Metsä Tissuen Tulos Nousi 9,6 Miljoonaan Euroon Vuoden 2002 Ensimmäisellä Vuosineljänneksellä

METSÄ TISSUEN TULOS NOUSI 9,6 MILJOONAAN EUROON VUODEN 2002 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ · Metsä Tissue -konsernin voitto ennen satunnaiseriä nousi 9,6 miljoonaan euroon (vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä 2.1). · Liikevaihto laski 1,9 prosenttia 159,2 miljoonaan euroon (162,3). · Voitto/osake oli 0,22 euroa (0,02). · Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,0 prosenttia, oman pääoman tuotto 18,4 prosenttia. · Kassavirta investointien jälkeen oli 19,6 miljoonaa euroa. · Velkaantumisaste laski 104,8 prosenttiin (31.12.2001 123,2 prosenttia). · Aiesopimus puolalaisen pehmopaperiyhtiö ZPK:n enemmistön hankinnasta allekirjoitettiin. Tulos ja liikevaihto Konsernin liikevoitto nousi 11,6 (4,4) miljoonaan euroon ja liikevoittoprosentti oli 7,3 (2,7). Tuloksen parantuminen on seurausta kasvaneista myyntimääristä, toiminnan tehostumisesta sekä kustannusten alenemisesta. Verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen liikevoitto laski 2,2 miljoonaa euroa. Tämä johtui etenkin keskimääräisten myyntihintojen alenemisesta, mutta myös lisätyistä panostuksista toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tämän lisäksi aiheutui Keski-Euroopan tuotantohäiriöistä jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia, jotka rasittivat katsauskauden tulosta. Liikevaihto laski 1,9 prosenttia edellisvuodesta ja oli 159,2 (162,3) miljoonaa euroa. Myyntimäärät nousivat yhteensä noin 3 prosenttia, mutta keskimääräiset myyntihinnat olivat 5 prosenttia alle viime vuoden vastaavan jakson tason. Myyntihintojen laskusta noin puolet aiheutui raakapaperilaatujen markkinahintojen tuntuvasta alenemisesta. Nettorahoituskulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,3), joka on 1,3 prosenttia liikevaihdosta (1,4%). Katsauskauden voitto ennen satunnaiseriä oli 9,6 (2,1) miljoonaa euroa. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 6,6 (0,5) miljoonaa euroa. Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden aikana Operatiivisessa toiminnassa jatkettiin kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävien ohjelmien toteuttamista kaikilla tehtailla. Maaliskuussa allekirjoitettiin aiesopimus 25,5 prosentin osuuden ostamisesta puolalaisesta pehmopaperiyhtiö Zaklady Papiernicze w Krapkowicach S.A.:sta (ZPK). Toteutuessaan yritysosto nostaa Metsä Tissuen osuuden ZPK:ssa nykyisestä 25,5 prosentista yli 50 prosenttiin. Osakkeiden kauppasumma on noin 1,3 miljoonaa euroa ja perustuu koko ZPK:n (100 %) noin 10 miljoonan euron velattomaan arvoon. Lopullisen sopimuksen solmiminen riippuu due diligence -prosessin tuloksista ja Puolan viranomaisten hyväksynnästä. Hyväksyntä saataneen vuoden 2002 aikana. Metsä Tissuen markkinaosuus Puolan kuluttajamarkkinoilla nousisi lähes 20 prosenttiin yritysoston seurauksena. Yrityskaupalla ei ole olennaista vaikutusta MetsäTissuen osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2002. Tunnusluvut Katsauskauden osakekohtainen voitto oli 0,22 (0,02) euroa. Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 329,1 (342,3 miljoonaa euroa 31.12.2001) miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 14,0 (4,9) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 18,4 (1,7) prosenttia. Rahoitusasema ja likviditeetti Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli katsauskauden aikana hyvä, minkä seurauksena vakavaraisuus parani. Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 22,0 (8,6) miljoonaa euroa. Konsernin velkaantumisaste oli 104,8 (123,2 prosenttia 31.12.2001) prosenttia ja omavaraisuusaste 32,8 (31,5 prosenttia 31.12.2001) prosenttia. Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 182,8 (200,9) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeetti on ollut katsauskauden ajan hyvä. Likvidit varat olivat 31.3.2002 29,0 miljoonaa euroa (26,3 miljoonaa euroa 31.12.2001), lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 93,4 (74,8) miljoonaa euroa. Näistä oli sitovia 89,0 miljoonaa ja ei-sitovia 4,4 miljoonaa euroa. Osakkeet ja osakkeenomistajat Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 10,10 euroa ja alimmillaan 8,50 euroa. Keskikurssi oli 9,70 euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 10,00 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi - maaliskuussa oli 7,4 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 2,5 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 300 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 518 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,6 prosenttia omistaa M-real Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 22,2 prosenttia. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Kehitys liiketoiminta-alueittain Pehmopaperituotteiden kysyntä on kasvanut hitaasti Euroopassa. Samanaikaisesti uutta tuotantokapasiteettia on tullut markkinoille, minkä vuoksi kilpailutilanne on jatkunut erittäin kireänä. Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 0,2 prosenttia 87,3 miljoonaan euroon (87,5). Liikevoitto oli 5,6 (2,3) miljoonaa euroa eli 6,4 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Myyntimäärät nousivat jonkin verran erityisesti Keski-Euroopassa. Keskimääräiset myyntihinnat olivat hieman alemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Tähän vaikutti muun muassa euron käyttöönotto vuoden-vaihteessa. Omien tuotemerkkien markkina-asema vahvistui Pohjoismaissa. Puolassa yleistaloudellisen tilanteen kehitys on ollut heikkoa. Mola-tuotemerkin myyntiä on kuitenkin pystytty kasvattamaan yli kolmanneksella edellisvuodesta. Away-from-Home -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 44,2 miljoonaa euroa (44,1). Liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto oli 4,7 (1,6) miljoonaa euroa eli 10,7 (3,6) prosenttia liikevaihdosta. Tuotteiden myyntimäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna Pohjoismaissa ja pysyivät lähes ennallaan Keski-Euroopassa. Keskimääräiset myyntihinnat olivat jonkin verran alemmat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtuu ennen kaikkea myyntirakenteen muutoksista. Kustannusten aleneminen myötävaikutti tulosparannukseen. Muut toiminnot -alueella liikevaihto laski 29,4 miljoonaan euroon (31,6). Liikevoitto oli 1,4 (0,9) miljoonaa euroa eli 4,6 (2,8) prosenttia liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-alueella jatkojalostettujen tuotteiden osuus myynnistä kasvoi tavoitteiden mukaisesti, mutta myyntimäärät kokonaisuudessaan laskivat hieman. Kannattavuus parani tehostuneen toiminnan ja kustannusten alenemisen vuoksi. Pehmoraakapaperin myyntimäärät olivat edellisvuoden tasolla, mutta myyntihinnat olivat tuntuvasti edellisvuotta alemmalla tasolla. Table Top -liiketoiminta-alueen myynti oli edellisvuoden tasolla, mutta ei yltänyt tavoitteisiin. Parannetun kustannustehokkuuden ja kustannusten alenemisen ansiosta tulos oli niukasti voitollinen. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat vähäiset, yhteensä 2,4 (2,2) miljoonaa euroa. Koko summa käytettiin käyttöomaisuuden hankintoihin. Loppuvuoden aikana investointeja lisätään, erityisesti panostetaan jalostuslinjojen tehokkuuden lisäämiseen sekä tuotekehitykseen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 19.3.2002 päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa jatkavat Antti Oksanen, Arimo Uusitalo, Ari Heiniö, Jouko M. Jaakkola, Curt Lindbom ja Jussi Länsiö. Hallitus valitsi keskuudestaan Antti Oksasen puheenjohtajaksi ja Arimo Uusitalon varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti, että Metsä Tissue Oyj jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta vuodelta 2001, yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Osingonmaksupäivä oli 5.4.2002. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella tammi - maaliskuussa oli keskimäärin 2 916 (2 964) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2 936 (2 942) henkilöä. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan suhteellisen vakaana lähitulevaisuudessa ja kilpailutilanteen pysyvän erittäin kireänä. Raaka- aineiden hintojen ennustetaan nousevan jonkin verran lähikuukausien aikana. Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan kustannustehokkuuden parantamiseen, tuotekehitykseen sekä jalostuslinjojen kehittämiseen tähtääviä ohjelmia kaikilla tehtailla. Konsernin tavoitteena on parantaa vuonna 2002 tulosta ennen satunnaiseriä edellisvuoteen verrattuna sekä alentaa konsernin velkaantumisastetta. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä 25. huhtikuuta 2002 HALLITUS Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 01046 94580, matkapuhelin 050 560 8271 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnusluvut Kehitys vuosineljänneksittäin Metsä Tissue Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 julkaistaan tiistaina 30. heinäkuuta 2002. Osavuosikatsaukset, vuosikertomukset, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com METSÄ TISSUE - KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia) ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00060/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00060/wkr0002.pdf The full report

Tilaa