Luonnonsuojelualueiden opastus länsirannikolla paranee

Luonnonsuojelualueiden opastus länsirannikolla paranee - Merenkurkun luontokeskus Terranova avautuu yleisölle 22.5.2002 Merenkurkun maankohoamissaaristo on arvokas osa Suomen luonnonsuojelualueverkostoa. Ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella on lisäksi muitakin merkittäviä luonnonsuojelukohteita, kuten linnustolle tärkeitä jokisuistoja, suoalueita ja vanhoja metsiä. Metsähallitus vastaa alueella valtion luonnonsuojelualueiden hoidosta ja opastuksesta. Uusi luontokeskus Terranova täydentää Metsähallituksen asiakaspalvelupisteiden ja luontokeskusten verkkoa Merenkurkun ja Etelä- Pohjanmaan osalta. Terranovassa tulee olemaan keskitetysti tietoa alueen luonnonsuojelualueista, rauhoitussäännöistä, hoitotoimista, luonnosta, historiasta sekä palveluista. Terranova sijaitsee Vaasassa Pohjanmaan museossa. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat Metsähallituksen hallinnassa olevat suojeltavat Öjenin ja Risöfladanin metsäalueet sekä Eteläisen kaupunginselän lintualue. Kaikkiaan Vaasan tiimillä on hoidettavanaan 15 000 hehtaaria suojelualueita pitkin Pohjanmaan rannikkoaluetta. Näitä ovat muun muassa Levanevan soidensuojelualue Jurvan ja Laihian rajalla sekä Tiilitehtaanmäki Kristiinankaupungissa. Metsähallitus on solminut Vaasan kaupungin alaisen Pohjanmaan museon kanssa kymmenvuotisen sopimuksen yhteistyöstä Terranovan suunnittelussa, vuotuisessa ylläpidossa ja luontopedagogin palkkaamisessa. Metsähallitus on Vaasan kaupungin jälkeen näyttelyn toiseksi suurin rahoittaja. Terranovan näyttely kuvaa maankohoamissaariston luontoa. Näyttelyssä voi tutustua muun muassa virtuaaliakvaarioon, lintuluotoon, hyljeveneeseen sekä Jääkauden jäljet -videofilmiin. Terranova palvelee luonnonsuojeluviranomaisten informaatiotarpeita, kunnallista luonto- opetusta ja tarjoaa kohtaus- ja toimintapaikan vapaaehtoisille harrastajille. Lisätietoja: puistonjohtaja Kari Hallantie 0205 64 5264 Informationen om Österbottens naturskyddsområden förbättras - Terranova-Kvarkens naturcentrum öppnas för allmänheten den 22.5.2002 Kvarkens landhöjningsskärgård är en värdefull del av nätverket av naturskyddsområden i vårt land. Inom det svenskspråkiga Österbotten finns det även andra betydelsefulla naturskyddsobjekt, som t.ex. för fågelfaunan viktiga älvdeltan, myrområden och gamla skogar. Forststyrelsen ansvarar för skötseln av och informationen om statens naturskyddsområden i regionen. Det nya naturcentrumet Terranova kompletterar för Kvarkens och Österbottens del Forststyrelsens nätverk av kundserviceställen och naturcentrum. Till Terranova koncentreras information och data om regionens naturskyddsområden samt om fridlysningsbestämmelser, skötselåtgärder, natur, historia och tjänster i respektive område. Terranova är beläget i Vasa i anslutning till Österbottens museum. På promenadavstånd från naturcentrumet finns de skyddade skogsområdena Öjen och Risöfladan samt Södra stadsfjärdens fågelområde, samtliga förvaltade av Forststyrelsen. Sammanlagt sköter Vasateamet 15 000 hektar skyddsområden utmed det österbottniska kustområdet. Till dessa hör bland annat Levaneva myrskyddsområde på gränsen mellan Jurva och Laihela samt Tegelbrukssbacken i Kristinestad. Forststyrelsen har träffat ett avtal med Österbottens museum, som är underställt Vasa stad, om ett tio år långt samarbete gällande planering och årligt underhåll av Terranova och avlönandet av en naturpedagog. Forststyrelsen är efter Vasa stad utställningens näststörsta finansiär. Terranovas utställning beskriver naturen i landhöjningsskärgården. På utställningen kan besökaren bland annat bekanta sig med ett virtuellt akvarium, fågelnaturen, en sälbåt samt videofilmen Istidens spår. Terranova tjänar naturskyddsmyndigheternas informationsbehov och kommunernas naturundervisning samt erbjuder naturintresserade en plats där de kan träffas och sysselsätta sig. Ytterligare information: parkchef Kari Hallantie 0205 64 5264 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/21/20020521BIT00110/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa