Metsähallitus hakee uusia eväitä Teijon retkeilyalueen käyttöön

Metsähallitus aloittaa Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman uusimisen. Metsähallitus pyrkii osaltaan monipuolistamaan retkeilyalueiden käyttöä. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen virkistyskäytön ja suojelun ja muun käytön, kuten metsätalouden, virkistyskalastuksen ja metsästyksen, tavoitteet. Suunnitelma valmistuu alkusyksystä 2010. Jo nykyisellään Teijon retkeilyalueella on suuri merkitys Salon seudulle. Vasta valmistuneen selvityksen mukaan Teijon retkeilyalueen virkistyskäytön kokonaistulovaikutus paikallistaloudelle on 3,8 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 46 henkilötyövuotta. (Lukuun ei sisälly Metsähallituksen omia henkilöstökustannuksia eikä Metsähallituksen ostopalveluita.) Vuonna 2008 Teijon retkeilyalueella kirjattiin yli 75 000 käyntikertaa. Alueiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia kestävästi hyödyntämällä kävijämääriä voidaan kasvattaa, mikä edistää alueesta paikallistaloudelle koituvia hyötyjä. Suunnitelma kattaa retkeilyalueen lisäksi Teijon ylänkö Natura -alueen sekä joitakin muita valtion hallinnassa olevia alueita. Tällainen on esimerkiksi Isoholman saari Teijon selällä. Koko suunnittelun ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Hankkeen yhteistyöryhmään kootaan keskeiset alueella toimivat tahot. Verkkosivut avataan osoitteeseen www.metsa.fi/teijosuunnittelu ja sinne voi tehdä ehdotuksia ja antaa palautetta. Suunnitelman edetessä tullaan järjestämään myös yleisötilaisuus. Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioivaan maankäytön ja toimintojen kehittämiseen. Siinä hyödynnetään mm. vuonna 2006 tehdyn Meri-Teijon matkailun kehittämissuunnitelmaa (Master Plan). Suunnitelman laatiminen on osa valtioneuvoston hyväksymää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa 2008-2016 (METSO). Samanaikaisesti Teijon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa, laaditaan vastaavat suunnitelmat myös Evon ja Ruunaan retkeilyalueille. Lisätietoa: www.metsa.fi/teijosuunnittelu Metsähallitus: Erikoissuunnittelija Mikael Nordström, luontopalvelut. Puh. 0400 445 234 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous. Puh. 040 732 4463 Puistonjohtaja Hanna Ylitalo, luontopalvelut. Puh. 040 196 6584 Tutkimus kansallispuistojen ja retkeilyalueiden paikallistaloudellisista vaikutuksista: www.metsa.fi/ajankohtaista Teijon retkeilyalue ruotsiksi: Tykö strövområde

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.