Botnian vuoden 2008 tulos

Vahva alkuvuosi piti Botnian vuoden 2008 tuloksen hyvänä

• Liikevaihto 1 591 milj. euroa (1 371 milj. euroa)
• Liikevoitto 209 milj. euroa (186 milj. euroa)
• Voitto ennen satunnaiseriä 176 milj. euroa (173 milj. euroa)
• Investoinnit 99 milj. euroa (409 milj. euroa)
• Sijoitetun pääoman tuotto 10,6 % (10,6 %)
• Omavaraisuusaste 63,4 % (61,4 %)
• Velkaisuusaste 36,5 % (36,8%)

Tilinpäätöksen luvut ja vertailutiedot vastaavat IFRS-laskentaperiaatteita.
Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Korkeat raaka-ainekustannukset ja sellun kysynnän voimakas heikkeneminen
rasittivat vuoden 2008 tulosta 

Botnia-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 1 591 miljoonaa euroa (1 371),
mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto kasvoi 12
prosenttia ja oli 209 miljoonaa euroa (186). Toimintavuoden liikevaihtoa ja
tulosta tukivat alkuvuodesta sellun korkea hintataso ja loppuvuoden aikana
vahvistunut dollari. Merkittävimpinä tulosta pienentävinä tekijöinä olivat
puuraaka-aineen korkeana jatkunut hintataso sekä loppuvuodesta toteutunut
sellun hinnan ja kysynnän voimakas heikkeneminen. 

Pohjoisen pitkäkuitusellun USD-hinta laski voimakkaasti loppuvuoden aikana.
Joulukuun lopussa hinta oli 638 US-dollaria (edellisvuoden joulukuussa 870
US-dollaria). Lyhytkuidussa hinta oli joulukuun lopussa 580 US-dollaria
(edellisvuonna 780 US-dollaria). 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) pysyi ennallaan ja oli vuonna 2008 10,6
prosenttia. 
Viimeisen neljänneksen tulos laski selvästi edelliseen verrattuna

Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 359,2 miljoonaa euroa (421,1
milj. euroa 7-9/08). Liikevoitto laski 113 prosenttia ja oli -12,7 miljoonaa
euroa (101,7 milj. euroa 7-9/08). Tulosta laskivat sellun hintojen voimakas
lasku ja sellun kysynnän heikentyminen sekä marras-joulukuussa kaikilla
tehtailla toteutetut tuotannonrajoitukset. Sellun valuuttamääräiset
markkinahinnat laskivat 20 prosenttia havusellulla ja 21 prosenttia
lehtisellulla. 

Rahoitusasema säilyi hyvänä

Botnian rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät hyvinä toimintavuoden aikana.
Syyskuussa metsäyhtiö Forestal Oriental julkisti Uruguayssa yhteensä 100
miljoonan dollarin joukkovelkakirjaohjelman ja laski liikkeelle onnistuneesti
ensimmäisen 35 miljoonan dollarin erän velkakirjoja Uruguayn markkinoille. 

Konsernin omavaraisuusaste nousi toimintavuoden aikana 63,4 prosenttiin (61,3).
Velkaisuusaste (net gearing) oli 36,5 prosenttia (36,8). Korolliset nettovelat
olivat vuoden lopussa 562,2 miljoonaa euroa (500,3). 

Raaka-aineen saatavuus rajoitti sellun tuotantoa ja kysyntä heikkeni
voimakkaasti loppuvuonna 

Vuoden 2008 alussa markkinoille tuli noin kolme miljoonaa tonnia uutta
lehtisellukapasiteettia. Toimittajien selluvarastot kasvoivat hieman alkuvuoden
aikana ja kääntyivät heinäkuussa koko loppuvuoden jatkuneeseen rajuun kasvuun. 

Vuoden lopulla Kanadassa ja Pohjoismaissa suljettiin lähes kaksi miljoonaa
tonnia vanhaa sellukapasiteettia puun heikon saatavuuden ja huonon
kannattavuuden takia. Vuoden kuluessa suomalaiset sellutehtaat menettivät
hintakilpailukykyään johtuen kilpailijoita nopeammin kohonneista puun hinnoista
ja euron vahvistumisesta etenkin Ruotsin kruunua ja Kanadan dollaria vastaan. 

Sellun myyntimäärät nousivat edellisvuodesta 20 prosenttia. Sellun
kokonaismyynti oli 3 064 023 tonnia (2 549 491). Toimituksista noin 60
prosenttia myytiin osakkaille ja 40 prosenttia markkina-asiakkaille. 

Uruguayn tuotanto ylitti tavoitteen

Botniassa valmistettiin sellua vuoden aikana 3 298 458 tonnia (2 616 116).
Uruguayssa tavoitetaso ylitettiin 85 000 tonnilla, Suomessa tavoitteesta
jäätiin noin 247 000 tonnia lähinnä alkuvuoden raaka-ainerajoitusten ja
marras-joulukuun tuotannonrajoitusten vuoksi. 

Botnia käynnisti YT-neuvottelut Kaskisten sellutehtaan tuotannon
keskeyttämisestä tai vaihtoehtoisesti tuotannon lopettamisesta. Neuvottelut
päättyivät tammikuussa 2009. Liiketaloudellisia edellytyksiä tehtaan toiminnan
jatkamiseksi ei ollut löydettävissä, ja tehtaan tuotanto lopetetaan vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Kaikilla Botnian nykyisillä tehtailla on oikeus käyttää PEFC (Programme for the
Endorse-ment of Forest Certification Schemes) -tuotemerkkiä. Puunhankinta,
sellutuotanto sekä myynti ovat sertifikaatin vaatimusten mukaisia. Botnian puun
hankinnasta noin 70 prosenttia tuli sertifioiduista metsistä. Suurin osa tästä
tuli FFCS:n (Finnish Forest Certificati-on System) mukaisesti sertifioiduista
metsistä ja osa uruguaylaisen tytäryhtiön, Forestal Orientalin metsistä, jotka
on puolestaan sertifioitu FSC:n (Forest Stewardship Council) mukaisesti.
Botnian Suomen tehtaille myönnettiin 22.12.2008 FSC Chain-of-Custody Controlled
Wood -sertifikaatti. 

Svir Timberin sahan tuotantomäärä oli 170 747 m3 jääden selvästi 230 000 m3:n
tavoitteesta. Syy jättämään oli koko vuoden jatkunut heikko kysyntätilanne. 

Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat ympäristöpäästöjen pienentämiseen

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 98,7 miljoonaa euroa (408,8).
Käyttöomaisuuden myynnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (0,7). 

Uruguayn sellutehtaan ensimmäinen käyntivuosi onnistui erinomaisesti. Tehdas
saavutti 935 000 tonnin vuosituotannon sekä täytti tiukat laatu- ja
ympäristötavoitteet. 

Botnian tytäryhtiö Forestal Oriental S.A. jatkoi edelleen istutus- ja
korjuukapasiteetin kehittämistä. FO omistaa tällä hetkellä noin 180 000
hehtaaria maata, josta noin 60 % on istutettua tai istutukseen kelpaavaa. 

Merkittävimmät kotimaan investoinnit kohdistettiin Äänekosken tehtaan
automaatiojärjestelmän uusimiseen, Kemin tehtaan massan pesuun sekä Rauman
tehtaan ilmapäästöjen alen-tamiseen. 

Vuodesta 1997 yhtiön toimitusjohtajana toiminut Erkki Varis jäi eläkkeelle
31.8.2008 saavutettuaan sopimuksen mukaisen eläkeiän. Uudeksi
toimitusjohtajaksi nimitettiin DI Ilkka Hämälä. 

Lähiajan näkymät

Vuoden 2009 markkinatilannenäkymä on paperitehtaiden käyntiasteiden
alhaisuudesta johtuen heikko. Sellun hinta on laskenut 2008 loppuvuonna
tasolle, joka ei mahdollista Suomen tehtailla positiivista tulosta.
Kapasiteettia joudutaan sopeuttamaan kysyntää vastaavaksi mer-kittävin
tuotannonrajoitusseisokein. 

Vuoden 2008 viimeisellä kvartaalilla ja vuoden 2009 alussa suljettavan
sellukapasiteetin vaikutus markkinoilla näkyy tuottajien ylivarastotilanteen
purkauduttua vasta loppuvuonna. Uutta kapasiteettia ja tehtaiden laajennuksia
on käynnistymässä 2009 noin 2 miljoonaa tonnia. Kapasiteettien nettomuutoksen
vaikutus markkinoilla on vuonna 2009 lähellä nollaa. 

Venäjän sahaliiketoiminnan operatiivisen tehokkuuden kehittämistä jatketaan.
Sahatavaran markkinatilanne jatkuu heikkona. Kuitupuun viennin väheneminen
Venäjältä vaikuttaa hakkuumääriin ja saattaa aiheuttaa niukkuutta tukin
saatavuuteen. 

Suomen liiketoiminnoissa jatketaan kustannustehokkuuden ja laadun jatkuvaa
parantamista sekä liiketoimintaprosessien ja osaamisen kehittämistä. 

Suomen tehtaiden sellun tuotantomäärien leikkaaminen vähentää oleellisesti
tarvetta tuontipuun käyttöön ja alentaa siten keskimääräistä puukustannusta. 

Uruguayn tehdas on saavuttanut mitoitustuotantotasonsa ja
kustannustehokkuudellaan vahvistaa yhtiön taloudellisia näkymiä vuonna 2009.
Konsernin kokonaistuloksen odotetaan Suomen tehtaiden heikon tuloksen johdosta
olevan edellisvuotta alempi.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2016 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Liitteet & linkit