  2,6  2,3  1,9    
Liiketulos        7   0   5   7   6   18    
 Liiketulos -%     1,9  0,0  1,5  2,0  1,8  1,3    
Kertaluonteiset erät   0  -4   0   0   0   -4    
Sijoitetun pääoman   8,7  2,1  4,5  9,3  8,3  6,0    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   8,7  7,1  4,5  9,3  8,3  7,2    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   363  347  337  343  332 1 359  +4,6%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Map-tukkuriliiketoiminnan vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos
oli 7 miljoonaa euroa (10-12/2005: 0). Edellisen neljänneksen
liiketulokseen sisältyi 4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
Edellisen neljänneksen tulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 4
miljoonaa euroa.

Tulosta paransi toimitusmäärän kausiluonteinen kasvu.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vastaavaan neljännekseen vuonna
2005

Liiketoiminnan liiketulos parani 1 miljoonaa euroa viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Kannattavuutta paransi lähinnä
toimitusmäärän kasvu.


M-REAL KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa        1-3/06 1-3/05  Muutos 1-12/05   10-
                               12/05
Jatkuvat toiminnot:                        
Liikevaihto         1 441  1 344    97  5 241  1 369
Liiketoiminnan muut      37   114   -77   206   32
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -1 350 -1 245   -105 -5 008 -1 310
Poistot ja          -93   -98    5  -403  -118
arvonalentumiset
Liiketulos           35   115   -80   36   -27
% liikevaihdosta       2,4   8,6       0,7  -2,0
Osuus osakkuusyhtiöiden    -1    1    -2   -2    1
tuloksista
Kurssierot           8   -11    19   -33   -7
Muut rahoitustuotot      -26   -28    2  -115   -16
ja -kulut
Tulos ennen veroja       16   77   -61  -114   -49
% liikevaihdosta       1,1   5,7       -2,2  -3,6
Tuloverot           -13    0   -13   34   11
Kauden tulos          3   77   -74   -80   -38
% liikevaihdosta       0,2   5,7       -1,5  -2,8
Jakautuminen                           
Emoyhtiön omistajille      2   76   -74   -81   -38
Vähemmistölle          1    1    0    1    0
Emoyhtiön omistajille    0,01  0,23  -0,22  -0,25  -0,12
kuuluvasta konsernin
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
(euroa per osake)LYHENNETTY KONSERNIN TASE

          31.3.06    % 31.3.05   % 31.12.05    %
Milj. euroa                            
VARAT                               
Pitkäaikaiset varat                        
Aineettomat       677  10,7  645  10,1   654  10,3
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset      3 166  50,0 3 160  49,8  3 178  50,2
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        46   0,7   28  0,4    36   0,6
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    116   1,8  125  2,0   114   1,8
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset   40   0,7   42  0,7    46   0,7
Laskennalliset      31   0,5   39  0,6    33   0,5
verosaamiset
Muut korottomat     20   0,3   25  0,4    23   0,4
saamiset
           4 096  64,7 4 064  64,0  4 084  64,5
Lyhytaikaiset varat                        
Vaihto-omaisuus     746  11,8  726  11,5   749  11,8
Saamiset                             
 Korolliset      172   2,7  218  3,4   167   2,7
saamiset
 Korottomat     1 204  19,0 1 199  18,9  1 215  19,2
saamiset
Rahat ja        110   1,8  142  2,2   112   1,8
pankkisaamiset
           2 232  35,3 2 285  36,0  2 243  35,5
                                 
Varat yhteensä    6 328  100,0 6 349 100,0  6 327  100,0
                                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT                        
Oma pääoma                            
Emoyhtiön       2 237  35,4 2 431  38,3  2 271  35,9
osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
Vähemmistöosuus     49   0,8   30  0,5    45   0,7
Oma pääoma yhteensä  2 286  36,2 2 461  38,8  2 316  36,6
Pitkäaikaiset velat                        
 Laskennalliset     335   5,3  373  5,9   336   5,3
verovelat
 Eläkevelvoitteet    210   3,3  216  3,4   211   3,3
 Varaukset        58   0,9   36  0,6    62   1,0
 Muut korottomat     51   0,8   71  1,1    60   0,9
velat
 Korolliset velat   2 077  32,8 1 502  23,6  1 877  29,7
           2 731  43,1 2 198  34,6  2 546  40,2
Lyhytaikaiset velat                        
 Korottomat velat    769  12,1  802  12,6   813  12,9
 Korolliset velat    542   8,6  888  14,0   652  10,3
           1 311  20,7 1 690  26,6  1 465  23,2
Velat yhteensä    4 042  63,8 3 888  61,2  4 011  63,4
Oma pääoma ja velat  6 328  100,0 6 349 100,0  6 327  100,0
yhteensä


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa        1-3/  1-3/  1-12/ 10-12/
              06   05   05   05
Liiketoiminnan                    
rahavirrat
Kauden tulos         3   77   -80  -38
 Oikaisut yhteensä    127   78   480  131
 Käyttöpääoman muutos   -65  -111   -82  -64
Liiketoiminnasta      65   44   318   29
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut     -30   -21  -136  -40
Maksetut verot       -5   -10   -46  -15
Liiketoiminnasta      30   13   136  -26
kertyneet
nettorahavirrat
Aineettoman ja      -103   -93  -452  -144
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja    2   311   312   -8
muut
Investointien       -101   218  -140  -152
nettorahavirrat
Osakeanti, vähemmistön   19    0   12   12
osuus
Pitkäaikaisten       90  -292  -100  158
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -39   -39   0
Rahoituksen         70  -331  -127  170
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos     -1  -100  -131   -8
Rahavarat kauden      112   242   242  120
alussa
Rahavarojen muuntoero    -1    0    1   0
Rahavarojen muutos     -1  -100  -131   -8
Rahavarat kauden      110   142   112  112
lopussa


LASKELMA OMAN  Osake- Ylikurs Muunto- Arvon EdellistVähem- Yhteens
PÄÄOMAN     pääoma  si-   ero  muutos  en  mistö-  ä
MUUTOKSISTA       rahasto    ja muut tilikausosuud
Milj. euroa              rahasto  ien   et
                     t   voitot
Oma pääoma     558   667   6    2  1 160   37 2 430
1.1.05, IFRS
Muuntoerot                             0
Suoraan omaan                -2          -2
pääomaan
kirjatut
nettotulot
Vähemmistöosuus                       7   7
Tilikauden tulos                  -81   1  -80
Kaudella                  -2   -81   8  -75
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                    -39      -39
                                  
Oma pääoma     558   667   6    0  1 040   45 2 316
31.12.05
Muuntoerot             -3              -3
Suoraan omaan                6           6
pääomaan
kirjatut
nettotulot
Vähemmistöosuus                       3   3
Kauden tulos                     2   1   3
Kaudella              -3    6    2   4   9
kirjatut tuotot
ja kulut
yhteensä
Osingonjako                    -39      -39
Oma pääoma     558   667   3    6  1 003   49 2 286
31.3.06


TUNNUSLUKUJA        1-3/   1-3/  1-12/ 10-12/
               06    05   05   05
Liikevaihto, Me      1 441  1 344  5 241  1 369
Liiketulos, Me        35   115   36   -27
ilman kertaluonteisia    35    30    4   11
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me    16    77  -114   -49
ilman kertaluonteisia    16    -8  -142   -11
eriä, Me
Kauden tulos, Me       3    77   -80   -38
Tulos per osake, e     0,01   0,23  -0,25  -0,12
 ilman kertaluonteisia  0,01  -0,03  -0,35  -0,01
 eriä, e
 jatkuvista        0,01   0,23  -0,25  -0,12
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä         0,00   0,00  0,00  0,00
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %   0,5   12,5  -3,4  -6,6
ilman kertaluonteisia    0,5   -1,3  -4,8  -0,5
eriä, %
Sijoitetun pääoman     3,4   10,1   1,2  -1,8
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia   3,4   3,0   0,5   1,4
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  36,2   38,6  36,6  36,6
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   100    81   95   95
lopussa, %
Oma pääoma per osake    6,82   7,38  6,92  6,92
kauden lopussa, e
Korolliset nettovelat   2 296  1 988  2 205  2 205
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me   103    93   452   144
Henkilöstö kauden    15 046  15 453 15 154 15 154
lopussa


KONSERNIN VASTUUT     3/06   3/05  12/05
Milj. euroa
Omasta puolesta       98   139   108
Osakkuusyhtiöiden       1    1    1
puolesta
Saman konsernin        5    5    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta       10    11   11
Yhteensä          114   156   125
                        
AVOIMET          3/06   3/05  12/05
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Milj. Euroa
Korkojohdannaiset     4 336  9 822  7 416
Valuuttajohdannaiset   3 447  6 015  5 365
Muut johdannaiset      106    23   54
Yhteensä         7 889  15 860 12 835

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -3,2 milj.euroa (-37,3 milj. euroa
31.12.2005).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joiden määrä yhteensä on 3 685,9 milj. euroa (8 164,8 milj. euroa
31.12.2005).


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

LIIKEVAIHTO     I 06 IV  III  II I 05  IV  III 2005
SEGMENTEITTäIN      05   05  05     04  04
Milj. euroa
Consumer Packaging  257  231 196  199  238  256  264  864
Publishing      225  230 181  177  208  225  202  796
Commercial      394  376 381  368  363  372  368 1488
Printing
Office Papers    183  167 174  187  176  162  168  704
Map Merchant Group  365  357 341  351  341  343  332 1390
Sisäinen myynti ja  17   8  -4  -23  18   6  53  -1
muu toiminta
Konserni      1441 1369 1269 1259 1344 1364 1387 5241

LIIKETULOS     I 06 IV  III  II I 05  IV  III 2005
SEGMENTEITTäIN      05   05  05     04  04
Milj. euroa
Consumer Packaging  24  16  14  -16  27  30  25  41
Publishing      11  13  14  -21   8   4   9  14
Commercial      -2 -41   0  -17  -4  -35  -7  -62
Printing
Office Papers     4  3  -3  -10   5   0   4  -5
Map Merchant Group   7  0   5   7   6   0   4  18
Muu toiminta     -9 -18  -10  -15  73  -16  -18  30
Liiketulos      35 -27  20  -72  115  -17  17  36
 % liikevaihdosta  2,4  -  1,6 -5,7  8,6 -1,3  1,2  0,7
             2,0
Osuus         -1  2   0  -4   1  -1   1  -2
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot       8  -7   0  -15  -11  21   4  -33
Muut         -26 -17  -19  -52  -28  -42  -36 -115
rahoitustuotot ja
-kulut
Tulos ennen veroja  16 -49   1 -143  77  -39  -14 -114
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot      -13  11   2  21   0  -8  -8  34
Kauden tulos      3 -38   3 -122  77  -47  -23  -80
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos      0  0   0   0   0   2  -8   0
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos      3 -38   3 -122  77  -45  -31  -80
Osakeantioikaistu  0,01  - 0,01   - 0,23   -   -   -
tulos/osake, euroa    0,1    0,37    0,23 0,15 0,25
              2

                                   
KERTALUONTEISET    I  IV  III  II I 05  IV  III 2005
ERÄT         06  05  05  05     04  04
Consumer Packaging   0  0   0   0  0   3   0  0
Publishing       0  0   0  -2  0   1   0  -2
Commercial       0 -29   0  -1  1  -27   0 -29
Printing
Office Papers     0  0   0  -12  3   0   0  -9
Map Merchant Group   0  -4   0   0  0  -8   0  -4
Muu toiminta      0  -5   0   0  81  -2   0  76
Kertaluonteisia    0 -38   0  -15  85  -33   0  32
eriä
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien     0  0   0  -4  0   0   0  -4
kertaluonteiset
erät
Kertaluonteiset    0 -38   0  -19  85  -33   0  28
erät yhteensä
                                
Liiketulos ilman   35  11  20  -57  30  19   8  4
kertaluonteisia
eriä
% liikevaihdosta   2,4 0,8  1,6 -4,5 2,2  1,4  0,6 0,1
Tulos ennen veroja  16 -11   1 -124  -9  -3  -24 -142
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta   1,1 -0,8  0,1 -9,8 -0,7 -0,2 -1,7 -2,7
Tulos per osake   0,0  - 0,01   -  -   -   -  -
ilman kertal.     1 0,01    0,32 0,03 0,15 0,15 0,35
eriä, euroa
Oman pääoman     0,5 -0,6  0,4   - -1,3 -3,6 -6,1 -4,9
tuotto ilman             17,6
kertal. eriä, %
Sijoitetun pääoman  3,4 1,3  2,3 -0,3 3,0  1,7  1,0 0,4
tuotto ilman
kertal. eriä, %


SIJOITETUN   I 06 IV 05 III 05 II 05  I 05 IV 04 III 04   
PÄÄOMAN                           2005
TUOTTO, %
Consumer    10,9  7,8  6,7  -6,9  11,9 12,8  10,6  4,8
Packaging
Publishing   4,1  4,8  5,6  -7,7  2,9  1,6  3,2  1,3
Commercial   -0,5 -13,7  0,0  -5,5  -1,0 -10,4  -1,8 -4,9
Printing
Office     2,2  1,6 -1,1  -5,1  2,4  0,1  2,0 -0,5
Papers
Map Merchant  8,7  2,1  4,5  9,3  8,3 -0,6  5,1  6,0
Group
KONSERNI    3,4  -1,8  2,3  -5,7  10,1 -1,4  1,7  1,2

SIJOITETTU    03/06  12/05  9/05  6/05  3/05 12/04  9/04
PÄÄOMA
Milj. euroa
Consumer      917   878   857   835  894  943   949
Packaging
Publishing    1124  1094  1077  1056  1121  1132  1144
Commercial    1273  1178  1204  1225  1249  1313  1362
Printing
Office Papers   754   762   764   780  805  818   826
Map Merchant    323   324   315   308  306  301   301
Group
Muu pääoma     514   610   506   479  476  428   23
KONSERNI     4904  4846  4723  4683  4851  4935  4605

Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (=liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pl korot ja
verot) vähennettynä segmentin veloilla (=ostovelat ja saadut ennakot
sekä siirtovelat (pl korot ja verot)).


HENKILÖSTÖ        I 2006  I 2005  I-IV
Keskimäärin                 2005
Consumer Packaging     2 557   2595  2 667
Publishing         1 431   1434  1 486
Commercial Printing    4 646   4858  4 816
Office Papers       1 853   1975  1 948
Map Merchant Group     2 518   2518  2 515
Muut toiminnot       2 077   2172  2 146
KONSERNI         15 082  15553 15 578


TOIMITUKSET                           
1000 tonnia     I 06 IV 05  III II 05 I 05 IV 04  III 2005
                  05           04
Consumer Packaging  304  268  226  231  281 340  345 1006
Publishing      318  326  257  256  307 336  301 1146
Commercial Printing 497  469  480  464  453 469  464 1866
Office Papers    266  242  254  279  259 233  246 1034
Paperisegmentit   1080  1037  991  999 1019 1038 1011 4046
yhteensä
Map Merchant Group  363  347  337  343  332 330  321 1359

TUOTANTO                            
1000 tonnia     I 06 IV 05  III II 05 I 05 IV 04  III 2005
                  05           04
Consumer Packaging  299  272  292  128  293 326  355  985
Publishing      307  315  294  155  308 314  309 1072
Commercial Printing 509  476  482  452  470 472  471 1880
Office Papers    264  258  260  268  248 244  241 1034
Paperitehtaat    1079  1048 1036  875 1026 1030 1021 3985
yhteensä
Metsä-Botnian sellu 251  252  234  108  307 283  290  901
1)
M-realin sellu    440  421  379  350  383 399  384 1533

1) Vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39% alkaen II 05,
47% I 05 saakka).


M-REAL OYJ

Hannu Anttila
toimitusjohtaja

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa