Metsä Groupin vuoden 2016 tammi–kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 229 miljoonaa euroa

Liikevaihto oli 2 339 miljoonaa euroa (2 585 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 229 miljoonaa euroa (266). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 225 miljoonaa euroa (272). Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 190 miljoonaa euroa (230). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 186 miljoonaa euroa (234).

Metsä Group puolivuosikatsaus 2016 4.8.2016 klo 12.00


Tammi–kesäkuu 2016 (1–6/2015)

 • Liikevaihto oli 2 339 miljoonaa euroa (2 585 milj. euroa).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 229 miljoonaa euroa (266). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 225 miljoonaa euroa (272).
 • Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 190 miljoonaa euroa (230). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 186 miljoonaa euroa (234).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,0 prosenttia (13,7). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 12,2 prosenttia (13,9).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 121 miljoonaa euroa (333).
   

Huhti–kesäkuu 2016 (4–6/2015)

 • Liikevaihto oli 1 184 miljoonaa euroa (1 330 milj. euroa).
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 120 miljoonaa euroa (137). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 119 miljoonaa euroa (154).
 • Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 100 miljoonaa euroa (114). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli 98 miljoonaa euroa (128).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 prosenttia (13,8). Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 12,6 prosenttia (14,0).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 152 miljoonaa euroa (266).
   

Tapahtumat vuoden 2016 toisella neljänneksellä

 • Biotuotetehdasprojekti eteni suunnitellusti aikataulussa ja hankkeen puoliväli saavutettiin kesäkuussa.
 • Pitkäkuituisen sellun markkinahinta nousi yhden prosentin. Lyhytkuituisen sellun hinta laski 9 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna.
 • Kartonkien kysyntä pysyi vakaana sekä Euroopassa että Amerikassa. Hintatasot olivat vakaat. Metsä Board ilmoitti korottavansa valkoisen ensikuitulainerin ja taivekartongin hintoja Euroopassa.
 • Metsä Wood ilmoitti käynnistävänsä vaneri- ja Kerto® LVL -toimintojen noin 100 miljoonan euron investointiohjelman.
 • Metsä Group ilmoitti, että sen suomalaiset sahat siirretään sisäisellä järjestelyllä Metsä Woodilta Metsä Fibrelle vuoden 2016 loppuun mennessä.
   

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board suunnittelee tapetin pohjapaperikone PK3:n sulkemista ja tappiollisen tapetin pohjapaperin valmistuksen lopettamista Kyron tehtaallaan Hämeenkyrössä. Lisäksi yhtiö sopeuttaa ja tehostaa Kyron tehtaan toimintaa sen kilpailukyvyn parantamiseksi ja aloittaa koko tehtaan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden arvioitu henkilöstövaikutus on enintään 100 henkilöä.

Tulosohjeistus heinä–syyskuu 2016

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä olevan hieman heikompi kuin vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Pääjohtaja Kari Jordan:

”Metsä Groupin vuoden 2016 toinen vuosineljännes sujui odotustemme mukaisesti. Liiketulokseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti sellun alhaisempi markkinahinta sekä Husumin uuden taivekartonkikoneen käyttöönottovaihe.

Husumin uuden taivekartonkikoneen tuotantomäärät ovat kasvaneet ja toimintavarmuus parantunut selvästi. Täyteen tuotantokapasiteettiin arvioidaan päästävän tämän vuoden loppuun mennessä. Husumin tehtaan ja samalla koko Metsä Groupin painopaperituotanto lopetettiin kokonaisuudessaan heinäkuussa.

Biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle etenee suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa. Yli puolet vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä käynnistyvästä tehtaasta on tällä hetkellä valmiina.

Ilmoitimme kesäkuussa vaneri- ja Kerto® LVL -toimintojen noin 100 miljoonan euron kehitysohjelmasta, minkä myötä pystymme yhä paremmin vastaamaan kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään sekä parantamaan kilpailukykyämme. Ohjelma sisältää investointeja sekä Suomeen että Viroon, ja se toteutetaan vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä.

Euroopan talouskasvun jatkuessa vaisuna myynnin kasvun painopistealueemme ovat Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Oseaniassa.”

    Tunnuslukuja

  2016 2015 2016 2015 2015
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liikevaihto 2 339,5 2 585,3 1 183,9 1 330,2 5 016,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 25,2 68,2 16,8 52,9 95,7
  Liiketoiminnan kulut -2 013,6 -2 245,1 -1 022,8 -1 161,9 -4 311,4
  Poistot ja arvonalentumiset -125,8 -136,5 -59,5 -67,1 -258,2
Liiketulos 225,3 271,9 118,5 154,0 542,1
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -0,9 9,3 -0,8 3,2 11,2
  Kurssierot -0,5 -3,2 0,5 -6,7 -1,2
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -37,9 -43,7 -20,0 -22,4 -83,8
Kauden tulos ennen veroja 186,0 234,3 98,2 128,2 468,4
  Tuloverot -42,1 -53,0 -22,6 -35,5 -112,6
Kauden tulos 143,9 181,3 75,7 92,7 355,7


  2016 2015 2016 2015 2015
Kannattavuus 1–6 1–6 4–6 4–6 1–12
Liiketulos, milj. euroa 225,3 271,9 118,5 154,0 542,1
  ilman kertaluonteisia eriä 229,3 265,8 119,8 137,1 537,4
  % liikevaihdosta 9,8 10,3 10,1 10,3 10,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,8 14,0 11,4 15,5 13,7
  ilman kertaluonteisia eriä 11,0 13,7 11,5 13,8 13,6
Oman pääoman tuotto, % 11,8 16,6 12,4 16,5 15,9
  ilman kertaluonteisia eriä 12,1 16,3 12,6 13,9 15,8


  2016 2015 2016 2015 2015
Taloudellinen asema 30.6. 30.6. 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 44,8 41,9 42,8 39,0 43,2
Nettovelkaantumisaste, % 38 34 35 41 25
Korolliset nettovelat, milj. euroa 945 779 847 887 610

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2016, milj. euroa
Puunhankinta ja metsä-
palvelut
Puutuote-teollisuus Sellu-
teollisuus
Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 779,0 437,9 648,9 858,5 495,1
  Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 5,2 5,7 14,3 1,6
  Liiketoiminnan kulut -766,6 -411,3 -503,6 -757,7 -450,1
  Poistot ja arvonalentumiset -1,7 -17,1 -35,3 -48,0 -19,8
Liiketulos 14,3 14,7 115,7 67,2 26,7
  Kertaluonteiset erät - 5,5 - 3,6 -
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
14,3 20,2 115,7 70,8 26,7
  % liikevaihdosta 1,8 4,6 17,8 8,2 5,4

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat negatiivisesti metsänhoitopalveluiden kysyntään.

Sahatavaran markkinatasapainon ja myyntihintojen odotetaan kokonaisuutena edelleen paranevan. Pohjois-Afrikan markkinatilanne luo epävarmuutta mäntysahatavaran kysyntään. Kiinan markkinoilla kysynnän odotetaan kausiluonteisesti hiljenevän. Kerto® LVL -puutuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta vanerituotteiden kilpailutilanne jatkuu tiukkana.

Pitkäkuituisen sellun kysynnän odotetaan jatkavan maltillista kasvua maailmanlaajuisesti. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvat Metsä Fibren kahden sellutehtaan vuosihuoltoseisokit.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan heinä–syyskuussa vuoden 2016 toisesta neljänneksestä. Kartonkien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana niin Euroopassa kuin Amerikassakin.

Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkina-hintojen arvioidaan pysyvän vakaina tai nousevan hieman. Metsä Board on ilmoittanut korottavansa valkoisen ensikuitulainerin ja taivekartongin hintoja Euroopassa. Tuloskehitykseen vaikuttaa edelleen Husumin taivekartongin sisäänajolaadut, jotka alentavat taivekartongin keskihintaa.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysynnän Aasiassa.

Julkistamismenettely

Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2016 tammi–kesäkuun puolivuosikatsaustiedotteesta. Puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Groupin tammi–syyskuun 2016 osavuosikatsaus julkaistaan 2.11.2016.

www.metsagroup.fi

Metsä Group on biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2015 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 600 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 116 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.