Metsä Tissuen Positiivinen Tuloskehitys Jatkui Kolmannella Vuosineljänneks

METSÄ TISSUEN POSITIIVINEN TULOSKEHITYS JATKUI KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ · Metsä Tissue -konsernin liikevaihto tammi - syyskuussa 2001 oli 486,4 miljoonaa euroa (448,8), kasvua 8,4 prosenttia. · Liikevoitto oli 22,7 miljoonaa euroa (liiketappio 12,2). · Voitto ennen satunnaiseriä oli 14,6 miljoonaa euroa (tappio 19,2). · Omavaraisuusaste oli 27,1 prosenttia (24,9 vuoden 2000 lopussa). · Voitto/osake oli 0,25 euroa (tappio 0,69). Vuodelle 2001 asetetut tulos- ja kassavirtatavoitteet saavutetaan. Liikevaihto ja tulos Metsä Tissuen liikevaihto tammi - syyskuussa oli 486,4 (tammi - syyskuu vuonna 2000 448,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoitto oli 22,7 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia liikevaihdosta (liiketappio 12,2 miljoonaa euroa, 2,7 prosenttia). Tuloksen parantuminen on seurausta liiketoiminnan vakiintumisesta, kustannusten alenemisesta ja myyntihintojen parantumisesta. Myyntimäärät eivät ole nousseet aivan tavoitellulle tasolle. Tuotantotoiminta on ollut häiriötöntä. Voitto ennen satunnaiseriä oli 14,6 (tappio 19,2) miljoonaa euroa. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 7,6 (tappio 20,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden kolmannella vuosineljänneksellä tulosta rasittaa yhteensä 4,0 miljoonan euron suuruiset varaukset seuraavan kahden vuoden kuluessa toteutettavia toimintojen uudelleenjärjestelyjä varten. Aiempina vuosina Puolan tytäryhtiön tappioista vähemmistön osuus on ollut yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Ko. tappiot on vähemmistöosuuden lunastuksen jälkeen palautettu konsernitulokseen. Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden aikana Kokonaisuutena Metsä Tissuen liiketoiminta on vakiintunut ja tehostunut. Erityisen positiivisesti vaikutukset näkyvät Manner-Euroopan liiketoiminnoissa. Metsä Tissuen toimintatapaa ja organisaatiorakennetta muutettiin 1.7.2001 alkaen siten, että vahvoista paikallisista organisaatioista siirryttiin rakenteeseen, joka tukee paremmin yhtenäistä kansainvälisesti laajentunutta toimintaa ja käytössä olevien resurssien hyödyntämistä liiketoiminnassa. Kesäkuussa aloitettiin "We Build Value" -prosessi, jonka tarkoituksena on rakentaa Metsä Tissuelle yhteinen arvopohja ja määritellä ne kriittiset kilpailukykytekijät, joita rakennetaan ja joiden avulla menestytään. Nämä yhteiset suuntaviivat luodaan tämän vuoden loppuun mennessä. Tunnusluvut Voitto/osake oli 0,25 euroa (tappio 0,69). Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,5 (-4,4) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 11,0 (-21,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli 27,1 prosenttia (24,9 prosenttia 31.12.2000). Nettovelkaisuusaste (gearing) oli 161,8 prosenttia (198,8 prosenttia 31.12.2000). Rahoitusasema ja maksuvalmius Konsernin maksuvalmius katsauskauden aikana oli hyvä. Likvidit varat syyskuun lopussa olivat 20,7 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa 31.12.2000). Lisäksi konsernilla on käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia 59,3 (14,5 miljoonaa euroa 31.12.2000) miljoonaa euroa, joista sitovia 55,2 miljoonaa ja ei-sitovia 4,1 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 196,0 miljoonaa euroa (239,2 miljoonaa euroa 31.12.2000). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 56,6 (-4,6) miljoonaa euroa ja investoinnit 13,9 (18,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 8,1 miljoonaa euroa, joka on 1,7 prosenttia liikevaihdosta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,00 euroa ja alimmillaan 6,70 euroa. Keskikurssi oli 8,37 euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 9,10 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi - syyskuussa oli 12,7 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 5,1 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 273 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1496 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,6 prosenttia omistaa M-real Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 23,0 prosenttia. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Consumer, Away-from-Home ja Muut toiminnot. Table Top -liiketoiminta on erillinen tuotealue Consumer- ja Away-from-Home-liiketoiminta-alueiden sisällä. Pehmopaperituotteiden kysyntä on jatkunut vakaana. Kysynnän ja tarjonnan välinen suhde säilyy lähitulevaisuudessa kireänä, sillä uutta tuotantokapasiteettia on tullut ja on tulossa markkinoille kysynnän kasvua nopeammin. Consumer-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 13,5 (liiketappio 8,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 14,6 prosenttia 267,6 (233,6) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvusta pääosa johtuu viime vuonna toteutetuista hinnankorotuksista. Pohjoismaissa myyntimäärät ovat olleet edellisvuoden tasolla. Manner-Euroopassa myyntimäärissä on ollut pientä kasvua, mikä on aikaansaatu kehitetyillä uusilla korkealaatuisilla tuotteilla. Puolassa Mola -tuotemerkin peruslanseeraus on suoritettu onnistuneesti. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 8,1 (liiketappio 0,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia 130,8 (121,1) miljoonaan euroon. Tuotteiden myyntimäärät ovat olleet edellisvuoden tasolla. Tulosparannus on saavutettu ennen kaikkea toiminnan fokusoinnin ja kustannusten alenemisen avulla. Table Top -kattaustuotteiden myyntimäärä oli hieman alle viime vuoden tuotevalikoiman karsimisen vuoksi. Tuotealueen myynnin ja tuotannon kehittämistoimenpiteet ovat parantaneet selvästi toiminnan kannattavuutta. Fasana -tuotemerkin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen panostetaan voimakkaasti. Muiden liiketoimintojen liikevoitto oli 1,9 (liiketappio -2,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 90,2 (98,4) miljoonaa euroa. Muihin liiketoimintoihin luetaan Baking&Cooking -tuotealue sekä pehmoraakapaperin myynti. Baking&Cooking -tuotealueella oman jatkojalostuksen osuus myynnistä on kasvanut. Kannattavuuden kehitys ei ole ollut aivan suunnitelmien mukaista. Pehmoraakapaperin myyntimäärät ovat olleet edellisvuoden tasolla ja hintataso on laskenut viime vuoden loppuun verrattuna. Nyt hintojen lasku on pysähtynyt. Investoinnit Vuosi 2001 on määritetty Metsä Tissuen pitkän aikavälin suunnitelmissa hyödyntämisen jaksoksi. Tämä tarkoittaa, että mitään uusia merkittäviä investointeja ei ole tänä vuonna toteutettu, vaan käyttöomaisuusinvestoinnit ovat olleet pääosin korvaus- ja rationalisointihankkeita. Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 13,9 (18,6) miljoonaa euroa, joista osakeostoja 5,2 (0,5) ja aineellisia käyttöomaisuusinvestointeja 8,7 (18,1). Metsä Tissue lunasti katsauskaudella 20,4 %:n vähemmistöosuuden puolalaisesta Metsä Tissue S.A:sta 5,2 miljoonalla eurolla perustuen vuonna 1997 solmittuun kauppasopimukseen. Tämän jälkeen Metsä Tissuen omistusosuus yhtiöstä on 99,7 %. Henkilöstö Metsä Tissue -konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella oli 3022 (3247). Syyskuun lopussa henkilöstön määrä oli 2961 (3097). Henkilöstöresurssien systemaattisen kehittämisen varmistamiseksi on konsernin henkilöstöresurssien kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitetty Anne Silfverberg 28. lokakuuta 2001 alkaen. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysyntä on jatkunut toistaiseksi vakaana, mutta yleisen taloustilanteen edelleen heikentyminen saattaa vaikuttaa epäsuotuisasti markkinoiden kehittymiseen. Raaka-aineiden hintojen lasku on pysähtynyt ja joiltakin osin hinnoissa on todettavissa hienoista nousua. Operatiivisessa toiminnassa keskitytään kustannustehokkuuden ja palvelutason parantamiseen. Vuodelle 2001 asetetut tulos- ja kassavirtatavoitteet saavutetaan. Tämän seurauksena konsernin vakavaraisuus paranee tuntuvasti, mutta jää vielä alle pitkän aikavälin tavoitetason. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 29. lokakuuta 2001 HALLITUS Liitteet · Tuloslaskelma ja tase · Tunnusluvut · Kehitys vuosineljänneksittäin Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 vt. talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 01046 94580, matkapuhelin 050 560 8271 Metsä Tissue Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001 julkaistaan keskiviikkona 6. helmikuuta 2002. Osavuosikatsaus, vuoden 2000 vuosikertomus, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00410/bit0002.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00410/bit0002.pdf The Full Report

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa