SUOMEN TYöRIIDAT HEIKENSIVäT M-REALIN TOISEN VUOSINELJäNNEKSEN

M-real Oyj Pörssitiedote 29.7.2005 klo 13.00 1(23)

SUOMEN TYöRIIDAT HEIKENSIVäT M-REALIN TOISEN VUOSINELJäNNEKSEN
LIIKETULOSTA

M-real-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski vuoden
toisella neljänneksellä -57 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen
30 miljoonasta eurosta. Edelliseen neljännekseen verrattuna
liiketulosta heikensivät lähinnä Suomen paperiteollisuutta
haitanneiden työriitojen aiheuttama kartongin ja päällystetyn
aikakauslehtipaperin toimitusmäärän lasku ja tuotevarastojen purku
sekä työriidasta johtunut osakkuusyhtiö Metsä-Botnian liiketuloksen
heikkeneminen.

Liiketulokseen kirjattiin Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan
liittyvä 15 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus. Suomen
työriidat heikensivät liiketulosta toisella neljänneksellä noin 70
miljoonalla eurolla. Liiketulos oli -72 miljoonaa euroa (115).
Edellisen neljänneksen liiketulokseen sisältyivät yhteensä 85
miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Tulosta ennen veroja heikensi
lisäksi 17 miljoonalla eurolla korkojohdannaisten arvostustappio,
joka johtuu korkotason voimakkaasta alenemisesta.

Vuoden 2005 toisen neljänneksen avainluvut:
- Liikevaihto 1 259 miljoonaa euroa (edellisellä neljänneksellä 1
344)
- Liiketulos -72 miljoonaa euroa (115)
- Tulos ennen veroja -143 miljoonaa euroa (77)
- Katsauskauden tulos -121 miljoonaa euroa (76)
- Osakekohtainen tulos -0,37 euroa (0,23 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto -5,7 prosenttia (9,9)
- Omavaraisuusaste 38,4 prosenttia (38,6)
- Velkaantumisaste 85 prosenttia (81)
- Kartongin toimitusmäärä 231 000 (281 000), paperin toimitusmäärä
999 000 (1 019 000)

Vuoden 2005 toisen neljänneksen avainluvut ilman kertaluonteisia
eriä:
- Liiketulos -57 miljoonaa euroa (30)
- Tulos ennen veroja -124 miljoonaa euroa (-8)
- Osakekohtainen tulos -0,32 euroa (-0,03 euroa)
- Sijoitetun pääoman tuotto -0,3 prosenttia (3,0)

Paperin kysyntä laski toisella neljänneksellä. Erityisesti
päällystetyn hienopaperin kysyntä laski. Kysyntä oli kuitenkin
edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. M-realin paperin
toimitusmäärä laski 2 prosenttia ja kartongin toimitusmäärä 18
prosenttia.

Päällystetyn aikakauslehtipaperin keskimääräinen myyntihinta nousi
edellisestä neljänneksestä lähinnä alkuvuonna sovittujen
hinnankorotusten seurauksena. Päällystetyn hienopaperin hinta oli
ennallaan. Toimistopaperin hinta laski lievästi joskin hinta on
Euroopassa vakiintunut tuonnin vähennyttyä.

Myös koko alkuvuoden kannattavuus heikkeni. Liiketulosta heikensivät
työriitojen lisäksi vahvistunut euro, päällystämättömän hienopaperin
hinnan lasku, öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen nousu sekä
energiakustannusten nousu verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Toimitusjohtaja Hannu Anttila kommentoi M-realin säästöohjelmien
etenemistä ja päätuotteiden markkinatilannetta: ”M-realin 230
miljoonan euron säästö- ja tehostamisohjelma etenee tavoitteiden
mukaisesti, viimeisimpänä osoituksena tästä on Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelma, jossa tavoitellaan vähintään 22 miljoonan euron
vuotuisia säästöjä.”

”Suomen paperiteollisuuden päättyneen työriidan seurauksena useimpien
paperilaatujen markkinatasapaino on aiempaa suotuisampi, ja uskon
tämän tukevan loppuvuoden hinnankorotuksia erityisesti
aikakauslehtipaperissa. Päällystetyssä hienopaperissa toimenpiteitä
hintojen korottamiseksi jatketaan. Myös päällystämättömässä
hienopaperissa näkymät ovat aikaisempaa lievästi positiivisemmat.”

M-realin loppuvuoden käyntiasteet ovat korkeat erityisesti kartonki-
ja aikakauslehtipaperitehtailla. Kolmannen vuosineljänneksen tulosta
parantaa volyymien kasvu ja toisaalta heikentävät Suomen tehtaiden
työriidasta johtuneet tuotantomenetykset heinäkuun alkupäivinä.
Kolmannen vuosineljänneksen tulos ilman kertaluonteisia eriä paranee
olennaisesti toiseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta koko vuoden
tulos jää tappiolliseksi.

M-REAL OYJ

Konserniviestintä

Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Hannu Anttila, puh. 010 469 4343
tai talous- ja rahoitusjohtaja Juhani Pöhö, puh. 010 469 5283


M-REAL OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005

SIIRTYMINEN KANSAINVäLISEEN TILINPääTöSKäYTäNTööN (IFRS)

M-real siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta
tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS)
kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial
Reporting Standards, IFRS)

Siirtymäajankohta on 1.1.2004, jolle päivämäärälle on laadittu IFRS-
laskentaperiaatteiden mukainen avaava IFRS-tase. Aloittavaa tasetta
laadittaessa on käytetty eräitä IFRS:ään siirtyjille sallittuja
helpotuksia. Yksityiskohtaisempia tietoja ja erittelyjä siirtymisen
vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan sekä
laskentaperiaatteiden muutoksista on annettu 19.4.2005 julkaistussa
tiedotteessa.

Ensimmäinen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukainen tilinpäätös
julkaistaan ajalta 1.1.-31.12.2005. Tämä osavuosikatsaus on laadittu
noudattaen IFRS-standardien mukaisia kirjaus- ja
arvostusperiaatteita.

HUHTI-KESäKUUN TULOS EDELLISEEN VUOSINELJäNNEKSEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 1 259
miljoonaa euroa (1-3/2005: 1 344). Vertailukelpoinen liikevaihto
laski 5,2 prosenttia.

Liiketulos oli -72 miljoonaa euroa (115 miljoonaa euroa).
Liiketulokseen sisältyy Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan
liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus 15 miljoonaa euroa. Edellisen
neljänneksen tulokseen sisältyivät kertaluonteisina tuottoina Metsä-
Botnian 8 prosentin omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa
sekä Alizayn sellutehtaaseen liittyvä vakuutuskorvaus 4 miljoonaa
euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -57 miljoonaa euroa (30).
Liiketulosta heikensivät Suomen paperiteollisuutta haitanneiden
työriitojen aiheuttama kartongin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
toimitusmäärän lasku, tuotevarastojen purku sekä Metsä-Botnian
liiketuloksen heikkeneminen. Yhteensä näiden tekijöiden vaikutus on
noin 70 miljoonaa euroa.

Toisen neljänneksen liiketulokseen sisältyy 39 prosentin ja
ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen 47 prosentin osuus Metsä-
Botnian liiketuloksesta.

Map Merchants- tukkuritoimialan kannattavuus parani, Office Papersin
kannattavuus oli ennallaan ja muiden toimialojen kannattavuus
heikkeni.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 231 000 tonnia (281 000
tonnia). Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 4 000 tonnilla
(17 000), mikä ei sisällä työriidan vuoksi menetettyä tuotantoa.

Paperin toimitukset tehtailta olivat 999 000 tonnia (1 019 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 54 000 tonnia (64 000), mikä ei sisällä
työriidan vuoksi menetettyä tuotantoa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -71 miljoonaa euroa (-38).
Osuudet osakkuusyhtöiden tuloksista olivat -4 miljoonaa euroa (1).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -15 miljoonaa euroa (-11).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -52 miljoonaa euroa (-28).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 17
miljoonaa euroa. Kertaluonteisena eränä muihin rahoituskuluihin
kirjattiin 4 miljoonan euron suuruiset arvonalennukset, jotka
liittyvät länsi-eurooppalaisen paperiteollisuuden sähköisen
kaupankäynnin yhteishankkeeseen tehtyihin sijoituksiin.
Valuutta- ja korkosuojauksilla suojataan tulevaa kassavirtaa
valuuttojen ja korkojen vaihtelulta. Kirjatut arvostustappiot
liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin vahvistumiseen ja yleisen
korkotason alenemiseen eikä niillä ole kassavirtavaikutusta. M-real
ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

Kesäkuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 6,7 prosenttia
ja Englannin punnan eurokurssi 2,1 prosenttia korkeampi kuin
maaliskuun lopussa. Keskimäärin dollari vahvistui 3,9 prosenttia ja
punta 2,1 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tulos ennen veroja oli -143 miljoonaa euroa (77). Tulos ilman
kertaluonteisia eriä oli -124 miljoonaa euroa (-8).

Katsauskauden tulos oli -121 miljoonaa euroa (76). Tuloverojen,
mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, positiivinen vaikutus
oli 21 miljoonaa euroa (0).

Osakekohtainen tulos oli -0,37 euroa (0,23). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,32 (-0,03).

Oman pääoman tuotto oli -20,2 prosenttia (12,5), ilman
kertaluonteisia eriä -17,6 prosenttia (-1,3). Sijoitetun pääoman
tuotto oli -5,7 prosenttia (9,9), ilman kertaluonteisia eriä -0,3
prosenttia (3,0).

TAMMI-KESäKUUN TULOS VUODEN 2004 VASTAAVAAN KAUTEEN VERRATTUNA

M-real-konsernin liikevaihto oli 2 603 miljoonaa euroa (1-6/2004: 2
775). Vertailukelpoinen liikevaihto laski 4,6 prosenttia.

Liiketulos oli 43 miljoonaa euroa (33). Liiketulokseen sisältyy
nettona 70 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot. Merkittävimmät
niistä ovat toisella neljänneksellä kirjattu Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus 15 miljoonaa
euroa sekä ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu Metsä-Botnian 8
prosentin omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa. Viime
vuoden tammi-kesäkuun tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -27 miljoonaa euroa (33).
Kannattavuutta heikensivät ennen kaikkea Suomen työriitojen
aiheuttama kartongin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
toimitusmäärän lasku, tuotevarastojen purku sekä Metsä-Botnian
liiketuloksen heikkeneminen. Yhteensä näiden tekijöiden vaikutus oli
noin 70 miljoonaa euroa. Lisäksi vahvistunut euro, päällystämättömän
hienopaperin hinnan lasku, öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten
nousu sekä energiakustannusten nousu heikensivät kannattavuutta.

Map Merchants paransi liiketulostaan hieman. Muiden toimialojen
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä laski.

Kartongin toimitukset asiakkaille olivat 512 000 tonnia (690 000
tonnia). Savon Sellu sisältyi vertailukauden toimitusmäärään. Kemiart
Linersin toimitusmäärä on huomioitu täysimääräisenä molempina
kausina. Vertailukauden vertailukelpoinen toimitusmäärä oli 586 000.
Tuotantoa rajoitettiin kysyntää vastaavaksi 21 000 tonnilla (62 000),
mikä ei sisällä työriidan vuoksi menetettyä tuotantoa.

Paperin kokonaistoimitusmäärä oli 2 018 000 tonnia (1 947 000).
Tuotannonrajoitukset olivat 118 000 tonnia (209 000), mikä ei sisällä
työriidan vuoksi menetettyä tuotantoa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -109 miljoonaa euroa (-82).
Osuudet osakkuusyhtöiden tuloksista olivat -3 miljoonaa euroa (0).
Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -26 miljoonaa euroa (-21).
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -80 miljoonaa euroa (-61).
Muihin rahoituskuluihin sisältyy korkosuojausten arvostustappiota 17
miljoonaa euroa sekä kertaluonteisena eränä 4 miljoonan euron
suuruiset arvonalennukset, jotka liittyvät länsi-eurooppalaisen
paperiteollisuuden sähköisen kaupankäynnin yhteishankkeeseen
tehtyihin sijoituksiin.

Valuutta- ja korkosuojauksilla suojataan tulevaa kassavirtaa
valuuttojen ja korkojen vaihtelulta. Kirjatut arvostustappiot
liittyvät pääosin Yhdysvaltain dollarin vahvistumiseen ja yleisen
korkotason alenemiseen eikä niillä ole kassavirtavaikutusta. M-real
ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

Kesäkuun lopussa Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli 0,5 prosenttia
korkeampi ja Englannin punnan eurokurssi 0,5 prosenttia alhaisempi
kuin vuoden 2004 kesäkuun lopussa. Keskimäärin dollari heikkeni 4,7
prosenttia ja punta 1,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna.

Tulos ennen veroja oli -66 miljoonaa euroa (-49). Tulos ilman yllä
mainittuja kertaluonteisia eriä oli -132 miljoonaa euroa (-49).

Katsauskauden tulos oli -45 miljoonaa euroa (123). Vertailukauden
tulokseen sisältyi Metsä Tissuen myyntivoitto 176 miljoonaa euroa.
Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, olivat -21
miljoonaa euroa (3)

Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (0,58). Ilman kertaluonteisia
eriä osakekohtainen tulos oli -0,35 (0,58).

Oman pääoman tuotto oli -3,7 prosenttia (-5,2), ilman kertaluonteisia
eriä -9,6 prosenttia (-5,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,2
prosenttia (1,8), ilman kertaluonteisia eriä -0,7 prosenttia (1,8).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 15 964 henkilöä (15 960 henkilöä
31.12.2004), joista Suomessa työskenteli 5 006 henkilöä (4 912).
Henkilöstön nettolisäys oli 4 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu johtui
runsaan 500 määräaikaisen kesätyöntekijän palkkaamisesta.
Yrityskauppojen vaikutus oli nettomääräisesti -374 henkilöä.

Konsernin henkilöstömäärään sisältyy 39 prosenttia Metsä-Botnian
henkilöstöstä. Vuoden 2004 lopussa konsernin henkilöstömäärään
sisältyi 47 prosenttia Metsä-Botnian henkilöstöstä.

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskauden aikana yhteensä 203
miljoonaa euroa (1-6/2004: 84 miljoonaa euroa).

Investointi Kaskisten uuteen BCTMP-tehtaaseen etenee suunnitelmien
mukaisesti. Päälaiteasennukset on suoritettu ja tehdas käynnistyy
elokuussa.

Maaliskuussa ilmoitettiin noin 60 miljoonan euron investoinnista
Simpeleen tehtaaseen. Tehtaan kartonkikone modernisoidaan,
pituusleikkuri ja rulla- ja arkkipakkaus uusitaan sekä
arkituskapasiteettia lisätään. Kartongin tuotantokapasiteetti nousee
investoinnin myötä 215 000 tonniin vuodessa. Investointi valmistuu
vaiheittain kevääseen 2006 mennessä.

YRITYSKAUPAT JA RAKENNEJÄRJESTELYT

Tammikuussa saatiin päätökseen kauppa metsäomaisuuden myynnistä
Forestia Holding Oy:lle. Kokonaiskauppahinta oli 172 miljoonaa euroa,
josta M-realin osuus oli 163 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole
merkittävää tulosvaikutusta.

Maaliskuussa ilmoitettiin M-realin, UPM-Kymmenen ja Metsäliiton
yhdessä omistaman resurssiyhtiö Metsä-Botnian päätöksestä investoida
uuteen sellutehtaaseen Uruguayssa. Kokonaisinvestointi on noin 1,1
miljardia dollaria. Eukalyptussellua tuottavan tehtaan arvioidaan
käynnistyvän vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Samassa
yhteydessä M-real ilmoitti myyvänsä 8 %:n osuuden Metsä-Botniasta
Metsäliitto Osuuskunnalle 164 miljoonan euron kauppahinnalla.
Myyntivoitto oli 81 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Botnian
omistusosuudet ovat M-real 39 %, Metsäliitto 14 % ja UPM-Kymmene 47
%. Kauppa toteutui 31. maaliskuuta.

Kesäkuussa allekirjoitettiin yhteistoimintasopimus YIT Rakennus Oy:n
kanssa Tampereen Lielahden kaupunginosan kehittämisestä. Tavoitteena
on kehittää alueelle viihtyisä kaupunkimainen asuinalue yhteistyössä
Tampereen kaupungin kanssa.

Kesäkuussa saatettiin loppuun henkilöstöneuvottelut Ruotsin
toiminnoissa, jotka koskevat Wifstan hienopaperitehtaan integroimista
Husumin sellu- ja paperitehtaaseen. Henkilöstömäärä vähenee vuoden
2006 loppuun mennessä noin 200 henkilöllä ja muutosten tavoitteena on
saavuttaa vähintään 22 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.
Henkilöstövähennykseen liittyen toisen neljänneksen liiketulokseen
kirjataan 15 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus.

Kevään mittaan käydyt neuvottelut kotelotehtaiden myynnistä on
päätetty lopettaa. Kotelotehtaiden kilpailukykyä tullaan jatkossa
parantamaan aktiivisesti kaikilla osa-alueilla.

RAHOITUS

Korolliset nettovelat olivat kesäkuun lopussa 1 993 miljoonaa euroa
(12/2004: 2 183).

Omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia (12/2004: 37,5) ja
velkaantumisaste 85 prosenttia (12/2004: 89).

Maksuvalmius on hyvä. Likviditeetti oli kesäkuun lopussa 1 722
miljoonaa euroa, josta 1 593 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia
luottolupauksia ja 129 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia.
Lisäksi konsernilla oli lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja
luottolimiittejä noin 600 miljoonan euron arvosta.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna
keskimäärin 5 kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut 4 ja
5 kuukauden välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli
katsauskauden lopussa suojattuna noin 96 prosenttia. Konsernin
velkojen korkosidonnaisuusaika oli kesäkuun lopussa 21 kuukautta.
Kauden aikana korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 21 ja 27 kuukauden
välillä.

Standard & Poors Ratings Services alensi maaliskuussa M-realin
pitkien luottojen luokituksen tasolta BB+ tasolle BB ja muutti
luokituksen näkymät negatiivisista vakaiksi. Moody’s Investors
Servicesin M-realin luottoluokitus on Ba2, näkymät vakaat.

OSAKKEET

M-realin B-osakkeen ylin kurssi Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa
oli 4,93 euroa, alin 4,10 euroa ja keskikurssi 4,46 euroa. Vuoden
2004 keskikurssi oli 5,59 euroa. Katsauskauden lopussa 30.6.2005 B-
osakkeen kurssi oli 4,48 euroa. Vuoden 2004 lopussa kurssi oli 4,70.

B-osakkeen vaihto oli 649 miljoonaa euroa, eli 50 prosenttia
osakekannasta. A- ja B-osakkeiden markkina-arvo oli 30.6.2005
yhteensä 1 473 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti 38,6 prosenttia osakkeista 30.6.2005 ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 35,0 prosenttia.

Yhtiökokous hyväksyi 14. maaliskuuta hallituksen ehdotuksen
yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestykseen on lisätty
osakkeiden muuntamista koskeva 16 pykälä, jonka pääasiallinen sisältö
on, että M-realin A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi
osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan
kirjallisesta vaatimuksesta. Muuntamisesta ei suoriteta
rahavastiketta. Yhtiöjärjestysmuutos merkittiin Kaupparekisteriin 18.
huhtikuuta.

Maaliskuussa haettiin Helsingin Pörssiltä lupa yhtiön osakkeiden
pörssierän pienentämiseksi 500 kappaleesta 200 kappaleeseen. Muutos
astui voimaan 14. maaliskuuta.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeanti- eikä vaihtovelkakirja-
tai optiolainojen liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

LÄHIAJAN NäKYMäT

Länsi-Euroopan talouskasvun oletetaan edelleen jatkuvan hitaana.
Tästä huolimatta painettuun mainontaan käytetyn rahamäärän arvioidaan
Länsi-Euroopassa edelleen kasvavan vuoden 2004 vauhtia. Itä-
Euroopassa nopea talouskasvu lisää myös paperin ja kartongin
kulutusta. Mikäli Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen jatkuu, se
parantaa Länsi-Euroopan metsäteollisuuden kilpailukykyä. Raakaöljyn
korkean markkinahinnan seurauksena öljypohjaisten raaka-aineiden
hinnat sekä kuljetuskustannukset pysyvät korkeina.

Alkuvuonna sovittujen aikakauslehtipaperien hinnankorotuksien lisäksi
hintoja pyritään korottamaan syksyn aikana. Hinnankorotukset
päällystetyssä hienopaperissa eivät ole toisella neljänneksellä
edenneet suunnitellulla tavalla, mutta toimenpiteitä hintojen
korottamiseksi jatketaan. Toimistopapereissa markkinatilanne on ollut
odotettua parempi ja tavanomaista kysynnän hiljenemistä kesäkaudeksi
ei ole tapahtunut. Toimistopaperien hinnat ovat Euroopassa
vakiintuneet tuonnin vähennyttyä. Kysynnän jatkuessa hyvänä M-real
tavoittelee hinnankorotuksia myös toimistopapereissa.

Johtuen ennen kaikkea Suomen työriidan aiheuttamista
tuotantomenetyksistä M-realin loppuvuoden käyntiasteet ovat korkeat
erityisesti kartonki- ja aikakauslehtipaperitehtailla. Kolmannen
vuosineljänneksen tulosta parantaa volyymien kasvu ja toisaalta
heikentävät Suomen tehtaiden työriidasta johtuneet tuotantomenetykset
heinäkuun alkupäivinä. Kolmannen vuosineljänneksen tulos ilman
kertaluonteisia eriä paranee olennaisesti toiseen vuosineljännekseen
verrattuna, mutta koko vuoden tulos jää tappiolliseksi.

Espoossa 29. heinäkuuta 2005

HALLITUS


TOIMIALAT JA MARKKINAKEHITYS

Consumer Packaging

             II I 05  IV  III  II  I-II I-II  II/I
             05     04  04  04   05  04   05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       199  238  256  264  267  437  525   -
                                 16,4%
EBITDA          6  49  45  49  42   55  86   -
                                 87,8%
 EBITDA-%       3,0 20,6 17,6 18,6 15,7  12,6 16,4    
Liiketulos       -16  27  30  25  18   11  39    
 Liiketulos-%     -8,0 11,3 11,7  9,4  6,7  2,5  7,4    
Kertaluonteiset erät   0   0  +3   0   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   -6,5 11,1 11,9  9,7  7,2  2,7  7,7    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   -6,5 11,1 10,7  9,7  7,2  2,7  7,7    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   231  281  340  345  349  512  690   -
                                 17,8%
Kartonkituotanto, 1   128  293  326  355  319  421  650   -
000t                               56,3%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia
Savon Sellu sisältyy vuoden 2004 lukuihin.

Toinen vuosineljännes

Consumer Packaging -toimialan liiketulos vuoden toisella
neljänneksellä oli -16 miljoonaa euroa (1-3/2005: 27). Liiketulokseen
ei sisälly kertaluonteisia eriä. Kannattavuutta heikensivät Suomen
työriitojen aiheuttama toimitusmäärän lasku, tuotevarastojen purku
sekä Metsä-Botnian liiketuloksen lasku.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat 4
prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. M-realin
taivekartongin toimitukset laskivat 20 prosenttia. Taivekartongin
keskihinta oli edellisen neljänneksen tasolla.

Liner-kartongin toimitusmäärä laski merkittävästi Suomen työriitojen
seurauksena. Myyntihinta oli ennallaan.

Tammi-kesäkuu

Toimialan tammi-kesäkuun liiketulos viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna laski 28 miljoonaa euroa. Liiketulosta heikensivät Suomen
työriitojen vaikutuksien lisäksi vahvistunut euro, öljypohjaisten
raaka-aineiden kustannusten nousu sekä energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset laskivat tammi-
kesäkuussa 2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-
realin toimitukset laskivat 7 prosenttia. Toimitukset laskivat
etenkin Länsi-Euroopassa.

Taivekartongin keskihinta oli viime vuoden vastaavan kauden tasolla.

Publishing

             II I 05  IV  III  II  I-II I-II  II/I
             05     04  04  04   05 04    05
                                 muuto
                                 s
Liikevaihto       177  208  225  202  188  385  374   -
                                 14,9%
EBITDA          0  29  26  31  17   29  43    
 EBITDA-%       0,0 13,9 11,6 15,3  9,0  7,5 11,5    
Liiketulos       -21   8   4   9  -5  -13  -1    
 Liiketulos-%      -  3,8  1,8  4,5 -2,7  -3,4 -0,3    
            11,9
Kertaluonteiset erät   -2   0  +1   0   0   -2   0    
Sijoitetun pääoman   -7,4  2,7  1,5  3,0 -1,5  -2,2  0,0    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   -6,7  2,7  1,2  3,0 -1,5  -1,9  0,0    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   256  307  336  301  283  563  556   -
                                 16,6%
Tuotanto, 1 000t    155  308  314  309  257  463  525   -
                                 49,7%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes

Publishing -toimialan liiketulos toisella neljänneksellä oli -21
miljoonaa euroa (1-3/2005: 8). Tulokseen sisältyy kertaluonteisena
kuluna toimialan osuus Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan
liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta kuluvarauksesta,
noin 2 miljoonaa euroa. Edellisen neljänneksen tulokseen ei
sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -19 miljoonaa euroa (8).
Kannattavuutta heikensivät lähinnä Suomen työriitojen aiheuttama
toimitusmäärän lasku, tuotevarastojen purku sekä Metsä-Botnian
liiketuloksen lasku.
Tulokseen vaikutti parantavasti keskimääräisen myyntihinnan nousu
alkuvuonna sovittujen hinnankorotusten seurauksena. Lisäksi dollarin
vahvistuminen nosti Euroopan ulkopuolisista toimituksista saatua
euromääräistä hintaa.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset laskivat prosentin. Publishing -toimialan toimitusmäärä
laski 17 prosenttia.

Tammi-kesäkuu

Toimialan tammi-kesäkuun liiketulos oli -13 miljoonaa euroa (1-
6/2004: -1). Tulokseen sisältyy yllä mainittu 2 miljoonan euron
kertaluonteinen kuluvaraus.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -11 miljoonaa euroa (-1).
Kannattavuutta heikensivät lähinnä Suomen työriitojen vaikutukset,
vahvistunut euro, öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten nousu
sekä energiakustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottajien
toimitukset nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 prosenttia
verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Publishing -toimialan
toimitusmäärä nousi prosentin Euroopan ulkopuolisen viennin kasvun
ansiosta.

Keskimääräinen myyntihinta nousi prosentin euron vahvistumisesta
huolimatta.

Commercial Printing

             II I 05  IV  III  II  I-II I-II  II/I
             05     04  04  04   05 04    05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       368  363  372  368  362  731  734 +1,4%
EBITDA          9  22  -8  20  23   31  45   -
                                 59,1%
 EBITDA-%       2,4  6,1 -2,2  5,4  6,4  4,2  6,1    
Liiketulos       -17  -4  -35  -7  -4  -21  -8    
 Liiketulos-%     -4,6 -1,1 -9,4 -1,9 -1,1  -2,9 -1,1    
Kertaluonteiset erät   -1  +1  -27   0   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   -4,9 -1,0   - -1,8 -0,8  -3,0 -1,0    
tuotto-%              10,1
Sijoitetun pääoman   -4,6 -1,3 -2,1 -1,8 -0,8  -2,9 -1,0    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   464  453  469  464  450  917  909 +2,4%
Tuotanto, 1 000t    452  470  472  471  469  922  941 -3,8%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes

Commercial Printing -toimialan liiketulos toisella neljänneksellä oli
-17 miljoonaa euroa (1-3/2005: -4). Tulokseen sisältyy
kertaluonteisena kuluna toimialan osuus Ruotsin toimintojen
tehostamisohjelmaan liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta
kuluvarauksesta, noin miljoona euroa. Edellisen neljänneksen
tulokseen sisältyi kertaluonteisena tuottona toimialan osuus
Ranskassa sijaitsevan Alizayn sellutehtaan 4 miljoonan euron
vakuutuskorvauksesta, noin miljoona euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -16 miljoonaa euroa (-5).
Kannattavuutta heikensi lähinnä toimialan alhaisempi keskimääräinen
myyntihinta. Päällystetyn hienopaperin ja erikoispaperin myyntihinta
oli edellisen neljänneksen tasolla. Päällystämättömien tuotteiden
myyntihinta laski jonkin verran. Dollarin vahvistuminen nosti
viennistä saatua euromääräistä myyntihintaa. Lisäksi kannattavuutta
heikensivät sellukustannusten ja öljypohjaisten raaka-aineiden
kustannusten nousu, tuotevarastojen lasku sekä Metsä-Botnian
liiketuloksen lasku.
Tulokseen vaikutti parantavasti toteutettujen säästötoimenpiteiden
aiheuttama kiinteiden kustannusten lasku.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 5 prosenttia. M-realin päällystetyn hienopaperin
toimitusmäärä nousi 4 prosenttia.

Tammi-kesäkuu

Toimialan tammi-kesäkuun liiketulos oli -21 miljoonaa euroa (1-
6/2004: -8). Tulokseen ei nettomääräisesti sisälly kertaluonteisia
eriä. Viime vuoden vastaavan kauden tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä.

Kannattavuutta heikensivät lähinnä keskimääräisen myyntihinnan lasku.
Päällystetyn hienopaperin hinta laski prosentin. Myös erikoispaperin
ja päällystämättömien tuotteiden hinta laski. Euron vahvistuminen
alensi viennistä saatua euromääräistä myyntihintaa. Lisäksi
kannattavuutta heikensivät öljypohjaisten raaka-aineiden kustannusten
nousu, energiakustannusten nousu sekä Metsä-Botnian liiketuloksen
lasku. Tulokseen vaikutti parantavasti toteutettujen
säästötoimenpiteiden aiheuttama kiinteiden kustannusten lasku.

Länsi-Euroopan päällystetyn hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. M-
realin päällystetyn hienopaperin toimitusmäärä nousi prosentin.
Eniten toimitukset nousivat Itä- ja Länsi-Euroopassa.

Office Papers

             II I 05  IV  III  II  I-II  I-II II/I
             05     04  04  04   05   04  05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       187  176  162  168  159  363  338 +6,3%
EBITDA          5  20  16  20  15   25   36   -
                                 75,0%
 EBITDA-%       2,7 11,4  9,9 11,9  9,4  6,9  10,7   
Liiketulos       -10   5   0   4   0   -5   6   
 Liiketulos-%     -5,3  2,8  0,0  2,4  0,0  -1,4  1,8   
Kertaluonteiset erät  -12   3   0   0   0   -9   0   
Sijoitetun pääoman   -5,0  2,4  0,1  1,9 -0,2  -1,3  1,4   
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   0,9  0,9  0,1  1,9 -0,2  0,9  1,4   
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   279  259  233  246  228  538  482 +7,7%
Tuotanto, 1 000t    268  248  244  241  243  516  490 +8,1%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes

Office Papers -toimialan liiketulos toisella neljänneksellä oli -10
miljoonaa euroa (1-3/2005: 5). Tulokseen sisältyy kertaluonteisena
kuluna toimialan osuus Ruotsin toimintojen tehostamisohjelmaan
liittyvästä 15 miljoonan euron kertaluonteisesta kuluvarauksesta,
noin 12 miljoonaa euroa. Edellisen neljänneksen tulokseen sisältyi
kertaluonteisena tuottona toimialan osuus Alizayn sellutehtaan
vakuutuskorvauksesta, 3 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2 miljoonaa euroa (2).
Kannattavuutta paransi toimitusmäärän kasvu ja heikensi sellun
valmistuskustannusten nousu.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
laskivat 2 prosenttia. Office Papers -toimialan tuotteiden
toimitusmäärä nousi 8 prosenttia.

Tammi-kesäkuu

Toimialan tammi-kesäkuun liiketulos oli -5 miljoonaa euroa (1-6/2004:
6). Tulokseen sisältyy yllä mainitut 9 miljoonan euron
kertaluonteiset kulut nettona. Viime vuoden vastaavan kauden
tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (6).
Kannattavuutta heikensivät keskimääräisen myyntihinnan 3 prosentin
lasku sekä sellun valmistuskustannusten nousu. Kannattavuutta
puolestaan paransivat toimitusmäärän kasvu sekä kiinteiden
kustannusten lasku.

Länsi-Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien toimitukset
nousivat prosentin viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Office
Papers -toimialan toimitusmäärä nousi 12 prosenttia. Toimitukset
kasvoivat kaikilla markkina-alueilla.

Map Merchant Group

             II I 05  IV  III  II  I-II I-II  II/I
             05     04  04  04   05 04    05
                                 muuto
                                   s
Liikevaihto       351  341  343  332  339  692  693 +2,9%
EBITDA          9   8   2   6   8   17  17    
 EBITDA-%       2,6  2,3  0,6  1,8  2,4  2,5  2,5    
Liiketulos        7   6   0   4   7   13  13    
 Liiketulos -%     2,0  1,8   0  1,2  2,1  1,9  1,9    
Kertaluonteiset erät   0   0  -8   0   0   0   0    
Sijoitetun pääoman   8,6  7,7 -0,5  4,7  8,0  8,2  6,5    
tuotto-%
Sijoitetun pääoman   8,6  7,7  9,3  4,7  8,0  8,2  6,5    
tuotto ilman
kertaluonteisia eriä-
%
Toimitukset, 1 000t   343  332  330  321  319  675  657 +3,3%
EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Toinen vuosineljännes

Map-tukkuriliiketoiminnan liiketulos toisella neljänneksellä oli 7
miljoonaa euroa (1-3/2005: 6). Liiketulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä. Liiketulokseen vaikutti parantavasti
toimitusmäärän kasvu sekä alhaisemmat kustannukset.

Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuun liiketulos oli viime vuoden vastaavan kauden tasolla.


M-REAL KONSERNITILINPÄÄTÖS (luvut ovat tilintarkastamattomia)

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

Milj. euroa        1-6/05 1-6/04  Muutos 1-12/04 4-6/05
Liikevaihto         2 603  2 775   -172  5 529  1 259
Liiketoiminnan muut      139   41    98   89   25
tuotot
Liiketoiminnan kulut    -2 508 -2 582    74 -5 199 -1 263
Poistot ja          -191  -201    10  -392   -93
arvonalentumiset
Liiketulos           43   33    10   27   -72
% liikevaihdosta       1,7   1,2       0,5  -5,7
Osuus osakkuusyhtiöiden    -3    0    -3    0   -4
tuloksista
Kurssierot          -26   -21    -5    4   -15
Muut rahoitustuotot      -80   -61   -19  -140   -52
ja -kulut
Tulos ennen veroja      -66   -49   -17  -109  -143
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       -2,5  -1,8       -2,0  -11,4
Tuloverot           21   -3    24   -18   21
Kauden tulos         -45   -52    7  -127  -122
jatkuvista
liiketoiminnoista
% liikevaihdosta       -1,7  -1,9       -2,3  -9,7
Kauden tulos myydyistä     0   176   -176   175    0
liiketoiminnoista
Kauden tulos         -45   124   -169   48  -122
% liikevaihdosta       -1,7   4,5       0,9  -9,7
Vähemmistöosuudet        0   -1    1   -3    1
Emoyhtiön           -45   123   -168   45  -121
osakkeenomistajille
kuuluva kauden tulos
 % liikevaihdosta      -1,7   4,4       0,8  -9,6


LYHENNETTY KONSERNIN TASE

Milj. euroa     30.6.05    % 30.6.04    % 31.12.0    %
                              4
VARAT                                
Pitkäaikaiset varat                         
Aineettomat       647  10,6   644   9,8   644   9,8
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Aineelliset      3 137  51,5  3 311  50,6  3 262  50,3
käyttöomaisuus-
hyödykkeet
Biologiset        31   0,5   194   3,0   189   2,9
hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja   113   1,9   138   2,1   126   2,0
muissa yhtiössä
Korolliset saamiset    42   0,7   43   0,7   43   0,7
Laskennalliset      41   0,7   30   0,5   39   0,6
verosaamiset
Muut korottomat      24   0,4   10   0,1   10   0,2
saamiset
            4 035  66,3  4 370  66,8  4 313  66,5
Lyhytaikaiset varat                         
Vaihto-omaisuus     632  10,4   744  11,4   726  11,2
Saamiset                             
 Korolliset       180   3,0   73   1,1   38   0,6
saamiset
 Korottomat      1 112  18,2  1 226  18,8  1 167  18,0
saamiset
Rahat ja         129   2,1   127   1,9   242   3,7
pankkisaamiset
            2 053  33,7  2 170  33,2  2 173  33,5
Varat yhteensä     6 088  100,0  6 540  100,0  6 486  100,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.05    % 30.6.04    % 31.12.0    %
                              4
Oma pääoma                           
 Emoyhtiön      2 308   37,9  2 033  31,1  2 393  36,9
osakkeen-
 omistajille
kuuluva oma
 pääoma
 Vähemmistöosuus    30   0,5   30   0,4   37   0,6
Oma pääoma yhteensä  2 338   38,4  2 063  31,5  2 430  37,5
Pitkäaikaiset velat                         
 Laskennalliset    368   6,0   423   6,5   421   6,5
verovelat
 Eläkevelvoitteet   215   3,5   240   3,7   216   3,4
 Varaukset       52   0,9   25   0,3   36   0,5
 Muut korottomat    95   1,6   11   0,2   15   0,2
velat
 Korolliset velat  1 614   26,5  1 847  28,2  1 640  25,3
           2 344   38,5  2 546  38,9  2 328  35,9
Lyhytaikaiset velat                         
 Korottomat velat   676   11,1   866  13,3   862  13,3
 Korolliset velat   730   12,0  1 065  16,3   866  13,3
           1 406   23,1  1 931  29,6  1 728  26,6
Velat yhteensä    3 750   61,6  4 477  68,5  4 056  62,5
Oma pääoma ja     6 088  100,0  6 540  100,0  6 486  100,0
velat yhteensä


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa        1-6/  1-6/  1-12/  4-6/
             2005  2004  2004  2005
Liiketoiminnan                    
rahavirrat
Kauden voitto       -45   120   45  -121
 Oikaisut yhteensä    267   120   316  188
 Käyttöpääoman muutos   -9   -72   52  102
Liiketoiminnasta      213   168   413  169
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut     -78   -85  -162  -57
Maksetut verot       -23   -14   -34  -13
Liiketoiminnasta      112   69   217   99
kertyneet
nettorahavirrat
Aineettoman ja      -203   -84  -245  -110
aineellisen
käyttöomaisuuden
investoinnit
Omaisuuden myynnit ja   314   426   462   3
muut
Investointien       111   342   217  -107
nettorahavirrat
Osakeanti                 448    
Pitkäaikaisten      -298  -416  -771   -6
lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
Maksetut osingot      -39   -54   -54   0
Rahoituksen        -337  -470  -377   -6
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos    -114   -59   57  -14
Rahavarat kauden      242   185   185  142
alussa
Rahavarojen muuntoero    1    1    0   1
Rahavarojen muutos    -114   -59   57  -14
Rahavarat kauden      129   127   242  129
lopussa


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN  Osake- Ylikurs  Muut EdellisVähem- Yhteens
MUUTOKSISTA       pääoma  si-  rahasto  ten mistö-   ä
Milj. euroa          rahasto  t  tilikauosuudet
                        sien
                        voitot
Oma pääoma 31.12.03,    304   473   106 1 362   19  2 264
FAS
IFRS:ään siirtymisen               -285   10  -275
vaikutukset
Oma pääoma 1.1.04,     304   473   106 1 077   29  1 989
IFRS
                                   
Osingonjako                    -54       -54
Osakeanti         254   194    0  -12       436
Muuntoero                      6        6
Tilikauden muutos                      8    8
vähemmistöosuudessa
Tilikauden tulos                  45       45
Oma pääoma 31.12.04    558   667   106 1 062   37  2 430
                                   
Osingonjako                    -39       -39
Muuntoero                     -1       -1
Kauden muutos                       -7   -7
vähemmistöosuudessa
Kauden tulos                   -45       -45
Oma pääoma 30.6.05     558   667   106  977   30  2 338


TUNNUSLUKUJA        1-6/   1-6/  1-12/  4-6/
               05    04   04   05
Liikevaihto, Me      2 603  2 775  5 529  1 259
Liiketulos, Me        43    33   27   -72
ilman kertaluonteisia    -27    33   60   -57
eriä, Me
Tulos ennen veroja, Me   -66   -49  -109  -143
ilman kertaluonteisia   -132   -49   -76  -124
eriä, Me
Kauden tulos, Me      -45   123   45  -121
Tulos per osake, e    -0,14   0,58  0,20  -0,37
 ilman kertaluonteisia  -0,35   0,58  0,28  -0,32
 eriä, e
 jatkuvista       -0,14  -0,25  -0,52  -0,37
 liiketoiminnoista, e
 myydyistä          0   0,83  0,72    0
 liiketoiminnoista, e
Oman pääoman tuotto, %   -3,7   -5,2  -5,8  -20,2
ilman kertaluonteisia   -9,6   -5,2  -4,6  -17,6
eriä, %
Sijoitetun pääoman     2,2   1,8   0,9  -5,7
tuotto, %
 ilman kertaluonteisia  -0,7   1,8   1,5  -0,3
 eriä, %
Omavaraisuusaste kauden  38,4   31,5  37,5  38,4
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden   85   129   89   85
lopussa, %
Oma pääoma per osake    7,03   9,56  7,29  7,03
kauden lopussa, e
Korolliset nettovelat   1 993  2 669  2 183  1 993
kauden lopussa, Me
Bruttoinvestoinnit, Me   203    84   245   110
Henkilöstö kauden    15 964  17 073 15 960 15 964
lopussa

Kauteen 1-6/2005 sisältyvät kertaluonteiset erät koskevat Metsä-
Botnian 8 prosentin osuuden myyntiä (81) ja M-real Alizayn saamaa
vakuutuskorvausta (4), Ruotsin toimintoja koskevaa varausta (15) sekä
rahoituserien eräiden osakkeiden alaskirjausta (4)


KONSERNIN VASTUUT     6/05   6/04  12/04
Milj. euroa
Omasta puolesta       139   189   161
Osakkuusyhtiöiden       1    1    1
puolesta
Saman konsernin        5    7    5
yritysten puolesta
Muiden puolesta       11    11   11
Yhteensä          156   208   178
                        
AVOIMET          6/05   6/04  12/04
JOHDANNAISSOPIMUKSET
Milj. euroa
Korkojohdannaiset    10 971  14 206 15 265
Valuuttajohdannaiset   4 097  4 624  6 641
Muut johdannaiset      23    0    9
Yhteensä         15 091  18 830 21 915

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa
-41,8 milj. euroa (1,6 euroa 31.12.2004 ja -4,8 milj. euroa
30.6.2004).


TULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. euroa         1-6/2004
           Raporto IFRS:ää  IFRS
           itu FAS    n 1-6/04
           1-6/04 siirtym
                isen
               vaikutu
                  s
Liikevaihto      2 715   60  2 775
Liiketoiminnan muut    40    1   41
tuotot
Liiketoiminnan    -2 556   -26 -2 582
kulut
Osuus           -4    4    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Poistot ja       -214   13  -201
arvonalentumiset
Liiketulos        -19   52   33
Osuus           0    0    0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot         4   -25   -21
Muut rahoitustuotot   -63    2   -61
ja -kulut
Tulos ennen veroja    -78   29   -49
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot         17   -20   -3
Kauden tulos       -61    9   -52
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos       173    3   176
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos       112   12   124
Vähemmistöosuudet     -1    0   -1
Emoyhtiön osakkeen-   111   12   123
omistajille kuuluva
kauden tulos


TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

Lyhennetty konsernin tase

TASE                    
Milj. euroa     Raporto IFRS:ää  IFRS
             itu    n
             FAS siirtym
           30.6.04  isen
               vaikutu
                  s
VARAT                    
Pitkäaikaiset varat             
Aineettomat       686   -42   644
käyttöomaisuus
hyödykkeet
Aineelliset      3 243   68  3 311
käyttöomaisuus
hyödykkeet
Biologiset        189    5   194
hyödykkeet
Osuudet osakkuus-    134    4   138
ja muissa yhtiöissä
Korolliset saamiset    42    1   43
Laskennalliset      16   14   30
verosaamiset
Muut korottomat      10    0   10
saamiset
            4 320   50  4 370
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus     734   10   744
Saamiset               
 Korolliset       76   -3   73
saamiset
 Korottomat      1 223    3  1 226
saamiset
Rahat ja         136   -9   127
pankkisaamiset
            2 169    1  2 170
Varat yhteensä     6 489   51  6 540

OMA PÄÄOMA JA VELAT Raporto IFRS:ää  IFRS
             itu    n
             FAS siirtym
           30.6.04  isen
               vaikutu
                  s
Oma pääoma                 
 Emoyhtiön      2 303  -270  2 033
osakkeen-
 omistajille
kuuluva oma
 pääoma
 Vähemmistöosuus     19   11   30
Oma pääoma yhteensä  2 322  -259  2 063
Pitkäaikaiset velat          
 Laskennalliset     391   32   423
verovelat
 Eläkevelvoitteet    25   215   240
 Varaukset        39   -14   25
 Muut korottomat     14   -3   11
velat
 Korolliset velat   1 833   14  1 847
            2 302   244  2 546
                      
Lyhytaikaiset velat             
 Korottomat       830   36   866
 Korolliset      1 035   30  1 065
            1 865   66  1 931
Velat yhteensä     4 167   310  4 477
Oma pääoma ja velat  6 489   51  6 540
yhteensä

Tiedot vuosineljänneksittäin

LIIKEVAIHTO     I-II  I-II  II I 05  IV  III   II 2004
SEGMENTEITTäIN     05   04  05     04  04   04
Milj. euroa
Consumer Packaging  437  525  199  238  256  264  267 1045
Publishing      385  374  177  208  225  202  188  802
Commercial Printing  731  734  368  363  372  368  362 1474
Office Papers     363  338  187  176  162  168  159  667
Map Merchant Group  692  693  351  341  343  332  339 1368
Sisäinen myynti ja   -5  111  -23  18   7  55   48  173
muu toiminta
Konserni       2603  2775 1259 1344 1365 1389  1363 5529

LIIKETULOS      I-II  I-II  II I 05  IV  III   II 2004
SEGMENTEITTäIN     05   04  05     04  04   04
Milj. euroa
Consumer Packaging   11   39  -16  27  30  25   18  93
Publishing      -13   -1  -21   8   4   9   -5  12
Commercial Printing  -21   -8  -17  -4  -35  -7   -4  -49
Office Papers     -5   6  -10   5   0   4   0  10
Map Merchant Group   13   13   7   6   0   4   7  17
Muu toiminta      58  -16  -15  73  -13  -27   -6  -55
Liiketulos       43   33  -72  115  -14   8   10  27
 % liikevaihdosta   1,7  1,2 -5,7  8,6 -1,1  0,6  0,7  0,5
Osuus         -3   0  -4   1  -1   1   0   0
osakkuusyhtiöiden
tuloksista
Kurssierot      -26  -21  -15  -11  21   4   -3   4
Muut rahoitustuotot  -80  -61  -52  -28  -42  -36  -14 -140
ja -kulut
Tulos ennen veroja  -66  -49 -143  77  -36  -24   -7 -109
jatkuvista
liiketoiminnoista
Tuloverot       21   -3  21   0  -8  -7  -10  -18
Kauden tulos     -45  -52 -122  77  -44  -31  -17 -127
jatkuvista
liiketoiminnoista
Kauden tulos      0  176   0   0  -1   0   0  175
myydyistä
liiketoiminnoista
Kauden tulos     -45  124 -122  77  -45  -31  -17  48
Vähemmistöosuudet    0   -1   1  -1  -1  -1   -1  -3
Emoyhtiön       -45  123 -121  76  -46  -32  -18  45
osakkeenomistajille
kuuluva kauden
tulos
Osakeantioikaistu    -  0,58   - 0,23   -   -   - 0,20
tulos/osake, euroa  0,14     0,37    0,23 0,15  0,08


                                   
KERTALUONTEISET ERÄT I-II I-II   II I 05  IV  III   II 2004
            05  04   05     04  04   04
Consumer Packaging   0   0   0   0   3   0   0   3
Publishing       -2   0   -2   0   1   0   0   1
Commercial Printing   0   0   -1   1  -27   0   0  -27
Office Papers     -9   0  -12   3   0   0   0   0
Map Merchant Group   0   0   0   0  -8   0   0  -8
Muu toiminta      81   0   0  81  -2   0   0  -2
Kertaluonteisia eriä  70   0  -15  85  -33   0   0  -33
liiketuloksessa
yhteensä
Rahoituserien     -4   0   -4   0   0   0   0   0
kertaluonteiset erät
Kertaluonteiset erät  66   0  -19  85  -33   0   0  -33
yhteensä
                                   
Liiketulos ilman   -27  33  -57  30  19   8   10  60
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta   -1,0  1,2  -4,5  2,2  1,4  0,6  0,7  1,1
Tulos ennen veroja  -132  -49  -124  -9  -3  -24   -7  -76
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta   -5,1 -1,8  -9,8 -0,7 -0,2 -1,7  -0,5 -1,4
Tulos per osake     - 0,58   -   -   -   -   - 0,28
ilman kertal. eriä, 0,35     0,32 0,03 0,15 0,15  0,08
euroa
Oman pääoman tuotto -9,6 -5,2   - -1,3 -3,6 -6,1  -3,2 -4,6
ilman kertal. eriä,        17,6
%
Sijoitetun pääoman  -0,7  1,8  -0,3  3,0  1,7  1,0  1,7  1,5
tuotto ilman kertal.
eriä, %


SIJOITETUN   I-II  I-II II 05  I 05 IV 04 III 04 II 04  2004
PÄÄOMAN      05   04
TUOTTO, %
Consumer     2,7  7,7  -6,5  11,1  11,9  9,7  7,2  9,5
Packaging
Publishing   -2,2  0,0  -7,4  2,7  1,5  3,0  -1,5  1,1
Commercial   -3,0  -1,0  -4,9  -1,0 -10,1  -1,8  -0,8  -3,5
Printing
Office Papers  -1,3  1,4  -5,0  2,4  0,1  1,9  -0,2  1,2
Map Merchant   8,2  6,5  8,6  7,7  -0,5  4,7  8,0  5,1
Group
KONSERNI     2,2  1,8  -5,7  9,9  -1,1  0,9  1,7  0,9

SIJOITETTU     6/05  3/05  12/04  9/04  6/04
PÄÄOMA
Milj. euroa
Consumer       876   957  1002  1025  1074
Packaging
Publishing     1063  1186  1208  1211  1199
Commercial     1362  1356  1320  1367  1370
Printing
Office Papers    789   823   829   863   840
Map Merchant     327   333   329   326   333
Group
Muu pääoma      266   195   247  -187   158
KONSERNI      4683  4851  4935  4605  4975

HENKILÖSTÖ         II 05     
Keskimäärin             2004
Consumer Packaging     2 677  3 082
Publishing         1 483  1 526
Commercial Printing    4 860  4 963
Office Papers       1 969  2 036
Map Merchant Group     2 521  2 528
Muut toiminnot       2 150  2 397
KONSERNI         15 660  16 532TOIMITUKSET                            
1000 tonnia     I-II I-II II 05 I 05 IV 04  III II 04  2004
           05  04            04
Consumer Packaging  512  690  231  281  340  345  349  1374
Publishing      563  556  256  307  336  301  283  1192
Commercial Printing  917  909  464  453  469  464  450  1842
Office Papers     538  482  279  259  233  246  228  961
Paperitehtaat    2018 1947  999 1019 1038 1011  961  3995
yhteensä
Map Merchant Group  675  657  343  332  330  321  319  1308

TUOTANTO                             
1000 tonnia     I-II I-II II 05 I 05 IV 04  III II 04  2004
           05  04            04
Consumer Packaging  421  650  128  293  326  355  319  1330
Publishing      463  525  155  308  314  309  257  1148
Commercial Printing  922  941  452  470  472  471  469  1885
Office Papers     516  490  268  248  244  241  243  975
Paperitehtaat    1901 1956  875 1026 1030 1021  969  4008
yhteensä
Metsä-Botnian sellu  415  579  108  307  283  290  279  1151
1)
M-realin sellu    733  750  350  383  399  384  369  1533

1) Vastaa M-realin omistusosuutta Metsä-Botniasta (39% alkaen II 05,
47% I 05 saakka).


M-REAL OYJ

Hannu Anttila
toimitusjohtaja

Yrityksestä

Metsä Board www.metsaboard.com Metsä Board on johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Metsä Boardin käyttämä puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin. Metsä Boardin maailmanlaajuinen myyntiverkosto palvelee merkkituotevalmistajia, jalostajia ja tukkureita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 1,8 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Tilaa