Metsähallitus hakee uusia eväitä Ruunaan alueen käyttöön

Metsähallitus aloittaa Ruunaan hoito- ja käyttösuunnitelman uusimisen. Suunnitelma kattaa retkeilyalueen vilkkaan koskenlasku- ja kalastusreitin lisäksi Ruunaanjärven takaisen suojelualueen luonnontilaisia metsiä. Retkeilyalueella harjoitetaan rajoitetusti myös metsätaloustoimintaa. Suunnitelma valmistuu alkusyksystä 2010.

Metsähallitus pyrkii osaltaan monipuolistamaan retkeilyalueiden käyttöä. Jo nykyisellään Ruunaan retkeilyalueella on suuri merkitys seutukunnalle. Vasta valmistuneen selvityksen mukaan Ruunaan retkeilyalueen kokonaistulovaikutus paikallistaloudelle on 4 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 53 henkilötyövuotta. (Lukuun ei sisälly Metsähallituksen omia henkilöstökustannuksia eikä Metsähallituksen ostopalveluita.) Vuonna 2008 Ruunaan retkeilyalueella kirjattiin yli 87 000 käyntikertaa. Alueiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia kestävästi hyödyntämällä kävijämääriä voidaan kasvattaa, mikä edistää alueesta paikallistaloudelle koituvia hyötyjä. Koko suunnittelun ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Hankkeen yhteistyöryhmään kootaan keskeiset alueella toimivat tahot. Osoitteeseen www.metsa.fi/Ruunaasuunnittelu avattavilla verkkosivuilla esitellään suunnittelua ja sivujen kautta voi antaa palautetta. Suunnitteluun voi vaikuttaa myös osallistumalla yleisötilaisuuksiin tai avoimien ovien päiviin. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen virkistyskäytön, suojelun ja muun käytön tavoitteet. Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioivaan maankäytön ja toimintojen kehittämiseen. Siinä hyödynnetään samanaikaisesti tehtävän Koli-Ruunaan luontomatkailusuunnitelman esitykset Ruunaan alueen matkailutoiminnan edistämiseksi ja sovitetaan ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen kanssa. Suunnitelman laatiminen on osa valtioneuvoston hyväksymää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa 2008 – 2016 (METSO). Osana Metso-ohjelman toimenpiteitä laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat myös Etelä-Suomen kahdelle muulle retkeilyalueelle, Evolle ja Teijoon. Samaan ohjelmaan kuuluu myös Ruunaalla käynnistynyt Metsäntutkimuslaitoksen vetämä hanke, jossa tutkitaan ns. metsien luontaista häiriödynamiikkaa. Hankkeessa kehitetään metsän peitteisyyden säilyttäviä metsänkäsittelymalleja, jotka hyödyttävät sekä metsäluonnon monimuotoisuutta että virkistyskäyttöä. Lisätietoja: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut: projektipäällikkö Arto Vilén, puh. 0400 725 478 puistonjohtaja Kyösti Tuhkalainen, puh. 0400 272 833 www.metsa.fi/Ruunaasuunnittelu Tutkimus kansallispuistojen ja retkeilyalueiden paikallistaloudellisista vaikutuksista: www.metsa.fi/ajankohtaista

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.