METSÄ TISSUEN TULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI. VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ TAMMI # MAALISKUUSSA OLI 2,1 MILJOONAA EUROA (EDEL

METSÄ TISSUEN TULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI. VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ TAMMI - MAALISKUUSSA OLI 2,1 MILJOONAA EUROA (EDELLISVUONNA TAPPIO 5,4 MILJOONAA EUROA) · Metsä Tissue -konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa 2001 oli 162,3 miljoonaa euroa (147,5). · Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (liiketappio 3,3). · Voitto ennen satunnaiseriä oli 2,1 miljoonaa euroa (tappio 5,4). · Omavaraisuusaste oli 25,7 prosenttia (24,9 vuoden 2000 lopussa). · Voitto/osake oli 0,02 euroa (tappio 0,18). · Euroopan yhteisön kilpailuviranomaisten päätös tammikuussa esti M- realin ja SCA:n sopiman Metsä Tissuen osakkeiden myynnin SCA:lle. Metsä Tissue jatkaa toimintaansa pörssiyhtiönä. · Kannattavuuden arvioidaan edelleen paranevan vuoden 2001 aikana ja koko vuoden tuloksen olevan selvästi voitollinen. Liikevaihto ja tulos Metsä Tissuen liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 162,3 (147,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia liikevaihdosta (liiketappio 3,3 miljoonaa euroa, 2,2 prosenttia). Tuloksen parantuminen on seurausta siitä, että toteutetut hinnankorotukset ovat katsauskaudella lähes kattaneet vuoden 1999 jälkipuoliskolla alkaneet ja vuonna 2000 jatkuneet pääraaka-aineiden merkittävät hinnannousut. Raaka- ainehinnat kääntyivät lievään laskuun, mutta ovat edelleen selvästi korkeammat kuin keskimäärin vuonna 2000. Tuotantotoiminta on ollut häiriötöntä ja kahden edellisen vuoden aikana toteutettujen investointi- ja kehittämisohjelmien tulokset alkavat vaikuttaa tulosta parantavasti. Voitto ennen satunnaiseriä oli 2,1 (tappio 5,4) miljoonaa euroa. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 0,5 (tappio 5,5) miljoonaa euroa. Välittömät verot laskennallisen verovelan muutos mukaan lukien olivat 1,6 miljoonaa euroa sisältäen 0,5 miljoonaa euroa edellisen tilikauden veroja. Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden aikana EU-komission 31.01.2001 antama päätös esti M-realin omistaman Metsä Tissuen osake-enemmistön myynnin ruotsalaiselle SCA:lle. Metsä Tissuen toiminta pörssiyhtiönä jatkuu ja lähes koko vuoden 2000 jatkuneen yrityskauppaprosessin vuoksi viivästyneet saneeraus- ja kehittämistoimenpiteet on käynnistetty. Tunnusluvut Voitto/osake oli 0,02 euroa (tappio 0,18). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 (-3,6) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 1,7 (-15,9) prosenttia. Omavaraisuusaste oli 25,7 prosenttia (24,9 prosenttia 31.12.2000). Nettovelkaisuusaste (gearing) oli 193,8 prosenttia (198,8 prosenttia 31.12.2000). Rahoitusasema ja maksuvalmius Konsernin maksuvalmius katsauskauden aikana oli hyvä. Likvidit varat maaliskuun lopussa olivat 14,3 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa 31.12.2000). Lisäksi konsernilla on käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia 24,7 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa 31.12.2000), joista sitovia 20,2 miljoonaa ja ei-sitovia 4,5 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 231,7 miljoonaa euroa (239,2 miljoonaa euroa 31.12.2000). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 8,6 (-5,5) miljoonaa euroa ja investoinnit 2,2 (5,4) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 2,3 miljoonaa euroa, joka on 1,4 prosenttia liikevaihdosta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Tammi - maaliskuussa Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,00 euroa ja alimmillaan 7,29 euroa. Keskikurssi oli 9,74 euroa. Osakkeen kurssi oli 8,80 euroa 22.03.2001, jonka jälkeen ei osakkeilla enää käyty maaliskuussa kauppaa Helsingin Pörssissä. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi - maaliskuussa oli 0,3 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 0,1 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.03.2001 oli 264,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 487 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,58 prosenttia omistaa M-real Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus on 25,3 prosenttia. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Consumer, Away-from-Home ja Muut toiminnot. Table Top -liiketoiminta on erillinen tuotealue Consumer- ja Away-from-Home-liiketoiminta-alueiden sisällä. Pehmopaperituotteiden kysyntä on jatkunut vakaana. Pääraaka-aineiden hinnat Yhdysvaltain dollareissa ovat katsauskaudella hieman laskeneet, mutta euron heikko vaihtokurssi dollariin verrattuna on pitänyt raaka- aineiden ostohinnat paikallisvaluutoissa edelleen korkeina. Consumer-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,3 (liiketappio 3,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 11,7 prosenttia 87,5 (78,3) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvusta pääosa johtuu hinnankorotuksista. Pehmopaperijalosteiden myynti oli niin Pohjoismaissa kuin Keski-Euroopassakin edellisvuoden tasolla. Tavoitteena Pohjoismaissa on edelleen omien tuotemerkkien aseman vahvistaminen. Keski-Euroopassa pyritään syventämään asiakkaiden ja Metsä Tissuen yhteistyötä entistä tiiviimmäksi ja vahvistamaan markkina-asemaa. Table Top -kattaustuotteiden myynti oli hieman alle viime vuoden tuotevalikoiman karsimisen vuoksi. Myyntimäärän laskun arvioidaan olevan tilapäistä. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 1,6 (0,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia 44,1 (39,1) miljoonaan euroon. Tuotteiden myyntimäärät ovat olleet edellisvuoden tasolla. Kasvu tulee pääosin hinnankorotuksista. Panostukset Katrin "Less is More" - konseptiin ja tiiviimpään asiakasyhteistyöhön jatkuvat entistä voimakkaampina. Muiden liiketoimintojen liikevoitto oli 0,9 (liiketappio 0,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 31,6 (32,9) miljoonaa euroa. Muihin liiketoimintoihin luetaan Baking and Cooking -tuotealue sekä pehmoraakapaperin myynti. Baking and Cooking -tuotealueella oman jatkojalostuksen osuus myynnistä on kasvanut ja myynti on kehittynyt suotuisasti edellisvuoteen verrattuna. Pehmoraakapaperin myyntimäärät ovat olleet alle edellisvuoden tason. Investoinnit Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 2,2 (5,4) miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat pääasiassa jalostusasteen nostoon ja rationalisointihankkeisiin. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 13.3.2001 päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Hallituksessa jatkavat Antti Oksanen, Arimo Uusitalo, Ari Heiniö, Jussi Länsiö, Curt Lindbom ja Jorma Vaajoki. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jouko M. Jaakkola. Yhtiökokous päätti, että Metsä Tissue Oyj ei jaa osinkoa vuodelta 2000, koska konsernilla ei ole vahvistetun tilinpäätöksen 31.12.2000 mukaan voitonjakokelpoisia varoja. Henkilöstö Metsä Tissue -konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella oli 2964 (3239). Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 2942 (3196). Tulevaisuuden näkymät Metsä Tissuen toiminta pörssiyhtiönä jatkuu ja lähes koko vuoden 2000 jatkuneen yrityskauppaprosessin vuoksi viivästyneet saneeraus- ja kehittämistoimenpiteet on käynnistetty. Pääraaka-aineiden hintojen nousu on lähes katettu myyntihintojen korotuksilla. Lähitulevaisuudessa raaka-ainehintojen ei arvioida nousevan. Tuotantotoiminnassa keskitytään kustannustehokkuuden ja kapasiteetin käyttöasteen parantamiseen. Viime vuonna toimintaa häiritsivät Suomen paperiteollisuuden lakko, suurehkot investointiohjelmat sekä lähes koko vuoden jatkunut yrityskauppaprosessi. Tänä vuonna näitä häiriötekijöitä ei ole. Konsernin kannattavuuden arvioidaan paranevan edelleen vuoden 2001 aikana ja koko vuoden tuloksen olevan selvästi voitollinen. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 25. päivänä huhtikuuta 2001 HALLITUS Liitteet: Tuloslaskelma ja tase Tunnusluvut Kehitys vuosineljänneksittäin Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Mikko Hietanen Puh. 01046 94595, matkapuhelin 050 558 1280 Metsä Tissue Oyj:n tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 1. elokuuta 2001. Osavuosikatsaus, vuoden 2000 vuosikertomus, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com. METSÄ TISSUE OYJ Mikko Hietanen Talousjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00030/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00030/bit0001.pdf The full report

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa