M-realin tulos parani mutta jäi tappiolliseksi


            
M-real Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007 24.4.2007

Tulos vuoden 2007 ensimmäiseltä neljännekseltä

* Liikevaihto 1 432 miljoonaa euroa (Q1/06: 1 441). Vertailukelpoinen
 liikevaihto kasvoi 2 prosenttia.
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 31 miljoonaa euroa (Q1/06:
 35). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 104 miljoonaa euroa
 (Q1/06: 35)
* Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä -15 miljoonaa
 euroa (Q1/06: 16). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset
 erät 58 miljoonaa euroa (Q1/06: 16). Tulosta paransivat noussut
 päällystämättömän hienopaperin hinta sekä toteutetut
 kustannussäästötoimenpiteet. Tulosta rasittivat lähinnä noussut
 puun hinta, korkeammat rahoituskulut sekä Yhdysvaltain dollarin
 heikkona jatkunut kurssi.

Alkuvuoden tapahtumat

* Sittingbournen hienopaperitehdas Iso-Britanniassa suljettiin
 tammikuussa. Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen hienopaperikoneet 6
 ja 7 suljettiin helmikuussa. Wifstan paperitehdas Ruotsissa
 päätettiin sulkea kesäkuun loppuun mennessä.
* 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista myytiin Metsäliitto
 Osuuskunnalle 240 miljoonalla eurolla. Kaupasta kirjattiin 135
 miljoonan euron myyntivoitto. Tämän jälkeen yhtiön omistusosuus
 Metsä-Botniasta on 30 prosenttia.
* Käynnistettiin kotimaan toimintojen tulosparannusohjelma, jolla
 saavutetaan noin 40 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus
 täysimääräisenä vuoden 2009 alusta lähtien. Yhteistoimintalain
 mukaiset neuvottelut ovat muiden kuin Kyron tehtaan osalta
 päättyneet huhtikuussa."Paransimme kannattavuuttamme edellisestä neljänneksestä, mutta
tulosta rasittivat noussut puun hinta sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin heikko markkinatilanne. Saneerausohjelmamme
etenee suunnitellusti ja strategiatarkastelun seuraavia vaiheita
arvioidaan. Pitkän aikavälin tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää
paperin ja kartongin hintojen nousua."

Toimitusjohtaja Mikko Helander, M-real Oyj
Yli 13 000 työntekijää työllistävä M-real on yksi Euroopan johtavista
paperi- ja kartonkiyhtiöistä, joka tarjoaa ensiluokkaisia ratkaisuja
kuluttajapakkauksiin sekä viestinnän ja mainosalan loppukäyttöihin.
Yhtiön maailmanlaajuisen myyntiverkoston asiakkaita ovat
lehtikustantamot, painotalot, paperitukkurit, toimistot, tunnetut
kuluttajatuotteita valmistavat yritykset ja kotelopainajat.

Metsäliitto-konserniin kuuluvan M-realin osake listataan OMX
Helsingin Pörssissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 5,6 miljardia
euroa.TUNNUSLUKUJA         Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06  2006
Liikevaihto, milj. e     1 432 1 438 1 367 1 378 1 441 5 624
EBITDA, milj. e        201   48  106   17  128  299
 ilman kertaluonteisia     112  104  108   71  128  411
eriä, milj. e
Liiketulos, milj. e      104  -246   15  -75   35  -271
 ilman kertaluonteisia     31   14   17  -21   35   45
eriä, milj. e
Tulos ennen veroja, milj. e   58  -291  -22  -111   16  -408
 ilman kertaluonteisia     -15  -31  -20  -57   16  -92
eriä, milj. e
Kauden tulos, milj. e      54  -266  -33  -103   3  -399
Tulos per osake, e      0,16 -0,81 -0,10 -0,31  0,01 -1,21
Oman pääoman tuotto, %    11,2 -52,2  -6,1 -18,3  0,5 -18,9
 ilman kertaluonteisia    -5,4  -2,6  -5,8  -9,1  0,5  -4,4
eriä, %
Sijoitetun pääoman tuotto-%  9,6 -20,3  1,8  -5,6  3,4  -5,2
 ilman kertaluonteisia     3,2  1,5  2,0  -1,2  3,4  1,4
eriä, %
Omavaraisuusaste              34,3  35,0  36,2  30,9
kauden lopussa, %       32,9  30,9
Velkaantumisaste               111  108  100  126
kauden lopussa, %       114  126
Korolliset nettovelat           2 402 2 381 2 296 2 403
kauden lopussa, milj. e   2 189 2 403
Bruttoinvestoinnit, milj. e   50  123  101  101  103  428
Paperitoimitukset, 1 000 tn 1 029 1 041 1 031 1 040 1 080 4 192
Kartonkitoimitukset, 1 000   302  288  285  284  304 1 161
tn
Henkilöstö kauden lopussa  13 538 14 125 14 509 15 277 15 046 14 125


Markkinatilanne

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
Eurooppaan ovat viime vuoteen verrattuna jonkin verran korkeammalla
tasolla. Myös päällystämättömän hienopaperin osalta kulutus on
edellistä vuotta hieman paremmalla tasolla. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin toimitukset ovat jonkin verran kasvaneet viime
vuodesta, mutta hinnat ovat olleet lievästi laskussa. Päällystetyn
hienopaperin hinta nousi lievästi, minkä vaikutukset alkavat näkyä
toisella vuosineljänneksellä. Korotus oli tämän paperilajin
ensimmäinen noin kuuteen vuoteen. Toimistopaperin hinta on nousussa.
Nousu tammi-maaliskuun aikana oli noin kolme prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Uusista toimistopaperin hinnankorotuksista
huhtikuussa on ilmoitettu.

Kartonkien kysyntä oli tammi-maaliskuussa vahvaa hintojen pysyessä
ennallaan. Länsi-Euroopan tuottajien taivekartonkitoimitukset
Eurooppaan laskivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen.

Tammi-maaliskuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Liikevaihto oli 1 432 miljoonaa euroa (Q4/06: 1 438).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 1 prosentin.

Liiketulos oli 104 miljoona euroa (Q4/06: -246). Liiketulokseen
sisältyy kertaluonteisena tuottona 135 miljoonan euron myyntivoitto
Metsä-Botnian osakkeiden myynnistä Metsäliitto Osuuskunnalle.
Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisina kuluina 62 miljoonaa euroa.
Kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat:

- 14 miljoonan euron kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen
loppuunsaattamiseen
- 29 miljoonan euron kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen
loppuunsaattamiseen
- 16 miljoonan euron arvonalentumistappio myytävänä olevan omaisuuden
arvostamisesta todennäköiseen myyntihintaan IFRS 5:n mukaisesti.

Vuoden 2006 neljännen vuosineljänneksen merkittävimmät
kertaluonteiset erät olivat:

- arvonalentumistappio 176 miljoonaa euroa IAS 36:n mukaisesti
- alaskirjaus ja kuluvaraus Sittingbournen tehtaan
sulkemiskustannuksiin 60 miljoonaa euroa
- alaskirjaus Wifstan tehtaan käyttöomaisuudesta 15 miljoonaa euroa
- Halleinin tehtaan henkilöstövähennykset 5 miljoonaa euroa
- Map-tukkuriliiketoiminnan tehostamisohjelma 6 miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät nettona olivat vuoden 2007 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 73 miljoonaa euroa (Q4/06: -260).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 31 miljoonaa euroa (14).
Liiketulosta paransivat edelliseen neljännekseen verrattuna
päällystämättömän hienopaperin noin kolmen prosentin hinnannousu sekä
taivekartongin ja päällystämättömän hienopaperin kasvaneet
toimitusmäärät. Tulosta heikensivät noussut puun hinta ja
heikentyneestä puun saatavuudesta aiheutuneet tuotannon menetykset
massatehtailla, sekä päällystetyn aikakauslehtipaperin heikko
markkinatilanne. Liiketulokseen sisältyy 30 prosenttia Metsä-Botnian
liiketuloksesta (39).

Tammi-maaliskuussa paperin kokonaistoimitusmäärä oli 1 029 000 tonnia
(Q4/06: 1 041 000). Katsauskaudella tuotantoa rajoitettiin kysyntää
vastaavaksi 41 000 tonnilla (87 000).

Kartongin toimitukset tammi-maaliskuussa olivat 302 000 tonnia
(288 000) ja tuotannon rajoitukset olivat 17 000 tonnia (19 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -46 miljoonaa euroa (-45).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -5 miljoonaa euroa (-4).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -41 miljoonaa euroa (-41).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 1
miljoona (0).

Maaliskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 1,1
prosenttia heikompi ja Englannin punnan eurokurssi 1,2 prosenttia
heikompi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Keskimäärin dollari
heikkeni 1,6 prosenttia ja punta vahvistui 0,4 prosenttia.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 58 miljoonaa euroa (-291). Tulos
ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -15 miljoonaa euroa
(-31). Tuloverojen negatiivinen vaikutus, mukaan lukien
laskennallisen verovelan muutos, oli 4 miljoonaa euroa (25
positiivinen).

Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (-0,81). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,04). Oman pääoman
tuotto oli 11,2 prosenttia (-52,2), ilman kertaluonteisia eriä -5,4
(-2,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,6 prosenttia (-20,3), ilman
kertaluonteisia eriä 3,2 prosenttia (1,5).

Tammi-maaliskuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

Liikevaihto oli 1 432 miljoonaa euroa (Q1/06: 1 441).
Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 2 prosenttia.

Liiketulos oli 104 miljoonaa euroa (35). Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 31 miljoonaa euroa (35). Liiketulosta
paransivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
päällystämättömän hienopaperin noin kahdeksan prosentin hinnannousu
sekä toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. Liiketulosta alensivat
heikentynyt Yhdysvaltain dollari sekä noussut kuitupuun hinta ja
heikentyneestä puun saatavuudesta aiheutuneet tuotannon menetykset
massatehtailla.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana paperin kokonaistoimitusmäärä
oli 1 029 000 tonnia (1 080 000). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää
vastaavaksi 41 000 tonnilla (36 000). Kartongin toimitukset olivat
302 000 tonnia (304 000) ja tuotannon rajoitukset 17 000 tonnia (12
000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -46 miljoonaa euroa (-18).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -5 miljoonaa euroa (8).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -41 miljoonaa euroa (-26).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 1
miljoona (arvostusvoittoa 4).

Maaliskuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 10,0
prosenttia matalampi ja Englannin punnan eurokurssi 2,4 prosenttia
korkeampi kuin edellisen vuoden maaliskuun lopussa. Keskimäärin
dollari heikkeni 9,0 prosenttia ja punta vahvistui 2,3 prosenttia.

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 58 miljoonaa euroa (16). Tulos
ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -15 miljoonaa euroa (16).
Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat 4
miljoonaa euroa (13).

Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,01). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,01). Oman pääoman tuotto oli
11,2 prosenttia (0,5), ilman kertaluonteisia eriä -5,4 (0,5).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,6 prosenttia (3,4), ilman
kertaluonteisia eriä 3,2 prosenttia (3,4).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 31.3.2007 oli 13 538
(31.12.2006:14 125), josta Suomessa työskenteli 3 994 (4 220).
Keskimäärin katsauskaudella M-realin palveluksessa oli 13 664
henkilöä. Vuonna 2007 henkilöstömäärään sisältyy 30 prosenttia
Metsä-Botnian henkilöstöstä ja vuonna 2006 39 prosenttia.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 50 miljoonaa euroa
(Q1/06: 103). Niihin sisältyy 35 miljoonan euron osuus Metsä-Botnian
investoinneista (31). Metsä-Botnian investointiosuus perustuu
M-realin omistusosuuteen, joka vuonna 2007 on 30 prosenttia ja
vertailukaudella 39 prosenttia.

Yrityskaupat ja rakennejärjestelyt

30.1.2007 M-real myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista
Metsäliitto Osuuskunnalle 240 miljoonalla eurolla kirjaten 135
miljoonan euron myyntivoiton.

Rahoitus

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 32,9 prosenttia
(31.12.2006: 30,9) ja velkaantumisaste 114 prosenttia (126).
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste oli
noin 100 prosenttia (111) ja omavaraisuusaste noin 36 prosenttia
(34).

Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 2 189 miljoonaa euroa
(2 403). Pitkäaikaisista lainoista oli
valuuttamääräisiä 6 prosenttia. Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 77
prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli
maaliskuun lopussa 6,4 prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen
keskimaturiteetti 4 vuotta. Lainojen korkosidonnaisuusaika oli vuoden
lopussa 7,5 kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on
vaihdellut 7 ja 8 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 64 miljoonaa euroa
(Q4/06:179). Käyttöpääoma nousi 27 miljoonaa euroa (laski 139
miljoonaa euroa).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 7 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 6 ja 7 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 96 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli
maaliskuun lopussa 1 757 miljoonaa euroa, josta 1 618 miljoonaa oli
sitovia pitkäaikaisia luottosopimuksia ja 139 miljoonaa likvidejä
varoja ja sijoituksia. Lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
on käytössä ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä lähes 800 miljoonan euron arvosta. Marraskuussa 2007
erääntyvästä 850 milj. euron luottolimiitistä on peruttu huhtikuun
alussa 550 milj. euroa ylimääräisen likviditeetin purkamiseksi. Tämä
pienentää rahoituskuluja tämän vuoden aikana noin 2 milj. euroa.

Moody's Investor Service alensi 9.3.2007 M-realin pitkien luottojen
luottoluokituksen tasolta B2 tasolle B3. Luokituksen näkymät
muuttuivat negatiivisista vakaiksi. Standard & Poors Rating Services
alensi 21.3.2007 M-realin pitkien luottojen luokituksen tasolta B+
tasolle B. Luokituksen näkymät säilyivät negatiivisina.
Luottoluokitusten alentumiset lisäävät vuotuisia rahoituskuluja noin
5 miljoonaa euroa.

Osakkeet

M-realin B-osakkeen ylin kurssi OMX Helsingin Pörssissä
tammi-maaliskuussa oli 5,94 euroa, alin 4,90 euroa ja keskikurssi
5,36 euroa. Maaliskuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 5,82 euroa.
Vuoden 2006 keskikurssi oli 4,41 euroa. Vuoden 2006 lopussa kurssi
oli 4,79 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 683 miljoonaa euroa, eli 44 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa
yhteensä 1 906 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti vuoden lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista nousi 40,4
prosenttiin.

Yhtiökokous 13.3.2007 valtuutti hallituksen toistaiseksi päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista ja/tai yhden tai useamman
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisen vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
siten, että osakeannissa tai vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan
merkitä uusia M-real Oyj:n nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia
B-osakkeita yhteensä enintään 58.365.212 kappaletta ja yhtiön
osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 99.220.860,40
eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ja/tai vaihtovelkakirjalainaa
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön
taseen vahvistaminen, yritysjärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä 19.689.936,72
euroa. Osinko maksettiin 23.3.2007.

Hallitus ja tilintarkastus

Yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen metsätalousneuvos Heikki
Asunmaan, Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtaja Kim Granin,
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordanin, varatuomari Erkki
Karmilan, maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, vuorineuvos Juha
Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja maanviljelysneuvos Arimo
Uusitalon. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari
Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

M-realin tilintarkastajiksi valittiin Göran Lindell, KHT ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Johan
Kronberg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Jouko Malinen, KHT ja
Markku Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Strategiatarkastelu ja siihen liittyvät toimenpiteet

M-realin hallitus käynnisti 13.3.2006 strategisen
liiketoimintarakenteen tarkastelun tavoitteenaan tutkia M-realin
mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisen paperiteollisuuden
konsolidoitumiseen ja rakennemuutokseen sekä osallistumisen mukanaan
tuomia mahdollisia etuja. Ensimmäisenä vaiheena M-real julkisti
18.10.2006 laajan saneerausohjelman, johon sisältyy tuotantolaitosten
sulkemisia, kustannussäästöohjelma, käyttöpääoman vähennysohjelma
sekä mahdollisia omaisuuserien myyntejä. Saneerausohjelma on
suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Lisäksi
käynnistettiin 6.2.2007 julkistettu kotimaan toimintojen
tulosparannusohjelma.

Kustannussäästö- ja käyttöpääoman vähennysohjelman toimenpiteet on
määritelty ja toteutus on käynnistetty. 30.1.2007 M-real myi 9
prosenttia Metsä-Botnian osakkeista Metsäliitto Osuuskunnalle 240
miljoonalla eurolla kirjaten 135 miljoonan euron myyntivoiton.
Kotelotehtaiden myyntiprosessi on aloitettu ja se etenee
suunnitellusti. Muut omaisuuden myynnit julkistetaan myöhemmin.

Sittingbournen hienopaperitehdas Iso-Britanniassa suljettiin
tammikuun lopussa. Gohrsmühlen hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa
suljettiin helmikuun lopussa. Wifstan hienopaperitehdas Ruotsissa on
päätetty sulkea kesäkuun loppuun mennessä. Sulkemisiin liittyen on
2006 tilinpäätökseen kirjattu kuluksi 76 miljoonaa euroa ja vuoden
2007 ensimmäisellä neljänneksellä 43 miljoonan euron kuluvaraus
sulkemisten loppuunsaattamiseksi. Sulkemisten kassavaikutukset ovat
noin -80 miljoonaa euroa, josta hieman yli puolet realisoituu vuonna
2007 ja loput vuosina 2008-2015. Vuonna 2006 sulkemishankkeilla ei
ollut merkittävää kassavaikutusta.

Kauden jälkeiset tapahtumat

Kotimaan toimintojen tulosparannusohjelmaan liittyvät
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on Pirkanmaan yksikköön
kuuluvaa Kyroa lukuun ottamatta saatu päätökseen. Neuvotteluissa
mukana olivat Kirkniemen, Kemin, Simpeleen, Joutsenon, Kaskisten,
Kankaan, Äänekosken ja Pirkanmaan yksiköt. Ohjelman
kokonaishenkilöstövaikutus on noin 500 henkilötyövuotta. Tämän
lisäksi neuvotteluissa on sovittu vakanssimuutoksista ja muista
tehostamistoimista siten, että määräaikaisen ja lomittavan työvoiman
tarve pienenee noin 100 henkilötyövuodella. Valtaosa vähennyksistä
kyetään hoitamaan eläke- yms. järjestelyin, mutta irtisanomisiltakaan
ei vältytä.

Tulosparannusohjelmalla sekä aiemmin päätetyillä toimenpiteillä
päästään noin 40 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen
täysimääräisenä vuoden 2009 alusta. Ohjelmasta aiheutuvat noin 12
miljoonan euron kertaluonteiset kulut kirjataan toiselle
vuosineljännekselle.

Osana tulosparannusohjelmaa Pirkanmaan yksikköön kuuluvan Takon
kartonkitehtaan konelinja 2 suljetaan aiemmin ilmoitetun mukaisesti
31.7.2007. Linja valmistaa taivekartonkia ja sen kapasiteetti on 70
000 tonnia. Suljettavan linjan tuotanto pyritään pääosin siirtämään
Consumer Packaging -toimialan muille koneille. Linjan
sulkemiskustannukset sisältyvät edellä mainittuihin noin 12 miljoonan
euron kertaluonteisiin kuluihin. Summa sisältää noin 2 miljoonan
euron alaskirjauksen käyttöomaisuudesta. Ohjelmaan ei sisälly
kokonaisten tuotantolaitosten sulkemisia.

Lähiajan näkymät

M-realin paperi- ja kartonkituotteiden kysynnän arvioidaan vuoden
2007 toisella neljänneksellä olevan hyvä.

Toimenpiteet päällystämättömän hienopaperin hintojen korottamiseksi
jatkuvat ja markkinahinnan Euroopassa odotetaan edelleen nousevan
toisella neljänneksellä. Myös päällystetyn hienopaperin
markkinahinnan ennakoidaan Euroopassa hieman nousevan ensimmäisellä
neljänneksellä toimeenpantujen korotusten seurauksena. Taivekartongin
hintaa uusille tilauksille nostetaan toukokuun puolivälistä alkaen.
Päällystetyn aikakauslehtipaperin hintojen korottaminen
lähitulevaisuudessa on sen sijaan edelleen haasteellista.

Markkinatasapainon ennakoidaan paranevan kaikissa M-realin
pääpaperilaaduissa jo toteutettujen ja vuoden 2007 aikana
toteutettavien kapasiteetin sulkemisten seurauksena. Tarve
tuotehintojen korotuksiin on suuri koko toimialalla.

Tuotannontekijöiden kustannukset kasvavat edelleen. Puun hinta
Keski-Euroopassa on viime aikoina noussut selvästi puun lisääntyneen
energiakäytön seurauksena. Lisäksi Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen
leuto talvi on aiheuttanut puun saatavuusongelmia. Venäjän
ilmoittamat puun vientitullien korotukset tekevät tilanteesta yhä
haastavamman. Koko vuoden 2007 kustannusnousut ylittävät näillä
näkymin jonkin verran kustannussäästöohjelmien tuomat säästöt.

M-realin strategiatarkastelun ensimmäisenä vaiheena lokakuussa 2006
julkistettu saneerausohjelma ja helmikuussa 2007 julkistettu kotimaan
toimintojen tulosparannusohjelma etenevät suunnitellusti.
Strategiatarkastelu jatkuu. Vuoden 2007 toisen neljänneksen
liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan heikompi
kuin ensimmäisellä neljänneksellä mutta parempi kuin viime vuoden
toisella neljänneksellä.

Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot ja
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne
sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat
johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Tietoa riskitekijöistä löytyy M-realin vuoden 2006
vuosikertomuksen sivulta 25.

M-REAL OYJ
Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 469 4321
Anne-Mari Achrén, viestintä, puh. 010 469 4541

TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging


              Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 2006 Q107/
                                 Q106
                                muutos
Liikevaihto, milj. e     235  241  236  237  257  971 -8,6 %
EBITDA, milj. e        39  25  38  24  44  131
 ilman kertaluonteisia    39  25  38  24  44  131
eriä, milj. e
Liiketulos, milj. e      21   0  17   2  24  43
 ilman kertaluonteisia    21   4  17   2  24  47
eriä, milj. e
Sijoitetun pääoman
tuotto-%          10,4  0,3  7,5  1,3 10,9  5,1
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           10,4  2,1  7,5  1,3 10,9  5,6
Toimitukset, 1 000 tn    302  288  285  284  304 1 161 -0,7 %
Kartonkituotanto, 1 000 tn  311  279  273  270  299 1 121 4,0 %

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Consumer Packaging -toimialan liiketulos vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä oli 21 miljoonaa euroa (Q4/06: 4 milj. euroa ilman
kertaluonteisia eriä). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.
Tulosta paransivat lähinnä korkeammat toimitusmäärät ja alentuneet
kiinteät kustannukset.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat 5
prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. M-realin
taivekartongin toimitukset kasvoivat 9 prosenttia. Taivekartongin
keskihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.

Liner-kartongin kysyntä jatkui hyvänä. Toimitukset olivat edellistä
vuosineljännestä korkeammat ja euromääräinen myyntihinta nousi
hieman.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
ajankohtaan

Toimialan liiketulos oli 3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa
kautta heikompi. Tulosta rasitti lähinnä heikentynyt Yhdysvaltain
dollari.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 2
prosenttia korkeammat verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.
M-realin toimitukset kasvoivat 3 prosenttia. Taivekartongin
euromääräinen myyntihinta laski dollarin heikkenemisen seurauksena.

Liner-kartongin toimitusmäärä ja euromääräinen myyntihinta olivat
viime vuoden vastaavan kauden tasolla. Tapettipaperin myyntihinta on
noussut selvästi.

Myytävänä olevat kotelotehtaat on vuoden 2007 alusta alkaen
raportoitu Muussa toiminnassa.

Publishing


              Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 2006 Q107/
                                 Q106
                                muutos
Liikevaihto, milj. e     212  220  226  216  225  887 -5,8 %
EBITDA, milj. e        21  23  36  23  32  114
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         21  23  36  23  32  114
Liiketulos, milj. e      3   3  14   2  11  30
 ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e         3   3  14   2  11  30
Sijoitetun pääoman         1,4  5,3  0,9  4,1  3,0
tuotto-%           1,3
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           1,3  1,4  5,3  0,9  4,1  3,0
Toimitukset, 1 000 tn    303  313  320  307  318 1 258 -4,7 %
Tuotanto, 1 000 tn      282  283  307  270  307 1 167 -8,1 %

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Publishing-toimialan liiketulos tammi-maaliskuussa oli 3 miljoonaa
euroa (Q4/06: 3 milj. euroa). Tulokseen ei sisälly kertaluonteisia
eriä. Liiketulosta heikensivät lähinnä korkeammat kuitu- ja
kemikaalikustannukset sekä alhaisempi toimitusmäärä. Lisäksi
keskimääräinen myyntihinta laski hieman. Liiketulosta paransivat
varaston muutos ja alhaisemmat kiinteät kustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat 7 prosenttia. Publishing-toimialan toimitusmäärä
laski 3 prosenttia.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
ajankohtaan

Publishing-toimialan liiketulos heikkeni 8 miljoonaa euroa viime
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Liiketulosta heikensivät
lähinnä korkeammat kuitukustannukset, alhaisempi toimitusmäärä ja
keskimääräisen myyntihinnan lasku. Liiketulosta paransivat
alentuneet kiinteät kustannukset, jotka saavutettiin omilla
säästötoimenpiteillä.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat 1 prosentin. Publishing-toimialan toimitusmäärä
laski 5 prosenttia.

Commercial Printing


             Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 2006  Q107/
                                 Q106
                                muutos
Liikevaihto, milj. e    366  369  361  380  394 1 504 -7,1 %
EBITDA, milj. e        6  -33  14  -26  24  -21
 ilman kertaluonteisia
eriä,            20  19  16  15  24  74
 milj. e
Liiketulos, milj. e     -17 -179  -10  -51  -2 -242
 ilman kertaluonteisia
eriä,            -3  -6  -8  -10  -2  -26
 milj. e
Sijoitetun pääoman       -63,3 -3,2 -16,2 -0,5 -21,7
tuotto-%          -6,3
 ilman kertaluonteisia
eriä, %          -0,8 -1,9 -2,6 -3,2 -0,5 -2,2
Toimitukset, 1 000 tn    454  464  453  481  497 1 895 -8,7 %
Tuotanto, 1 000 tn     457  464  456  494  509 1 923 -10,2 %

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Pont Sainte Maxence on mukana luvuissa 30.6.2006 asti.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Commercial Printing -toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä -3 miljoonaa euroa (Q4/06: -6
milj. euroa). Kertaluonteisena eränä raportoitiin 14 miljoonan euron
kuluvaraus Sittingbournen tehtaan sulkemisen loppuun saattamiseksi.

Toimialan kokonaistoimitusmäärä oli hieman edellistä vuosineljännestä
alhaisempi. Vertailukelpoinen toimitusmäärä kasvoi lähes 4 prosenttia
Sittingbournen tehtaan sulkeminen huomioon ottaen. Tulosta
heikensivät nousseet kuitukustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 1 prosentin. M-realin päällystetyn hienopaperin
kokonaistoimitukset olivat 3 prosenttia edellistä vuosineljännestä
alhaisemmat. Vertailukelpoinen päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 2 prosenttia. Keskimääräinen euromääräinen
myyntihinta oli edellisen neljänneksen tasolla. Erikoispaperien
hinnat nousivat edelleen toteutettujen hinnankorotusten seurauksena.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
ajankohtaan

Toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä -3 miljoonaa euroa (Q1/06: -2 milj.
euroa). Kokonaistoimitukset olivat noin 9 prosenttia alhaisemmat kuin
vertailukaudella. Kannattavuutta heikensi toimialan vertailukelpoisen
toimitusmäärän pieneneminen yhdellä prosentilla sekä erityisesti
edellistä vuotta selvästi korkeammat kuitukustannukset. Myös energian
hinnat nousivat. Kannattavuutta paransi tappiollisten yksiköiden
lakkauttaminen.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 1 prosentin. M-realin päällystetyn hienopaperin
kokonaistoimitusmäärä aleni lähes 8 prosenttia. Vertailukelpoinen
toimitusmäärä pieneni vajaat 4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Office Papers


              Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 2006 Q107/
                                 Q106
                                muutos
Liikevaihto, milj. e     202  189  181  174  183  727 10,4 %
EBITDA, milj. e        -8  26  15  -2  20  59
 ilman kertaluonteisia
eriä,             22  26  15   8  20  69
 milj. e
Liiketulos, milj. e     -22  -4  -1  -17   4  -18
 ilman kertaluonteisia
eriä,             8  11  -1  -7   4   7
 milj. e
Sijoitetun pääoman     -12,0 -1,9 -0,2 -9,0  2,2 -2,3
tuotto-%
 ilman kertaluonteisia
eriä, %           5,0  6,0 -0,2 -3,7  2,2  1,1
Toimitukset, 1 000 t     272  264  258  251  266 1 039 2,3 %
Tuotanto, 1 000 t      280  253  259  252  264 1 028 6,1 %

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Office Papers -toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8 miljoonaa euroa (Q4/06: 11 milj.
euroa). Kertaluonteisena eränä raportoitiin noin 29 miljoonan euron
kuluvaraus Wifstan tehtaan sulkemisen loppuunsaattamiseksi.

Tulosta paransivat erityisesti hintojen ja toimitusmäärän nousu.
Tulosta heikensivät nousseet energia- ja raaka-ainekustannukset.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset nousivat 1 prosentin. Office Papers -toimialan
toimitusmäärä nousi 3 prosenttia.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
ajankohtaan

Toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli 8 miljoonaa euroa (Q1/06: 4 milj. euroa).

Tulosta paransi merkittävästi keskimääräisen myyntihinnan noin
kahdeksan prosentin nousu sekä kiinteiden kustannusten lasku ja
vastaavasti heikensi energian ja raaka-ainekustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset nousivat 1 prosentin. Office Papers -toimialan
toimitusmäärä nousi 2 prosenttia.
Map Merchant Group


              Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 2006 Q107/
                                 Q106
                                muutos
Liikevaihto, milj. e     379  377  342  354  365 1 438 3,8 %
EBITDA, milj. e        8   5   5   8   9  27
 ilman kertaluonteisia
eriä,             11  11   5   8   9  33
 milj. e
Liiketulos, milj. e      7  -59   3   7   7  -42
 ilman kertaluonteisia
eriä,             10  10   3   7   7  27
 milj. e
Sijoitetun pääoman tuotto  11,8 -82,8  4,9  8,2  8,7 -14,2
-%
 ilman kertaluonteisia
eriä -%           15,9 14,0  4,9  8,2  8,7  9,4
Toimitukset, 1 000 tn    372  367  347  354  363 1 431 2,5 %

EBITDA = liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Map Merchant -tukkuriliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli ensimmäisellä neljänneksellä 10 miljoonaa euroa (Q4/06: 10).
Lisäksi kertaluonteisena kuluna raportoitiin 3 miljoonaa euroa.
Tulosta paransi hieman kasvanut toimitusmäärä ja heikensi hieman
laskenut myyntikate.

Ensimmäinen vuosineljännes verrattuna vuoden 2006 vastaavaan
ajankohtaan

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 10 miljoonaa euroa (Q1/06:
7). Tulosta paransivat sekä kasvanut toimitusmäärä että korkeampi
keskimääräinen myyntikate.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lyhennetty tuloslaskelma

+-------------------------------------------------------------------+
| Milj. e       | Q1/07 | Q1/06 | Muutos |  2006 | Q4/06 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Jatkuvat toiminnot  |    |    |    |    |    |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevaihto     | 1 432 | 1 441 |   -9 | 5 624 | 1 438 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liiketoiminnan muut |    |    |    |    |    |
| tuotot        |  155 |   37 |  118 |  116 |   18 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liiketoiminnan kulut | -1 386 | -1 350 |  -36 | -5 441 | -1 407 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Poistot ja      |    |    |    |    |    |
| arvonalentumiset   |  -97 |  -93 |   -4 |  -570 |  -295 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liiketulos      |  104 |   35 |   69 |  -271 |  -246 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| % liikevaihdosta   |  7,3 |  2,4 |    |  -4,8 | -17,1 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Osuus        |    |    |    |    |    |
| osakkuusyhtiöiden  |    |    |    |    |    |
| tuloksista      |   0 |   -1 |   1 |   0 |   0 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Kurssierot      |   -5 |   8 |  -13 |   0 |   -4 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Muut rahoitustuotot |    |    |    |    |    |
| ja -kulut      |  -41 |  -26 |  -15 |  -137 |  -41 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tulos ennen veroja  |   58 |   16 |   42 |  -408 |  -291 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| % liikevaihdosta   |  4,1 |  1,1 |    |  -7,3 | -20,2 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tuloverot      |   -4 |  -13 |   9 |   9 |   25 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Kauden tulos     |   54 |   3 |   51 |  -399 |  -266 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| % liikevaihdosta   |  3,8 |  0,2 |    |  -7,1 | -18,5 |
+-------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------+
| Jakautuminen       | Q1/07 | Q1/06 | Muutos | 2006 | Q4/06 |
|--------------------------+-------+-------+--------+-------+-------|
| Emoyhtiön omistajille  |  54 |   2 |   52 | -396 | -265 |
|--------------------------+-------+-------+--------+-------+-------|
| Vähemmistölle      |   0 |   1 |   -1 |  -3 |  -1 |
|--------------------------+-------+-------+--------+-------+-------|
| Emoyhtiön omistajille  |    |    |    |    |    |
| kuuluvasta konsernin   |    |    |    |    |    |
| tuloksesta laskettu   |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen tulos   |    |    |    |    |    |
| (e/osake)        | 0,16 | 0,01 |  0,15 | -1,21 | -0,81 |
+-------------------------------------------------------------------+


Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.
Lyhennetty tase

Milj. e       31.3.2007   % 31.3.2006   % 31.12.2006   %
VARAT
Pitkäaikaiset
varat
Liikearvo         375  6,4    571  9,0    376  6,1
Muut
aineettomat
käyttö-           61  1,1    106  1,7     62  1,0
omaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset
Käyttö-         2 991 51,4   3 166 50,0   3 156 51,1
Omaisuus-
hyödykkeet
Biologiset         41  0,7    46  0,7     52  0,8
hyödykkeet
Osuudet
osakkuus-         107  1,8    116  1,8    109  1,8
ja muissa
yhtiöissä
Korolliset         34  0,6    40  0,7     34  0,6
saamiset
Laskennalliset       31  0,5    31  0,5     31  0,5
verosaamiset
Muut korottomat       19  0,3    20  0,3     18  0,3
saamiset
             3 659 62,8   4 096 64,7   3 838 62,2
Lyhytaikaiset
varat
Vaihto-omaisuus      666 11,4    746 11,8    676 11,0
Korolliset saamiset     93  1,6    172  2,7    163  2,6
Korottomat saamiset   1 181 20,3   1 204 19,0   1 210 19,6
Rahat ja          137  2,4    110  1,8    182  2,9
pankkisaamiset
             2 077 35,7   2 232 35,3   2 231 36,1
Myytävänä olevat      86  1,5     0       103  1,7
omaisuuserät
Varat yhteensä      5 822 100,0   6 328 100,0   6 172 100,0

OMA PÄÄOMA
JA VELAT
Oma pääoma
Emoyhtiön
osakkeen-        1 864 32,0   2 237 35,4   1 843 29,9
omistajille kuuluva
oma pääoma
Vähemmistöosuus       52  0,9    49  0,8     63  1,0
Oma pääoma        1 916 32,9   2 286 36,2   1 906 30,9
yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset       267  4,6    335  5,3    284  4,6
verovelat
Eläkevelvoitteet      205  3,5    210  3,3    199  3,2
Varaukset          99  1,7    58  0,9     79  1,3
Muut korottomat       31  0,6    51  0,8     28  0,5
velat
Korolliset velat     2 144 36,8   2 077 32,8   2 182 35,4
             2 746 47,2   2 731 43,1   2 772 45,0
Lyhytaikaiset velat
Korottomat velat      825 14,2    769 12,1    865 14,0
Korolliset velat      304  5,2    542  8,6    599  9,7
             1 129 19,4   1 311 20,7   1 464 23,7
Myytävänä oleviin
omaisuuseriin        31  0,5     0  0,0     30  0,4
liittyvät
velat
Velat yhteensä      3 906 67,1   4 042 63,8   4 266 69,1
Oma pääoma ja      5 822 100,0   6 328 100,0   6 172 100,0
velat yhteensä


Lyhennetty rahavirtalaskelma

+-------------------------------------------------------------------+
| Milj. e             | Q1/07 | Q1/06 | Q1-4/06 | Q4/06 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Liiketoiminnan rahavirrat    |    |    |     |    |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Kauden tulos          |  54 |   3 |  -399 | -266 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Oikaisut yhteensä        |  37 |  127 |   701 |  306 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Käyttöpääoman muutos      |  -27 |  -65 |   65 |  139 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
|                 |    |    |     |    |
| Liiketoiminnasta kertyneet   |-------+-------+---------+-------|
| rahavirrat           |  64 |  65 |   367 |  179 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Nettorahoituskulut       |  -27 |  -30 |  -113 |  -56 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Maksetut verot         |  -4 |  -5 |   -32 |  -8 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Liiketoiminnasta kertyneet   |    |    |     |    |
| nettorahavirrat         |  33 |  30 |   222 |  115 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Aineettoman ja aineellisen   |    |    |     |    |
| käyttöomaisuuden investoinnit  |  -50 | -103 |  -428 | -123 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Omaisuuden myynnit ja muut   |  240 |   2 |   28 |  14 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Investointien nettorahavirrat  |  190 | -101 |  -400 | -109 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Osakeanti, vähemmistön osuus  |   1 |  19 |   31 |   3 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Pitkäaikaisten lainojen ja   |    |    |     |    |
| muiden rahoituserien muutos   | -247 |  90 |   259 |  78 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Maksetut osingot        |  -20 |  -39 |   -39 |   0 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Rahoituksen nettorahavirrat   | -266 |  70 |   251 |  81 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Rahavarojen muutos       |  -43 |  -1 |   73 |  87 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Rahavarat kauden alussa     |  182 |  112 |   112 |  96 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Rahavarojen muuntoero      |  -1 |  -1 |   -2 |   0 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Rahavarojen muutos       |  -43 |  -1 |   73 |  87 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Myytävänä olevat, kotelotehtaat |  -1 |   0 |   -1 |  -1 |
|---------------------------------+-------+-------+---------+-------|
| Rahavarat kauden lopussa    |  137 |  110 |   182 |  182 |
+-------------------------------------------------------------------+


Laskelma oman pääoman muutoksista

           Osake Yli-  Muun- Arvon-  Ed.   Vähem- Yht.
           pää- kurssi- toero Muutos  tili-  mistö-
           oma  rahasto    ja   kausien osuudet
                     muut   voitto
Milj. e                 rahastot
Oma pääoma
31.12.2005,      558   667   6    0  1 040   45  2
IFRS                                316
Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut
nettokulut
Muuntoerot              -3              -3
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla
vähennettynä
Valuuttavirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,                2
veroilla                               2
vähennettynä
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla               11
 vähennettynä                            11
Korkovirtasuojaus,
 kirjattu omaan                 3
pääomaan veroilla
vähennettynä                             3
Hyödykesuojaus,
kirjattu omaan                 -6
pääomaan veroilla
vähennettynä                            -6
Vähemmistöosuus-
muutos
Metsä-Botnian                         22
Uruguay-järjestelyt
Muu muutos                           0
                                22  22
Tilikauden tulos                   -396   -3 -399
Tilikaudella
kirjatut               -3    10  -396   19 -370
tuotot ja
kulut yhteensä
Osingonjako                      -39   -1 -40

Oma pääoma                            1
31.12.2006,      558   667   3    10   605   63 906
 IFRS
Suoraan omaan
pääomaa
kirjatut nettokulut
Muuntoerot              -13              -13
Voitot
nettosijoitusten
suojauksesta,             9
veroilla                               9
vähennettynä
Valuuttavirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,               -11
veroilla                              -11
vähennettynä
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla               4
vähennettynä                             4
Korkovirtasuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,                -3
veroilla                              -3
vähennettynä
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla               3
vähennettynä                             3
Hyödykesuojaus
siirretty
tuloslaskelmaan,                6
veroilla                               6
vähennettynä
kirjattu omaan
pääomaan, veroilla               -8
vähennettynä                            -8
Vähemmistöosuus-
muutos
Metsä-Botnian 9 %:n                      -11
osuuden myynti
Metsä-Botnian                          1
Uruguay-järjestelyt
Muu muutos                           0
                               -10 -10
Tilikauden tulos                    54    0  54
Tilikaudella
kirjatut tuotot            -4    -9   54   -10  31
ja kulut yhteensä
Osingonjako                      -20   -1 -21
Oma pääoma
31.3.2007,       558   667  -1    1   639   52  1
IFRS                                916+-------------------------------------------------------------------+
| Tunnuslukuja         |  Q1/07 | Q1/06 | Q4/06 |  2006 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Liikevaihto, milj. e     |  1 432 | 1 441 | 1 438 | 5 624 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| EBITDA, milj. e       |   201 |  128 |   48 |  299 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| ilman kertaluonteisia eriä, |     |    |    |    |
| milj. e           |   112 |  128 |  104 |  411 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Liiketulos, milj. e     |   104 |   35 |  -246 |  -271 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| ilman kertaluonteisia eriä, |     |    |    |    |
| milj. e           |   31 |   35 |   14 |   45 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Tulos ennen veroja, milj. e |   58 |   16 |  -291 |  -408 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| ilman kertaluonteisia eriä, |     |    |    |    |
| milj. e           |   -15 |   16 |  -31 |  -92 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Kauden tulos, milj. e    |   54 |   3 |  -266 |  -399 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Tulos/osake, e        |  0,16 |  0,01 | -0,81 | -1,21 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| ilman kertaluonteisia eriä, |     |    |    |    |
| e              |  -0,08 |  0,01 | -0,04 | -0,27 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| jatkuvista          |     |    |    |    |
| liiketoiminnoista, e     |  0,16 |  0,01 | -0,81 | -1,21 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| myydyistä liiketoiminnoista, |     |    |    |    |
| e              |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Oman pääoman tuotto, %    |  11,2 |  0,5 | -52,2 | -18,9 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| ilman kertaluonteisia eriä, |     |    |  -2,6 |    |
| %              |  -5,4 |  0,5 |    |  -4,4 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |   9,6 |  3,4 | -20,3 |  -5,2 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| ilman kertaluonteisia eriä, |     |    |  1,5 |    |
| %              |   3,2 |  3,4 |    |  1,4 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Omavaraisuusaste kauden   |     |    |  30,9 |    |
| lopussa, %          |  32,9 |  36,2 |    |  30,9 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Velkaantumisaste kauden   |     |    |  126 |    |
| lopussa, %          |   114 |  100 |    |  126 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Oma pääoma per osake kauden |     |    |  5,62 |    |
| lopussa, e          |  5,68 |  6,82 |    |  5,62 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Korolliset nettovelat kauden |     |    |  2403 |    |
| lopussa, milj. e       |  2 189 | 2 296 |    | 2 403 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Bruttoinvestoinnit, milj. e |   50 |  103 |  123 |  428 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Kartonkitoimitukset, 1 000  |     |    |  288 |    |
| tonnia            |   302 |  304 |    | 1 161 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Paperitoimitukset, 1000   |     |    | 1 041 |    |
| tonnia            |  1 029 | 1 080 |    |  4192 |
|------------------------------+---------+--------+--------+--------|
| Henkilöstö kauden lopussa  | 13 538 | 15 046 | 14 125 | 14 125 |
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------+
| Vastuut                           |
|-------------------------------------------------------------|
| Milj. e              | Q1/07 | Q1/06 | 2006 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Omasta puolesta          |   60 |  98 |  77 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Osakkuusyhtiöiden puolesta     |   1 |   1 |   1 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Saman konsernin yritysten puolesta |   5 |   5 |   5 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Muiden puolesta          |   3 |  10 |   3 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Yhteensä              |   69 |  114 |  86 |
|-------------------------------------------------------------|
|                               |
|-------------------------------------------------------------|
| Avoimet johdannaissopimukset    |   |   |      |
|------------------------------------+------------------------|
| Milj. e              | Q1/07 | Q1/06 | 2006 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Korkojohdannaiset         | 2 810 | 4 336 | 2 828 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Valuuttajohdannaiset        | 3 795 | 3 447 | 4 747 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Muut johdannaiset         |  167 |  106 |  152 |
|------------------------------------+--------+-------+-------|
| Yhteensä              | 6 772 | 7 889 | 7 727 |
+-------------------------------------------------------------+


Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -12,4 miljoonaa euroa (31.12.2006: -8,3
milj. euroa).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joita on yhteensä 2 613,4 miljoonaa euroa (31.12.2006: 3 664 milj.
euroa).


+--------------------------------------------------+
| Käyttöomaisuussitoumukset |    |    |   |
|---------------------------+-------+-------+------|
| Milj. e          | Q1/07 | Q1/06 | 2006 |
|---------------------------+-------+-------+------|
| Maksut alle vuoden    |  103 |  102 | 146 |
|---------------------------+-------+-------+------|
| Maksut myöhemmin     |  10 |  51 |  16 |
+--------------------------------------------------++------------------------------------------------------------+
| Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset |   |      |
|------------------------------------------------------------|
| Milj. e              | Q1/07 | Q1/06 | 2006 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Kirjanpitoarvo kauden alussa   | 3 156 | 3178 | 3178 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Investoinnit           |   49 |  89 |  456 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Vähennykset            |  -114 |  -23 |  -82 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Myytävänä olevat omaisuuserät   |   0 |   0 |  -28 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Poistot ja arvonalentumiset    |  -77 |  -84 | -385 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Muuntoero             |  -23 |   6 |  17 |
|-----------------------------------+--------+-------+-------|
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa   | 2 991 | 3 166 | 3 156 |
+------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------+
| Liiketoimet lähipiirin kanssa    | Q1/07 | Q1/06 | 2006 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Liiketoimet emoyhtiön        |    |    |   |
| ja sisaryhtiöiden kanssa       |    |    |   |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Myynnit               |   8 |   6 |  35 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Liiketoiminnan muut tuotot      |  135 |   1 |  3 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Ostot                |  121 |  125 | 491 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Korkotuotot             |   1 |   2 |  7 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Korkokulut              |   2 |   5 |  13 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Pitkäaikaiset saamiset        |  21 |  25 |  21 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |  63 |  181 | 183 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Pitkäaikaiset velat         |   1 |   1 |  1 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Ostovelat ja muut velat       |  38 |  167 | 362 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
|                   |    |    |   |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Liiketoimet osakkuusyhtiöiden kanssa |    |    |   |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Myynnit               |   0 |   0 |  0 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Ostot                |   1 |   1 |  4 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Pitkäaikaiset saamiset        |   7 |   7 |  7 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   0 |   1 |  3 |
|--------------------------------------+-------+-------+------|
| Ostovelat ja muut velat       |   1 |   4 |  3 |
+-------------------------------------------------------------+

Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä M-realin vuoden 2006 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan, mutta laadinnassa ei ole noudatettu
kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaavat verot.


Tiedot vuosineljänneksittäin

+-------------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto segmenteittäin   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|Milj. e            |Q1/07|Q4/06|Q3/06|Q2/06|Q1/06|Q4/05|Q3/05|2006 |
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Consumer Packaging       | 235| 241| 236| 237| 257| 231| 196| 971|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Publishing           | 212| 220| 226| 216| 225| 230| 181| 887|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Commercial Printing      | 366| 369| 361| 380| 394| 376| 381|1 504|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Office Papers         | 202| 189| 181| 174| 183| 167| 174| 727|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Map Merchant Group       | 379| 377| 342| 354| 365| 357| 341|1 438|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Sisäinen myynti ja muu toiminta|   |   |   |   |   |   |   |   |
|                |  38|  42|  21|  17|  17|  8|  -4|  97|
|-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Yhteensä            |1 432|1 438|1 367|1 378|1 441|1 369|1 269|5 624|
+-------------------------------------------------------------------------------+Liiketulos
segmenteittäin
Milj. e       Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05 2006
Consumer Packaging   21   0  17   2  24  16  14  43
Publishing       3   3  14   2  11  13  14  30
Commercial Printing  -17 -179  -10  -51  -2  -41   0 -242
Office Papers     -22  -4  -1  -17   4   3  -3  -18
Map Merchant Group   7  -59   3   7   7   0   5  -42
Muu toiminta     112  -7  -8  -18  -9  -18  -10  -42
Liiketulos      104 -246  15  -75  35  -27  20 -271
 % liikevaihdosta  7,3 -17,1  1,1 -5,4  2,4 -2,0  1,6 -4,8
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksista       0   0   1   0  -1   2   0   0
Kurssierot       -5  -4  -1  -3   8  -7   0   0
Muut rahoitustuotot  -41  -41  -37  -33  -26  -17  -19 -137
ja -kulut
Tulos ennen veroja   58 -291  -22 -111  16  -49   1 -408
Tuloverot       -4  25  -11   8  -13  11   2   9
Kauden tulos      54 -266  -33 -103   3  -38   3 -399
Kauden tulos
myydyistä
liiketoiminnoista    0   0   0   0   0   0   0   0
Kauden tulos      54 -266  -33 -103   3  -38   3 -399
Vähemmistöosuudet    0   1   2   1  -1   2  -1   3
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
kuuluva kauden
tulos         54 -265  -31 -102   2  -36   2 -396
Osakekohtainen
tulos, e       0,16 -0,81 -0,10 -0,31 0,01 -0,12 0,01 -1,21
Kertaluonteiset erät,
milj. e        Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05 2006
Consumer Packaging    0  -4   0   0   0   0   0  -4
Publishing        0   0   0   0   0   0   0   0
Commercial Printing   -14 -173  -2  -41   0  -29   0 -216
Office Papers      -30  -15   0  -10   0   0   0  -25
Map Merchant Group    -3  -69   0   0   0  -4   0  -69
Muu toiminta      120   1   0  -3   0  -5   0  -2
Kertaluonteisia eriä
liiketuloksessa
yhteensä         73 -260  -2  -54   0  -38   0 -316
Rahoituserien
kertaluonteiset erät   0   0   0   0   0   0   0   0
Kertaluonteiset erät
yhteensä         73 -260  -2  -54   0  -38   0 -316

Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä   31  14  17  -21  35  11  20  45
 % liikevaihdosta   2,2  1,0  1,2 -1,5  2,4  0,8  1,6 -0,8
Tulos ennen veroja
ilman kertal. eriä   -15  -31  -20  -57  16  -11   1  -92
 % liikevaihdosta   -1,0 -2,2 -1,5 -4,1  1,1 -0,8  0,1 -1,6
Tulos/osake ilman
kertal. eriä, e    -0,08 -0,04 -0,08 -0,16 0,01 -0,01 0,01 -0,27
Oman pääoman tuotto
ilman kertal. eriä, % -5,4 -2,6 -5,8 -9,1  0,5 -0,5  0,4 -4,4
Sijoitetun pääoman
tuotto ilman kertal.
eriä, %         3,2  1,5  2,0 -1,2  3,4  1,4  2,3  1,4
Sijoitetun pääoman
tuotto, %      Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05 2006
Consumer Packaging  10,4  0,3  7,5  1,3 10,9  7,8  6,7  5,1
Publishing      1,3  1,4  5,3  0,9  4,1  4,8  5,6  3,0
Commercial Printing -6,3 -63,3 -3,2 -16,2 -0,5 -13,7  0,0 -21,7
Office Papers    -12,0 -1,9 -0,2 -9,0  2,2  1,6 -1,1 -2,3
Map Merchant Group  11,8 -82,8  4,9  8,2  8,7  2,1  4,5 -14,2
Yhteensä       9,6 -20,3  1,8 -5,6  3,4 -1,8  2,3 -5,2Sijoitettu pääoma, milj. e Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05
Consumer Packaging      777  809  914  907  917  878  857
Publishing         1 020 1 069 1 091 1 094 1 124 1 094 1 077
Commercial Printing    1 057 1 040 1 208 1 243 1 273 1 178 1 204
Office Papers        669  722  742  746  754  762  764
Map Merchant Group      264  257  313  318  323  325  315
Muu pääoma          583  797  609  578  514  609  506
Yhteensä          4 371 4 694 4 877 4 886 4 904 4 846 4 723


Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien
korot ja verot) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja
saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).Henkilöstö keskimäärin Q1/07 Q1/06  2006
Consumer Packaging   1 513 2 557 2 573
Publishing       1 300 1 431 1 437
Commercial Printing   3 990 4 646 4 425
Office Papers      1 694 1 853 1 822
Map Merchant Group   2 419 2 518 2 481
Muut toiminnot     2 748 2 077 2 146
Yhteensä        13 664 15 082 14 884

Toimitukset
1000 tonnia      Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05 2006
Consumer Packaging   302  288  285  284  304  268  226 1 161
Publishing       303  313  320  307  318  326  257 1 258
Commercial Printing   454  464  453  481  497  469  480 1 895
Office Papers      272  264  258  251  266  242  254 1 039
Paperisegmentit
yhteensä       1 029 1 041 1 031 1 040 1 080 1 037  991 4 192
Map Merchant Group   372  367  347  354  363  347  337 1 431Tuotanto
1000 tonnia      Q1/07 Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05 2006
Consumer Packaging    311  279  273  270  299  272  292 1121
Publishing        282  283  307  270  307  315  294 1167
Commercial Printing   457  464  456  494  509  476  482 1923
Office Papers      280  253  259  252  264  258  260 1028
Paperitehtaat yhteensä 1019 1000 1023 1016 1079 1048 1036 4119
Metsä-Botnian sellu 1)  203  255  243  234  251  252  234 983
M-realin sellu      426  449  443  422  440  421  379 1754


1) vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (30 % Q1/07
lähtien, 39 % Q4/06 asti).

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit