Metsähallitus kehittää riistaeläinten elinympäristöjä

Julkaistavissa 25.4.2007 klo 12:00

Metsähallituksessa aloitetaan tänä keväänä metsätalouden ja luontopalvelujen yhteistyössä kaksivuotinen ”Riistan elinympäristöjen aktiivisen hoidon” -projekti, missä kunnostetaan, ennallistetaan, kehitetään tai luodaan kokonaan uusia riistaeläinten elinympäristöjä valtion mailla. Projektin toiminnan keskeisin painopiste on metsäkana- ja vesilintujen elinympäristöjen kehittäminen valtion maa- ja sisävesialueilla.

Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion maiden riistaelinympäristöjen nykyinen hoito perustuu pääasiassa pitkäaikaisvaikutteiseen, riistaeläinten ekologiaa huomioivaan metsien käsittelyyn. Sen kriteerit on määritelty Metsätalouden ympäristöoppaassa. Riistan elinympäristöjen hoitoa voidaan kuitenkin vielä tehostaa erityisesti metsätalouden kitu- ja joutomaa-alueilla. Valtion mailla on lukuisia tuotannosta poistuneita turvesoita ja luonnonravintolammikoita, metsätalouden kannalta tuottamattomia ojitusalueita, kosteita painaumia, soistuneita puronvarsialueita ym., joille voidaan aktiivisin toimin luoda kunnostettuja, palautettuja ja myös uusia elinympäristöjä riistalajistolle.

Projektissa kartoitetaan ensivaiheessa riistan elinympäristön kehittämiseen soveltuvia kohteita, joille laaditaan toimenpide- ja hoitosuunnitelmat. Kohteiden toteutus priorisoidaan hyöty/kustannus-suhteen mukaan. Kohteiden kehittymistä riistan elinympäristöinä selvitetään vaikutusseurannan ja tutkimuksen avulla.

Projektissa toteutettavat riistan elinympäristöjen aktiiviset hoitotoimenpiteet lisäävät paikallisesti luonnon monimuotoisuutta, metsien monikäytön mahdollisuuksia ja maisemallisia arvoja. Uudet kosteikot lisäävät mm. kahlaajien, lepakoiden ja sammakkoeläinten elinympäristöjä sekä muuttavien lintulajien muutonaikaisia levähdysalueita. Kosteikoilla ja ennallistetuilla soilla saavutetaan myös vesiensuojelullista hyötyä valuma-alueen vedenpidätyskyvyn lisääntymisen kautta. Kuivina kesinä veden pidättyminen ja viipyminen kohteilla lisää alueellisesti koko eläinlajiston vedensaantimahdollisuuksia.

Projektin tulosten ja kokemusten pohjalta laaditaan ohjelma, jota noudattaen riistaeläinten elinympäristöjen kehittäminen jatkuu aktiivisena ja pitkävaikutteisena riistanhoidon muotona valtion mailla. Tämän toiminnan tavoitteena on erityisesti metsäkana- ja vesilintujen pesimä- ja poikue-elinympäristöjen lisääntyminen ja sitä kautta niiden poikastuotannon edesauttaminen. Toiminnalla tuetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää erätaloutta. Projektilla on toteutusvaiheessa myös alueellisesti työllistäviä vaikutuksia.Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ahti Putaala, puh. 0205 64 6619, GSM 040 827 2574
Maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Lauri Karvonen, puh. 0205 64 7645, GSM 0400 395 307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.