M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN

M-real Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 12.00

M-REALIN VUODEN 2006 TULOS TAPPIOLLINEN

M-realin tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä parani vuonna
2006 -92 miljoonaan euroon edellisen vuoden -142 miljoonasta eurosta.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 45 miljoonaa euroa (4
vuonna 2005). Liiketulosta paransivat lähinnä toimitusmäärien kasvu
sekä hieman nousseet päällystämättömän hienopaperin ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin myyntihinnat. Henkilöstökustannukset ilman
kertaluonteisia eriä laskivat sekä absoluuttisesti että erityisesti
liiketoiminnan volyymiin suhteutettuna.

Tulosta heikensivät raaka-aineiden ja erityisesti energian hintojen
nousut, investointi- ja kunnossapitoseisokit, hieman alhaisemmat
taivekartongin ja päällystetyn hienopaperin myyntihinnat, sekä Suomen
paperityöntekijöiden lakko toukokuussa 2006. Raaka-aineiden hintojen
nousut pystyttiin kompensoimaan parantuneella tuotantotehokkuudella.
Vuoden 2005 kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Suomen
työkiistojen aiheuttamat toimitusmäärämenetykset kartongissa ja
päällystetyssä aikakauslehtipaperissa sekä niin ikään työkiistojen
aiheuttama Metsä-Botnian alhaisempi liiketulos.


TUNNUSLUKUJA         IV 06  III II 06 I 06 IV 05 2006  2005
                   06
Liikevaihto, Me       1 438 1 367 1 378 1 441 1 369 5 624 5 241
EBITDA, Me           48  106   17  128  91  299  439
 ilman kertaluonteisia eriä,  104  108   71  128  106  411  384
Me
Liiketulos, Me        -246  15  -75  35  -27 -271   36
 ilman kertaluonteisia eriä,  14  17  -21  35  11  45   4
Me
Tulos ennen veroja, Me    -291  -22  -111  16  -49 -408  -114
 ilman kertaluonteisia eriä,  -31  -20  -57  16  -11  -92  -142
Me
Kauden tulos, Me       -266  -33  -103   3  -38 -399  -80
Tulos per osake, e      -0,81 -0,10 -0,31 0,01 -0,12 -1,21 -0,25
Oman pääoman tuotto, %    -52,2 -6,1 -18,3  0,5 -6,6 -18,9  -3,4
 ilman kertaluonteisia eriä, -2,6 -5,8  -9,1  0,5 -0,5 -4,4  -4,8
%
Sijoitetun pääoman tuotto, % -20,3  1,8  -5,6  3,4 -1,8 -5,2  1,2
 ilman kertaluonteisia eriä,  1,5  2,0  -1,2  3,4  1,4  1,4  0,5
%
Omavaraisuusaste kauden    30,9 34,3  35,0 36,2 36,6 30,9  36,6
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden    126  111  108  100  95  126   95
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden 2 403 2 402 2 381 2 296 2 205 2 403 2 205
lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me     123  101  101  103  144  428  452
Paperitoimitukset, 1 000   1 041 1 031 1 040 1 080 1 037 4 192 4 046
tonnia
Kartonkitoimitukset, 1 000   288  285  284  304  268 1 161 1 006
tonnia
Henkilöstö kauden lopussa    14  14   15  15  15  14   15
                125  509  277  046  154  125  154
Hallituksen esitys                      0,06  0,12
osingoksi, e/osake
EBITDA = tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuoden 2006 liiketulokseen, -271 miljoonaa euroa (36), sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -316 miljoonaa euroa (32), joista -260
miljoonaa euroa kirjattiin vuoden viimeisellä neljänneksellä (-38).
Vuoden 2006 viimeisen vuosineljänneksen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 14 miljoonaa euroa (kolmannella
neljänneksellä 17). Liiketulosta heikensi edellisestä neljänneksestä
tuotevarastojen lasku ja paransi lähinnä päällystämättömän
hienopaperin nousseet myyntihinnat.

M-realin toimitusjohtaja Mikko Helander kommentoi M-realin viime
vuotta ja näkymiä:

”Kannattavuutemme ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuonna,
mutta jäi edelleen raskaasti tappiolliseksi. Tilanteen on muututtava.

Toimintaympäristömme on parin viime vuoden aikana muuttunut. Uskomme,
että paperiteollisuuden konsolidointi Euroopassa jatkuu ja myös
paperitukkurimarkkinat muuttuvat. Tuotannontekijöiden kustannusten
nousu, tuotteiden ennätyksellisen alhaiset hinnat,
valuuttakurssimuutokset sekä näistä aiheutuva kustannuskilpailukyvyn
heikentyminen tekevät toimintaympäristöstämme haasteellisen.

Maaliskuussa 2006 M-realin hallitus käynnisti edelleen käynnissä
olevan strategisen liiketoimintarakenteen tarkastelun. Tarkastelun
ensimmäisenä vaiheena julkistimme lokakuussa 2006 laajan
saneerausohjelman, johon sisältyy mm. tuotantolaitosten sulkemisia,
uusi kustannussäästöohjelma, käyttöpääoman pienentäminen ja
omaisuuserien myyntejä. Ohjelma on tarkoitus toteuttaa vuoden 2007
loppuun mennessä.

Saneerausohjelmaamme liittyen Sittingbournen hienopaperitehdas Iso-
Britanniassa suljettiin tammikuun 2007 lopussa, Gohrsmühlen
hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa suljetaan helmikuun lopussa ja
Wifstan hienopaperitehdas Ruotsissa kesäkuun loppuun mennessä.

Taserakenteen tervehdyttämisen ja vähentyneen sellutarpeemme takia
myimme 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista Metsäliitto
Osuuskunnalle 30.1.2007 240 miljoonalla eurolla kirjaten noin 135
miljoonan myyntivoiton. Lisäksi kotelotehtaiden myyntiprosessi on
käynnistetty. Mahdolliset muut omaisuuden myynnit julkaistaan
myöhemmin.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä M-realin päätuotteiden
kysynnän ennakoidaan kausiluonteisesti paranevan hieman viime vuoden
viimeiseen neljännekseen nähden. Hienopapereissa käyntiasteet ovat
vuoden alussa erittäin korkeat. Toimenpiteet hienopapereiden hintojen
korottamiseksi on käynnistetty ja tällä hetkellä uskomme, että
korotukset menevät ainakin osittain läpi. Toimenpiteitä
hienopapereiden hintojen korottamiseksi jatketaan tästä eteenpäinkin
aktiivisesti. Päällystetyn aikakauslehtipaperin markkinatilanne on
ollut viime kuukausina odotuksiamme heikompi. Taivekartongin ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin hintojen korottaminen
lähitulevaisuudessa on haasteellista.

Tarve tuotehintojen korotuksiin on suuri kaikissa päälaaduissamme.
Markkinatasapainon ennakoidaan paranevan kaikissa M-realin
pääpaperilaaduissa jo toteutettujen ja vuoden 2007 aikana
toteutettavien kapasiteetin sulkemisten seurauksena.

Vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja ja
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2006 viimeistä
neljännestä parempi. Julkistetun saneerausohjelman myötä M-realin
pääasiallisena tavoitteena vuonna 2007 on taserakenteen sekä
kannattavuuden parantaminen. Vuoden 2007 tulostamme rasittaa yhteensä
yli 100 miljoonan euron arvioidut tuotannontekijöiden
kustannusnousut, joiden vaikutus tulokseen tosin eliminoituu
kustannussäästöohjelman kautta. Voitollisen tuloksen saavuttaminen
ennen veroja ja kertaluonteisia eriä vuonna 2007 edellyttää paperin
hintojen nousua”, kommentoi Helander.

M-REAL OYJ

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Mikko Helander, puh. 010 469 4300
sekä talousjohtaja Seppo Parvi, puh 010 469 4321.


M-REAL OYJ

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

MARKKINATILANNE VUONNA 2006

Länsi-Euroopan talouskasvu nopeutui vuonna 2006 selvästi
edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa kasvu
jatkui erittäin vahvana. Vuonna 2007 talouskasvun ennustetaan
yleisesti taantuvan jonkin verran kaikilla edellä mainituilla
alueilla. Tuotannontekijöiden kustannukset nousivat edelleen vuonna
2006 aiheuttaen kannattavuuspaineita eri teollisuusaloille.
Valuuttamarkkinoilla Yhdysvaltain dollarin ja Englannin punnan
keskikurssi oli suunnilleen edellisen vuoden tasolla.

Euroopassa painettuun mainontaan käytetty rahamäärä, joka on yksi
paperin kulutuskehityksen merkittävimmistä mittareista, kasvoi vuonna
2006 yleisen talouskasvun tahtiin ja maltillisen kasvun ennakoidaan
jatkuvan myös vuonna 2007.

Länsi-Euroopan sekä päällystetyn että päällystämättömän hienopaperin
tuottajien toimitukset Eurooppaan olivat vuonna 2006 jonkin verran
edellisvuotta paremmalla tasolla. Päällystetyn aikakauslehtipaperin
toimitukset olivat puolestaan viime vuoden tasolla. Kaikkien näiden
paperilajien toimitukset Itä-Eurooppaan kasvoivat vuonna 2006
huomattavasti. Euroopan paperimarkkinoita leimasi vuonna 2006
edelleen ylikapasiteetti. Paperien keskimääräisissä markkinahinnoissa
ei Euroopassa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ainoastaan
päällystämättömän hienopaperin hinta nousi hieman.

Eurooppalaisten paperintuottajien viime aikoina toteuttamat ja
loppuvuonna 2007 toteutuviksi julkaisemat kapasiteetin sulkemiset
parantavat markkinatasapainoa. Toisaalta monet eurooppalaiset
paperintuottajat saattavat heikon Yhdysvaltain dollarin kurssin
seurauksena pyrkiä siirtämään vientitoimituksiaan Eurooppaan, mikä
jossain määrin vähentäisi kapasiteetin sulkemisten vaikutusta
Euroopan sisäiseen markkinatasapainoon.

Taivekartongissa Länsi-Euroopan tuottajien toimitukset Eurooppaan
kasvoivat vuonna 2006 verrattuna edelliseen vuoteen. Erityisesti Itä-
Euroopassa kysyntä kehittyi suotuisasti. Edellisen vuoden
vertailukelpoisuutta heikentää Suomen paperiteollisuuden työkiista.
Taivekartongin markkinahinnat pysyivät ennallaan.


TILIKAUDEN TULOS

M-realin liikevaihto vuonna 2006 oli 5 624 miljoonaa euroa (5 241
vuonna 2005). Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 8,1 prosenttia.

Liiketulos oli -271 miljoonaa euroa (36). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -316 miljoonaa euroa (32).
Kertaluonteiset tuotot olivat 3 miljoonaa euroa (88) ja
kertaluonteiset kulut 319 (56) miljoonaa euroa.

Vuoden 2006 kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat
- arvonalentumistappio 176 miljoonaa euroa, 4. vuosineljännes
- alaskirjaus käyttöomaisuudesta ja kuluvaraus Sittingbournen tehtaan
sulkemiskustannuksiin 60 miljoonaa euroa, 4. vuosineljännes
- alaskirjaus Wifstan tehtaan käyttöomaisuudesta 15 miljoonaa euroa,
4. vuosineljännes
- Pont Sainte Maxencen tehtaan luovutustappio 37 miljoonaa euroa,
josta 35 miljoonaa euroa 2. vuosineljänneksellä ja 2 miljoonaa euroa
3. vuosineljänneksellä
- Stockstadtin, Halleinin ja Alizayn tehtaiden henkilöstövähennykset
24 miljoonaa euroa, josta 19 miljoonaa euroa 2. vuosineljänneksellä
ja 5 miljoonaa euroa 4. vuosineljänneksellä
- Map Merchants –tukkuriliiketoiminnan tehostamisohjelma 6 miljoonaa
euroa 4. vuosineljänneksellä

Vuoden 2005 kertaluonteisista tuotoista merkittävin oli Metsä-Botnian
osakkeiden myynnistä kirjattu 81 miljoonan euron myyntivoitto. Vuoden
2005 kertaluonteisista kuluista merkittävimmät olivat
- alaskirjaus ja kuluvaraus Pont Sainte Maxencen tehtaaseen liittyen
24 miljoonaa euroa
- kuluvaraus liittyen Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan 15
miljoonaa euroa

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 45 miljoonaa euroa (4).
Liiketulosta paransivat edelliseen vuoteen verrattuna toimitusmäärien
kasvu sekä hieman nousseet päällystämättömän hienopaperin ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin myyntihinnat.
Henkilöstökustannukset ilman kertaluonteisia eriä laskivat sekä
absoluuttisesti että erityisesti liiketoiminnan volyymiin
suhteutettuna.

Tulosta heikensivät raaka-aineiden ja erityisesti energian
hinnannousut, investointi- ja kunnossapitoseisokit, hieman laskeneet
taivekartongin ja päällystetyn hienopaperin myyntihinnat, sekä Suomen
paperityöntekijöiden lakko toukokuussa 2006. Raaka-aineiden
hinnannousut pystyttiin kompensoimaan parantuneella
tuotantotehokkuudella.

Vuoden 2005 kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Suomen
työkiistojen aiheuttamat toimitusmäärämenetykset kartongissa ja
päällystetyssä aikakauslehtipaperissa sekä niin ikään työkiistojen
aiheuttama Metsä-Botnian alhaisempi liiketulos.

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 4 192 000 tonnia (4 046 000).
Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 238 000 tonnilla (199
000).

Kartongin toimitukset olivat 1 161 000 tonnia (1 006 000). Tuotannon
rajoitukset olivat 60 000 tonnia (44 000).

Vuoden 2006 liiketulokseen sisältyy 39 prosenttia Metsä-Botnian
liiketuloksesta. Edellisen vuoden liiketulokseen sisältyi tammi-
maaliskuussa 47 prosenttia ja huhti-joulukuussa 39 prosenttia Metsä-
Botnian liiketuloksesta.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0 miljoonaa euroa (-2).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -137 miljoonaa euroa (-148).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 0 miljoonaa euroa (-33).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 137 miljoonaa euroa (115).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 6
miljoonaa euroa (4).

Joulukuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 11,6
prosenttia matalampi ja Englannin punnan eurokurssi 2,0 prosenttia
korkeampi kuin vuoden 2005 lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 0,9
prosenttia ja punta vahvistui 0,3 prosenttia.

Tulos ennen veroja oli -408 miljoonaa euroa (-114). Tulos ennen
veroja ilman kertaluonteisia eriä oli
-92 miljoonaa euroa (-142).

Katsauskauden tulos oli -399 miljoonaa euroa (-80). Tuloverojen
positiivinen vaikutus, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos,
oli 9 miljoonaa euroa (34).

Osakekohtainen tulos oli -1,21 euroa (-0,25). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,27 euroa (-0,35).

Oman pääoman tuotto oli -18,9 prosenttia (-3,4), ilman
kertaluonteisia eriä -4,4 prosenttia (-4,8). Sijoitetun pääoman
tuotto oli -5,2 prosenttia (1,2), ilman kertaluonteisia eriä 1,4
prosenttia (0,5).


LOKA-JOULUKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

Liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 1 438 miljoonaa
euroa (7-9/2006: 1 367). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,1
prosenttia.

Liiketulos oli -246 miljoonaa euroa (15). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä nettona -260 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset
tuotot olivat 3 miljoonaa euroa ja kertaluonteiset kulut 263
miljoonaa euroa. Edellisen neljänneksen liiketulokseen sisältyi
kertaluonteisia kuluja 2 miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset kulut
olivat
- arvonalentumistappio 176 miljoonaa euroa
- alaskirjaus ja kuluvaraus Sittingbournen tehtaan
sulkemiskustannuksiin 60 miljoonaa euroa
- alaskirjaus Wifstan tehtaan käyttöomaisuudesta 15 miljoonaa euroa
- Halleinin tehtaan henkilöstövähennykset 5 miljoonaa euroa
- Map Merchants –tukkuriliiketoiminnan tehostamisohjelma 6 miljoonaa
euroa

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 14 miljoonaa euroa (17).
Liiketulosta heikensi lähinnä tuotevarastojen lasku ja paransi
päällystämättömän hienopaperin nousseet myyntihinnat.

Paperin toimitukset olivat 1 041 000 tonnia (1 031 000). Tuotantoa
rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 87 000 tonnilla (52 000).

Kartongin toimitukset olivat 288 000 tonnia (285 000 tonnia).
Tuotannon rajoitukset olivat 19 000 tonnia (10 000).

Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista olivat 0 miljoonaa euroa (1).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -45 miljoonaa euroa (-38).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -4 miljoonaa euroa (-1).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -41 miljoonaa euroa (-37).
Muihin rahoituskuluihin ei sisälly korkojohdannaisten
arvostusvoittoa, kuten ei edellisellä neljännekselläkään.

Joulukuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 4,0 prosenttia
matalampi ja Englannin punnan eurokurssi 0,9 prosenttia korkeampi
kuin syyskuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 1,3 prosenttia ja
punta vahvistui 1,0 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna

Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli -31 miljoonaa euroa
(-20) ja sisältäen kertaluonteiset erät -291 miljoonaa euroa (-22).

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -266 miljoonaa euroa (-33).
Tuloverojen positiivinen vaikutus, mukaan lukien laskennallisen
verovelan muutos, oli 25 miljoonaa euroa (-11).

Osakekohtainen tulos oli -0,81 euroa (-0,10), ilman kertaluonteisia
eriä -0,04 (-0,08).

Oman pääoman tuotto oli -52,2 prosenttia (-6,1), ilman
kertaluonteisia eriä -2,6 (-5,8). Sijoitetun pääoman tuotto oli -20,3
prosenttia (1,8), ilman kertaluonteisia eriä 1,5 (2,0).


IAS 36 MUKAINEN OMAISUUDEN ARVONALENTUMISTESTAUS

M-real tiedotti 18.10.2006 noin 200 miljoonan euron alaskirjauksesta
IAS 36 mukaisen arvonalentumistestauksen seurauksena. Lopulliseksi
summaksi on täsmentynyt 176 miljoonaa euroa ja se jakaantuu
seuraavasti:

- Commercial Printing –toimiala: 108 miljoonaa euroa liikearvosta
- Kyro Paper: 4 miljoonaa euroa muusta käyttöomaisuudesta. Kyro Paper
kuuluu Consumer Packaging –toimialaan
- Map Merchant –tukkurit yhteensä: 63 miljoonaa euroa, josta 49
miljoonaa euroa liikearvosta ja 14 miljoonaa euroa muusta
käyttöomaisuudesta
- M-realin osuus Metsä-Botnian arvonalentumistestauksen tuloksesta: 1
miljoona euroa

Alaskirjauksilla arvioidaan olevan noin 2 miljoonan euron
positiivinen vaikutus M-realin liiketulokseen vuodesta 2007 alkaen.
Vuoden 2006 veroja pienentävä vaikutus oli noin 3 miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

M-realin palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 14 884 henkilöä
(2005: 15 578), joista Suomessa työskenteli 4 559 henkilöä (4 687).
Nettovähennys oli 694 henkilöä, josta yrityskauppojen osuus oli -71
henkilöä.

Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 14 125 henkilöä (15 154 henkilöä
31.12.2005), joista Suomessa työskenteli 4 220 henkilöä (4 488).
Nettovähennys oli 1 029 henkilöä. Yrityskauppojen vaikutus oli -169
henkilöä.

31. maaliskuuta 2005 alkaen henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia
Metsä-Botnian henkilöstöstä. Sitä aikaisemmat luvut sisältävät 47
prosenttia Metsä-Botnian henkilöstöstä.


INVESTOINNIT

Bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2006 yhteensä 428 miljoonaa euroa
(2005: 452 miljoonaa euroa), johon sisältyy 222 miljoonan euron osuus
Metsä-Botnian investoinneista (115). Metsä-Botnian osuuteen sisältyy
tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden ostoista Uruguayssa maksettu
17 miljoonaa euroa. Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä
411 miljoonaa euroa.

M-realin osuus Metsä-Botnian investoinneista perustuu 39 prosentin
omistusosuuteen. Vuonna 2005 M-realin osuus oli tammi-maaliskuussa 47
prosenttia ja huhti-joulukuussa 39 prosenttia.

Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdasinvestoinnissa työt ovat edenneet
suunnitelman mukaisesti. Miljoona tonnia eukalyptussellua vuodessa
tuottava tehdas käynnistyy vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.
Investoinnin kokonaisarvo on noin 1,1 miljardia Yhdysvaltain
dollaria.

Simpeleen kartonkitehtaalla valmistui syksyllä 2006 noin 60 miljoonan
euron investointi, joka sisälsi kartonkikoneen modernisoinnin,
pituusleikkurin ja rulla- ja arkkipakkauksen uusinnan, sekä
arkituskapasiteetin lisäyksen. Tehtaan tuotantokapasiteetti on
investoinnin jälkeen 215 000 tonnia taivekartonkia vuodessa.


YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJÄRJESTELYT

M-real myi 30.6.2006 ranskalaisen Pont Sainte Maxencen
erikoispaperitehtaan saksalaiselle Arques Industriesille. Tehtaan
myynnistä kirjattiin vuoden 2006 tulokseen 37 miljoonan euron
luovutustappio. Pont Sainte Maxencen tehtaan vuosikapasiteetti oli
120 000 tonnia ja se työllisti noin 200 henkilöä.

Kyro Oyj Abp ja M-real Oyj sopivat 29.9.2006 järjestelystä, jonka
mukaan M-realilla on oikeus ostaa Kyrolta sen tytäryhtiön Kyro Power
Oy:n Kyröskoskella sijaitseva maakaasuvoimalaitos. Sopimuksen mukaan
M-real voi käyttää osto-oikeuttaan kesällä 2007, jolloin yhtiöiden
välinen nykyinen sopimus energiantoimituksesta päättyy.


RAHOITUS

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 30,9 prosenttia (31.12.2005:
36,6) ja velkaantumisaste 126 prosenttia (95). M-realin tietyissä
lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön
velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.
Velkaantumisastetta laskettaessa voidaan omaan pääomaan palauttaa
sellaiset pitkäaikaisten varojen alaskirjaukset, joilla ei ole
kassavaikutusta. Näiden palautusten yläraja on 300 miljoonaa euroa ja
vuoden 2006 lopussa palautusten määrä oli 263 miljoonaa euroa.
Omavaraisuusastetta laskettaessa voidaan omaan pääomaan lisätä
laskennallinen verovelka. Sopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu
velkaantumisaste vuoden 2006 lopussa oli noin 111 prosenttia ja
omavaraisuusaste noin 36 prosenttia.

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 2 403 miljoonaa euroa (2
205). Pitkäaikaisista lainoista oli valuuttamääräisiä 7 prosenttia.
Lainoista oli vaihtuvakorkoisia 80 prosenttia ja loput
kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden 2006 lopussa 6,0
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 4,1 vuotta.
Lainojen korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 7 kuukautta. Kauden
aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 7 ja 16 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 367 miljoonaa euroa
(318). Käyttöpääoma laski 65 miljoonaa euroa (nousi 82 miljoonaa
euroa).

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 7 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut
keskimäärin 7 ja 9 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta
pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 97 prosenttia.

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli vuoden lopussa 1 779
miljoonaa euroa, josta 1 597 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottosopimuksia ja 182 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi M-realilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 700 miljoonan euron arvosta.

Joulukuussa laskettiin liikkeelle 4-vuotinen 400 miljoonan euron
suuruinen joukkovelkakirjalaina. Laina erääntyy 15.12.2010 ja
joukkovelkakirjalainan korko on Euribor 3 kk + 3,625 prosenttia.
Laina on käytetty olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen.

Moody´s Investor Services alensi 7. heinäkuuta M-realin pitkien
luottojen luottoluokituksen tasolta Ba3 tasolle B2, luokituksen
näkymät säilyivät negatiivisina.

Standard & Poors Rating Services alensi 4. elokuuta M-realin pitkien
luottojen luokituksen tasolta BB- tasolle B+, luokituksen näkymät
säilyivät negatiivisina.OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä vuonna 2006 oli
5,62 euroa, alin 3,26 euroa ja keskikurssi 4,41 euroa. Vuoden lopussa
B-osakkeen kurssi oli 4,79 euroa. Vuoden 2005 keskikurssi oli 4,36
euroa. Vuoden 2005 lopussa kurssi oli 4,22 euroa.

B-osakkeen vaihto oli 2 322 miljoonaa euroa, eli 179 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa
yhteensä 1 573 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti vuoden lopussa 38,6 prosenttia
osakkeista ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5
prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista nousi 36,2
prosenttiin.

Yhtiökokous valtuutti 13.3.2006 hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja annettaessa voidaan merkitä uusia M-real Oyj:n
nimellisarvoltaan 1,70 euroa olevia B-osakkeita yhteensä enintään 58
365 212 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä
enintään 99 220 860,40 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita ja/tai
vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
kuten yhtiön taseen vahvistaminen, yritysjärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus
ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi.


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi M-realin hallitukseen
metsätalousneuvos Heikki Asunmaan, NokianRenkaat Oyj:n
toimitusjohtaja Kim Granin, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari
Jordanin, Tapiola-yhtiöiden pääjohtaja Asmo Kalpalan, Pohjoismaiden
Investointipankin varatoimitusjohtaja Erkki Karmilan,
maanviljelysneuvos Runar Lillandtin, OP-ryhmän pääjohtaja Antti
Tanskasen ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalo.

M-realin tilintarkastajiksi valittiin yhtiökokouksessa Göran Lindell,
KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena Jouko
Malinen, KHT sekä varatilintarkastajiksi Björn Renlund, KHT ja Markku
Marjomaa, KHT. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.


KILPAILUVIRANOMAISTEN TUTKIMUKSET

EU:n komissio päätti hienopaperia koskevat kilpailuviranomaisten
tutkimukset elokuussa 2006 ja aikakauslehtipaperia koskevat
tutkimukset marraskuussa 2006. Tutkimusten tuloksena M-realille ei
määrätty seuraamuksia.

EU:n komission tutkimusten yhteydessä aikakauslehtipaperin ostajat
nostivat 2004 Yhdysvalloissa useita joukkokanteita, joissa M-real
nimettiin muiden paperinvalmistajien kanssa vastaajaksi. Marraskuussa
2006 merkittävimmän yhdistetyn joukkokanteen kantajat luopuivat
lähtökohtaisesti vaateistaan M-realia ja eräitä muita vastaajia
kohtaan. M-real on vastaajana vielä kahdessa joukkokanteessa, jotka M-
real pyrkii myöskin osaltaan päättämään.


STRATEGIATARKASTELU JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

M-realin hallitus käynnisti 13.3.2006 strategisen
liiketoimintarakenteen tarkastelun tavoitteenaan tutkia M-realin
mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisen paperiteollisuuden
konsolidoitumiseen ja rakennemuutokseen sekä osallistumisen mukanaan
tuomia mahdollisia etuja. M-real julkaisi 18.10.2006 laajan
saneerausohjelman, joka on ensimmäinen askel yhtiön strategisen
liiketoimintarakenteen tarkastelussa.

Saneerausohjelma, johon sisältyy tuotantolaitosten sulkemisia, uusi
100 miljoonan euron kustannussäästöohjelma sekä mahdollisia
omaisuuserien myyntejä, käynnistyi välittömästi ja se on suunniteltu
toteutettavaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Lisäksi käynnistettiin
100 miljoonan euron käyttöpääoman vähennysohjelma. Kustannussäästö-
ja käyttöpääoman vähennysohjelman toimenpiteet on pääosin määritelty
ja toteutus on käynnistetty. Kotelotehtaiden myyntiprosessi on
aloitettu. Mahdolliset muut omaisuuden myynnit julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoa saneerausohjelmaan liittyvistä tehtaiden sulkemisista sekä
Metsä-Botnia-omistusosuuden myynnistä kappaleessa Tilikauden
jälkeiset tapahtumat.

Kaikki vuonna 2004 julkaistun 200 miljoonan euron
kustannussäästöohjelman edellyttämät toimenpiteet saatettiin
päätökseen vuoden 2006 aikana. Ohjelma eteni suunniteltua aikataulua
nopeammin.

M-realin hallitus nimitti 18.10.2006 uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko
Helanderin. Edellinen toimitusjohtaja Hannu Anttila siirtyi
Metsäliitto-konsernin strategiajohtajaksi.


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sittingbournen hienopaperitehdas Iso-Britanniassa suljettiin
tammikuun 2007 lopussa. Gohrsmühlen hienopaperikoneet 6 ja 7 Saksassa
suljetaan helmikuun 2007 loppuun mennessä ja Wifstan
hienopaperitehdas Ruotsissa kesäkuun loppuun mennessä. Sulkemisiin
liittyen on 2006 tilinpäätökseen kirjattu kuluksi 76 miljoonaa euroa
ja vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä tullaan kirjaamaan
arviolta 50–60 miljoonan euron kuluvaraus sulkemisten
loppuunsaattamiseksi. Sulkemisten kassavaikutuksen arvioidaan olevan
noin -80 miljoonaa euroa, josta hieman yli puolet realisoituu vuonna
2007 ja loput vuosina 2008–2010. Tulos- ja kassavaikutusten määrä
tarkentuu sulkemisten edetessä. Vuonna 2006 sulkemishankkeilla ei
ollut merkittävää kassavaikutusta.

M-real Oyj myi 9 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista Metsäliitto
Osuuskunnalle 30.1.2007 240 miljoonalla eurolla kirjaten noin 135
miljoonan euron myyntivoiton.


ALKANEEN VUODEN NäKYMäT

Vuonna 2007 Euroopan talouskasvun ennakoidaan yleisesti hieman
hidastuvan, mutta säilyvän edelleen kohtuullisena. Painettuun
mainontaan käytetyn rahamäärän ennustetaan kasvavan hieman yleistä
talouskasvua nopeammin.

Tuotannontekijöiden kustannukset kasvavat edelleen. Etenkin puun
hinta on viime aikoina noussut selvästi puun lisääntyneen
energiakäytön sekä Pohjois-Euroopan leudon alkutalven aiheuttamien
saatavuusongelmien seurauksena.

M-realin hienopaperituotteiden kysyntä oli vuoden 2006 viimeisellä
neljänneksellä erittäin hyvä. Kartonkien kysyntä oli kohtuullisella
tasolla, mutta päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntätilanne oli
odotuksia heikompi. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä M-realin
päätuotteiden kysynnän ennakoidaan kausiluonteisesti hieman
paranevan. Hienopapereissa käyntiasteet ovat vuoden alussa erittäin
korkeat. Toimenpiteet hienopapereiden hintojen korottamiseksi ovat
käynnissä. Korotuspyrkimysten seurauksena uskomme sekä
päällystämättömän että päällystetyn hienopaperin keskihinnan olevan
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jonkin verran vuoden 2006
viimeistä neljännestä korkeammalla tasolla. Toimenpiteitä
hienopapereiden hintojen korottamiseksi jatketaan tästä eteenpäinkin
aktiivisesti. Taivekartongin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
hintojen korottaminen lähitulevaisuudessa on haasteellista.

Markkinatasapainon ennakoidaan paranevan kaikissa M-realin
pääpaperilaaduissa jo toteutettujen ja vuoden 2007 aikana
toteutettavien kapasiteetin sulkemisten seurauksena. Tarve
tuotehintojen korotuksiin on suuri kaikissa pääpaperilaaduissa.

M-realin strategiatarkastelun ensimmäisenä vaiheena lokakuussa 2006
julkaistun saneerausohjelman toteutus etenee suunnitellusti.
Strategiatarkastelu jatkuu. Vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen
tuloksen ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan
vuoden 2006 viimeistä neljännestä parempi.

Espoossa 6. helmikuuta 2007

HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

            IV  III  II I 06  IV 2006  2005 2006/05
            06  06  06     05        muutos
Liikevaihto      241  236  237  257  231  971  864 +12,4%
EBITDA         25  38  24  44  37  131  125    
 EBITDA-%       10,4 16,1 10,1 17,1 16,0 13,5  14,5    
Liiketulos        0  17   2  24  16  43   41    
 Liiketulos-%     0,0  7,2  0,8  9,3  6,9  4,4  4,7    
Kertaluonteiset erät  -4   0   0   0   0  -4   0    
Sijoitetun pääoman   0,3  7,5  1,3 10,9  7,8  5,1  4,8    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   2,1  7,5  1,3 10,9  7,8  5,5  4,8    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t  288  285  284  304  268   1   1 +15,4%
                           161  006
Kartonkituotanto, 1  279  273  270  299  272   1  985 +13,8%
000t                         121
EBITDA = tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuosi 2006 verrattuna vuoteen 2005

Toimialan koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 47
miljoonaa euroa (2005: 41). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät
oli 43 miljoonaa euroa (41). Kertaluonteisena eränä kirjattiin Kyro
Paperin käyttöomaisuuden 4 miljoonan euron arvonalentumistappio.
Vuonna 2005 tulosta heikensi Suomen paperiteollisuuden 7 viikon
työkiista ja sen aiheuttama tuotanto- ja toimitusmäärien lasku.
Vuoden 2006 kannattavuutta heikensivät energia- ja öljyjohdannaisten
kustannusten nousu sekä Simpeleen koneinvestointi toisella
vuosineljänneksellä.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset kasvoivat 6
prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. M-realin toimitukset
kasvoivat 16 prosenttia. Suomen paperiteollisuuden työkiistan takia
vuoden 2005 toimitukset olivat poikkeuksellisen alhaiset.
Taivekartongin keskimääräinen myyntihinta laski hieman edelliseen
vuoteen verrattuna.

Liner-kartongin toimitusmäärä kasvoi selvästi. Keskimääräinen
myyntihinta oli edellisen vuoden tasolla.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Consumer Packaging -toimialan liiketulos heikkeni edelliseen
vuosineljännekseen verrattuna ja oli 4 miljoonaa euroa ilman
kertaluonteisia eriä (7-9/2006: 17). Liiketulos sisältäen
kertaluonteiset erät oli 0 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät
tuotevarastojen pieneneminen ja korkeammat kiinteät kustannukset.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 2
prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. M-realin
taivekartongin toimitukset olivat edellisen neljänneksen tasolla.
Taivekartongin myyntihinta oli vakaa.

Liner-kartongin kysyntä oli hyvä. Toimitusmäärä oli kolmatta
vuosineljännestä selvästi korkeampi. Euromääräinen myyntihinta pysyi
ennallaan.

Publishing

           IV 06  III  II I 06  IV  2006 2005 2006/05
                06  06     05        muutos
Liikevaihto       220  226  216  225  230  887  796  +11,4%
EBITDA          23  36  23  32  34  114  98     
 EBITDA-%       10,5 15,9 10,6 14,2 14,8  12,9 12,3     
Liiketulos        3  14   2  11  13   30  14     
 Liiketulos-%      1,4  6,2  0,9  4,9  5,7  3,4  1,8     
Kertaluonteiset erät   0   0   0   0   0   0  -2     
Sijoitetun pääoman   1,4  5,3  0,9  4,1  4,8  3,0  1,3     
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   1,4  5,3  0,9  4,1  4,8  3,0  1,6     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   313  320  307  318  326   1   1  +9,8%
                            258  146
Tuotanto, 1 000t    283  307  270  307  315   1   1  +8,9%
                            167  072
EBITDA = tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Vuosi 2006 verrattuna vuoteen 2005

Toimialan liiketulos vuonna 2006 oli 30 miljoonaa euroa (2005: 14
miljoonaa euroa). Vuoden 2005 liiketulosta heikensi merkittävästi
Suomen paperiteollisuuden työkiista. Vuoden 2006 tulosta paransivat
keskimääräisen myyntihinnan nousu ja kustannussäästötoimenpiteet.
Tulosta heikensi energian hinnan nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset pysyivät vuonna 2006 vuoden 2005 tasolla. Publishing-
toimialan toimitusmäärä nousi 10 prosenttia. Edelliseen vuoteen
vaikutti Suomen paperiteollisuuden työkiista.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Publishing-toimialan liiketulos neljännellä neljänneksellä oli 3
miljoonaa euroa (7-9/2006: 14 miljoonaa euroa). Tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Liiketulosta huononsivat varastojen muutos,
korkeammat valmistuskustannukset ja alhaisempi toimitusmäärä. Lisäksi
keskimääräinen myyntihinta laski hieman.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat 2 prosenttia. Publishing-toimialan toimitusmäärä
laski 2 prosenttia.

Commercial Printing

            IV 06  III  II I 06   IV 2006 2005 2006/0
                06  06      05          5
                                  muutos
Liikevaihto       369  361  380  394  376   1   1  +1,1%
                            504  488
EBITDA          -33  14  -26  24   3  -21  58    
 EBITDA-%        -8,9  3,9 -6,8  6,1  0,8 -1,4  3,9    
Liiketulos       -179  -10  -51  -2  -41 -242  -62    
 Liiketulos-%     -48,5 -2,8   - -0,5   -   - -4,2    
                  13,4     10,9 16,1
Kertaluonteiset erät  -173  -2  -41   0  -29 -216  -29    
Sijoitetun pääoman   -63,3 -3,2   - -0,5   -   - -4,9    
tuotto-%              16,2     13,7 21,7
Sijoitetun pääoman   -1,9 -2,6 -3,2 -0,5  -3,9 -2,1 -2,6    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   464  453  481  497  469   1   1  +1,6%
                            895  866
Tuotanto, 1 000t     464  456  494  509  476   1   1  +2,3%
                            923  880
EBITDA = tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Pont Sainte Maxence on mukana luvuissa 30.6.2006 asti.

2006 verrattuna vuoteen 2005

Commercial Printing -toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli vuonna 2006 -26 miljoonaa euroa (2005: -33). Liiketulos sisältäen
kertaluonteiset erät oli -242 miljoonaa euroa (2005: -62).
Merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat liikearvon alaskirjaus 108
miljoonaa euroa, Sittingbournen tehtaan käyttöomaisuuden alaskirjaus
ja sulkemiseen liittyvä kuluvaraus 60 miljoonaa euroa, Pont Sainte
Maxencen tehtaan luovutustappio 37 miljoonaa euroa, sekä Stockstadtin
ja Halleinin tehtaiden tehostamisohjelmiin liittyvät 9 miljoonan
euron kulut.

Kannattavuutta paransivat hyvän kysynnän ansiosta toimialan viisi
prosenttia kasvanut vertailukelpoinen toimitusmäärä sekä alentuneet
kiinteät kustannukset. Myyntihinnat olivat edellisen vuoden tasolla.
Tulosta heikensi kuitu- ja erityisesti energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 4 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä kasvoi 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Toimialan neljännen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli -6 miljoonaa euroa (7-9/2006: -8). Liiketulos sisältäen
kertaluonteiset erät oli -179 miljoonaa euroa (-10). Vuoden viimeisen
neljänneksen tulokseen sisältyy 173 miljoonan euron kertaluonteiset
kulut (liikearvon alaskirjaus 108 miljoonaa euroa, Sittingbournen
tehtaan alaskirjaus ja kuluvaraus 60 miljoonaa euroa sekä Halleinin
henkilöstövähennysohjelman kulut 5 miljoonaa euroa). Edellinen
vuosineljännes sisältää 2 miljoonan euron kertaluonteisen kulun
liittyen Pont Sainte Maxencen tehtaan kauppahinnan oikaisuun.

Kannattavuutta paransi kiinteiden kustannusten aleneminen.
Kannattavuutta heikensivät jonkin verran kohonneet energia- ja raaka-
ainekustannukset.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat 3 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
kokonaistoimitusmäärä nousi 2 prosenttia. Keskimääräinen
euromääräinen myyntihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.
Erikoispaperien hinta nousi.

Office Papers

            IV III  II   I  IV  2006 2005 2006/05
            06  06  06  06  05        muutos
Liikevaihto      189 181 174  183  167  727  704  +3,3%
EBITDA         26  15  -2  20  18   59  57     
 EBITDA-%       13, 8,3  -  10, 10,8  8,1  8,1     
             8    1,1   9
Liiketulos       -4  -1 -17   4   3  -18  -5     
 Liiketulos-%      -  -  -  2,2  1,8  -2,5 -0,7     
            2,1 0,6 9,8
Kertaluonteiset erät  -15  0 -10   0   0  -25  -9     
Sijoitetun pääoman    -  -  -  2,2  1,6  -2,3 -0,5     
tuotto-%        1,9 0,2 9,0
Sijoitetun pääoman   6,0  -  -  2,2  1,6  1,0  0,6     
tuotto ilman        0,2 3,7
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t  264 258 251  266  242 1 039   1  +0,5%
                             034
Tuotanto, 1 000t    253 259 252  264  258 1 028   1  -0,6%
                             034
EBITDA = tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

2006 verrattuna vuoteen 2005

Office Papers –toimialan vuoden 2006 liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 7 miljoonaa euroa (4). Toimialan liiketulos sisältäen
kertaluonteiset erät oli -18 miljoonaa euroa (-5). Merkittävimmät
kertaluonteiset erät vuonna 2006 olivat Wifstan tehtaan
käyttöomaisuuden alaskirjaus 15 miljoonaa euroa sekä Office Papers
–toimialan osuus 10 miljoonaa euroa Alizayn tehtaan
tehostamisohjelman kuluvarauksesta toisella vuosineljänneksellä.
Vuoden 2005 tulos sisälsi 9 miljoonan euron kertakulut liittyen
lähinnä Ruotsin tehtaiden tehostamisohjelmiin.

Liiketulosta paransi keskimääräisen myyntihinnan nousu ja heikensi
raaka-ainekustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset nousivat 3 prosenttia. Office Papers -toimialan
toimitusmäärä oli vuoden 2005 tasolla.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Office Papers -toimialan neljännen neljänneksen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 11 miljoonaa euroa (7-9/2006: -1).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli -4 miljoonaa euroa (-
1). Kertaluonteisena eränä raportoitiin edellä mainittu Wifstan
tehtaan käyttöomaisuuden alaskirjaus 15 miljoonaa euroa.

Liiketulosta paransivat keskimääräisen myyntihinnan nousu ja alemmat
kiinteät kustannukset.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien
kokonaistoimitukset laskivat 4 prosenttia. Office Papers -toimialan
tuotteiden toimitusmäärä nousi 2 prosenttia.

Map Merchant Group

             IV  III  II  I  IV 2006 2005 2006/05
             06  06  06  06  05        muutos
Liikevaihto       377  342  354 365  357   1   1  +3,5%
                           438  390
EBITDA          5   5   8  9   2  27  26     
 EBITDA-%        1,3  1,5  2,3 2,5  0,6  1,9  1,9     
Liiketulos       -59   3   7  7   0  -42  18     
 Liiketulos -%      -  0,9  2,0 1,9  0,0 -2,9  1,3     
            15,6
Kertaluonteiset erät  -69   0   0  0  -4  -69  -4     
Sijoitetun pääoman    -  4,9  8,2 8,7  2,1   -  6,0     
tuotto-%        82,8             14,2
Sijoitetun pääoman   14,0  4,9  8,2 8,7  7,1  8,6  7,2     
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   367  347  354 363  347   1   1  +5,3%
                           431  359
EBITDA = tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

2006 verrattuna vuoteen 2005

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
vuonna 2006 oli 27 miljoonaa euroa (22). Liiketulos sisältäen
kertaluonteiset erät oli -42 miljoonaa euroa (18). Tulokseen sisältyy
69 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka olivat 63 miljoonan
euron arvonalennustappio (49 miljoonaa euroa liikearvosta ja 14
miljoonaa euroa muusta käyttöomaisuudesta) sekä 6 miljoonan euron
kustannussäästöohjelmaan liittyvä kuluvaraus. Kaikki kertaluonteiset
erät kirjattiin vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuoden 2005
tulokseen sisältyy 4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Kannattavuutta paransivat toimitusmäärän kasvu sekä loppuvuoden
aikana parantuneet myyntihinnat.

Neljäs vuosineljännes verrattuna edelliseen neljännekseen

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli 10 miljoonaa euroa (3). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät
oli -59 miljoonaa euroa (7-9/2006: 3). Liiketulokseen sisältyy edellä
mainitut kertaluonteiset kulut.

Tulosta paransivat kasvanut toimitusmäärä sekä myyntihintojen nousu.
M-REAL OYJ

Mikko Helander
toimitusjohtaja

M-REAL-KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa         2006  2005  Muutos  IV 06
Jatkuvat toiminnot:                    
Liikevaihto         5 624  5 241   383  1 438
Liiketoiminnan muut      116   206   -90   18
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -5 441 -5 008   -433 -1 407
Poistot ja          -570  -403   -167  -295
arvonalentumiset
Liiketulos          -271   36   -307  -246
% liikevaihdosta       -4,8   0,7      -17,1
Osuus osakkuusyhtiöiden     0   -2    2    0
tuloksista
Kurssierot           0   -33    33   -4
Muut rahoitustuotot     -137  -115   -22   -41
ja -kulut
Tulos ennen veroja      -408  -114   -294  -291
% liikevaihdosta       -7,3  -2,2      -20,2
Tuloverot            9   34   -25   25
Kauden tulos         -399   -80   -319  -266
% liikevaihdosta       -7,1  -1,5      -18,5
Jakautuminen                       
Emoyhtiön omistajille    -396   -81   -315  -265
Vähemmistölle         -3    1    -4   -1
Emoyhtiön omistajille    -1,21  -0,25  -0,96  -0,81
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)


LYHENNETTY KONSERNIN TASE

          31.12.2    % 31.12.20  %
            006       05
Milj. euroa                    
VARAT                       
Pitkäaikaiset varat                
Liikearvo        376   6,1   568   9,0
Muut aineettomat     62   1,0   86   1,4
käyttöomaisuushyödy
kkeet
Aineelliset      3 156  51,1  3 178  50,2
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        52   0,8   36   0,6
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    109   1,8   114   1,8
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset   34   0,6   46   0,7
Laskennalliset      31   0,5   33   0,5
verosaamiset
Muut korottomat     18   0,3   23   0,3
saamiset
           3 838  62,2  4 084  64,5
Lyhytaikaiset varat             
Vaihto-omaisuus     676  11,0   749  11,8
Saamiset                   
 Korolliset      163   2,6   167   2,7
saamiset
 Korottomat     1 210  19,6  1 215  19,2
saamiset
Rahat ja        182   2,9   112   1,8
pankkisaamiset
           2 231  36,1  2 243  35,5
Myytävänä olevat    103   1,7        
omaisuuserät
Varat yhteensä    6 172  100,0  6 327  100,0
                          
OMA PÄÄOMA JA VELAT                
Oma pääoma                     
Emoyhtiön       1 843  29,9  2 271  35,9
osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma
Vähemmistöosuus     63   1,0   45   0,7
Oma pääoma yhteensä  1 906  30,9  2 316  36,6
Pitkäaikaiset velat              
 Laskennalliset     284   4,6   336   5,3
verovelat
 Eläkevelvoitteet    199   3,2   211   3,3
 Varaukset        79   1,3   62   1,0
 Muut korottomat     28   0,5   60   0,9
velat
 Korolliset velat   2 182  35,4  1 877  29,7
           2 772  45,0  2 546  40,2
Lyhytaikaiset velat             
 Korottomat velat    865  14,0   813  12,9
 Korolliset velat    599   9,7   652  10,3
           1 464  23,7  1 465  23,2
Myytävänä oleviin    30   0,4        
omaisuuseriin
liittyvät velat
Velat yhteensä    4 266  69,1  4 011  63,4
Oma pääoma ja velat  6 172  100,0  6 327  100,0
yhteensä

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa       2006  2005  IV 06
Liiketoiminnan                
rahavirrat
Kauden tulos       -399   -80  -266
 Oikaisut yhteensä    701   480   306
 Käyttöpääoman muutos   65   -82   139
Liiketoiminnasta      367   318   179
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut    -113  -136   -56
Maksetut verot       -32   -46   -8
Liiketoiminnasta      222   136   115
kertyneet
nettorahavirrat
Aineettoman ja      -428  -452  -123
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja    28   312   14
muut
Investointien       -400  -140  -109
nettorahavirrat
Osakeanti, vähemmistön   31   12    3
osuus
Pitkäaikaisten       259  -100   78
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -39    0
Rahoituksen        251  -127   81
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos     73  -131   87
Rahavarat kauden      112   242   96
alussa
Rahavarojen muuntoero    -2    1    0
Rahavarojen muutos     73  -131   87
Myytävänä olevat,      -1    0   -1
kotelotehtaat
Rahavarat kauden      182   112   182
lopussa


LASKELMA OMAN   Osake-YlikursMuunto- Arvon Edellist Vähem-Yhteens
PÄÄOMAN      pääom  si-  ero  muutos  en  mistö-  ä
MUUTOKSISTA     a  rahasto    ja muuttilikaus osuud
Milj. euroa               rahasto ien   et
                      t  voitot
Oma pääoma 1.1.05,  558  667    6   2  1 160  37  2 430
IFRS
Suoraan omaan                            
pääomaan kirjatut
nettotulot
 Muuntoerot             -7              -7
 Voitot               7               7
nettosijoitusten
 suojauksesta,
veroilla
 vähennettynä
                      -2           -2
Valuuttavirtasuoja
us,
 veroilla
vähennettynä
Vähemmistöosuusmuu                          
tos
 Forestia Oy:n                      -3    
myynti
 Metsä-Botnian 8                     -3    
%:n
 osuuden myynti
 Metsä-Botnian                      14    
 Uruguayn
järjestelyt
 Muu muutos                        -1    
 Yhteensä                         7    7
Tilikauden tulos                  -81   1   -80
Tilikaudella             0   -2   -81   8   -75
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä
Osingonjako                     -39      -39
                                   
Oma pääoma      558  667    6   0  1 040  45  2 316
31.12.05, IFRS
Suoraan omaan                            
pääomaan kirjatut
nettokulut
 Muuntoerot             -3              -3
 Voitot                               
nettosijoitusten
 suojauksesta,
veroilla
 vähennettynä
                                   
Valuuttavirtasuoja
us
 Siirretty                 2           2
 tuloslaskelmaan,
 veroilla
vähennettynä
 Kirjattu omaan              11           11
 pääomaan,
veroilla
 vähennettynä
                       3           3
Korkovirtasuojaus,
 veroilla
vähennettynä
 Hyödykesuojaus,              -6           -6
 veroilla
vähennettynä
Vähemmistöosuusmuu                          
tos
 Metsä-Botnian                      22    
 Uruguayn
järjestelyt
 Muu muutos                        0    0
 Yhteensä                         22   22
Tilikauden tulos                  -396  -3  -399
Tilikaudella             -3   10   -396  19  -370
kirjatut tuotot ja
kulut yhteensä
Osingonjako                     -39  -1   -40
Oma pääoma      558  667    3   10   605  63  1 906
31.12.06, IFRS


TUNNUSLUKUJA       2006  2005   IV 06

Liikevaihto, Me      5 624  5 241  1 438
Liiketulos, Me       -271    36   -246
 ilman kertaluonteisia   45    4    14
 eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me   -408   -114   -291
 ilman kertaluonteisia   -92   -142   -31
 eriä, Me
Kauden tulos, Me      -399   -80   -266
Tulos per osake, e    -1,21  -0,25  -0,81
 ilman kertaluonteisia  -0,27  -0,35  -0,04
 eriä, e
 jatkuvista       -1,21  -0,25  -0,81
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä        0,00   0,00   0,00
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %  -18,9   -3,4  -52,2
 ilman kertaluonteisia  -4,4   -4,8   -2,6
 eriä, %
Sijoitetun pääoman     -5,2   1,2  -20,3
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia   1,4   0,5   1,5
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  30,9   36,6   30,9
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   126    95   126
lopussa, %
Oma pääoma per osake    5,62   6,92   5,62
kauden lopussa, e
Korolliset nettovelat   2 403  2 205  2 403
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me   428   452   123
Henkilöstö kauden    14 125  15 154  14 125
lopussa


KONSERNIN VASTUUT            
Milj. euroa        12/06  12/05
Omasta puolesta       77   108
Osakkuusyhtiöiden       1    1
puolesta
Saman konsernin        5    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta        3    10
Yhteensä           86   124
                    
AVOIMET          12/06  12/05
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Milj. euroa
Korkojohdannaiset     2 828  7 416
Valuuttajohdannaiset   4 747  5 364
Muut johdannaiset      152    54
Yhteensä         7 727  12 834

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -8,3 milj.euroa (-37,3 milj. euroa
31.12.2005).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset,
joiden määrä yhteensä on 3 664,0 milj. euroa (8 164,8 milj. euroa
31.12.2005).


Tiedot vuosineljänneksittäin

LIIKEVAIHTO      2006 2005   IV  III   II I 06  IV   III
SEGMENTEITTäIN            06  06   06     05   05
Milj. euroa
Consumer Packaging   971  864  241  236  237  257  231  196
Publishing       887  796  220  226  216  225  230  181
Commercial Printing 1 504   1  369  361  380  394  376  381
               488
Office Papers     727  704  189  181  174  183  167  174
Map Merchant Group  1 438   1  377  342  354  365  357  341
               390
Sisäinen myynti ja   97  -1   42  21      17   8   -4
muu toiminta                   17
Konserni       5 624   5   1   1   1   1   1   1
               241  438  367  378  441  369  269

LIIKETULOS      2006  2005  IV  III   II I 06   IV  III
SEGMENTEITTäIN           06  06   06     05  05
Milj. euroa
Consumer Packaging   43   41   0  17   2  24   16  14
Publishing       30   14   3  14   2  11   13  14
Commercial Printing -242  -62 -179  -10  -51  -2  -41   0
Office Papers     -18   -5  -4  -1  -17  4   3  -3
Map Merchant Group  -42   18  -59   3   7  7   0   5
Muu toiminta     -42   30  -7  -8  -18  -9  -18  -10
Liiketulos      -271   36 -246  15  -75  35  -27  20
 % liikevaihdosta  -4,8  0,7   -  1,1  -5,4 2,4  -2,0  1,6
                 17,1
Osuus          0   -2   0   1   0  -1   2   0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot       0  -33  -4  -1   -3  8   -7   0
Muut rahoitustuotot -137  -115  -41  -37  -33 -26  -17  -19
ja -kulut
Tulos ennen veroja  -408  -114 -291  -22  -111  16  -49   1
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot        9   34  25  -11   8 -13   11   2
Kauden tulos     -399  -80 -266  -33  -103  3  -38   3
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos      0   0   0   0   0  0   0   0
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos     -399  -80 -266  -33  -103  3  -38   3
Vähemmistöosuudet    3   -1   1   2   1  -1   2  -1
Emoyhtiön      -396  -81 -265  -31  -102  2  -36   2
osakkeenomistajille
kuuluva kauden
tulos
Osakekohtainen     -   -   -   -   - 0,01   - 0,01
tulos, euroa     1,21  0,25 0,81 0,10  0,31    0,12


                                   
KERTALUONTEISET ERÄT 2006 2005   IV  III  II  I 06  IV  III
                   06   06  06      05   05
Consumer Packaging    -4   0  -4   0  0   0   0   0
Publishing        0  -2   0   0  0   0   0   0
Commercial Printing  -216  -29 -173   -2 -41   0  -29   0
Office Papers      -25  -9  -15   0 -10   0   0   0
Map Merchant Group   -69  -4  -69   0  0   0  -4   0
Muu toiminta       -2  76   1   0  -3   0  -5   0
Kertaluonteisia eriä  -316  32 -260   -2 -54   0  -38   0
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien       0  -4   0   0      0   0   0
kertaluonteiset erät               0
Kertaluonteiset erät  -316  28 -260   -2 -54   0  -38   0
yhteensä
                                    
Liiketulos ilman     45   4  14   17 -21   35  11   20
kertaluonteisia eriä
 % liikevaihdosta   0,8  0,1  1,0  1,2 -1,5  2,4  0,8  1,6
Tulos ennen veroja   -92 -142  -31  -20 -57   16  -11   1
ilman kertal. eriä
 % liikevaihdosta   -1,6 -2,7 -2,2  -1,5 -4,1  1,1 -0,8  0,1
Tulos per osake    -0,27   -   -   -  -  0,01   -  0,01
ilman kertal. eriä,     0,35 0,04  0,08 0,16     0,01
euroa
Oman pääoman tuotto  -4,4 -4,8 -2,6  -5,8 -9,1  0,5 -0,5  0,4
ilman kertal. eriä,
%
Sijoitetun pääoman   1,4  0,5  1,5  2,0 -1,2  3,4  1,4  2,3
tuotto ilman kertal.
eriä, %


SIJOITETUN     2006  2005 IV 06 III 06 II 06 I 06 IV 05  III
PÄÄOMAN                              05
TUOTTO, %
Consumer      5,1  4,8  0,3  7,5  1,3 10,9  7,8  6,7
Packaging
Publishing     3,0  1,3  1,4  5,3  0,9  4,1  4,8  5,6
Commercial    -21,7  -4,9 -63,3  -3,2 -16,2 -0,5 -13,7  0,0
Printing
Office Papers   -2,3  -0,5  -1,9  -0,2 -9,0  2,2  1,6 -1,1
Map Merchant   -14,2  6,0 -82,8  4,9  8,2  8,7  2,1  4,5
Group
KONSERNI      -5,2  1,2 -20,3  1,8 -5,6  3,4  -1,8  2,3

SIJOITETTU    12/06  09/06 06/06  03/06 12/05  9/05  6/05
PÄÄOMA
Milj. euroa
Consumer      883   914  907   917  878   857   835
Packaging
Publishing    1 069  1 091 1 094  1 124 1 094  1 077  1 056
Commercial    1 040  1 208 1 243  1 273 1 178  1 204  1 225
Printing
Office Papers    722   742  746   754  762   764   780
Map Merchant    258   313  318   323  324   315   308
Group
Muu pääoma     722   609  578   514  610   506   479
KONSERNI     4 694  4 877 4 886  4 904 4 846  4 723  4 683

Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (=liikearvo,
muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset
hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus,
myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pl korot ja
velat) vähennettynä segmentin veloilla (=ostovelat ja saadut ennakot
sekä siirtovelat (pl korot ja verot)).


HENKILÖSTÖ      2006  2005
Keskimäärin
Consumer Packaging  2 573  2 667
Publishing      1 437  1 486
Commercial      4 425  4 816
Printing
Office Papers    1 822  1 948
Map Merchant Group  2 841  2 515
Muut toiminnot    2 146  2 146
KONSERNI      14 884 15 578


TOIMITUKSET                            
1000 tonnia     2006 2005 IV 06  III II 06 I 06 IV 05  III
                     06           05
Consumer Packaging 1 161 1 006  288  285  284 304  268  226
Publishing     1 258 1 146  313  320  307 318  326  257
Commercial Printing 1 895 1 866  464  453  481 497  469  480
Office Papers    1 039 1 034  264  258  251 266  242  254
Paperisegmentit   4 192 4 046 1 041 1 031 1 040 1 080 1 037  991
yhteensä
Map Merchant Group 1 431 1 359  367  347  354 363  347  337

TUOTANTO                              
1000 tonnia     2006 2005 IV 06  III II 06 I 06 IV 05  III
                     06           05
Consumer Packaging 1 121  985  279  273  270 299  272  292
Publishing     1 167 1 072  283  307  270 307  315  294
Commercial Printing 1 923 1 880  464  456  494 509  476  482
Office Papers    1 028 1 034  253  259  252 264  258  260
Paperitehtaat    4 119 3 985 1 000 1 023 1 016 1 079 1 048 1 036
yhteensä
Metsä-Botnian sellu  983  901  255  243  234 251  252  234
1)
M-realin sellu   1 754 1 533  449  443  422 440  421  379

1) Vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39 prosenttia
alkaen II 05, sitä ennen 47 prosenttia).

Pont Sainte Maxence on mukana Commercial Printingin luvuissa kaikissa
taulukoissa 30.6.2006 saakka.
M-REAL OYJ

Mikko Helander
toimitusjohtaja


Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa