Metsä tissuen tulos kehittyi vuonna 2001 positiivisesti - voitto 27,1 miljoonaa euroa

METSÄ TISSUEN TULOS KEHITTYI VUONNA 2001 POSITIIVISESTI - VOITTO 27,1 MILJOONAA EUROA · Metsä Tissue -konsernin voitto ennen satunnaiseriä nousi 27,1 miljoonaan euroon (tappio 21,7 vuonna 2000). · Liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia 649,6 miljoonaan euroon (609,2). · Voitto/osake oli 0,80 euroa (tappio 0,64). · Omavaraisuusaste oli 31,5 prosenttia (24,9). · Hallitus esittää, että vuodelta 2001 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta · Vuodelle 2001 asetetut tulos- ja kassavirtatavoitteet saavutettiin. · Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 649,6 (609,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta noin 2 prosenttiyksikköä johtuu lisääntyneestä myyntimäärästä ja noin 5 prosenttiyksikköä kohonneista myyntihinnoista. Liikevoitto oli 36,5 (liiketappio 11,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 5,6 (liiketappioprosentti 1,9). Tuloksen parantuminen on seurausta etenkin liiketoiminnan vakiintumisesta, myyntihintojen parantumisesta ja kustannusten alenemisesta. Tilikauden tulokseen sisältyy liikevoittoa rasittaen yhteensä 6,1 miljoonan euron suuruiset varaukset seuraavan kahden vuoden kuluessa toteutettavia toimintojen uudelleenjärjestelyjä varten. Poistot olivat 40,1 (37,4) miljoonaa euroa. Poistojen kasvu johtuu pääasiassa edellisvuoden lopulla käyttöönotetuista investoinneista. Konsernin nettorahoituskulut olivat 9,3 (9,8) miljoonaa euroa, mikä on 1,4 (1,6) prosenttia liikevaihdosta. Rahoituskustannusten laskuun on vaikuttanut velkojen lyhentäminen ja korkotason lasku loppuvuoden aikana. Tilikauden voitto ennen satunnaiseriä oli 27,1 (tappio 21,7) miljoonaa euroa, joka oli 4,2 (-3,6) prosenttia liikevaihdosta. Aiempina vuosina Puolan tytäryhtiön tappioista vähemmistölle erotettu osuus on ollut yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Vähemmistöosuuden lunastuksen jälkeen ko. tappiot palautettiin konsernitulokseen tilikaudella. Tilikauden voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 24,1 (tappio 19,3) miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä on otettu huomioon tilikauden veroja vähentävästi 5,8 miljoonan euron verran vähennyskelpoisten tappioiden laskennallista verosaatavaa Saksan yhtiöitä koskien. Tärkeimmät tapahtumat tilikauden aikana EU-komission tammikuun 2001 lopussa antama päätös esti M-realin omistaman Metsä Tissuen osake-enemmistön myynnin ruotsalaiselle SCA:lle, minkä johdosta Metsä Tissuen toiminta pörssiyhtiönä jatkuu. Toiminnan pääpaino vuonna 2001 oli perusliiketoiminnan vakiinnuttamisessa ja tehostamisessa. Kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä ohjelmia toteutettiin kaikilla tehtailla mm. tuotevalikoimaa kehittämällä ja rationalisointi-investointeja suorittamalla. Liiketoiminnan vakiintumisen ja tehostumisen vaikutukset näkyivät erityisen positiivisesti Manner-Euroopan liiketoiminnoissa. Kesäkuussa käynnistetyn "We Build Value" -prosessin tuloksena asetettiin konsernille strategiset tavoitteet, kehitettiin organisaatiorakennetta sekä määriteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa toimintoja ohjaavat arvot. Konsernin sisäistä toimintatapaa ja organisaatiorakennetta muutettiin 1.7.2001 alkaen siten, että vahvoista paikallisista organisaatioista siirryttiin rakenteeseen, joka tukee paremmin kansainvälisesti yhtenäistä toimintaa. Tunnusluvut Tilivuoden osakekohtainen voitto oli 0,80 (tappio 0,64) euroa. Liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli vuoden lopussa 342,3 (378,9) miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 10,3 (-3,1) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 20,2 (-14,9) prosenttia. Rahoitusasema ja likviditeetti Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli tilikauden aikana hyvä, minkä seurauksena vakavaraisuus parani tuntuvasti. Tilikauden liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 85,7 (-15,4) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 31,5 (24,9) prosenttia ja velkaantumisaste 123,2 (198,8) prosenttia. Konsernin korolliset velat alenivat hyvän kassavirran ansiosta ja olivat tilikauden lopussa 200,9 (258,6) miljoonaa euroa. Konsernin likviditeetti on ollut koko vuoden ajan hyvä. Likvidit varat olivat tilinpäätöshetkellä 26,3 (18,8) miljoonaa euroa, lisäksi käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia oli 74,8 (14,5) miljoonaa euroa. Näistä oli sitovia 70,5 miljoonaa ja ei-sitovia 4,3 miljoonaa euroa. Konsernin korollisista veloista 94 prosenttia oli sidottu enintään 12 kuukauden kuluessa vaihtuviin markkinakorkoihin loppujen ollessa kiinteäkorkoisia. Korollisten velkojen keskikorko tilikauden päättyessä oli 3,76 (5,40) prosenttia. Markkinatilanne Pehmopaperia myydään Euroopassa hieman yli viisi miljoonaa tonnia vuodessa. Metsä Tissuen toiminta-alueella pehmopaperimarkkinoiden koko on noin 3,5 miljoonaa tonnia. Metsä Tissuen osuus näistä markkinoista on noin 10 prosenttia. Yleisen taloudellisen tilanteen heikennyttyä pehmopaperin kysynnän kasvu on tällä hetkellä jonkin verran pienentynyt. Markkinat kasvavat määrällisesti Pohjoismaissa 0-1 prosenttia, Keski- Euroopassa 1-2 prosenttia ja Puolassa 5-7 prosenttia vuodessa. Pehmopaperin tuotantokapasiteetin kasvu on viime aikoina ollut kysynnän kasvua suurempaa. Pehmopaperimarkkinat Euroopassa ovat olleet varsin hajautuneet lähes jokaisen maan muodostaessa oman markkinan. Vähittäiskaupassa etenkin Keski-Euroopassa vallitseva erittäin kireä kilpailu, kaupan alan keskittymisprosessi sekä yhteisen euro-valuutan käyttöönotto vuoden 2002 alussa luovat edellytyksiä markkinoiden harmonisoitumiselle. Edellisvuonna voimakkaasti nousseet tärkeimpien raaka-aineiden hinnat laskivat tilikauden aikana. Pääraaka-aine sellun euromääräinen keskihinta vuonna 2001 oli 16 prosenttia alle edellisvuoden tason. Myös kierrätyspaperin hinnat laskivat selvästi edellisen vuoden huipputasolta Keski-Euroopassa. Liiketoiminta-alueet Consumer-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia 359,3 miljoonaan euroon (317,8). Liikevoitto oli 21,9 (liiketappio 10,9) miljoonaa euroa eli 6,1 (-3,4) prosenttia liikevaihdosta. Pääosa liikevaihdon kasvusta johtuu edellisen vuoden loppupuolella toteutetuista hinnankorotuksista. Myyntimäärät kasvoivat hieman Manner- Euroopassa, ja pysyivät edellisvuoden tasolla Pohjoismaissa. Myyntimäärien kasvu aikaansaatiin kehitetyillä uusilla korkealaatuisilla tuotteilla. Pohjoismaissa yhtiön omien tuotemerkkien markkina-asema vahvistui. Mola-tuotemerkin asema Puolan markkinoilla kehittyi tavoitteiden mukaisesti. Away-from-Home -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 173,5 miljoonaa euroa (165,4), kasvua 4,9 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto oli 12,1 (0,7) miljoonaa euroa eli 7,0 (0,4) prosenttia liikevaihdosta. Tuotteiden myyntimäärät säilyivät kokonaisuudessaan lähes edellisen vuoden tasolla, vaikka syyskuun 11. päivän tapahtumien johdosta kysyntä suurkuluttajamarkkinoilla pieneni loppuvuonna. Tulosparannus saavutettiin pääasiassa toiminnan fokusoinnin ja kustannusten alenemisen ansiosta. Katrin-tuotteet kasvattivat osuuttaan kokonaismyynnistä. Muut toiminnot -alueella liikevaihto laski 121,0 miljoonaan euroon (133,3). Liikevoitto oli 3,7 (liiketappio 0,6) miljoonaa euroa eli 3,1 (- 0,5) prosenttia liikevaihdosta. Baking & Cooking -liiketoiminta-alueella jatkojalostettujen tuotteiden osuutta myynnistä kasvatettiin ja keskityttiin leivonta- ja ruuanlaittopapereihin. Myyntimäärät kasvoivat hieman ja kannattavuus parani edellisvuoteen verrattuna jonkin verran. Pehmoraakapaperin myyntimäärät pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta hintataso laski vuoden alkupuoliskolla selvästi. Table Top -liiketoiminta-alueen myynti kasvoi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kustannustehokkuutta nostettiin ja liiketoiminnan tulos parani raskaasti tappiollisesta voitolliseksi. Liiketoiminta-alueen markkinoinnin ja myynnin sekä erityisesti Fasana- tuotemerkin kehittämiseen panostettiin. Investoinnit Vuosi 2001 määritettiin Metsä Tissuen pitkän aikavälin suunnitelmissa hyödyntämisen jaksoksi. Tämä merkitsi sitä, että mitään uusia merkittäviä investointeja ei toteutettu, vaan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat pääosin pienehköjä kustannustehokkuutta parantavia korvaus- ja rationalisointihankkeita. Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 21,1 (22,7) miljoonaa euroa, joista 5,1 (0,5) miljoonaa euroa liittyi yritysostoihin ja 16,0 (22,2) käyttöomaisuuden hankintoihin. Metsä Tissue lunasti tilikaudella 20,4 %:n vähemmistöosuuden puolalaisesta tytäryhtiöstään Metsä Tissue S.A:sta 5,1 miljoonalla eurolla perustuen vuonna 1997 solmittuun kauppasopimukseen. Tämän jälkeen Metsä Tissuen omistusosuus yhtiöstä on 99,7 %. Varsinaisten investointien lisäksi Katrineforsin tehdas ja Mariestadin kaupunki käynnistivät keväällä 2000 investointihankkeen tehtaan siistausjätettä ja puuhaketta käyttävän voimalan rakentamiseksi. Kokonaisarvoltaan 23 miljoonan euron suuruisen hankkeen toteuttamisesta vastaa Katrinefors Kraftvärme AB, josta Metsä Tissue omistaa puolet. Energiantuotanto uudessa voimalassa aloitettiin vuoden 2001 lopulla suunnitelmien mukaisesti. Metsä Tissuen vastuu hankkeessa rajoittuu pitkäaikaiseen ostosopimukseen. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä keskimäärin tilikauden aikana oli 3 000 (3 205) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 2 923 (3 048) henkilöä. Henkilöstö maittain: 31.12.2000 31.12.2001 Keskimäärin Suomi 673 672 704 Muut Pohjoismaat 700 685 718 Saksa 1 279 1 280 1 274 Puola 358 253 268 Muut 38 33 36 Yhteensä 3 048 2 923 3 000 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastajat Metsä Tissue Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2001. Yhtiön hallitukseen valittiin Ari Heiniö, Curt Lindbom, Jouko M. Jaakkola, Jussi Länsiö, Antti Oksanen, Arimo Uusitalo ja Jorma Vaajoki. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuonna 2002 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Oksasen ja varapuheenjohtajaksi Arimo Uusitalon. Jorma Vaajoki erosi hallituksen jäsenyydestä 30.11.2001. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Göran Lindell, KHT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannu Anttila. Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysynnän kasvun arvioidaan lähitulevaisuudessa olevan yleisen taloustilanteen johdosta vähäisempää kuin viime vuosina keskimäärin. Euroopan pehmopaperimarkkinoille tullut uusi tuotantokapasiteetti ja edelleen kiristyvä kilpailu vähittäiskaupassa tiukentavat markkinatilannetta. Toimialan konsolidoitumiskehityksen arvioidaan jatkuvan. Metsä Tissuen operatiivisessa toiminnassa jatketaan kustannustehokkuuden parantamiseen sekä jalostuslinjojen kehittämiseen tähtääviä ohjelmia kaikilla tehtailla. Tuotekehitykseen suunnattavia panostuksia lisätään. Pääraaka-aineiden hintojen odotetaan nousevan maltillisesti lähimmän vuoden aikana. Metsä Tissuen tavoitteena on parantaa vuonna 2002 tulosta ennen satunnaiseriä verrattuna vuoteen 2001. Tavoitteena on edelleen nostaa konsernin omavaraisuutta. Osingonjakoesitys Metsä Tissue -konsernin jakokelpoiset varat 31.12.2001 ovat 12 439 000 euroa. Metsä Tissue Oyj:n hallitus esittää 19.3.2002 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euroa osakkeelta. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 5. helmikuuta 2002 HALLITUS Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Timo Suuriniemi Puh. 01046 94580, matkapuhelin 050 560 8271 Liitteet Tuloslaskelma ja tase Tunnusluvut Kehitys vuosineljänneksittäin Metsä Tissue Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 julkaistaan perjantaina 26. huhtikuuta 2002. Osavuosikatsaukset, vuoden 2000 vuosikertomus, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/06/20020206BIT00020/bit0001.doc The Full Year-End Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/06/20020206BIT00020/bit0001.pdf The Full Year-End Report

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa