Metsähallitus suorittaa ennallistamispolton Salamajärven kansallispuistossa

Tiedote 29.5.2009 Metsähallitus polttaa Perhossa Salamajärven kansallispuistossa viljeltyä mäntyä kasvavan kahden hehtaarin metsäkuvion. Poltto on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). Suunniteltu polttopäivä on kesäkuun alkupäivinä. Toimittajat voivat vierailla polttokohteella polton aikana sopimalla siitä erikseen Metsähallituksen kanssa.

Ennallistamispoltot on valmisteltu etukäteen. Osa puustosta on kaadettu palokuormaksi. Polttokohteiden ympärille on tehty palokuja poistamalla puustoa n.10 - 20m leveydeltä. Palokujan keskelle on kaivettu koneella palokäytävä, jossa kivennäismaa on paljastettu. Tällä pyritään varmistamaan se, että tuli ei leviä ympäröiville alueille. Maaston on polttohetkellä oltava riittävän kuivaa, eikä tuuli saa olla liian kova. Polton urakoi Luotosen hirvimiehet ry. Menneinä vuosituhansina palot ovat olleet tärkeä osa metsäekosysteemin luonnollista kiertokulkua. Samalla kun palot on metsäpalojen tehokkaan torjunnan seurauksena saatu vähenemään, palanutta puuta suosivat eliölajit ovat taantuneet. Luonnonsuojelualueilla nämäkin lajit on kuitenkin mahdollista ottaa huomioon. Metsähallitus käyttää renkinään tulta, jonka avulla tehdään suojelualueille uusia elinympäristöjä palanutta puuta tarvitseville lajeille. Polttokohteiksi valitaan karuhkoja metsiä, sillä rehevimmät metsät ovat yleensä liian kosteita poltettaviksi. Hyvin onnistuneessa ennallistamispoltossa osa puustosta hiiltyy, osa kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Siten alueelle syntyy jatkuvasti uutta eri lahoamisvaiheessa olevaa puuta. Myös elävä puulajisto monipuolistuu yleensä polton jälkeen, kun taimettuminen helpottuu sammalikon palamisen seurauksena. Metsästä tulee eri-ikäisrakenteinen, sillä osa alkuperäisestä puustosta jää yleensä henkiin. Polttojen myötä alueelle syntynyt paahteinen pienilmasto ja palanut puuaines ovat elinehto eräille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille. Polttoalueen vieressä on myös mahdollista tutustua syksyllä 2008 ennallistettuun suohon. Poltosta ja muista ennallistamistöistä tiedotetaan maastossa kylteillä. Toimittajilla on mahdollisuus vierailla polttokohteella myös polton aikana. Vierailun yksityiskohdista on kuitenkin ehdottomasti sovittava etukäteen ottamalla yhteyttä ao. yhteyshenkilöön. Metsähallituksen yhteyshenkilö: Reijo Hokkanen puh. 040 705 7556

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.