Metsä Groupin tammi–syyskuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä


Metsä Group osavuosikatsaus 1–9/2013 pörssitiedote 6.11.2013 klo 12.00

Tammi–syyskuun tulos

 • Liikevaihto oli 3 715 miljoonaa euroa (1–9/2012: 3 773 milj. euroa).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 256 miljoonaa euroa (185). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 247 miljoonaa euroa (164).
 • Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 171 miljoonaa euroa (106). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 162 miljoonaa euroa (86).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 9,0 prosenttia (6,9).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 293 miljoonaa euroa (297).

Heinä–syyskuun tulos

 • Liikevaihto oli 1 213 miljoonaa euroa (7–9/2012: 1 242 milj. euroa).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 73 miljoonaa euroa (68). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 63 miljoonaa euroa (57).
 • Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 41 miljoonaa euroa (35). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (25).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 7,5 prosenttia (7,1).


Tapahtumat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

 • Metsä Tissuen 55 miljoonan euron tehdasinvestointi Puolassa valmistui.
 • Vilppulan uudistettu saha käynnnistettiin syyskuussa.
 • Sellun myyntimäärä nousi lähes 14 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.
 • Taivekartongin ja lainerin toimitusmäärät nousivat hieman kolmannella neljänneksellä.
 • Puutuotteiden kysyntä oli odotetun heikkoa kausiluonteisista seikoista johtuen.
 • Metsä Wood ilmoitti lopettavansa Kaskisten jalostus- ja jakeluyksikön toiminnan.
 • Paperien markkinatilanne jatkui Euroopassa heikkona.

 

”Vuoden kolmannen neljänneksen liiketulos toteutui odotustemme mukaisesti. Sellun liiketulos parani hintojen nousun ansiosta, ja pehmo- ja ruoanlaittopaperien kehitys oli vakaata. Taivekartongin ja lainerin toimitusmäärät nousivat. Puutuoteteollisuuden kausiluonteisesti heikko kysyntä ja tehdasintegraattien suunnitellut huoltoseisokit puolestaan painoivat vuosineljänneksen tulosta.

Olemme jatkaneet liiketoimintamme määrätietoista kehittämistä strategiamme mukaisesti. Kohdistamme investointimme tuotteisiin, joiden kysyntä kasvaa ja joissa meillä on selvää kilpailuetua. Lainerituotannon aloittaminen Husumissa Ruotsissa, pehmopaperikapasiteetin uudistaminen Puolan Krapkowicessa ja Joutsenossa kesällä aloitettu sellun polysulfidikeitto ovat hyviä esimerkkejä viimeaikaisista panostuksistamme, joiden avulla parannamme tuottavuuttamme ja tehokkuuttamme sekä vahvistamme markkina-asemaamme.

Suomen kilpailukyky on jo pitkään ollut kovan paineen alla. Nopeat toimenpiteet vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja tasavertaisten toimintaedellytysten parantamiseksi ovat välttämättömiä, jotta voimme turvata teollisen tuotannon ja työpaikkojen säilymisen maassamme.”

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group
Metsä Group

 

Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa
Vuoden 2012 tiedot on oikaistu
2013
1–9
2012
1–9
2013
7–9
2012
7–9
2012
1–12
Liikevaihto 3 714,7 3 773,0 1 213,0 1 242,2 5 001,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 56,1 51,5 16,6 14,1 76,8
  Liiketoiminnan kulut -3 329,7 -3 463,6 -1 098,9 -1 133,7 -4 587,2
  Poistot ja arvonalentumiset -194,3 -196,6 -67,4 -65,6 -249,1
Liiketulos 246,8 164,3 63,3 57,0 241,5
  Osuus osakkuusyritysten tuloksista 9,2 5,0 -0,2 1,1 4,8
  Kurssierot -1,9 1,4 -2,0 1,7 2,4
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -91,7 -85,2 -30,0 -35,3 -115,5
Kauden tulos ennen veroja 162,4 85,5 31,2 24,6 133,2
  Tuloverot -45,3 -33,9 -10,6 -8,6 -31,8
Kauden tulos 117,1 51,7 20,6 16,0 101,4

 

Kannattavuus
Vuoden 2012 tiedot on oikaistu
2013
1–9
2012
1–9
2013
7–9
2012
7–9
2012
1–12
Liiketulos, milj. euroa 246,8 164,3 63,3 57,0 241,5
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 255,7 184,7 73,0 67,8 255,7
   - ” -, % liikevaihdosta 6,9 4,9 6,0 5,5 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,7 6,2 6,5 6,0 6,7
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 9,0 6,9 7,5 7,1 7,1
Oman pääoman tuotto, % 8,4 4,1 4,4 3,5 6,1
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 9,0 5,8 6,5 5,9 6,9
           
Taloudellinen asema
Vuoden 2012 tiedot on oikaistu
2013
30.9.
2012
30.9.
2013
30.6
2012
30.6
2012
31.12.
Omavaraisuusaste, % 36,1 34,2 35,0 33,6 34,8
Nettovelkaantumisaste, % 84 90 89 94 86
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 583 1 648 1 649 1 705 1 590

 

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos
1–9/2013
(milj. euroa)
Puunhankinta ja metsä-palvelut     
Puutuote-teollisuus
 
Sellu-teollisuus
Kartonki- ja paperi-teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 167,6 683,3 974,0 1 540,1 741,7
  Liiketoiminnan muut tuotot 6,4 6,3 14,7 34,4 5,1
  Liiketoiminnan kulut -1 151,1 -663,4 -797,1 -1 416,4 -676,6
  Poistot ja arvonalentumiset -2,2 -30,3 -46,1 -75,1 -29,8
Liiketulos 20,7 -4,1 145,5 83,0 40,4
  Kertaluonteiset erät - 17,4 - -7,9 -0,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 20,7 13,4 145,5 75,1 39,8
- % - liikevaihdosta 1,8 2,0 14,9 4,9 5,4

 

Lähiajan näkymät

Kotimaassa sulan maan aikaan korjattavien hakkuukohteiden sekä energiapuun kysyntä jatkuu tasaisena, mutta puukaupan painotukset vaihtelevat jonkin verran alueittain.

Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan kasvavan viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna ja pysyvän edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla.

Metsä Fibren sellutehtaiden käyntiasteiden odotetaan pysyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä hyvällä tasolla. Kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, ja tilanteen arvioidaan säilyvän vakaana.

Taivekartongin toimitusmäärän arvioidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä laskevan hieman edellisestä neljänneksestä pääasiassa joulukuun lomakauden aiheuttaman kausiluonteisuuden takia. Metsä Board on ilmoittanut korottavansa Euroopassa taivekartongin tonnihintoja noin 70 eurolla viimeisen vuosineljänneksen aikana. Hinnankorotukset on tarkoitus sisällyttää myös parhaillaan neuvoteltaviin ensi vuoden vuosisopimuksiin, jotka kattavat noin 60 prosenttia koko vuoden taivekartonkitoimituksista. Olennaisia muutoksia valkopintaisen kraftlainerin keskimääräiseen hintatasoon ei ole näköpiirissä.

Päällystämättömän hienopaperin toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä hieman nousevan ja päällystetyn paperin toimitusmäärien olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Merkittäviä hintamuutoksia ei edelleenkään ole näköpiirissä. 

Pehmopaperin kysynnän odotetaan edelleen kasvavan yhtiön kaikilla markkina-alueilla, ja lisääntyvän erityisesti keskisessä Itä-Euroopassa ja Venäjällä.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan parantuvan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden kolmanteen neljännekseen.


Julkistamismenettely
Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoismainen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2012 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyhtiö on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistavat noin 125 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa

Liitteet & linkit