Inarijärven kaavaluonnoksessa hyviä periaatteita, mutta rakentaminen ylimitoitettua

Metsähallitus on antanut lausuntonsa Inarijärven osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Inarijärven kaavaluonnoksessa on otettu hyvin huomioon Metsähallituksen tärkeinä pitämiä linjauksia: Inarijärven saariin ja pienempien rakentamattomien järvien rannoille ei pääsääntöisesti sijoitettaisi uutta loma- ja matkailurakentamista. Matkailurakentaminen tehdään keskitetysti, ja se sijoittuu vain Inarijärven mannerrannoille. Ranta-asemakaavoitettaviksi tarkoitetut kohteet ovat kuitenkin ylimitoitettuja ja sijoittuvat osin ongelmallisesti.

Metsähallitus on aikaisemmissa Inarijärveä ja sen lähialueita koskevissa lausunnoissaan ja kommenteissaan jo todennut, että Inarijärven saariin ei tule osoittaa lisää loma- tai matkailurakentamista, eikä saaritonttien rakennusoikeutta saa kasvattaa. Tämä seikka on kaavaluonnoksessa otettu huomioon pääsääntöisesti hyvin. Porotalouden edustajat ovat esittäneet sisämaan pienempien järvien valtion maiden ranta-alueiden rauhoittamista rakentamiselta, jotta poronhoidon edellytyksiä ei sille tärkeillä alueilla vaarannettaisi. Suurimmaksi osaksi rakentamattomien sisämaan järvien kaavoittaminen ei ole myöskään Metsähallituksen käsityksen mukaan kannatettavaa. Kaavaluonnoksessa nämä näkemykset on otettu pääosin huomioon. Ranta-asemakaavoitettavat kohteet ylimitoitettuja Inarijärven saarien rakentamattomuus ja sisämaan järvien rakentamiselta rauhoittaminen yhdessä aiheuttavat sen, että uusien rantojen läheisyyteen sijoittuvien rakennuspaikkojen mahdollisuudet puristuvat valtion mailla vain Inarijärven mannerrannoille. Tämä on Metsähallituksen käsityksen mukaan tietyin edellytyksin, oikealla mitoituksella mahdollista. Kaavoittajalle kyseinen linjaus asettaa kuitenkin merkittäviä haasteita, kun osa mannerannoista kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. Ympäristöhallinnon tulee päättää, onko kokonaisedun kannalta hyväksyttävää ja järkevää, että Inarijärven maankäytön kokonaisuutta suunniteltaessa osa tästä rajatusta rakentamisesta sijoittuisi rantojensuojeluohjelma-alueelle. Kaavaluonnoksessa tietyt mannerrantojen kohteet ovat ylimitoitettuja ja kaikkien kohteiden sijoittuminen ei ole hyväksyttävissä. Lisäksi kaikkien kaavaluonnoksessa esitettyjen rakennusmahdollisuuksien yhteisvaikutus Inarijärven herkkään vesiluontoon on liian suuri. On otettava huomioon myös maisematekijät sekä muut alueen erityispiirteet. Metsähallituksella on rooli maankäytön muotojen yhteen sovittajana valtion mailla Metsähallitus on velvoitettu Metsähallituksesta annetun lain mukaan sovittamaan eri maankäyttömuodot yhteen siten, että saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edellytykset turvataan. Samoin Metsähallituksen on otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen. Yhdessä nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat sen, että kyseessä olevan kaavoitettavan alueen valtion mailla on noudatettava monista muista alueista poiketen erityisen varovaista linjaa maankäytön suunnittelussa. Lisätietoja Aluejohtaja Jyrki Tolonen, Metsähallitus p. 0400 388 609

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa