Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettiin Pirkanmaan suojelualueiden laajentaminen

Metsähallituksessa on tänä syksynä vahvistettu Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitelman välitarkastus kaudelle 2009–2013. Sen tuloksena Metsähallituksen maita ja vesiä hyödynnetään jatkossakin monipuolisesti virkistyskäyttöä ja luonnonsuojelua painottavalla toimintalinjalla. Luonnonsuojelualueverkosto laajenee ja valtion talousmetsistä saadaan aiempaa enemmän puuta.

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen maankäyttöä. Pirkanmaan suojelualueita laajennetaan valtion mailla 930 hehtaarilla. Metsätalouskäytöstä pysyvästi suojeluun siirrettäviä valtion maiden kohteita on maakunnassa kahdeksan. Kohteet on rajattu nykyisiin suojelualueisiin liittyviin valtion talousmetsiin. Toimenpiteellä Metsähallitus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO), jossa yhtenä osana valtion metsiä käytetään suojelualueiden laajentamiseen kaikkiaan 10 000 hehtaaria. Suojeltavat kohteet on valittu Metsähallituksen luonnonsuojelun ja metsätalouden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suojeluun valituista kohteista tullaan perustamaan suojelumetsiä ja ne siirtyvät pysyvästi pois metsätalouskäytöstä. Pirkanmaan kohteiden maapohjan ja puuston yhteenlaskettu käypä arvo on 4,7 miljoonaa euroa. Alueilla tehdään tulevien vuosien aikana ennallistamistöitä kuten puuston poistoa soilta, ojien täyttöä, pienaukotusta ja polttoja. Lakeisnevankankaalla on monipuolista kangas- suoluontoa. Korpia ja metsiä ennallistamalla voidaan lisätä mm. alueella esiintyvälle kuukkelille sopivia elinympäristöjä. Pitkäkangas sisältää varttuneita rantametsiä ja puustoisia soita, jotka tukevat Pitkäkankaan Natura-alueen kangasmetsiä. Hauturin alueella on Seitsemisen kansallispuistoon rajautuvaa avosuota ja korpia. Pukalan kohteella suojellaan männikköisiä rantametsiä ja monipuolisia metsiä retkeilyreitin ympäristössä, johon muodostuu arvokas kokonaisuus yhdessä Pukalajärven saarien kanssa. Siikanevan suojelualueeseen liitetään suojelurajausten sisään jäänyt alue. Musturin vanhan metsän kohdetta laajennetaan varttuneilla kuusikoilla ja rämeillä. Rautajärven-Äikkäänselän alueella suojellaan reheviä varttuneita rantametsiä. Tiedot kohteista:(kunta, kohde, kokonaismaa-ala hehtaareina) Virrat, Lakeisnevankangas, 451 ha Kuru, Pitkäkangas, 213 ha Kuru, Hauturi, 34 ha Orivesi, Pukala, 97 ha Orivesi, Siikaneva, 11 ha Ruovesi, Musturi, 74 ha Ruovesi, Ryövärinkuoppa, 2 ha Pälkäne, Rautajärvi-Äikkäänselkä, 47 ha Kartat kohteista: Suojelualueiden laajennusalat valtionmailla (www.metsa.fi/metso) http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/METSOohjelma20082016/suojelualueverkostonkehittaminen/suojelualueidenlaajennukset/Sivut/Suojalueidenlaajennusalatmaakunnittainvaltionmailla.aspx Lisätietoja: Puistonhoitaja Pekka Vesterinen, luontopalvelut, p. 040 545 1962 (pohj. Pirkanmaa) Vastaava suojelubiologi Panu Kuokkanen, luontopalvelut, p. 0205 64 5064 (muut) Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous, p. 040 732 4463

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit