M-realin vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 75 miljoonaa euroa

M-real Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2011 4.8.2011 klo 12
 

Tulos vuoden 2011 ensimmäiseltä puoliskolta

 • Liikevaihto 1 345 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 1 278)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 75 miljoonaa euroa (82). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 14 miljoonaa euroa (84)
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 44 miljoonaa euroa (39). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -22 miljoonaa euroa (25)
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 0,11 euroa (0,08) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,09 euroa (0,03)

Tulos vuoden 2011 toiselta neljännekseltä

 • Liikevaihto 660 miljoonaa euroa (Q1/2011: 685)
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 32 miljoonaa euroa (43). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -32 miljoonaa euroa (46)
 • Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 16 miljoonaa euroa (28). Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -53 miljoonaa euroa (31)
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä 0,04 euroa (0,07) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,17 euroa (0,08)

Tapahtumat vuoden 2011 toisella neljänneksellä

 • M-real ilmoitti suunnitelmista paperiliiketoiminnan tappioiden eliminoimiseksi, sisältäen Alizayn, Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaiden myynnin tai kapasiteetin sulkemisia
 • Simpeleen taivekartonkitehtaan kapasiteetin kasvattaminen 80 000 tonnilla
 • Halleinin sulfiittisellutehtaan myynti Schweighofer Groupille

”Simpeleen investointiseisokki, epäedullinen valuuttakurssikehitys ja kustannusinflaatio heikensivät kannattavuutta odotetusti toisella vuosineljänneksellä. Käynnissä olevat toimenpiteet kustannusten pienentämiseksi, hintojen nostamiseksi ja paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi Alizayssa ja Speciality Papers –liiketoiminta-alueella parantavat toteutuessaan M-realin kannattavuutta merkittävästi tulevina vuosina. Lähiajan kannattavuutta rasittaa Euroopan yleistalouden epävarmuuden aiheuttama kysynnän heikkeneminen erityisesti paperituotteissa sekä suunnitellut toimenpiteet Alizayssa ja Speciality Papersissa. Kartonkituotannon kannattavuuden uskotaan jatkuvan hyvänä.”
Toimitusjohtaja Mikko Helander

 

 

TUNNUSLUKUJA 2011 2011 2010 2010 2011 2010 2010
  Q2 Q1 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 660 685 676 602 1 345 1 278 2 605
EBITDA milj. e 48 77 61 82 125 143 312
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 62 74 77 72 136 149 305
EBITDA, % 7,3 11,2 9,0 13,6 9,3 11,2 12,0
 ilman kertaluonteisia eriä, % 9,4 10,8 11,4 12,0 10,1 11,7 11,7
Liiketulos milj. e -32 46 35 49 14 84 146
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 32 43 43 39 75 82 173
EBIT, % -4,8 6,7 5,2 8,1 1,0 6,6 5,6
 ilman kertaluonteisia eriä, % 4,8 6,3 6,4 6,5 5,6 6,4 6,6
Tulos ennen veroja              
 jatkuvista toiminnoista, milj. e -53 31 0 25 -22 25 48
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 16 28 24 15 44 39 92
Kauden tulos              
 jatkuvista toiminnoista, milj. e -59 28 -8 19 -31 11 27
 lopetetuista toiminnoista, milj. e 0 0 0 0 0 0 0
 Yhteensä, milj. e -59 28 -8 19 -31 11 27
Osakekohtainen tulos              
 jatkuvista toiminnoista, e -0,17 0,08 -0,03 0,06 -0,09 0,03 0,09
 lopetetuista toiminnoista, e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Yhteensä, e -0,17 0,08 -0,03 0,06 -0,09 0,03 0,09
Osakekohtainen tulos              
 ilman kertaluonteisia eriä, e 0,04 0,07 0,05 0,03 0,11 0,08 0,23
Oman pääoman tuotto, % -23,5 10,8 -3,1 7,9 -6,3 2,4 2,8
 ilman kertaluonteisia eriä, % 4,2 9,5 6,8 3,6 7,0 5,3 7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,1 8,4 3,8 9,1 1,4 6,1 5,7
 ilman kertaluonteisia eriä, % 6,4 7,8 8,1 7,3 7,2 7,3 7,6
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,9 33,6 31,1 32,7 33,9 31,1 32,1
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 120 125 140 121 120 140 135
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 84 78 89 86 84 89 83
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 809 799 845 821 809 845 827
Bruttoinvestoinnit, milj. e 31 12 10 7 43 17 66
Toimitukset, 1 000 t              
 Paperiliiketoiminnat 277 301 278 311 578 589 1 155
 Consumer Packaging 315 334 372 321 649 693 1 390
Henkilöstö kauden lopussa              
 jatkuvissa toiminnoissa 4 699 4 515 4 946 4 796 4 699 4 946 4 538
               
               
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla

 
Huhti–kesäkuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa (Q1/2011: 685). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3,6 prosenttia. Liiketulos oli -32 miljoonaa euroa (46) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 32 miljoonaa euroa (43). 

Liiketulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä nettona -64 miljoonaa euroa. Niistä merkittävimmät olivat: 

 • 49 miljoonan euron tappio Market Pulp and Energyssä liittyen kesäkuussa julkistettuun Halleinin sellutehtaan myyntiin
 • 19 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota ja kuluvarauksia Speciality Papersissä liittyen toukokuussa julkistettuihin uudelleenjärjestelysuunnitelmiin Gohrsmühlessä
 • 7 miljoonan euron tuotto muussa toiminnassa liittyen Tampereen Niemenrannassa toteutettuun kiinteistökauppaan.
 • 3 miljoonan euron henkilöstökuluvaraus Speciality Papersissä liittyen Reflexin tehtaan henkilöstövähennyksiin

Edellisellä neljänneksellä kirjattiin 3 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto Muussa toiminnassa Jyväskylässä sijaitsevan tontin myyntiin liittyen.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen neljännekseen verrattuna heikensivät toukokuussa ollut Simpeleen investointiseisokki, kustannusinflaatio sekä pääosin Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan heikkenemisestä alentuneet keskimääräiset myyntihinnat. Kartongin toimitusmäärä laski ensimmäisestä neljänneksestä Simpeleen investointiseisokin takia. Paperin toimitusmäärä jäi ensimmäisen neljänneksen tasosta heikentyneen markkinatilanteen takia.

Huhti−kesäkuun paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 277 000 tonnia (301 000). Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen toimitukset olivat 315 000 tonnia (334 000). 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -17 miljoonaa euroa (-15). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 0 miljoonaa euroa (2). Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -17 miljoonaa euroa (-17). Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 1 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 0).

Huhti-kesäkuun tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -53 miljoonaa euroa (31). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä ”Osuus osakkuusyritysten tuloksesta” liikevoiton jälkeen 4 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota liittyen M-realin omistamien Myllykoski Paper Oy:n osakkeiden myyntiin UPM-Kymmenelle. Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 16 miljoonaa euroa (28). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -6 miljoonaa euroa (-3). 

Osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa (0,08). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,04 euroa (0,07). Oman pääoman tuotto oli -23,5 prosenttia (10,8), ilman kertaluonteisia eriä 4,2 (9,5). Sijoitetun pääoman tuotto oli -6,1 prosenttia (8,4), ilman kertaluonteisia eriä 6,4 prosenttia (7,8).


Tammi–kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 1 345 miljoonaa euroa (1 278). Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 5,2 prosenttia. Liiketulos oli 14 miljoonaa euroa (84) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 75 miljoonaa euroa (82). 

Tammi–kesäkuun kertaluonteiset erät liiketuloksessa olivat nettona -61 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat: 

 • 49 miljoonan euron tappio Market Pulp and Energyssä liittyen kesäkuussa julkistettuun Halleinin sellutehtaan myyntiin
 • 19 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota ja kuluvarauksia Speciality Papersissä liittyen toukokuussa julkistettuihin uudelleenjärjestelysuunnitelmiin Gohrsmühlessä
 • 10 miljoonaa euroa tuottoa muussa toiminnassa liittyen kiinteistömyynteihin Suomessa
 • 3 miljoonan euron henkilöstökuluvaraus Speciality Papersissä liittyen Reflexin tehtaan henkilöstövähennyksiin

Edellisen vuoden vastaavan kauden kertaluonteiset erät olivat nettona +2 miljoonaa euroa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna heikensi kustannusinflaatio, erityisesti puu-, kemikaali- ja energia-kustannukset olivat korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Lisäksi Ruotsin kruunun vahvistumisella ja Yhdysvaltain dollarin heikkenemisellä euroa vastaan oli negatiivinen vaikutus. Liiketulosta paransi viime vuotta selvästi korkeammat keskimääräiset myyntihinnat. 

Tammi–kesäkuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 578 000 tonnia (589 000). Consumer Packagingin kartonki- ja paperitoimitukset olivat 649 000 tonnia (693 000). Pois lukien Simpeleen investointiseisokin vaikutus, kartongin toimitusmäärä kasvoi. Vertailukauden luku sisältää 23 000 tonnia 2010 lopussa suljetun Simpeleen paperin toimituksia.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -32 miljoonaa euroa (-39). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten arvostuksesta olivat 2 miljoonaa euroa (-6). Nettokorot ja muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -34 miljoonaa euroa (-33). Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 1 miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 0). 

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -22 miljoonaa euroa (25). Tulos sisältää kertaluonteisena eränä rivillä ”Osuus osakkuusyritysten tuloksesta” liikevoiton jälkeen 4 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota liittyen M-realin omistamien Myllykoski Paper Oy:n osakkeiden myyntiin UPM-Kymmenelle.  Edellisen vuoden ”Osuus osakkuusyritysten tuloksesta sisälsi 16 miljoonaa euroa arvonalentumistappiota Myllykoski Paper Oy:stä. Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä oli 44 miljoonaa euroa (39). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -9 miljoonaa euroa (-14).

Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (0,03). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,11 euroa (0,08). Oman pääoman tuotto oli -6,3 prosenttia (2,4), ilman kertaluonteisia eriä 7,0 prosenttia (5,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,4 prosenttia (6,1), ilman kertaluonteisia eriä 7,2 prosenttia (7,3). 


Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 4 699 (30.6.2010: 4 946, 31.12.2010: 4 538), josta Suomessa työskenteli 1 959 (2 019, 1 783). Kauden aikana M-realin palveluksessa oli keskimäärin 4 653 henkilöä (4 772 vuonna 2010).


Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa yhteensä 43 miljoonaa euroa (tammi-kesäkuussa 2010: 17).


Rakennemuutos

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin keskittyväksi toimijaksi on edennyt strategian mukaisesti. Toiminnan painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin saneerauksesta kehittämiseen, mistä osoituksena vuosina 2011–2012 toteutettavat pakkaustoimialan investoinnit Simpeleellä, Äänekoskella, Kyröskoskella ja Kemiart Linersissa.

M-real myi kesäkuussa M-real Hallein GmbH:n koko osakepääoman Schweighofer Groupille. M-real Hallein GmbH käsittää Halleinin sellutehtaan, biovoimalaitoksen, vuonna 2009 suljetun paperitehtaan sekä ympäröivän maa-alueen. Sellutehtaan vuotuinen kapasiteetti on 160 000 tonnia sulfiittisellua ja siellä työskentelee noin 200 henkilöä. Kaupan velaton arvo oli noin 34 miljoonaa euroa ja sen positiivinen kassavaikutus M-realille on noin 24 miljoonaa euroa. Myynnin arvioidaan laskevan M-realin vuotuista liikevaihtoa noin 75 miljoonalla eurolla ja parantavan liiketulosta noin 5 miljoonalla eurolla, perustuen Halleinin sellutehtaan vuoden 2010 toteutuneisiin lukuihin. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen Itävallan kilpailuviranomaisten hyväksynnälle ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

M-real ilmoitti kesäkuussa myyvänsä 35 prosentin omistusosuutensa Myllykoski Paperissa ja Myllykoski Paperille myöntämänsä pääomalainan UPM-Kymmene Oyj:lle. Kaupan positiivinen kassavaikutus on 10,5 miljoonaa euroa. Myynti on ehdollinen UPM:n ja Myllykosken sekä Rhein Papierin välisen yritysjärjestelyn toteutumiselle ja edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

M-real ilmoitti toukokuussa uusista suunnitelmistaan eliminoida paperiliiketoimintojen tappioita. M-real on viime vuosina useaan otteeseen pyrkinyt myymään Alizayn paperitehtaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Myyntimahdollisuutta selvitetään edelleen. M-real käynnisti toukokuussa enintään syyskuun 2011 loppuun asti kestävän avoimen myyntiprosessin, jossa pyritään löytämään uskottavia ostajaehdokkaita Alizayn paperitehtaalle. Jos M-real ei onnistu myymään Alizayn paperitehdasta asetetussa aikataulussa, M-real suunnittelee sulkevansa tehtaan.

Suunnitelmana on myös myydä Gohrsmühlen tehdas Saksassa joko kokonaisuudessaan tai osissa Paper Park -konseptin mukaisesti. M-real on käynnistänyt  prosessin päällystämättömän hienopaperin ja kannattamattomien erikoispapereiden tuotannon lopettamiseksi Gohrsmühlessa siltä varalta, että myyntivaihtoehdot eivät toteudu. Jos sulkemiset toteutuvat, M-real keskittyy Gohrsmühlen tehtaalla pelkästään valupäällystettyihin etiketti- ja pakkaustuotteisiin (Chromolux). M-real suunnittelee myös Reflexin tehtaan jäljellä olevan liiketoiminnan eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista.

Suunniteltujen toimenpiteiden Alizayssa, Gohrsmühlessa ja Reflexissä toteutuessa M-realin vuotuisen liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 390 miljoonalla eurolla ja liiketuloksen paranevan noin 60 miljoonalla eurolla perustuen vuoden 2010 toteutuneisiin lukuihin. Suurin osa mahdollisesta liikevaihto- ja tulosvaikutuksesta arvioidaan toteutuvan vuonna 2012, ja täysimääräisesti vuodesta 2013. Suunniteltujen toimien seurauksena M-realin vuotuinen paperituotantokapasiteetti vähenisi noin 500 000 tonnilla, josta noin 430 000 tonnia olisi päällystämätöntä hienopaperia ja 70 000 tonnia päällystettyjä erikoispapereita. Mahdollisten sulkemistoimenpiteiden toteuttamiset ovat ehdollisia paikallisten lainsäädäntöjen edellyttämien yhteistoimintamenettelyjen loppuun saattamiselle. M-real pyrkii omilla toimillaan lieventämään mahdollisten toimenpiteiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia henkilöstölle.

Kaiken kaikkiaan Alizayssa, Gohrsmühlessa ja Reflexissä suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen negatiivisen tulosvaikutuksen, josta 22 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Arvioidut nettokassakulut ovat 50 miljoonaa euroa. Arviot kertaluonteisista taloudellisista vaikutuksista ovat alustavia ja ne täsmentyvät kun lopulliset päätökset suunnitelluista toimenpiteistä on tehty.

M-real käynnisti tammikuussa 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman vuodelle 2011. Ohjelma keskittyy parantamaan paperiliiketoimintojen kannattavuutta sekä pienentämään kaikkien liiketoiminta-alueiden muuttuvia kustannuksia. Aikaisemmin ilmoitettujen Simpeleen ja Kemin kartonki-investointien tulosparannus sekä Simpeleen erikoispaperituotannon lopettaminen sisältyvät uuteen tulosparannusohjelmaan. Ohjelman täysimääräinen 70 miljoonan euron tulosvaikutus arvioidaan saavutettavan vuodesta 2012 alkaen. Tulosvaikutuksen vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa.

Kustannusinflaation arvioidaan vuonna 2011 kiihtyvän. M-realin uuden sekä aiempina vuosina toteutettujen tulosparannusohjelmien kokonaisvaikutuksen vuoden 2011 tulokseen arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa positiivinen, jolla uskotaan pääosinkatettavan kustannusinflaatio.


Rahoitus

M-realin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 33,9 prosenttia (31.12.2010: 32,1) ja velkaantumisaste 120 prosenttia (135). Nettovelkaantumisaste oli 84 prosenttia (83). M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 64 prosenttia (64) ja omavaraisuusaste noin 40 prosenttia (38). 

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli katsauskauden aikana noin +7 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon nousun takia.

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 809 miljoonaa euroa (827). Lainoista oli valuuttamääräisiä 6 prosenttia, vaihtuvakorkoisia 77 prosenttia ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli kesäkuun lopussa 5,9 prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 2,2 vuotta. Keskikorkoa nosti Metsäliitto-konsernin sisäisen lyhytaikaisen rahoituksen osuuden vähentyminen. Lainojen korkosidonnaisuusaika oli kesäkuun lopussa 11,9 kuukautta. Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 7 ja 12 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 56 miljoonaa euroa (Q1-2/2010: 0). Käyttöpääoma nousi 5 miljoonaa euroa (71). Rahavirtalaskelmassa kauden nettorahoituskulut sisältävät Metsä-Botnian maksaman osingon 45 miljoonaa euroa.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna keskimäärin 4,5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut keskimäärin 4 ja 5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden lopussa suojattuna noin 26 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli katsauskauden lopussa 270 miljoonaa euroa, josta 7 miljoonaa oli nostamattomia rahastoituja TyEL-varoja ja 263 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Metsäliitto Osuuskunta maksoi maaliskuussa ennenaikaisesti 49 miljoonan euron velkakirjan, joka syntyi Metsä-Botnian omistusjärjestelyn yhteydessä vuonna 2009. Kesäkuussa M-realin likviditeetti alentui, kun Botnia lunasti osakassopimuksen perusteella omia osakkeitaan UPM Kymmene Oyj:ltä, jolloin Botnian talletukset M-realin tytäryhtiö Metsä Financeen alentuivat. Kesäkuun lopussa likvideistä varoista ja sijoituksista 45 miljoonaa euroa on muiden Metsäliitto-konsernin yhtiöiden Metsä Financeen tallettamia varoja. Konsernilla oli myös lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä 517 miljoonan euron arvosta.

Standard & Poors korotti maaliskuussa M-realin B- luottoluokituksen näkymät vakaista positiivisiksi.


Osakkeet

M-realin A-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli tammi–kesäkuussa 3,34 euroa, alin 2,60 euroa ja keskikurssi 3,09 euroa. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 3,10 euroa. Vuoden 2010 lopussa A-osakkeen kurssi oli 2,85 euroa ja vuoden 2010 keskikurssi 2,85 euroa. 

M-realin B-osakkeen ylin kurssi oli tammi–kesäkuussa 3,33 euroa, alin 2,50 euroa ja keskikurssi 2,99 euroa. Kesäkuun lopussa B-osakkeen kurssi oli 2,94 euroa. Vuoden 2010 lopussa B-osakkeen kurssi oli 2,54 euroa ja vuoden 2010 keskikurssi 2,44 euroa.

A-osakkeen vaihto oli 4 miljoonaa euroa, 3 prosenttia osakekannasta. B-osakkeen vaihto oli 367 miljoonaa euroa, 42 prosenttia osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 971 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti kesäkuun lopussa 39 prosenttia osakkeista, ja näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 61 prosenttia. Ulkomaisten omistajien osuus osakkeista oli 11 prosenttia. Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.


Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 663 812 052,56 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Alentaminen tulee voimaan osakeyhtiölain mukaisen velkojainsuojamenettelyn toteutumisen jälkeen. Velkojainsuojamenettely arvioidaan saatavan päätökseen elokuussa 2011. Alentamisella parannetaan yhtiön edellytyksiä voitonjakoon tulevaisuudessa.


Kauden jälkeiset tapahtumat

M-real Oyj:n neuvottelut Premium Papers -liiketoimintansa myynnistä saksalaisen Papierwerke Lenk AG:n sisaryhtiölle keskeytyivät heinäkuussa. M-real ilmoitti huhtikuussa 2011 tehneensä aiesopimuksen Saksassa Reflexin tehtaalla toimivan Premium Papers -liiketoimintonsa myynnistä Papierwerke Lenk AG:n perustettavalle sisaryritykselle. Kaupan odotettiin toteutuvan vuoden 2011 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Osapuolet arvioivat mahdollisuuksia neuvottelujen jatkamiselle myöhemmin ja M-real selvittää myös muita vaihtoehtoja Premium Papers –liiketoimintansa divestoinnille.Lähiajan näkymät

Viime viikkoina ilmenneet viitteet talouskasvun hidastumisesta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat heikentäneet näkymiä paperi- ja sellumarkkinoilla.

Euroopan yleistalouden epävarmuuden myötä kartongin tilausvirrat ovat heikentyneet viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun ennätystasosta, mutta ovat edelleen hyvällä tasolla. M-realin kartonkitehtaiden käyntiasteet ovat edelleen korkeat ja kartongin kysyntä ja kannattavuus jatkuvat hyvinä. Kompensoidakseen kustannusinflaatiota M-real korotti huhtikuussa onnistuneesti lainerin hintoja ja julkaisi toukokuussa taivekartongin 7-9 prosentin hinnankorotuksen koskien uusia sopimuksia. Taivekartongin hinnankorotusten toteutuminen selviää loppukesän ja alkusyksyn aikana. Syys–lokakuussa toteutettavalla Kemin tehtaan päällystysosan uudistusinvestointiin liittyvällä tuotantoseisokilla on negatiivinen vaikutus Consumer Packagingin tulokseen. Paperimarkkinoiden huononeminen vaikuttaa negatiivisesti Äänekoski Paperin ja Kyro Paperin kannattavuuteen, mikä heikentää osaltaan Consumer Packaging –liiketoiminta-alueen tulosta.

M-realin paperiliiketoimintojen kannattavuutta rasittaa lyhyellä aikajänteellä toukokuussa julkistetut suunnitelmat Alizayn ja Speciality Papers –liiketoiminta-alueen tappioiden eliminoimiseksi. Lisäksi kaikkien paperilaatujen heikentynyt markkinatilanne rasittaa tulosta. Kompensoidakseen kustannusinflaatiota M-real ilmoitti kesäkuussa toimistopaperin 5–8 prosentin hinnankorotuksesta, joka pyritään toteuttamaan loppuvuoden aikana.

Paperin kysynnän heikentyminen aiheuttaa epävarmuutta myös sellumarkkinoilla. Sellun toimitusten arvioidaan jonkin verran vähenevän tulevina kuukausina ja euromääräisen keskihinnan olevan kolmannella neljänneksellä hieman toisen neljänneksen tason alapuolella. Lisäksi M-realin kolmannen neljänneksen kannattavuuteen vaikuttaa negatiivisesti Metsä-Botnian sellutehtaiden laajat kunnossapitoseisokit.

Kustannusinflaatio on vuonna 2011 selvästi kiihtynyt. M-real käynnisti tammikuussa 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman vuodelle 2011. Uuden sekä aiempina vuosina toteutettujen tulosparannusohjelmien kokonaisvaikutuksen vuoden 2011 tulokseen arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa positiivinen, jolla uskotaan pääosin katettavan kiihtynyt kustannusinflaatio.

M-realin vuoden 2011 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi toista neljännestä heikompi paperin ja sellun markkinatilanteen huononemisen, Alizayssa ja Speciality Papersissa suunniteltujen toimenpiteiden sekä Botnian sellutehtaiden investointi- ja huoltoseisokkien takia. Kartonkituotannon kannattavuuden uskotaan kolmannellakin neljänneksellä olevan hyvä.


Liiketoiminnan lähiajan riskit

Riskit euroalueen talouden kasvun hidastumisesta tai pysähtymisestä sekä kartonki- ja paperituotteiden kysyntätilanteen heikentymisestä ovat kasvaneet. Jos M-realin päätuotteiden kysyntä merkittävästi vähenisi, on olemassa riski, että hinnat kääntyvät laskuun.

M-realilla on hyvä mahdollisuus pääosin kattaa kiihtynyt kustannusinflaatio omilla tulosparannustoimillaan. On kuitenkin olemassa riski siitä, että tuotannontekijöiden kustannustasot nousevat nykyisiä arvioita enemmän, mikä vaikuttaisi kannattavuuteen negatiivisesti.

M-real on ilmoittanut uusista merkittävistä suunnitelmista paperiliiketoimintojen tappioiden eliminoimiseksi. Toiminnan uudelleenjärjestelyn läpivientiin liittyy riski siitä, että suunnitelmia ei voida toteuttaa tavoitellusti. On olemassa riski siitä että suunnitelmien toteutuksen edetessä niiden kohteena olevien yksiköiden tuloksentekokyky heikkenee edelleen merkittävästi.

Yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitusasema on turvattu. Rahoitusmarkkinoiden lisääntyvän epävakauden ja sääntelyn seurauksena luotto- ja velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikeuttaa yhtiön kykyä hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys. M-realin vuoden 2010 vuosikertomuksen sivuilla 35–36 on lisää tietoa myös pidemmän aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ


Lisätiedot:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335Lisätietoja 4.8.2011 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025
Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 891243.

 


 

 

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA MARKKINAKEHITYS
 

Consumer Packaging –liiketoiminta-alue

  2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010
Consumer Packaging   Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e  279 299 303 305 310 578 567 1 175
EBITDA, milj. e  50 63 49 48 51 113 103 200
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  51 63 52 48 51 114 103 203
Liiketulos, milj. e  38 50 24 34 38 88 77 135
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  39 50 38 34 38 89 77 149
 ilman kertaluonteisia eriä, %  14.0 16.7 12,5 11,1 12,3 15,4 13,6 12,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %  20.5 27.8 13.7 18.1 21.1 24.3 26.7 19.4
 ilman kertaluonteisia eriä, %  20.9 27.8 22.0 18.1 21.1 24.5 26.7 21.5
Toimitukset, 1 000 t  315 334 344 353 372 649 693 1 390
Tuotanto, 1 000 t  317 344 362 353 363 662 705 1 420
Henkilöstö kauden lopussa 1 622 1 441 1 441 1 461 1 679 1 622 1 679 1 441
(Kaskisten sellutehtaan henkilöstömäärä on siirretty raportoitavaksi Market Pulp and Energyn luvuissa)    

 
Huhti–kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 39 miljoonaa euroa (Q1/2011: 50). Tulosta heikensivät Simpeleen investointiseisokki, päällystetyn hienopaperimarkkinan heikkeneminen sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan heikkenemisestä johtuneet alemmat keskimääräiset myyntihinnat.

Tulokseen sisältyi miljoona euroa kertaluonteisia kuluja. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaeriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 1 prosentin edellisestä vuosineljänneksestä. Consumer Packagingin taivekartongin toimitukset laskivat 3 prosenttia johtuen Simpeleen investointiseisokista.

Tammi–kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 89 miljoonaa euroa (77). Merkittävin tulosta parantava tekijä oli saavutettujen hinnankorotusten ansiosta noussut kartongin keskimääräinen myyntihinta. Tulosta heikensivät raaka-aineiden ja energian hinnannousu sekä euroon nähden heikompi Yhdysvaltain dollari.

Tulokseen sisältyi miljoona euroa kertaluonteisia kuluja.  Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen ei sisältynyt kertaeriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 1 prosentin. Consumer Packagingin taivekartongin toimitukset nousivat 3 prosenttia. Office Papers –liiketoiminta-alue

  2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010
Office Papers   Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e  166 184 181 164 153 350 313 658
EBITDA, milj. e  7 4 9 17 6 11 17 43
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  7 4 10 17 6 11 17 44
Liiketulos, milj. e  -3 -6 9 9 -4 -9 -4 14
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  -3 -6 0 9 -4 -9 -4 5
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -1.8 -3.3 0.0 5.5 -2.6 -2.6 -1.3 0.8
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -2.5 -4.4 6.5 8.5 -4.0 -3.5 -2.0 2.8
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -2.4 -4.4 0.0 8.5 -4.0 -3.5 -2.0 1.1
Toimitukset, 1 000 t  222 241 248 212 212 463 449 909
Tuotanto, 1 000 t  226 232 238 228 209 457 444 910
Henkilöstö kauden lopussa 1 196 1 190 1 208 1 213 1 252 1 196 1 252 1 208

 

Huhti–kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -3 miljoonaa euroa (Q1/2011: -6). Tulosta paransivat alemmat sellu- sekä energiakustannukset.

Tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset laskivat 5 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Office Papersin toimitusmäärä laski  8 prosenttia.

Tammi–kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -9 miljoonaa euroa (-4). Tulosta heikensivät sellun, muiden raaka-aineiden ja energian korkeammat hinnat sekä Ruotsin kruunun vahvistuminen euroa vastaan. Merkittävin tulosta parantava tekijä oli hinnankorotusten ansiosta noussut keskimääräinen myyntihinta.

Tulos ei sisältänyt kertaluonteisia eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset laskivat edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 3 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä nousi 3 prosenttia.Speciality Papers –liiketoiminta-alue

  2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010
Speciality Papers   Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e  73 78 66 75 80 151 162 303
EBITDA, milj. e  -14 -7 0 5 -18 -21 -22 -17
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  -5 -7 -7 -3 -2 -12 -6 -16
Liiketulos, milj. e  -29 -9 -31 4 -21 -38 -27 -54
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  -7 -9 -8 -7 -5 -16 -11 -26
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -9.6 -11.5 -12.1 -9.3 -6.3 -10.6 -6.8 -8.6
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -207.3 -50.1 -155.6 18.0 -76.3 -138.7 -87.6 -49.1
 ilman kertaluonteisia eriä, %  -49.5 -50.1 -43.0 -24.5 -18.8 -57.0 -32.8 -23.6
Toimitukset, 1 000 t  55 60 49 57 66 115 140 246
Tuotanto, 1 000 t  55 59 46 52 67 113 151 235
Henkilöstö kauden lopussa 994 1 006 1 007 1 132 1 165 994 1 165 1 007
(Halleinin sellutehtaan henkilöstömäärä on siirretty raportoitavaksi Market Pulp and Energyn luvuissa)      

 
Huhti–kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Speciality Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -7 miljoonaa euroa (Q1/2011: -9). Tulosta paransi korkeampi keskimääräinen myyntihinta. Tulosta heikensivät alempi toimitusmäärä sekä korkeammat raaka-ainekustannukset.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä arvonalentumistappioita ja kuluvarauksia yhteensä -22 miljoonaa euroa liittyen 4.5. julkistettuihin uudelleenjärjestelysuunnitelmiin Gohrsmühlessä sekä henkilöstövähennyksiin Reflexissä. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 8 prosenttia.

Tammi–kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -16 miljoonaa euroa (-11). Tulosta heikensivät sellun ja muiden raaka-aineiden korkeammat hinnat sekä paperin alempi toimitusmäärä. Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset ja kustannussäästötoimenpiteet.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä yhteensä -22 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -16 miljoonaa euroa liittyen Reflexin kahden paperikoneen suunniteltuun sulkemiseen sekä Reflexin ja Gohrsmühlen organisaatioiden uudelleenjärjestelyyn.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 18 prosenttia.Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alue

  2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010
Market Pulp and Energy   Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e  117 110 106 107 126 227 221 434
EBITDA, milj. e  -1 13 19 19 23 12 37 75
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  11 13 19 23 23 24 37 79
Liiketulos, milj. e  -43 7 -1 12 16 -35 25 36
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e  5 7 12 16 16 13 25 53
 ilman kertaluonteisia eriä, %  4.3 6.4 11.3 15.0 12.7 5.7 11.3 12.2
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -27.8 4.7 -0.4 7.6 11.4 -11.5 9.0 6.0
 ilman kertaluonteisia eriä, %  3.3 4.7 7.9 10.1 11.4 4.1 9.0 8.9
Toimitukset, 1 000 t  195 174 168 167 194 369 355 690
Henkilöstö kauden lopussa 305 302 301 304 297 305 297 301
(Kaskisten ja Halleinin sellutehtaiden henkilöstömäärät on siirretty raportoitavaksi Market Pulp and Energyn luvuissa)  

 

Huhti–kesäkuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 5 miljoonaa euroa (Q1/2011: 7). Tulosta alensi sellun hieman matalampi myyntihinta. Tulosta paransi korkeampi toimitusmäärä.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä yhteensä -49 miljoonaa euroa Halleinin sellutehtaan myyntiin liittyen. Edellisen vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Tammi–kesäkuun tulos viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 13 miljoonaa euroa (25). Tulosta heikensivät korkeammat puu-, kemikaali- ja muut raaka-aine- sekä energiakustannukset. Tulosta paransi korkeampi toimitusmäärä. Sellun keskimääräinen myyntihinta oli vuodentakaisella tasolla.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä yhteensä -49 miljoonaa euroa Halleinin sellutehtaan myyntiin liittyen. Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

 

Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma              
  2011 2010   2010 2011 2011  
Milj. e Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4 Q1 Q2  
Jatkuvat toiminnot              
Liikevaihto 1 345 1 278 67 2 605 685 660  
Liiketoiminnan muut tuotot 37 32 5 108 22 15  
Liiketoiminnan kulut -1 297 -1 201 -96 -2 479 -651 -646  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista *) 40 34 6 78 21 19  
Poistot ja arvonalentumiset -111 -59 -52 -166 -31 -80  
Liiketulos 14 84 -70 146 46 -32  
 % liikevaihdosta 1,0 6,6   5,6 6,7 -4,8  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -4 -20 16 -24 0 -4  
Kurssierot 2 -6 8 -9 2 0  
Muut rahoitustuotot ja -kulut  -34 -33 -1 -65 -17 -17  
Kauden tulos ennen veroja -22 25 -47 48 31 -53  
 % liikevaihdosta -1,6 2,0   1,8 4,5 -8,0  
Tuloverot -9 -14 5 -21 -3 -6  
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -31 11 -42 27 28 -59  
 % liikevaihdosta -2,3 0,9   1,0 4,1 -8,9  
Lopetetut toiminnot              
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 0 0 0 0 0  
Kauden tulos -31 11 -42 27 28 -59  
               
Muut laajan tuloksen erät              
Rahavirran suojaukset -7 -10 3 10 -3 -4  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 7 20 -13 28 2 5  
Muuntoerot -6 6 -12 12 0 -6  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 3 -3 2 0 0  
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot 0 2 -2 -2 0 0  
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -6 21 -27 50 -1 -5  
               
Kauden laaja tulos yhteensä -37 32 -69 77 27 -64  
               
Kauden tuloksen jakautuminen              
 Emoyrityksen omistajille -31 11 -42 28 28 -59  
 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -1 0 0  
Kauden laajan tuloksen jakautuminen              
 Emoyrityksen omistajille -37 32 -69 78 27 -64  
 Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 -1 0 0  
Yhteensä -37 32 -69 77 27 -64  
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta konsernin tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)              
 jatkuvista toiminnoista -0,09 0,03 -0,12 0,09 0,08 -0,17  
 lopetetuista toiminnoista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Yhteensä -0,09 0,03 -0,12 0,09 0,08 -0,17  
               
*) Metsä-Botnian nettotulos 8.12.2009 alkaen sisältyy riville "Osuus osakkuusyritysten tuloksista" liiketuloksessa   
 

 

Lyhennetty konsernin tase                
  30.6.     30.6.   31.12.    
Milj. e 2011 %   2010 % 2010 %  
VARAT                
Pitkäaikaiset varat                
Liikearvo 13 0,5   13 0,4 13 0,4  
Muut aineettomat hyödykkeet 24 0,8   34 1,1 26 0,8  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 961 33,9   1 108 36,0 1 063 34,1  
Osuudet osakkuusyrityksissä 253 8,9   226 7,3 265 8,5  
Myytävissä olevat rahoitusvarat 321 11,3   324 10,5 314 10,1  
Muut rahoitusvarat 16 0,6   65 2,1 67 2,1  
Laskennalliset verosaamiset 4 0,1   4 0,1 3 0,1  
  1 592 56,1   1 774 57,5 1 751 56,1  
Lyhytaikaiset varat                
Vaihto-omaisuus 377 13,3   336 10,9 391 12,6  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 536 18,9   598 19,4 567 18,2  
Rahavarat 262 9,2   366 11,9 408 13,1  
  1 175 41,4   1 300 42,2 1 366 43,9  
Myytävänä olevat omaisuuserät 70 2,5   8 0,3      
                 
Varat yhteensä 2 837 100,0   3 082 100,0 3 117 100,0  
                 
                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT                
Oma pääoma                 
Emoyrityksen osakkeenomistajille                
kuuluva oma pääoma 957 33,7   948 30,8 994 31,9  
Määräysvallattomien omistajien osuudet 5 0,2   6 0,2 5 0,2  
Oma pääoma yhteensä 962 33,9   954 31,0 999 32,1  
                 
Pitkäaikaiset velat                
Laskennalliset verovelat 181 6,4   169 5,5 179 5,8  
Eläkevelvoitteet 79 2,8   81 2,6 85 2,7  
Varaukset 21 0,7   68 2,2 35 1,1  
Rahoitusvelat 880 31,0   1 072 34,8 1 016 32,6  
Muut velat 11 0,4   29 0,9 26 0,8  
  1 172 41,3   1 419 46,0 1 341 43,0  
Lyhytaikaiset velat                
Varaukset 16 0,6   13 0,4 7 0,2  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 268 9,4   265 8,6 334 10,7  
Ostovelat ja muut velat 380 13,4   431 14,0 436 14,0  
  664 23,4   709 23,0 777 24,9  
Myytävänä oleviin omaisuuseriin                
liittyvät velat 39 1,4            
Velat yhteensä 1 875 66,1   2 128 69,0 2 118 67,9  
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 837 100,0   3 082 100,0 3 117 100,0  
                 
                 
Myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat sisältävät M-real Hallein GmbH:n ja Myllykoski Paper Oy:n omaisuuserät ja niihin liittyvät velat ja rinnakkaisvuonna Kankaan paperitehtaan paperikone kahden.  
 
 
 

 

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma  
  2011 2010 2010 2011
Milj. e Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 Q2
Kauden tulos -31 11 27 -58
Oikaisut yhteensä 92 60 108 73
Käyttöpääoman muutos -5 -71 -86 31
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 56 0 49 46
Nettorahoituskulut 1 -55 -102 -26
Maksetut verot -5 -10 -16 -3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 52 -65 -69 17
Investoinnit aineettomaan ja aineelliseen käyttöomaisuuteen -43 -17 -66 -31
Omaisuuden myynnit ja muut 62 14 86 8
Investointien nettorahavirrat 19 -3 20 -23
         
         
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -216 -62 -39 -149
Maksetut osingot 0 -2 -2 0
Rahoituksen nettorahavirrat -216 -64 -41 -149
Rahavarojen muutos -145 -132 -90 -155
Rahavarat kauden alussa 408 497 497 418
Rahavarojen muuntoero 0 1 1 0
Rahavarojen muutos -145 -132 -90 -155
Myytävänä olevat rahavarat -1     -1
Rahavarat kauden lopussa 262 366 408 262
         
Tammi-kesäkuun nettorahoituskulut sisältävät Metsä-Botnian
maksaman osingon 45 miljoonaa euroa.      
Tammi-kesäkuun nettorahoituskulut sisältävät noin 15 miljoonaa oman pääoman
suojauskuluja (Q1-Q2/2010 noin12 miljoonaa euroa). Vuoden 2010 nettorahoituskulut
sisältävät noin 27 miljoonaa euroa oman pääoman suojauskuluja.  

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Q1-Q2 2010      
                 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. e Osake-pää-oma Yli-kurssi-rahasto Muun-toerot Käyvän arvon ja muut rahastot Kerty-neet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallat-tomien omista-jien osuudet Oma pääoma yhteen-sä
Oma pääoma 1.1.2010 558 667 2 194 -504 916 8 924
Kauden laaja tulos                
 Kauden tulos         11 11 0 11
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       -10   -10   -10
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       20   20   20
 Muuntoerot     6     6   6
Osuus osakkuus-yritysten muista laajan tuloksen eristä     2 1   3   3
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot     4 -2   2   2
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     12 9   21   21
Tilikauden laaja tulos yhteensä     12 9 11 32 0 32
Liiketoimet omistajien kanssa                
Osingonjako             -2 -2
Oma pääoma
30.6.2010
558 667 14 203 -493 948 6 954

 

 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Q1-Q2 2011
     
                 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Milj. e Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muun-toerot Käyvän arvon ja muut rahastot Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallat-tomien omista-jien osuudet Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma
1.1.2011
558 667 23 223 -476 994 5 999  
Kauden laaja tulos                  
 Kauden tulos         -31 -31 0 -31  
Muut laajan tuloksen erät                  
 Rahavirran suojaukset       -7   -7   -7  
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       7   7   7  
 Muuntoerot     -6     -6   -6  
Osuus osakkuus-yritysten muista laajan tuloksen eristä     0 0   0   0  
Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot     0 0   0   0  
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     -6 0   -6   -6  
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -6 0 -31 -37 0 -37  
Liiketoimet omistajien kanssa                  
 Osingonjako             0 0  
Oma pääoma
30.6.2011
558 667 17 223 -507 957 5 962  
                                 

 

Tunnuslukuja 2011 2010 2010 2011 2011
  Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4 Q1 Q2
Liikevaihto, milj. e 1 345 1 278 2 605 685 660
EBITDA, milj. e 125 143 312 77 48
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 136 149 305 74 62
EBITDA, % 9,3 11,2 12,0 11,2 7,3
 ilman kertaluonteisia eriä, % 10,1 11,7 11,7 10,8 9,4
Liiketulos, milj. e 14 84 146 46 -32
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 75 82 173 43 32
Liiketulos, % 1,0 6,6 5,6 6,7 -4,8
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 5,6 6,4 6,6 6,3 4,8
Tulos jatkuvista toiminnoista          
  ennen veroja, milj. e -22 25 48 31 -53
 ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 44 39 92 28 16
Kauden tulos          
 jatkuvista toiminnoista, milj. e -31 11 27 28 -59
 lopetetuista toiminnoista, milj. e 0 0 0 0 0
Yhteensä, milj. e -31 11 27 28 -59
Osakekohtainen tulos          
 jatkuvista toiminnoista, e -0,09 0,03 0,09 0,08 -0,17
 lopetetuista toiminnoista, e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä, e -0,09 0,03 0,09 0,08 -0,17
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä jatkuvista toiminnoista, e 0,11 0,08 0,23 0,07 0,04
Oman pääoman tuotto, % -6,3 2,4 2,8 10,8 -23,5
 ilman kertaluonteisia eriä, % 7,0 5,3 7,6 9,5 4,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,4 6,1 5,7 8,4 -6,1
 ilman kertaluonteisia eriä, % 7,2 7,3 7,6 7,8 6,4
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,9 31,1 32,1 33,6 33,9
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 120 140 135 125 120
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 84 89 83 78 84
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e 2,92 2,89 3,03 3,11 2,92
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 809 845 827 799 809
Bruttoinvestoinnit, milj. e 43 17 66 12 31
Toimitukset, 1 000 t          
 Paperiliiketoiminta yhteensä 578 589 1 155 301 277
 Consumer Packaging 649 693 1 390 334 315
Henkilöstö kauden lopussa          
 Jatkuvissa toiminnoissa 4 699 4 946 4 538 4 515 4 699
           
           
EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla        

 

Vastuut 2011 2010 2010
Milj. e Q2 Q2 Q1-Q4
Omasta puolesta 187 247 192
Osakkuusyritysten puolesta 0 0 0
Saman konsernin yritysten puolesta 14 13 13
Muiden puolesta 3 2 1
Yhteensä 204 262 206
       
Avoimet johdannaissopimukset 2011 2010 2010
Milj. e Q2 Q2 Q1-Q4
Korkojohdannaiset 1 352 1 006 1 248
Valuuttajohdannaiset 1 675 2 225 2 149
Muut johdannaiset 85 185 83
Yhteensä 3 112 3 416 3 480
       
Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli katsauskauden lopussa -5,4 miljoonaa euroa (-15,4 miljoonaa euroa 31.12.2010 ja -37,5 miljoonaa euroa 30.6.2010).
       
Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä yhteensä on 1 592,4 miljoonaa euroa (1 787,2 miljoonaa euroa 31.12.2010 ja 1 555,7 miljoonaa euroa 30.6.2010).
       
Käyttöomaisuussitoumukset 2011 2010 2010
Milj. e Q2 Q2 Q1-Q4
Maksut alle vuoden 1 1 0
Maksut myöhemmin 1 1 2
       
       
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 2011 2010 2010
Milj. e Q2 Q2 Q1-Q4
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 063 1 130 1 130
Investoinnit 43 17 65
Vähennykset 0 0 -16
Myytävänä olevat omaisuuserät -30 -8 0
Poistot ja arvonalentumiset -108 -55 -159
       
Muuntoero -7 24 43
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 961 1 108 1 063
       
Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät M-real Hallein GmbH:n aineellisen käyttöomaisuuden ja rinnakkaisvuonna Kankaan paperitehtaan paperikone kahden.

  

 
Liiketoimet lähipiirin kanssa
     
       
Liiketoimet emoyrityksen ja sisaryritysten kanssa 2011 2010 2010
Milj. e Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
       
Myynnit 32 18 39
Liiketoiminnan muut tuotot 3 3 14
Ostot 416 378 839
Osinkotuotot 45 0  
Korkotuotot 2 5 8
Korkokulut 2 0 1
Pitkäaikaiset saamiset 4 53 53
Myyntisaamiset ja muut saamiset 90 97 82
Pitkäaikaiset velat 0 0 0
Ostovelat ja muut velat 118 200 277
       
       
Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa 2011 2010 2009
Milj. e Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
       
Myynnit 0 0 0
Ostot 0 0 2
Pitkäaikaiset saamiset 0 0 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 9 8
Ostovelat ja muut velat 3 5 2
       
Liiketoimet Metsä-Botnian kanssa sisältyvät sisaryritysten lukuihin 8.12.2009 alkaen.
       
Tilinpäätösperiaatteet      
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset sekä M-realin vuoden 2010 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.
       
Osavuosikatsaustiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia

  

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet      
           
Oman pääoman tuotto (%) =  (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista 
- tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin))
 
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista 
+ korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut) per (Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat)
 
Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma)
per (Taseen loppusumma
- saadut ennakot)
 
Velkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat) per (Oma pääoma)
 
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat
- likvidit varat
- korolliset saamiset) per (Oma pääoma)
 
Osakekohtainen tulos = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos)
per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin)
 
Osakekohtainen oma pääoma = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma)
per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa)
           

 

                 
Liikevaihto ja -tulos segmenteittäin                 
  2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010
Milj. e Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
                 
Consumer Packaging  279 299 303 305 310 578 567 1 175
Office Papers  166 184 181 164 153 350 313 658
Speciality Papers  73 78 66 75 80 151 162 303
Market Pulp and Energy  117 110 106 107 126 227 221 434
Muu toiminta  74 57 55 53 44 131 90 198
Sisäinen myynti  -48 -43 -46 -42 -37 -91 -75 -163
Liikevaihto  660 685 665 662 676 1 345 1 278 2 605
                 
Consumer Packaging  50 63 49 48 51 113 103 200
Office Papers  7 4 9 17 6 11 17 43
Speciality Papers  -14 -7 0 5 -18 -21 -22 -17
Market Pulp and Energy  -1 13 19 19 23 12 37 75
Muu toiminta  6 4 -3 6 -1 10 8 11
EBITDA 48 77 74 95 61 125 143 312
 % liikevaihdosta  7.3 11.2 11.1 14.4 9.0 9.3 11.2 12.0
                 
Consumer Packaging  38 50 24 34 38 88 77 135
Office Papers  -3 -6 9 9 -4 -9 -4 14
Speciality Papers  -29 -9 -31 4 -21 -38 -27 -54
Market Pulp and Energy  -43 7 -1 12 16 -35 25 36
Muu toiminta  5 4 -5 7 6 8 13 15
Liiketulos -32 46 -4 66 35 14 84 146
 % liikevaihdosta  -4.8 6.7 -0.6 10.0 5.2 1.0 6.6 5.6
                 
Kertaluonteiset erät liiketuloksessa                
Consumer Packaging  -1 0 -14 0 0 -1 0 -14
Office Papers  0 0 9 0 0 0 0 9
Speciality Papers  -22 0 -23 11 -16 -22 -16 -28
Market Pulp and Energy  -49 0 -13 -4 0 -49 0 -17
Muu toiminta  7 3 0 5 8 10 18 23
M-real-konserni -65 3 -41 12 -8 -62 2 -27
                 
Consumer Packaging  51 63 52 48 51 114 103 203
Office Papers  7 4 10 17 6 11 17 44
Speciality Papers  -5 -7 -7 -3 -2 -12 -6 -16
Market Pulp and Energy  11 13 19 23 23 24 37 79
Muu toiminta  -2 1 -3 0 -1 -1 -2 -5
EBITDA, ilman kertaluonteisia eriä  62 74 71 85 77 136 149 305
 % liikevaihdosta  9.4 10.8 10.7 12.8 11.4 10.1 11.7 11.7
                 
Consumer Packaging  39 50 38 34 38 89 77 149
Office Papers  -3 -6 0 9 -4 -9 -4 5
Speciality Papers  -7 -9 -8 -7 -5 -16 -11 -26
Market Pulp and Energy  5 7 12 16 16 13 25 53
Muu toiminta  -2 1 -5 2 -2 -2 -5 -8
Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä  32 43 37 54 43 75 82 173
 % liikevaihdosta  4.8 6.3 5.6 8.2 6.4 5.6 6.4 6.6
                 
Liikevaihto ja -tulos segmenteittäin                 
  2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010
Milj. e Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
                 
Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä, % liikevaihdosta            
Consumer Packaging  14.0 16.7 12.5 11.1 12.3 15.4 13.6 12.7
Office Papers  -1.8 -3.3 0.0 5.5 -2.6 -2.6 -1.3 0.8
Speciality Papers  -9.6 -11.5 -12.1 -9.3 -6.3 -10.6 -6.8 -8.6
Market Pulp and Energy  4.3 6.4 11.3 15.0 12.7 5.7 11.3 12.2
M-real-konserni  4.8 6.3 5.6 8.2 6.4 5.6 6.4 6.6
                 
Metsä-Botnian nettotulos sisältyy liiketuloksen riville "Osuus osakkuusyritysten tuloksista" 8.12.2009 alkaen, sitä ennen Metsä-Botnian luvut yhdistettiin omistusosuuden mukaisesti kaikille riveille.
                 
Sijoitetun pääoman tuotto, %                
Consumer Packaging  20.5 27.8 13.7 18.1 21.1 24.3 26.7 19.4
Office Papers  -2.5 -4.4 6.5 8.5 -4.0 -3.5 -2.0 2.8
Speciality Papers  -207.3 -50.1 -155.6 18.0 -76.3 -138.7 -87.6 -49.4
Market Pulp and Energy  -27.8 4.7 -0.4 7.6 11.4 -11.5 9.0 6.0
M-real-konserni  -6.1 8.4 -0.7 11.6 3.8 1.4 6.1 5.7
                 
Sijoitettu pääoma, milj. e                
Consumer Packaging  744 739 711 749 746 744 746 711
Office Papers  482 539 557 490 423 482 423 557
Speciality Papers  45 69 64 94 105 45 105 64
Market Pulp and Energy  621 631 627 659 601 621 601 627
Kohdistamattomat ja eliminoinnit  257 330 390 380 415 257 415 390
M-real-konserni  2 149 2 308 2 349 2 372 2 290 2 149 2 290 2 349
                 
Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ennakkomaksut sekä siirtosaamiset (pois lukien korot ja verot)) vähennettynä segmentin veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja verot)).

 
   
Toimitukset 2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010  
1000 t Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4  
Consumer Packaging  315 334 344 353 372 649 693 1 390  
 Office Papers  222 241 248 212 212 463 449 909  
 Speciality Papers  55 60 49 57 66 115 140 246  
Paperiliiketoiminta yhteensä  277 301 297 269 278 579 589 1 155  
Market Pulp  195 174 168 167 194 369 355 690  
                   
Tuotanto 2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010 2010  
1000 t Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4  
Consumer Packaging 317 344 362 353 363 662 705 1 420  
 Office Papers 226 232 238 228 209 457 444 910  
 Speciality Papers 55 59 46 52 67 113 151 235  
Paperiliiketoiminta yhteensä 281 291 284 280 276 571 595 1 145  
Metsä-Botnian sellu 1) 164 164 164 160 164 328 328 652  
M-realin sellu 325 340 327 331 308 665 637 1 295  
                   
1) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta  
                                   

 

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa

Liitteet & linkit