M-realin uuden ohjelman tavoitteena 100 miljoonan euron tulosparannus


            
M-real Oyj:n pörssitiedote 13.11.2007
Uusi tulosparannus- ja liiketoimintakonseptien
yksinkertaistamisohjelma käynnistyy

Metsäliitto-konsernin tytäryhtiön M-realin lokakuussa 2006
käynnistämä laaja saneerausohjelma ja helmikuussa 2007 käynnistämä
kotimaan tulosparannusohjelma ovat viimeistelyvaiheessa ja niiden
tavoitteet ylitetään. Map Merchant -kaupan toteuduttua yhtiö aloittaa
välittömästi strategisen tarkastelun neljännen vaiheen tavoitteenaan
toimintojen yksinkertaistaminen ja tuloksen parantaminen. Uusi
ohjelma sisältää suunnitelmat Lielahden BCTMP-tehtaan ja Kankaan
päällystettyä aikakausilehtipaperia valmistavan paperikone 2:n
sulkemisista, liiketoiminta-alueiden uudelleenorganisoinnin,
päällystetyn aikakausilehtipaperiliiketoiminnan yksinkertaistamisen
sekä myynti- ja markkinointiorganisaation keventämisen. Osana
ohjelmaa M-realilla on valmius myös muihin, esimerkiksi kapasiteettia
leikkaaviin toimiin, mikäli muutokset toimintaympäristössä sitä
edellyttävät. Ohjelman yhteenlaskettu vuotuinen tulosparannustavoite
on 100 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä.

- "Ylitimme strategisen tarkastelun aiempien vaiheiden tavoitteet ja
niin ikään tulokset omaisuuserien myynneistä ovat asetettuja
tavoitteita paremmat. Uusi ohjelma yhdessä aiemmin toteutettujen
tulosparannustoimien kanssa muodostaa seuraavan vaiheen M-realin
strategisessa tarkastelussa ja parantaa M-realin mahdollisuuksia
osallistua eurooppalaisen paperiteollisuuden konsolidointikehityksen
eri vaiheisiin", M-realin hallituksen puheenjohtaja ja
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo.

- "Onnistuneen saneerauksemme ansiosta pystymme kattamaan vuoden 2007
kustannusinflaation kokonaan. Tänään julkistetuilla toimenpiteillä on
tarkoitus kattaa myös vuosien 2008-2009 kustannusinflaatio ja luoda
M-realille otolliset lähtökohdat kannattavuuden parantamiseen",
M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander korostaa.

- "Kankaan paperitehdas on kannattamaton ja tuottaa tappiota. Aiemmat
toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat osoittautuneet
riittämättömiksi niin kohonneiden puuraaka-ainekustannusten kuin
aikakausilehtipaperin heikon hintakehityksenkin vuoksi. Tehtaan
henkilöstön ja johdon ponnistelu on kuitenkin ollut rohkaisevaa. Sen
vuoksi uskommekin, että lanseeraamalla uuden palvelukonseptin ja
tuotteen, jota toimintaan jäävä kone tulee valmistamaan, pystymme
muuttamaan Kankaan tehtaan toiminnan voitolliseksi", lisää Mikko
Helander.

Kankaan paperikone 2:n kapasiteetti on 100 000 tonnia päällystettyä
aikakausilehtipaperia.

- "Lielahden tehdas on puolestaan vanhin ja pienin
kemihierrelaitoksemme. Lisäksi tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa
selvästi nykykapasiteettiamme vähemmän BCTMP:tä. Kohoavat
puuraaka-ainekustannukset sekä puun heikentynyt saatavuus tekevät
ylijäämän myynnin kokonaisuutta ajatellen kannattamattomaksi", Mikko
Helander laskee.
Lielahden tehtaan kapasiteetti on 105 000 tonnia valkaistua
kemihierrettä.

Liiketoimintakonseptin yksinkertaistaminen parantaa päällystettyjen
aikakausilehtipaperien kannattavuutta
M-real suunnittelee merkittävää muutosta päällystettyjen
aikakausilehtipaperiensa liiketoimintakonseptiin. Keskeinen elementti
muutoksessa on asiakaspalvelun parantaminen tehostamalla tuotantoa ja
toimitusketjua.

Tuotevarianttien määrää karsitaan nykyisestä ja päällystetyt
aikakausilehtipaperilaadut optimoidaan. Myös paperitehtaiden
päällekkäistä tuotantoa vähennetään; paperikoneiden optimointi
parantaa tuotteiden tasalaatuisuutta ja nopeuttaa tuotantoprosessia,
mikä puolestaan lisää toimitusvalmiutta ja luotettavuutta.

- "Tavoitteena on monimutkaisuuden vähentäminen ja päällystettyä
aikakausilehtipaperia tuottavien tehtaiden välisen työnjaon
yksinkertaistaminen. Olemme luoneet uuden toimintatavan, joka paitsi
tuo säästöjä myös parantaa asiakastyytyväisyyttä, mikä osaltaan ohjaa
kaikkia muutostoimenpiteitämme", Mikko Helander painottaa.

Liiketoiminta-alueita yksinkertaistetaan

M-realin nykyisistä liiketoiminta-alueista kaksi,
aikakausilehtipaperiin keskittynyt Publishing ja päällystettyyn
hienopaperiin erikoistunut Commercial Printing, yhdistetään uudeksi
Graphic Papers -liiketoiminta-alueeksi, jonka johtajaksi on nimitetty
Gregory Gettinger, nykyinen Publishing-liiketoiminta-alueen johtaja.
Nykyisen Commercial Printing -liiketoiminta-alueen johtaja Jarmo
Salonen on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan resurssit, kuten puu,
sellu ja energia, ostotoiminnot, tutkimus ja kehitys, logistiikka
sekä ympäristöasiat. Molemmat jatkavat myös M-realin johtoryhmän
jäseninä. Nämä muutokset astuvat voimaan välittömästi.

- "Liiketoiminta-alueiden yhdistämisellä vähennetään rakenteen
monimutkaisuutta. Pystymme käytännössä merkittävästi keventämään
johtoa ja tuotantokustannuksia sekä pienentämään käyttöpääomaa. Uuden
liiketoiminta-alueen osalta ohjelmalla, tuotantolaitosten sulkemiset
mukaan lukien, tavoitellaan noin 60 miljoonan euron tulosparannusta",
Mikko Helander toteaa.

M-realilla on jatkossa seuraavat kolme liiketoiminta-aluetta: Graphic
Papers, Consumer Packaging ja Office Papers.

Consumer Packaging ja Office Papers -liiketoiminta-alueiden
tulosparannus

Consumer Packaging -liiketoiminta-alue tähtää kustannussäästöihin,
joiden saavuttamista tukee Lielahden tehtaan suunnitellun sulkemisen
mukanaan tuoma kuituhankinnan optimointimahdollisuus. Myös muita
optimointiprojekteja tehdään, tällaisia ovat mm. Joutsenon BCTMP:noptimointi kartonkilaaduille ja arkituskonseptin kehittäminen.
Liiketoiminta-alueen tavoitteena on saavuttaa 15 miljoonan euron
vuotuinen tulosparannus.

Uuden ohjelman mukainen Office Papers -liiketoiminta-alueen
tulosparannustavoite on kokonaisuudessaan noin 15 miljoonan euroa.
Tulosparannus muodostuu suunnitteilla olevista prosessien
tehostamisista.

Lisäksi tavoitteena on saavuttaa 10 miljoonan euron tulosparannus mm.
yksinkertaistamalla M-realin osto-, logistiikka- ja IT-toimintoja.
Uuteen ohjelmaan on sisällytetty myös M-realin myynti- ja
markkinointiorganisaatiota koskevat suunnitelmat.

- "Aiempien tulosparannustoimiemme yhteydessä olemme osoittaneet,
että pystymme tekemään sen, minkä lupaamme ja jopa enemmän. Myös
uuden ohjelman toteutukseen lähdetään tällä periaatteella.
Strateginen tarkastelu jatkuu ja tuo mukanaan varmasti uusia aineksia
sekä erillisinä toteutettavia toimenpiteitä M-realin kannattavuuden
ja tuloskunnon parantamiseksi", toimitusjohtaja Mikko Helander lupaa.

Mahdolliset henkilöstövähennykset

Suunnitteilla olevien sulkemisten sekä säästötoimien
henkilöstövaikutukset riippuvat välittömästi aloitettavien
yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta. Alustavien arvioiden
mukaan M-realin henkilöstö saattaisi vähentyä yhteensä noin 500
henkilöllä, joista 200 työskentelee Suomessa ja 300 ulkomailla.

Uuden säästöohjelman taloudelliset vaikutukset

Ohjelmasta aiheutuvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan 73
miljoonaa euroa, josta noin 50 miljoonaa euroa on käyttöomaisuuden
alaskirjauksia ja noin 23 miljoonaa euroa kassavaikutteisia
kustannuksia. Arvioidut luvut liiketoiminta-alueittain ovat:

- Graphic Papers -liiketoiminta-alue: 40 miljoonaa euroa
alaskirjauksia ja 11 miljoonaa euroa kassavaikutteisia kustannuksia.
- Consumer Packaging -liiketoiminta-alue: 10 miljoonaa euroa
alaskirjauksia ja 3 miljoonaa euroa kassavaikutteisia kustannuksia.
- Office Papers -liiketoiminta-alue: 6 miljoonaa euroa
kassavaikutteisia kustannuksia
- Muut toiminnot: 3 miljoonaa euroa kassavaikutteisia kustannuksia.

Suurin osa alaskirjauksista ja kuluvarauksista kirjataan kuluvan
vuoden viimeisen neljänneksen ja vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen
tulokseen. Kassavaikutus toteutuu pääasiassa vuoden 2009 loppuun
mennessä.

Suunnitelluilla tuotannon sulkemisilla ei ole merkittävää vaikutusta
M-realin vuotuiseen liikevaihtoon.

IAS 36:n mukainen arvonalentumistestaus

Pääosin puuraaka-aineen hinnasta ja korkokehityksestä johtuen M-real
arvioi kirjaavansa 181 miljoonaa euroa nettomääräisiä
arvonalentumistappioita kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen
tulokseen sisältäen:
- 185 miljoonan euron arvonalentumistappio Office Papers
-liiketoiminta-alueen liikearvosta
- edellisen vuoden testauksessa Consumer Packaging
-liiketoiminta-alueen Kyron paperitehtaan käyttöomaisuudesta kirjatun
4 miljoonan euron arvonalentumistappion peruutus

Arvonalentumistappioilla ei ole merkittävää vaikutusta M-realin
poistoihin tai veroihin.

M-real julkaisee 17.12.2007 mennessä uuteen
liiketoiminta-aluerakenteeseen perustuvan tunnuslukuhistorian.

Lehdistötilaisuus

M-realin uusi ohjelma esitellään lehdistötilaisuudessa tänään kello
13.30 ravintola Bankissa, osoite Unioninkatu 20, Helsinki.
Lehdistötilaisuudessa paikalla ovat M-realin hallituksen
puheenjohtaja ja Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan,
M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander ja M-realin talousjohtaja
Seppo Parvi.

Analyytikkotilaisuus

Analyytikkojen telekonferenssi pidetään klo 15.30 Suomen aikaa (13.30
GMT). Telekonferenssi on seurattavissa ja sen materiaali saatavilla
M-realin verkkosivuilla www.m-real.com / Investor Relations.
Telekonferenssiin osallistujien soittonumerot ovat:

Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0125
Yhdysvallat: +1 334 420 4951
Saksa: +49 (0)695 8999 0509
Suomi: +358 (0)9 2313 9202
Ranska: +33 (0)1 7099 3212
Ruotsi: +46 (0)8 5052 0114

Lisätietoja medialle antavat:

Lauri Peltola, konserniviestintä, puh. 050 570 5606
Anne-Mari Achrén, konserniviestintä, puh. 050 598 8864

Lisätietoja sijoittajille ja analyytikoille antavat:

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 469 4321
Juha Laine, Investor Relations, puh. 010 469 4335

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa