Harvinaisia sieniä Lapista Metsähallituksen inventoinneissa

Metsähallituksen lajistokartoituksissa valtion suojelukohteilta Lapista löytyi kuluneen syksyn aikana useita Suomessa harvinaisia sienilajeja

Pyhä–Luoston kansallispuistosta löydettiin erittäin uhanalaiseksi luokiteltu kanadankääpä. Kanadankääpä on Suomessa hyvin harvinainen, ja sitä on aiemmin löydetty muutamista paikoista eri puolilta maata. Se on säädetty luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi, jonka esiintymät tulee huomioida maankäytön ja luonnonhoidon suunnittelussa. Kanadankääpä kasvaa vanhoissa, pääosin koskemattomissa metsissä, joissa on maahan kaatuneita ja jo osin lahonneita järeitä mäntykeloja. Vätsärin erämaasta, Inarista, Suomelle löytyi uusi limasienilaji (Physarum leucopus), jolle suomenkielistä nimeä ei vielä ole. Laji löydettiin myös toisesta paikasta, Etelä-Savosta. Limasienet ovat vielä puutteellisesti tunnettu lajiryhmä, joita on löydetty Suomesta yli 200 lajia. Ne elävät lahossa puussa ja metsän pohjan karikkeessa. Suojelullisesti arvokkaimpia kohteita oli Värriön luonnonpuisto, josta löydettiin 30 uhanalaista tai silmälläpidettävää kääpälajia. Näistä harvinaisimmat olivat kalkkikääpä, lutikkakääpä ja keltarihmakääpä. Alue lukeutuu sienilajistollisesti Suomen arvokkaimpien metsien joukkoon. Edellä mainittujen harvinaisuuksien lisäksi kartoituksissa löydettiin noin 150 muuta puulla kasvavaa sienilajia, joiden joukossa oli aiemmin Lapista löytymättömiä lajeja. Metsähallitus teki kääpäselvityksiä syksyn aikana suojelualueilla eri puolilla Lappia. Tiettyjä kohteita on tarkoitus polttaa luonnonhoidollisista syistä. Metsäpalot ovat nykyään harvinainen ilmiö suomalaisessa metsäluonnossa tehokkaan palontorjunnan takia. Kuitenkin metsissä elää lukuisa joukko hyönteis- ja sienilajeja, jotka ovat riippuvaisia hiiltyneestä puuaineksesta, jota metsäpaloissa muodostuu. Monet näistä lajeista ovat vähentyneet niin, että ne luokitellaan jo uhanalaisiksi. Näillä ennen polttoa tehdyillä taustaselvityksillä tarkistetaan, ettei kohteella ole sellaisia luonnonarvoja, joiden takia poltosta tulisi luopua. Lisätiedot: Suojelubiologi Panu Kunttu, Metsähallitus p.0400 010 885, e-mail: panu.kunttu(at)metsa.fi - sienilöydöt, tietoa lajeista ja niiden esiintymisestä Erikoissuunnittelija Päivi Paalamo, Metsähallitus p. 0400 193 781, e-mail: paivi.paalamo(at)metsa.fi - Metsähallituksen toiminta suojelualueilla

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia