Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Metsä Fibre Oy:n biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta 16.7.2014

Metsä Fibre suunnittelee noin 1,1 miljardia euroa maksavaa biotuotetehdasta, jonka sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas on tarkoitus rakentaa Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle, ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan tehtaan.

Metsä Fibre jätti toukokuussa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa toimivalle YVA- yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma), joka on esitys hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Arviointiohjelmasta annettiin yhteensä 20 lausuntoa ja mielipidettä. Yhteysviranomainen on koonnut annetut mielipiteet ja lausunnot ja antanut ne huomioon ottaen oman lausuntonsa Metsä Fibrelle 16.7.2014.

Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan, että vaikutusten arvioinnissa tulee selvittää mm. vesistökuormitusten vaikutusta alapuolisille vesireiteille ja kalastoon. Lisäksi tulee arvioida mitä hyötyjä saataisiin yhteispuhdistamosta, jossa käsiteltäisiin myös Äänekosken kaupungin jätevedet tehdasintegraatin vesien lisäksi.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan merkittäviksi arvioitavaksi asioiksi nousevat myös vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, meluun, ilmaan, ilmastoon sekä ympäröivään luontoon. Laajan puunhankinta-alueen vaikutuksia esim. luonnon monimuotoisuuteen voidaan arvioida yleisellä tasolla.

Metsä Fibre valmistelee YVA-selostusta, jossa esitetään koottu arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.  YVA-selostuksessa huomioidaan yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt tarkennukset ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan.  YVA-selostuksen arvioidaan valmistuvan elokuussa 2014, ja se tullaan kuuluttamaan erikseen.

ELY-keskuksen YVA-yhteysviranomaisena antama lausunto on kokonaisuudessaan osoitteessa:

www.ymparisto.fi/aanekoskenbiotuotetehdasyva

Lisätietoja:

Metsä Fibre
Timo Merikallio, projektijohtaja, puh. 050 5989 342
Johanna Harjula, projektipäällikkö, puh. 040 354 1159
www.biotuotehdas.fi

Keski-Suomen ELY-keskus
Ylitarkastaja Esa Mikkonen, p. 0295 024 785

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa