Metsähallitus polttaa metsää ehommaksi - ennallistamispoltot lisäävät luonnon monimuotoisuutta

Metsähallitus ennallistaa kansallispuistojen ja suojelualueiden metsiä polttamalla tänä keväänä ja kesänä. Polttokohteita on yhteensä noin 140 hehtaarilla, joista 110 hehtaaria toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden METSO-toimintaohjelmassa. Ennallistamispoltot tehdään useimmiten touko- ja kesäkuussa, sillä maaston on polttohetkellä oltava riittävän kuivaa.

Tulta käytetään nykyisin yhä useammin apuna metsien ennallistamisessa, sillä ennallistamispoltot ovat tärkeä tekijä lajien esiintymisen turvaamisessa. Suojelualueiden metsät ovat usein olleet aiemmin metsätalouskäytössä, minkä seurauksena metsissä on vähän eri-ikäisiä tai lahoja puita. Metsäpalot ovat muokanneet suomalaista metsämaisemaa läpi historian. Polttamisen avulla pyritään nopeuttamaan alueen palautumista luonnontilan kaltaiseksi. Palon jäljiltä metsän luontainen kierto käynnistyy alusta uudelleen, lisäksi lehtipuut saavat runsaasti kasvutilaa metsäpalon jälkeen. Poltot hyödyttävät uhanalaisia lajeja Poltot tuottavat nopeasti uhanalaisille lajeille sopivia elinympäristöjä. Palanut ja hiiltynyt puu on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle. Tutkimusten mukaan esimerkiksi kovakuoriaiset ja käävät hyötyvät ennallistamispoltoista merkittävästi. Metsäpalot houkuttelevatkin kovakuoriaisia välittömästi palon sytyttyä. Lisätietoa polttokohteista Toimittajat voivat tulla seuraamaan ennallistamispolttoa ilmoittamalla sähköpostilla tietonsa polttoalueen yhteyshenkilölle, joka kutsuu toimittajat paikalle lähempänä polttoajankohtaa. (Sääolosuhteet määrittävät tarkan polttoajankohdan) Liitteenä olevassa taulukossa tietoja polttokohteista ja yhteyshenkilöistä. Faktalaatikko: Ennallistamispoltto Polttokohteiksi valitaan yleensä viljavuudeltaan keskinkertaisia tai karuja metsiä, sillä rehevimmät metsät ovat yleensä liian kosteita poltettaviksi. Metsän poltoissa osa puustosta hiiltyy, osa kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy pitkään uutta eri lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Myös puulajisto yleensä monipuolistuu polton seurauksena. Puusto on eri-ikäistä, sillä osa alkuperäisestä puustosta jää henkiin. Metsien ennallistamispoltot valmistellaan huolellisesti. Osa puustosta kaadetaan palokuormaksi poltettavalle kuviolle. Ennallistettavan kuvion ympärille tehdään yleensä palokuja poistamalla puustoa ja paljastamalla kivennäismaata. Metsän poltto edellyttää runsaasti ihmisiä jälkisammutus- ja vartiointitehtäviin. Lisätietoja: Metsähallitus, luontopalvelut, erikoissuunnittelija Jussi Päivinen, puh. 040 866 9346

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa