Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettiin Päijänteen ympäristön suojelualueiden laajentaminen

Metsähallituksessa on tänä syksynä vahvistettu Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus kaudelle 2009–2013. Sen tuloksena Metsähallituksen maita ja vesiä hyödynnetään jatkossakin monipuolisesti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavalla toimintalinjalla. Luonnonsuojelualueverkosto laajenee ja valtion talousmetsistä saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen maankäyttöä. Päijänteen ympäristössä suojelualueita laajennetaan valtion mailla 1 057 hehtaarilla. Metsätalouskäytöstä pysyvästi suojeluun siirrettäviä valtion maiden kohteita on alueella yhdeksän. Kohteet on rajattu nykyisiin suojelualueisiin liittyviin valtion talousmetsiin. Toimenpiteellä Metsähallitus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO), jossa yhtenä osana valtion metsiä käytetään suojelualueiden laajentamiseen kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suojeluun valituista kohteista tullaan perustamaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Päijänteen ympäristön yhdeksän kohteen maapohjan ja puuston yhteenlaskettu käypä arvo on 5,4 miljoonaa euroa. Alueilla tehdään tulevien vuosien aikana ennallistamistöitä kuten puuston poistoa soilta, ojien täyttöä, pienaukotusta ja polttoja. Palstonvuoren alue yhdistää pienempiä suojelukohteita toisiinsa ja suojelee Päijänteen rantametsää. Haukkavuoren rajaukset laajentavat pieniä vanhan metsän suojelukohteita varttuneilla ja lahopuustoisillakin metsillä. Viinahotin alue on rehevää lehtipuuvaltaista nuorta metsää. Särkijärven suojelualuetta täydennetään suojelualueen sisään jäävällä järvien ympäröimällä kankaalla. Varpusenniemessä suojellaan lehtipuustoisia reheviä rantametsiä. Vuorilammenvuoren suojelualuetta täydennetään varttuneilla metsiköillä ja alueen rajausta selkeytetään. Lirponmäen lehtokohteeseen liitetään lehdon yläpuolinen rehevä rinnemetsä. Väärä-Väihin pientä suojelualuetta laajennetaan ympäristön lahopuustoisilla ja rehevillä metsillä. Päijänteen ympäristön kohteista suurin on Kärppäjärvi, joka yhdistää ja täydentää alueen vanhojen metsien suojelukohteiden ja muiden luontokohteiden muodostamaa kokonaisuutta. Alueella on reheviä ja monipuolisia metsiä, pienvesiä, kallioita ja puustoisia soita. Tiedot kohteista: (Kunta, Kohde, Kokonaismaa-ala hehtaareina) Jyväskylä, Palstonvuori, 68 ha Korpilahti, Haukkavuori, 87 ha Korpilahti, Viinahotti, 166 ha Korpilahti, Särkijärven metsä, 8 ha Korpilahti, Varpusenniemi, 45 ha Kuhmoinen, Kärppäjärvi, 568 ha Toivakka, Vuorilammenvuori, 58 ha Hankasalmi, Lirponmäki, 27 ha Jämsä, Väärä-Väihi, 30 ha Kartat kohteista: Suojelualueiden laajennusalat valtionmailla (www.metsa.fi/metso) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Sivut/Suojalueidenlaajennusalatmaakunnittainvaltionmailla.aspx Lisätietoja: Vastaava suojelubiologi Panu Kuokkanen, luontopalvelut, p. 0205 64 5064 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous, p. 040 732 4463

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit