Metsä Tissuen tulos nousi 16,6 miljoonaan Euroon vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

METSÄ TISSUEN TULOS NOUSI 16,6 MILJOONAAN EUROON VUODEN 2002 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA · Metsä Tissue -konsernin voitto ennen satunnaiseriä kaksinkertaistui 16,6 miljoonaan euroon (vuoden 2001 tammi-kesäkuussa 7,0). · Liikevaihto laski 3,2 prosenttia 314,9 miljoonaan euroon (325,3). · Voitto/osake nousi 0,39 euroon (0,14). · Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,2 prosenttia, oman pääoman tuotto 16,1 prosenttia. · Kassavirta investointien jälkeen oli 18,0 miljoonaa euroa (27,5). · Velkaantumisaste laski 105,1 prosenttiin (31.12.2001 123,2 prosenttia). · Metsä Tissue sitoutui puolalaisen pehmopaperiyhtiö ZPK:n enemmistön hankkimiseen. · Konsernin tavoitteena on parantaa koko vuoden tulosta ennen satunnaiseriä edellisvuoteen verrattuna. · Tulos ja liikevaihto Konsernin liikevoitto nousi 20,0 (11,5) miljoonaan euroon ja liikevoittoprosentti oli 6,4 (3,5). Tuloksen parantuminen on seurausta kasvaneista myyntimääristä, toiminnan tehostumisesta sekä kustannusten alenemisesta. Liikevoitto toisella vuosineljänneksellä oli 8,4 miljoonaa euroa, mikä on 3,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tämä johtuu etenkin valuuttakurssimuutoksista ja raaka-aineiden hintasuojauksesta, joiden kustannusvaikutus oli yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, sekä toiminnan kausittaisesta vaihtelusta. Liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 314,9 (325,3) miljoonaa euroa. Myyntimäärät nousivat kokonaisuutena vajaa 3 prosenttia, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat noin 5 prosenttia alle viime vuoden tason. Tämä johtuu pääosin raakapaperilaatujen markkinahintojen alemmasta tasosta sekä yksittäisistä hintojen laskuista jalostetuotteissa. Konsernin nettorahoituskulut laskivat 3,4 miljoonaan euroon (4,6), joka on 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,4 prosenttia). Katsauskauden voitto ennen satunnaiseriä nousi 16,6 (7,0) miljoonaan euroon. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 11,7 (4,3) miljoonaa euroa. Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden aikana Toukokuussa allekirjoitettiin sopimus 25,5 prosentin osuuden ostamisesta puolalaisesta pehmopaperiyhtiö Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.:sta (ZPK). Ensimmäisessä vaiheessa 8.5.2002 hankittiin 15,6 prosentin lisäosuus ZPK:sta, jolloin Metsä Tissuen omistusosuus nousi 40,4 prosenttiin. Osakehankinnan toinen vaihe, 9,9 prosentin lisäosuuden hankkiminen, toteutetaan sen jälkeen kun Puolan sisäasiainministeriöltä on saatu lupa. Hyväksyntä saataneen vuoden 2002 aikana. Tämän jälkeen Metsä Tissuen osuus ZPK:ssa nousee 50,3 prosenttiin ja siitä tulee Metsä Tissuen tytäryhtiö. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa ja perustuu koko ZPK:n (100 %) noin 10 miljoonan euron velattomaan arvoon. Metsä Tissuen markkinaosuus Puolan kuluttajamarkkinoilla nousee lähes 20 prosenttiin yritysoston seurauksena. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta Metsä Tissuen osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2002. Operatiivisessa toiminnassa keskityttiin kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien toteuttamiseen kaikilla tehtailla. Saksan liiketoiminnan laatu- ja kustannuskilpailukyvyn olennaiseen parantamiseen tähtäävä ohjelma laadittiin katsauskaudella. Ohjelman toteuttaminen aloitetaan lähikuukausina ja se kestää vuoden 2004 syksyyn saakka. Kokonaisinvestoinnit Saksassa ovat noin 40 miljoonaa euroa. Raaka-aineiden hinnoissa on tapahtunut selvä käänne nousuun viime aikoina. Erityisesti keräyspaperin ja pakkaustarvikkeiden sekä myös sellun hinnat ovat nousseet. Tunnusluvut Katsauskauden osakekohtainen voitto kasvoi 0,39 (0,14) euroon. Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 328,6 miljoonaa euroa (342,3 miljoonaa euroa 31.12.2001). Katsauskaudella sijoitetun pääoman tuotto nousi 12,2 (6,4) prosenttiin ja oman pääoman tuotto oli 16,1 (7,0) prosenttia. Rahoitus Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli katsauskauden aikana hyvä, minkä seurauksena vakavaraisuus vahvistui edelleen. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 32,5 (38,2) miljoonaa euroa. Konsernin velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 105,1 prosenttia (123,2 prosenttia 31.12.2001) ja omavaraisuusaste 34,0 prosenttia (31,5 prosenttia 31.12.2001). Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 179,7 (200,9) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeetti on ollut katsauskauden ajan hyvä. 30.6.2002 likvidit varat olivat 20,1 miljoonaa euroa (26,3 miljoonaa euroa 31.12.2001), lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 87,9 (74,8) miljoonaa euroa. Näistä oli sitovia 83,5 miljoonaa ja ei-sitovia 4,4 miljoonaa euroa. Metsä Tissue teki keväällä sellun hintasuojaussopimukset. Sopimukset vastaavat noin 20 prosenttia vuotuisesta kulutuksesta reilun kolmen vuoden ajan. Viime vuoden lopulla tehdyt valuuttajohdannaissopimukset suojaavat kuluvan vuoden ajan Norjan ja Tanskan kruunuissa tapahtuvat myynnit ko. valuuttojen mahdollisilta kurssivaihteluilta Ruotsin kruunua vastaan. Osakkeet ja osakkeenomistajat Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 10,80 euroa ja alimmillaan 8,50 euroa. Keskikurssi oli 9,81 euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 10,00 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa oli 15,3 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 5,2 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 300 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 504 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,6 prosenttia omistaa M-real Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 22,0 prosenttia. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Kehitys liiketoiminta-alueittain Pehmopaperituotteiden kysyntä on kasvanut erittäin hitaasti Euroopassa. Samanaikaisesti uutta tuotantokapasiteettia on tullut markkinoille, minkä vuoksi kilpailutilanne on jatkunut erittäin kireänä. Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 3,1 prosenttia 171,0 miljoonaan euroon (176,5). Liikevoitto oli 9,5 (6,7) miljoonaa euroa eli 5,5 (3,8) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat jonkin verran Keski-Euroopassa. Kireän kilpailutilanteen johdosta keskimääräiset myyntihinnat olivat jonkin verran alemmat kuin edellisvuonna. Omien tuotemerkkien markkina-asema vahvistui Pohjoismaissa. Puolassa Mola- tuotemerkin myyntiä on kasvatettu kolmanneksella edellisvuodesta, vaikka yleistaloudellisen tilanteen kehitys on siellä ollut heikkoa. Away-from-Home -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa (88,5). Liikevaihto laski 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto nousi 8,7 (4,1) miljoonaan euroon eli 9,9 (4,6) prosenttiin liikevaihdosta. Tuotteiden myyntimäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräiset myyntihinnat olivat hieman alemmat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtuu ennen kaikkea myyntirakenteen muutoksista. Tuloksen parantumiseen on myötävaikuttanut myös kustannusten aleneminen. Muut toiminnot -alueella liikevaihto laski 59,7 miljoonaan euroon (62,1). Liikevoitto oli 2,4 (1,5) miljoonaa euroa eli 4,0 (2,4) prosenttia liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-alueella myyntimäärä kasvoi hieman ja jatkojalostettujen tuotteiden osuus myynnistä kasvoi tavoitteiden mukaisesti. Kannattavuus parani toiminnan tehostumisen ja alempien kustannusten ansiosta. Pehmoraakapaperin myyntimäärät pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla, mutta myyntihinnat olivat tuntuvasti edellisvuotta alhaisemmat. Raakapaperin hintoja korotetaan kesäkauden aikana kannattavuuden palauttamiseksi tyydyttävälle tasolle. Table Top -liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat hieman edellisvuodesta, mutta eivät yltäneet tavoitteisiin. Tulos oli niukasti positiivinen parantuneen kustannustehokkuuden ja kustannusten alenemisen ansiosta. Investoinnit Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 14,5 (10,7) miljoonaa euroa. Osakeostoihin käytettiin yhteensä 1,1 (5,6) ja aineellisiin käyttöomaisuusinvestointeihin 13,4 (5,1) miljoonaa euroa. Osakeostot käsittivät 15,6 prosentin lisäosuuden hankinnan ZPK:ssa sekä 20 prosentin lisäosuuden hankinnan Mäntän Energia Oy:ssä, jossa omistusosuus nousi 45 prosenttiin. Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat erityisesti tuotekehitykseen ja jalostuslinjojen tehokkuuden lisäämiseen. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 3 000 (3 000) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 3 107 (3 162) henkilöä. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen vakaana lähitulevaisuudessa ja kilpailutilanteen pysyvän kireänä. Pääraaka- aineiden hintojen arvioidaan jatkavan nousuaan lähikuukausien aikana. Tuotehintojen lasku on päättynyt ja kannattavuuden varmistamiseksi on tarpeellista korottaa myyntihintoja kesän ja syksyn kuluessa. Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan kustannustehokkuuden parantamiseen, tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen kehittämiseen tähtäävien ohjelmien toteuttamista kaikilla tehtailla. Konsernin tavoitteena on parantaa kuluvan vuoden tulosta ennen satunnaiseriä edellisvuoteen verrattuna sekä alentaa konsernin velkaantumisastetta. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 30. heinäkuuta 2002 HALLITUS Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 010 469 4959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 010 469 4580, matkapuhelin 050 560 8271 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnusluvut Kehitys vuosineljänneksittäin Metsä Tissue Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2002 julkaistaan tiistaina 29. lokakuuta 2002. Osavuosikatsaukset, vuosikertomukset, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00330/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/30/20020730BIT00330/wkr0002.pdf The full report

Tilaa