Metsähallitus kerää tietoa valtion metsien kulttuurihistoriallisesti kiinnostavista kohteista

Metsähallitus on käynnistänyt laajan, useamman vuoden kestävän hankkeen, jossa kartoitetaan valtion metsien kulttuuriperintökohteita. Kaiken kaikkiaan inventoitavaa aluetta on noin 5 miljoonaa hehtaaria. Valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointi -hankkeessa kerätään tietoa erityyppisistä kulttuuriperintökohteista kivikaudelta aina 1950–60-luvuille asti. Kartoituksen odotetaan tuovan runsaasti tietoa valtion metsiin kätkeytyvistä, ihmisen aiemmasta toiminnasta kertovista kohteista. Kyseessä on laajin Suomessa toteutettu kulttuuriperintöinventointi.

Luonnonsuojelualueilla kulttuuriperintöinventointeja on tehty vuodesta 2006. Nyt käynnistyneen hankkeen myötä Metsähallitus ulottaa kartoitukset ensimmäistä kertaa laajemmin myös valtion talousmetsiin. Tyypillisiä aiemmasta ihmistoiminnasta kertovia jälkiä ovat muun muassa vanhat asuin- ja uhripaikat, hautaröykkiöt, puolustusrakennelmat, tervahaudat, pyyntikuopat, uittorakennelmat sekä metsäpirttien pohjat. Kulttuuriperintö otetaan jo nyt huomioon osana Metsähallituksen talousmetsien kestävää ja monitavoitteista käyttöä. Metsähallituksen tietojärjestelmissä on tiedot valtion mailla sijaitsevista, Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä olevista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Lisäksi Metsähallitus on kerännyt tietoa valtion metsissä sijaitsevista kulttuuriperintökohteista muun muassa alue-ekologisen suunnittelun yhteydessä ja tietoja täydennetään jatkuvasti. ”Inventoinnin tuloksena saadaan entistä kattavampaa ja tarkempaa tietoa valtion metsien kulttuuriperintökohteista, mikä edistää niiden säilymistä. Tietoja voidaan hyödyntää myös muun muassa metsien virkistyskäytössä, opetuksessa ja luontomatkailussa”, kertoo Metsähallituksen metsätalousjohtaja Hannu Jokinen. ”Kyseessä on laaja ja merkittävä inventointihanke, jollaista ei ole aiemmin tässä laajuudessa maassamme tehty”, toteaa yli-intendentti Helena Taskinen Museovirastosta. Ensimmäisenä vuonna hankkeeseen liittyvät inventoinnit keskittyvät talousmetsiin ja retkeilyalueille. Inventointeja tehdään kesällä 2010 eri puolilla maata muun muassa Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla sekä Länsi- ja Ylä-Lapissa kaikkiaan 0,4 miljoonan hehtaarin alueella. Ensi vuonna inventoinnit laajenevat koko maahan, jolloin niitä tehdään myös Kainuussa ja Itä-Lapissa. Metsätalous on palkannut inventointia varten määräaikaisia arkeologeja. Vuosittain maastotöitä tekee 6-12 arkeologi-metsuri –työparia. Metsähallitus jatkaa myös suojelualueiden kulttuuriperintökohteiden inventointia ja niiden toteutuksesta vastaavat luontopalveluiden kulttuuriperintöasiantuntijat. Nyt käynnistyneellä metsätalouden ja luontopalveluiden tulosalueiden yhteisellä inventointihankkeella Metsähallitus toteuttaa Kansalliseen metsäohjelmaan 2015 kirjattua tavoitetta, jonka mukaan Metsähallitus inventoi vuoteen 2015 mennessä valtion metsien kulttuuriperintökohteet. Lisätietoja: Projektipäällikkö Jouni Taivainen, puh. 040 195 7270 Ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, puh. 040 530 1593 Hankkeen internetsivut: www.metsa.fi ->hankkeet->kulttuuriperintökohteiden inventointi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa