Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

Metsä Groupin Äänekoskelle suunnitteleman biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selostus on valmistunut ja toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 20.8.2014. 

 

Ympäristövaikutuksia arvioitu monipuolisesti

YVA-selostuksessa on tarkasteltu biotuotetehtaan eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia hankkeen jatkosuunnittelua sekä päätöksentekoa varten. Selostuksessa on huomioitu yhteysviranomaisten ja eri sidosryhmien edustajista koostuvan seurantaryhmän YVA-ohjelmasta antamat lausunnot ja mielipiteet.

 ”Hankkeen eri toteutusvaihtoehtoja on tarkasteltu hyvin monipuolisesti keväällä alkaneessa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa. Keskeiset ympäristövaikutukset on mallinnettu, minkä perusteella olemme arvioineet muun muassa haju- ja vesistövaikutuksia. Yhteistyö on ollut avointa ja vuorovaikutteista. Lämmin kiitos tästä ELY-keskukselle, hankkeen seurantaryhmälle ja kaikille palautetta antaneille yksityishenkilöille”, sanoo projektijohtaja Timo Merikallio.

Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi selostuksessa on arvioitu tehtaan vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, liikenteeseen sekä yhteisvaikutukset muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi selostuksessa on erikseen arvioitu rakennusajan ympäristövaikutukset.

Selostuksessa arvioidaan, että toteutuessaan biotuotetehdas edistää biotalouden kasvua Suomessa ja hankkeella on positiivisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinkeinoelämään erityisesti välillisten työllisyysvaikutusten kautta.

Melua aiheuttavat pääasiassa teollisuuslaitokset ja liikenne. Tehtaan kokonaismelun arvioidaan säilyvän nykytasolla. Liikenteen melu saattaa lisääntyä nykyisestä teiden lähistöllä. Hajukaasupäästöjä arvioidaan syntyvän huomattavasti nykyistä vähemmän.

Huolimatta siitä, että biotuotetehtaan tuotantomäärä on huomattavasti suurempi kuin olemassa olevan sellutehtaan, biotuotetehtaan jätevesikuormituksella ja kasvavalla jäähdytysvesivirtaamalla ei arvioida olevan vaikutusta vesistöluokitukseen tai vesistön käyttöön.

Biotuotetehdas rakennetaan teollisuusalueelle, jossa ei ole suojeltavia tai arvokkaita luontokohteita. Tehtaan toiminnasta ei aiheudu suoria vaikutuksia ympäröivien alueiden kasvillisuuteen tai eläimistöön.

Merkittävin luonnonvarojen käyttöön liittyvä osatekijä on puuraaka-aineen hankinta, joka ulottuu koko Suomeen. Vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen sääntelevät kansainväliset sopimukset, kansallinen lainsäädäntö ja määräykset. Vaikutuksia ehkäistään toimimalla metsänhoitosuositusten mukaisesti.

YVA-selostukseen voi ottaa kantaa

Metsä Fibren laatima YVA-selostus on yleisölle nähtävillä 21.8.–19.9.2014 Keski-Suomen ELY-keskuksessa, Äänekosken ja Jyväskylän kaupungintaloilla, Laukaan kunnanvirastossa ja Äänekosken kaupunginkirjastossa. Arviointiselostukseen voi tutustua myös internetissä osoitteessa ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasYVA ja biotuotetehdas.fi.

Jokaisella on vielä mahdollisuus vaikuttaa tehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessiin. YVA-selostus esitellään Äänekosken kaupungintalon valtuustosalissa 1.9.2014 kello 18.00 järjestettävässä kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. YVA-selostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle 19.9.2014 mennessä. 

ELY-keskus tarkastaa arviointiselostuksen ja antaa siitä lopullisen lausunnon, jossa mielipiteet ja kommentit on huomioitu. Lausunnon arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja antaa:

Timo Merikallio, projektijohtaja, Metsä Fibre, puh. 050 5989 342, timo.merikallio[@]metsagroup.com
www.biotuotetehdas.fi

YVA-selostukseen voi tutustua osoitteessa http://biotuotetehdas.fi/artikkelit/ymparistovaikutusten-arviointiselostus-on-valmistunut

 

Metsä Groupin suunnittelema noin 1,1 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas on tarkoitus rakentaa Metsä Fibren Äänekosken nykyisen sellutehtaan alueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan tehtaan. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään alkuvuona 2015, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä vuonna 2017.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa