Kirkkonummen Meikonsalon ennallistamis- ja hoitotyöt jatkuvat

Meikon luonnonsuojelualueen metsien ennallistamis- ja hoitotyöt jatkuvat Kirkkonummella viikolla 49. Töitä tehdään Valtion omistamalla Meikon suojelualueella ja Kirkkonummen kunnan omistamilla yksityisillä suojelualueilla. Töiden kesto on noin kaksi viikkoa.

Hoitotoimenpiteitä tehdään noin 75 hehtaarin alueella. Toimenpiteinä alueella tukitaan suo-ojia noin 6300 metrin matkalta. Lahopuunmäärää lisätään kaivinkoneella puita nurin työntämällä ja metsurityönä puita kaulaamalla yhteensä noin 40 hehtaarin alueella, pienaukotusta tehdään noin 10 hehtaarina alueella ja jalopuita sekä lehtolajistoa hoidetaan noin 3 hehtaarin alueella. Lyhyt suoraksi kaivettu puro ennallistetaan työntämällä sieltä aiemmin ylösnostetut takaisin virtausta hidastamaan. Lahopuuta tehdään noin 10-20m³ hehtaarille. Lahopuun lisäämisellä on tarkoitus parantaa lahopuusta riippuvaisen lajiston elinolosuhteita alueella. Meikonsalon suojelualueilla sijaitsee esimerkiksi erittäin hyvä kääpälajisto, jonka levittäytymistä uusille elinalueille toimenpiteillä edistetään. Lahopuuta lisätään metsiköihin, jotka metsätaloushistoriansa vuoksi ovat huomattavan vähälahopuustoisia. Pieaukotuksella rikotaan ihmisen luomaa keinotekoista puusto- ja metsikkörakennetta ja ohjataan nuoren metsän kehitystä lehtipuuvaltaiseksi. Jalopuiden elinolosuhteita alueella parannetaan viereisiä kilpailevia puita kaatamalla ja kaulaamalla. Lehdosta poistetaan alikasvoskuuset ja annetaan sen kehittyä lehtipuuvaltaiseksi. Ojituksen seurauksena Meikon korvet ja rämeet ovat luontaista kuivempia. Ojien täytön tavoitteena on soiden vedenpinnan nostaminen ojitusta edeltäneelle tasolle ja sitä kautta suoekosysteemin ominaispiirteiden palauttaminen. LISÄTIETOJA: Metsähallitus Etelä-Suomen luontopalvelut, Ari Lahtinen, gsm 040 354 0522

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia