METSO-toimintaohjelman toteutus on käynnistynyt hyvin Metsähallituksessa

TIEDOTE Julkaistavissa 29.12.2003 Suurin osa vuoden 2003 tavoitteista saavutettiin METSO-toimintaohjelman toteutus on käynnistynyt hyvin Metsähallituksessa Metsähallitus käynnisti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta edistävän METSO-toimintaohjelman edellyttämät toimenpiteet valtion mailla vuoden 2003 alussa. Ohjelman toteutus on sujunut suunnitelmien mukaan ja suurin osa vuodelle 2003 asetetuista tavoitteista saavutettiin. METSO-toimikunnan mietinnön mukaan luonnonsuojelualueiden ennallistaminen ja hoito ovat keskeisiä keinoja suojelualueiden monimuotoisuuden kehittämisessä. Vuoden 2003 aikana Metsähallitus käynnisti ennallistamistyöt noin 60 kohteella. Ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä tehtiin yhteensä yli 2 700 hehtaarilla. Tavoitteena oli ennallistaa noin 3 000 hehtaaria vuonna 2003. Ennallistamistoimien aloittamista hidasti valmiiden ennallistamissuunnitelmien puute. Jatkossa tilanne korjaantuu kun suunnitelmia alkaa kertyä varastoon. Kaiken kaikkiaan valtion mailla arvioidaan olevan noin 700 ennallistettavaa kohdetta yhteensä noin 33 000 hehtaaria. Ennallistamistoimet on tehty Metsähallituksen liiketoiminnan varoin käyttämällä metsätalouden metsurityövoimaa ennallistamistöissä. METSO- toimikunnan mietinnön mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan varoja käytetään ennallistamistöihin vuosittain 1,2 miljoonaa euroa. Monilta suojelualueilta puuttuvat ajantasaiset puustoa koskevat perustiedot ja monilta myös kasvupaikkatiedot, mikä on osaltaan jarruttanut ennallistamissuunnitelmien tekoa. METSO-toimikunta edellytti, että Metsähallitus kerää Etelä-Suomen ja Pohjanmaan suojelualueilta luontotyyppitiedot Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään vuosina 2003-2006. Vuoden 2003 aikana perustietoja kerättiin noin 134 000 hehtaarilta, mikä on hieman enemmän kuin tavoitteeksi oli asetettu. Kaikkiaan perustietoja kerätään 552 000 hehtaarin alueelta. METSO-ohjelmaan liittyvä talousmetsien erityiskohteiden inventointi on myös saatu hyvälle alulle. Toimintaohjelmassa edellytettiin, että Metsähallitus tehostaa monimuotoisuuden huomioon ottamista talousmetsissä sekä luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden alueiden inventointia ja suojelua talousmetsien erityiskohteilla sekä suojelualueisiin rajoittuvilla alueilla. Tätä varten Metsähallitus käynnisti kaksivuotisen projektin, joka toteutetaan metsätalouden ja luonnonsuojelun tulosalueen yhteistyönä. Ensimmäisen kesän maastoinventoinnit ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Aineiston analysoinnin jälkeen inventoidut alueet luokitellaan suojeltaviin kohteisiin, ennallistettaviin kohteisiin, monimuotoisuuden turvaamisen erityiskohteisiin sekä talousmetsiin. METSO-toimintaohjelma kattaa vuodet 2003-2012. METSO-toimikunnan esittämä lisärahoituksen tarve vuosille 2003-2007 on vajaa 62 miljoonaa euroa, josta Metsähallituksen maanmyyntitulojen ja ennallistamisen metsurityövoimakustannusten osuus on yhteensä 21 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen, puh. 0205 64 4462, 040 580 3410 Projektipäällikkö Hannu Lehtonen, puh. 0205 64 6629, 040 583 6983 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00050/wkr0002.pdf