METSÄHALLITUS INVESTOI SEURAAVAN KYMMENEN VUODEN AIKANA 10 MILJOONAA EUROA METSÄTIEVERKOSTON YLLÄPITOON OULUN LÄÄNISSÄ

Tiedote 23.10.2007

Metsähallitus on päättänyt satsata vastuullaan olevan tiestön peruskunnostukseen. Metsähallitus aloittaa nyt 10 vuoden tieinvestointiohjelman teiden peruskunnostamiseksi. Ohjelman kokonaisarvo on 30 miljoonaa euroa, josta Oulun lääniin suuntautuu kolmannes eli n. 10 miljoonaa euroa. Investointien lisäksi myös teiden kunnossapitoa tehdään aikaisempaa aktiivisemmin. Tänä vuonna teiden kunnossapitoon ja rakentamiseen kuluu Oulun läänissä n. 2 miljoonaa euroa, mikä yhdessä em. investointien kanssa tarkoittaa tänä vuonna n. 3 miljoonan euron satsausta metsätieverkkoon.

Metsähallituksen metsätieverkosto on kattava ja painopiste tiestön hoidossa on jo vaihtunut uusien teiden rakentamisesta teiden peruskorjaukseen ja kunnossapitoon. Peruskorjausten lisäksi satsataan myös kunnossapitoon, koska hyvällä kunnossapidolla voidaan vaikuttaa tulevaan peruskorjaustarpeeseen.

Hyvässä kunnossa oleva metsätieverkosto on toimivan puuhuollon perusedellytys, sillä nykyaikainen teollisuus vaatii toimiakseen jatkuvan ja hyvin aikataulutetun raaka-ainehuollon. Toimivat puunkuljetukset ovat liikelaitos Metsähallituksen tuloksen tekemiselle elintärkeitä, sillä noin 85 prosenttia sen tuloista syntyy metsätaloudessa. Yksityismetsänomistajista poiketen Metsähallitus huolehtii itse puun korjuusta ja kuljetuksesta metsästä jalostuslaitoksille. Panostus tiestöön on tärkeää myös korjuuolosuhteiden muuttumisen vuoksi. Metsähallituksen kokemuksen mukaan puunkorjuuta ja –kuljetusta helpottava talvi on lyhentynyt noin kuukaudella.

Oulun läänissä Metsähallitus hoitaa suunnilleen yhtä pitkää tieverkostoa kuin Tiehallinto. Liikennesuoritteet Metsähallituksen metsäteillä ovat tietenkin paljon alhaisemmat. Oulun läänissä Metsähallituksen omia teitä on 10 000 km. Lisäksi Metsähallitus on yksityistieosakkaana noin 5 000 km:llä. Metsähallituksella on siltoja Oulun läänissä 250 kpl, joista valtaosa on rakennettu 1960- ja 1970- luvuilla. Myös ne vaativat nyt merkittäviä investointeja. Tarkemmin Metsähallituksen siltojen kunto ja korjaustarve selviävät käynnistetyn siltaprojektin tuloksena.

Tieverkoston ylläpito ja tieinvestoinnit tarjoavat vuosittain runsaasti työtä paitsi Metsähallituksen omalle väelle niin myös useille urakoitsijoille ja kymmenille heidän palveluksessaan oleville henkilöille Oulun läänin alueella.

Metsähallituksen metsätiestö tarjoaa puitteita, varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa, myös muille elinkeinoille, erityisesti matkailulle, porotaloudelle sekä luonnontuotteiden keräilylle ja jalostukselle. Metsästyksen, kalastuksen ja mökkiläisten kannalta hyväkuntoisen metsätiestön merkitys on tärkeä. Metsätieverkoston avulla pystytään myös tehokkaasti sammuttamaan metsäpalot ja estämään vaikeasti hallittavien suurmetsäpalojen syntyminen.


Lisätietoja:
Metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki, p. 0400 587 375
Tienrakennusesimies Tuomo Leinonen, p. 0400 284 652

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit