Metsä Groupin tammi–kesäkuun 2015 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 266 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1–6/2015 pörssitiedote 6.8.2015 klo 12.00

Tammi–kesäkuun 2015 tulos
–Liikevaihto oli 2 585 miljoonaa euroa
(1–6/2014: 2 519 milj. euroa).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 266 miljoonaa euroa (197). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 272 miljoonaa euroa (230).
– Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 230 miljoonaa euroa (157). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 234 miljoonaa euroa (189).
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 13,8 prosenttia (11,3).
– Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 333 miljoonaa euroa (193).

Huhti–kesäkuun 2015 tulos
– Liikevaihto oli 1 330 miljoonaa euroa
(4–6/2014: 1 265 milj. euroa).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 137 miljoonaa euroa (92). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 154 miljoonaa euroa (160).
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 114 miljoonaa euroa (77). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 128 miljoonaa euroa (146).
Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 14,1 prosenttia (10,3).
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 266 miljoonaa euroa (226).

Tapahtumat vuoden toisella neljänneksellä
Metsä Group päätti biotuotetehtaan rakentamisesta Äänekoskelle.
– Selluteollisuuden myyntimäärä nousi 15 prosenttia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
– Kartonkitoimitusten kasvu jatkui ja hintatasot olivat vakaat.
– Metsä Group myi 30,13 prosenttia Finsilva Oyj:n osakkeista Dasos Capital Oy:n hallinnoimalle rahastolle. Kaupan jälkeen Metsä Groupin omistus Finsilvasta on 19,8 prosenttia.
– Metsä Board myi Gohrsmühlen tehtaan saksalaiselle mutares AG:n omistamalle holding-yhtiölle ja sen kumppaniyhtiölle.
– Metsäliitto Osuuskunta sopi alustavasti Metsä Wood France SAS:n koko osakekannan myynnistä mutares AG:lle. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan viimeistään lokakuun 2015 loppuun mennessä.
– Moody's Investors Service nosti Metsä Boardin luottoluokituksen kahdella pykälällä tasolta B1 ta-solle Ba2. Luokituksen näkymä on vakaa.


”Metsä Groupin liiketoiminta kehittyi vakaasti myös vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli hieman edellistä neljännestä ja selvästi viime vuoden vastaavaa neljännestä parempi. Merkittävimmät kannattavuuden parannukset olemme viime vuoteen nähden saavuttaneet sellu- ja kartonkiliiketoiminnoissamme.

Kasvuinvestointimme etenevät suunnitellusti. Äänekosken vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä valmistuvan biotuotetehtaan rakennustyöt ovat lähteneet hyvin käyntiin. Aiemmin painopapereihin keskittyneen Husumin tehtaan muutostyöt kartonkitehtaaksi edistyvät myös tavoitteidemme mukaisesti.

Olemme kuluneen kymmenen vuoden aikana karsineet lukuisia ydinliiketoimintaamme kuulumattomia osia. Toukokuussa tämä työ sai jatkoa Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen erikoispaperitehtaan myynnin myötä. Kesäkuussa sovimme alustavasti myyvämme myös mekaanisten puutuotteiden jalostustoiminnot Ranskassa.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa Suomessa sekä päämarkkinoillamme Euroopassa jatkuvan edelleen haasteellisena. Suomen tuoreen hallituksen suunnitelmat luovat uskoa kansantalouden elpymiseen ja vientiteollisuuden toimintaedellytysten parantumiseen jatkossa."

Pääjohtaja Kari JordanMetsä Group

  2015 2014 2015 2014 2014
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto 2 585,3 2 519,2 1 330,2 1 264,9 4 970,3
Liiketoiminnan muut tuotot 68,2 124,3 52,9 88,2 170,3
Liiketoiminnan kulut -2 245,1 -2 287,8 -1 161,9 -1 135,3 -4 447,5
Poistot ja arvonalentumiset -136,5 -125,8 -67,1 -57,7 -276,2
Liiketulos 271,9 229,8 154,0 160,2 416,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9,3 15,3 3,2 7,9 16,4
Kurssierot -3,2 -1,2 -6,7 0,9 2,7
Muut rahoitustuotot ja -kulut -43,7 -61,1 -22,4 -23,3 -106,1
Kauden tulos ennen veroja 234,3 182,9 128,2 145,7 329,9
Tuloverot -53,0 -41,2 -35,5 -35,8 -69,7
Kauden tulos 181,3 141,7 92,7 109,9 260,3

 

  2015 2014 2015 2014 2014
Kannattavuus 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liiketulos, milj. euroa 271,9 229,8 154,0 160,2 416,9
- ” -, ilman kertaluonteisia eriä 265,8 196,6 137,1 91,5 418,1
- ” -, % liikevaihdosta 10,3 7,8 10,3 7,2 8,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,0 12,6 15,5 17,2 11,1
- ” -, ilman kertaluonteisia eriä 13,8 11,3 14,1 10,3 11,4
Oman pääoman tuotto, % 16,6 14,4 16,5 22,4 13,0
- ” -, ilman kertaluonteisia eriä 16,3 11,8 13,9 8,4 13,4

 

  2015 2014 2015 2014 2014
Taloudellinen asema 30.6. 30.6. 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 41,9 37,9 39,0 37,2 37,9
Nettovelkaantumisaste, % 34 70 41 83 46
Korolliset nettovelat, milj. euroa 779 1 389 887 1 614 938

 

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2015, milj. euroa
Puunhankinta ja metsäpalvelut Puutuote-teollisuus Sellu-teollisuus Kartonki-teollisuus Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 805,2 452,2 721,5 1 047,7 502,7
Liiketoiminnan muut tuotot 4,5 2,2 10,3 31,8 2,3
Liiketoiminnan kulut -792,3 -441,8 -525,1 -916,9 -472,4
Poistot ja arvonalentumiset -1,8 -16,9 -35,5 -52,3 -21,4
Liiketulos 15,6 -4,3 171,1 110,3 11,2
Kertaluonteiset erät - 22,3 - -20,1 12,1
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
15,6 18,0 171,1 90,2 23,4
- " -, %:a liikevaihdosta 1,9 4,0 23,7 8,6 4,6Lähiajan näkymät

Metsä Forest ostaa puuta koko Suomessa, tällä hetkellä lähinnä sulan maan aikana korjattavia leimikoita. Metsänhoitopalveluiden myynnin ennakoidaan jatkuvan hyvänä.

Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan kasvavan hieman kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vertailujaksoon nähden. Ylitarjonnasta kärsivän sahatavaramarkkinan kilpailu jatkuu kireänä. Muiden puutuotteiden kysyntä jatkuu kohtuullisen hyvällä tasolla.

Havusellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan edelleen jatkavan lievää kasvua ja havusellun kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa lähitulevaisuudessa. Metsä Fibren kolmen sellutehtaan vuosihuoltoseisokit ajoittuvat toiselle vuosipuoliskolle.

Kartonkien toimitusmäärän arvioidaan kolmannella neljänneksellä kasvavan hieman edellisestä neljänneksestä. Olennaisia kartonkien hintamuutoksia ei ole näköpiirissä tällä hetkellä.

Pehmopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla ja kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2015 toisen neljänneksen tasolla.


Julkistamismenettely

Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2015 tammi–kesäkuun osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group,
puh. 010 465 4541


www.metsagroup.fi


Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitukartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 10 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Liitteet & linkit