Metsä Groupin vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos 439 miljoonaa euroa

Liikevaihto oli 4 658 miljoonaa euroa (5 016 milj. euroa). Liiketulos oli 442 miljoonaa euroa (542). Vertailukelpoinen liiketulos oli 439 miljoonaa euroa (537). Tulos ennen veroja oli 361 miljoonaa euroa (468). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 357 miljoonaa euroa (466).

Metsä Group Tilinpäätöstiedote 2016 2.2.2017 kello 12

Tammi–joulukuu 2016 (1–12/2015)

 • Liikevaihto oli 4 658 miljoonaa euroa (5 016 milj. euroa).
   
 • Liiketulos oli 442 miljoonaa euroa (542). Vertailukelpoinen liiketulos oli 439 miljoonaa euroa (537).
   
 • Tulos ennen veroja oli 361 miljoonaa euroa (468). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 357 miljoonaa euroa (466).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 prosenttia (13,6). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 11,6 prosenttia (14,3).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 504 miljoonaa euroa (964).

Loka–joulukuu 2016 (10–12/2015)

 • Liikevaihto oli 1 175 miljoonaa euroa (1 205 milj. euroa).
   
 • Liiketulos oli 110 miljoonaa euroa (128). Vertailukelpoinen liiketulos oli 107 miljoonaa euroa (123).
   
 • Tulos ennen veroja oli 85 miljoonaa euroa (113). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 82 miljoonaa euroa (108).
   
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 9,8 prosenttia (12,3). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ja ilman strategisiin investointihankkeisiin liittyvää keskeneräistä käyttöomaisuutta oli 11,6 prosenttia (13,2).
   
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 206 miljoonaa euroa (338).
   

Tapahtumat vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä

 • Biotuotetehdasprojektin valmiusaste vuoden lopussa oli noin 84 prosenttia.
   
 • Husumin uuden taivekartongin tilausten keskihinta nousi, ja toimitukset pysyivät suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.
   
 • Metsä Wood myi Hartolassa sijaitsevan liimapuuliiketoimintansa.
   
 • Metsä Groupin suomalaiset sahat siirrettiin sisäisellä järjestelyllä Metsä Woodista Metsä Fibreen.

Osuuskorkoesitys 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten perusosuuksille maksetaan vuodelta 2016 korkoa 6,0 prosenttia (6,0 % vuodelta 2015). A-lisäosuuksille ehdotettu korko on 5,5 prosenttia (5,5), ja B-lisäosuuksille 2,5 prosenttia (3,0).

Tulosohjeistus tammi–maaliskuu 2017

Metsä Groupin vuoden 2017 ensimmäisen
neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tasolla.

Pääjohtaja Kari Jordan:

Metsä Groupin liiketoiminta kehittyi vuonna 2016 odotusten mukaisesti. Tuloksentekokykymme jatkui hyvänä ja tase vahvana. Kannattavuuteemme edelliseen vuoteen verrattuna vaikuttivat sellun alhaisempi markkinahinta sekä Husumin uuden taivekartonkikoneen käyttöönottovaihe.

Tuotantokapasiteettimme kasvaa. Metsä Groupin tuotannolliset investoinnit vuosina 2015–2017 ovat yhteensä noin kaksi miljardia euroa, josta noin 85 prosenttia suuntautuu Suomeen. Biotuotetehtaan rakentaminen etenee Äänekoskella aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Töiden painopiste on parhaillaan siirtymässä laiteasennuksista testaus- ja koekäyttövaiheeseen. Husumin alkuvuonna 2016 käynnistynyt taivekartonkikone käy hyvällä vauhdilla ja ekstruusiopäällystyslinjan rakennustyöt edistyvät tavoitteen mukaisesti. Myös Lohjan Kerto®LVL -tehtaan laajennustyöt etenevät suunnitellusti osana puutuoteteollisuuden investointiohjelmaa.

Lähtökohtamme vuoteen 2017 ovat vakaat. Jatkamme pitkäjänteistä työtä kannattavan kasvun sekä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen eteen kaikissa liiketoiminnoissamme. Metsä Groupin vuoden huipentaa kolmannelle neljännekselle ajoittuva biotuotetehtaan käynnistyminen.”

TUNNUSLUKUJA

  2016 2015 2016 2015
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto 4 657,9 5 016,0 1 175,2 1 205,4
  Liiketoiminnan muut tuotot 70,5 95,7 18,2 16,9
  Liiketoiminnan kulut -4 041,8 -4 311,4 -1 030,2 -1 033,8
  Poistot ja arvonalentumiset -244,3 -258,2 -53,5 -60,3
Liiketulos 442,3 542,1 109,7 128,2
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -1,1 11,2 0,3 2,7
  Kurssierot -5,7 -1,2 -6,5 2,6
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -74,9 -83,8 -18,4 -20,1
Kauden tulos ennen veroja 360,6 468,4 85,1 113,4
  Tuloverot -80,7 -112,6 -16,9 -21,4
Kauden tulos 279,9 355,7 68,2 92,2


  2016 2015 2016 2015
Kannattavuus 1–12 1–12 10–12 10–12
Liiketulos, milj. euroa 442,3 542,1 109,7 128,2
  Vertailukelpoinen liiketulos 438,6 537,4 106,5 122,7
  % liikevaihdosta 9,4 10,7 9,1 10,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,2 13,7 10,1 12,9
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 10,2 13,6 9,8 12,3
Oman pääoman tuotto, % 11,2 15,9 10,7 15,5
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 11,0 15,8 10,2 14,6


  2016 2015 2016 2015
Taloudellinen asema 31.12. 31.12. 30.9. 30.9.
Omavaraisuusaste, % 43,9 43,2 44,0 42,7
Nettovelkaantumisaste, % 40 25 40 29
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 033 610 991 682

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Liikevaihto ja liiketulos
1–12/2016, milj. euroa
Puunhankinta ja metsä-
palvelut
Puutuote-teollisuus Sellu-
ja saha-
teollisuus
Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 1 534,4 481,6 1 636,0 1 720,3 990,8
  Liiketoiminnan muut tuotot 7,3 12,2 25,8 40,2 3,5
  Liiketoiminnan kulut -1 507,4 -440,2 -1 368,7 -1 525,9 -893,3
  Poistot ja arvonalentumiset -3,4 -13,6 -72,3 -102,3 -39,7
Liiketulos 30,9 40,0 220,8 132,3 61,3
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -1,3 -6,2 5,2 1,7
Vertailukelpoinen liiketulos 30,9 38,7 214,6 137,5 63,1
  % liikevaihdosta 2,0 8,0 13,1 8,0 6,4

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin uudistus- ja harvennuskohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan.

Puutuotteiden markkinakysyntä on piristymässä, mikä parantaa kaikkien levytuotteiden tilauskantaa edellisvuoteen verrattuna. Ison-Britannian markkinalla rakentamisen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla.

Epävarmuus sekä muutokset valuuttamarkkinoilla vaikuttavat Metsä Fibren toimintaympäristöön. Sellun globaali kysyntä on jatkanut hienoista nousua eikä merkkejä merkittävistä negatiivisista markkinatilamuutoksista ole näkyvissä.

Sahatavarassa Aasian kysyntä tukee kuusisahatavaran markkinatasapainoa, mutta mäntysahatavarassa ylitarjonta jatkuu johtuen etenkin Pohjois-Afrikan markkinatilanteesta.

Korkealaatuisten ensikuitukartonkien kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin markkinahintojen arvioidaan pysyvän vakaina.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan tammi–maaliskuussa 2017 kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvua tukee Husumin uusi taivekartonkituotanto, jota markkinoidaan pääosin Amerikkoihin.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysynnän Aasiassa.

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Group julkaisee vuonna 2017 seuraavat taloudelliset raportit:

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017           4.5.2017
Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017            3.8.2017
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017            1.11.2017

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.