Mittava erämaiden suunnittelutyö loppusuoralla

Tänä vuonna 20 vuotta täyttävien erämaiden mittava hoidon ja käytön suunnittelutyön ensimmäinen kierros on loppusuoralla. Ympäristöministeriö vahvisti viime vuoden lopulla neljä suunnitelmaa. Viimeisen suunnittelemattoman erämaan, Puljun, suunnittelu on aloitettu tänä vuonna. Hammastunturin erämaan hoito- ja käyttösuunnitelman ensimmäinen päivitys on jo aloitettu viime vuoden puolella. Erämaiden hoidon ja käytön suunnittelusta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut.

Viimeksi vahvistetut suunnitelmat olivat Muotkatunturin, Kaldoaivin, Tuntsan sekä Tsarmin erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat

Ympäristöministeriö on vahvistamiskirjeissään todennut, että erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat selvitysosineen ovat monipuolisia asiakirjakokonaisuuksia, jotka antavat hyvän perustan erämaa-alueiden hoidon ja käytön järjestämiselle. Suunnitelmat edistävät ministeriön mukaan myös ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemistä sekä selkiinnyttävät ja ohjaavat alueiden käyttöä. Tämä vaikuttaa myönteisesti alueiden luonnonarvojen säilyttämiseen. Ministeriö on painottanut erämaa-alueiden hoidon ja käytön toimeenpanossa valvontaa ja vaikutusten arviointia sekä niiden pohjalta tehtävien toimenpiteiden merkitystä.

Elämää täynnä olevat erämaat

Suomeen annettiin erämaalaki 1991. Lain tavoitteena on säilyttää alueet erämaisina, turvata saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen harjoittamismahdollisuudet. Luonnon monipuolista käyttöä pyritään edistämään. Metsähallitus laatii kaikille erämaa-alueille hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka ympäristöministeriö vahvistaa. Suunnitelmat laaditaan siten, että laissa asetetut tavoitteet täyttyvät.

Erämaa-alueiden hoidon ja käytön suunnittelulla on merkittävä vaikutus pohjoisen Lapin maankäyttöön. Kansainvälisestä erämaakäsityksestä poiketen Suomen erämaat ovat erämaisuuden lisäksi myös täynnä ihmistoimintaa. Ne kuuluvat kiinteänä osana lappilaisten eräharrastuksiin ja monille ihmisille myös elinkeinoihin. Erityisen tärkeitä erämaat ovat saamelaiskulttuurille: 12 erämaasta 10 sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.

Erämaiden suunnittelussa kyse eri toimintojen ja käyttömuotojen yhteensovittamisesta

Erämaiden maankäytön suunnittelussa Metsähallitus osallistaa vahvasti paikallisia ihmisiä, sidosryhmiä, kuntia ja viranomaisia. Uutena asiana Hammastunturin erämaa-alueen päivitystyössä huomioidaan saamelaisten mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluprosessiin aikaisempaa enemmän alusta lähtien. Uusi käytäntö juontaa juurensa YK:n biodiversiteettisopimuksesta, ja sen 8(j) pykälästä, jossa määritellään alkuperäiskansoja koskevat asiat suhteessa luonnon monimuotoisuuteen. Kyseistä vaikutusten arvioinnin menetelmää kutsutaan ns. Akwé:Kon periaatteiksi. Näitä periaatteita käytetään nyt ensimmäistä kertaa maailmassa tämän tyyppisessä maankäytön suunnittelussa.

Näin erämaiden juhlavuotena Metsähallitus järjestää elokuun puolivälissä Rovaniemellä yleisölle avoimen Erämaaseminaarin. Myös marraskuussa Inarissa järjestettävässä Camera Borealis -luontokuvatapahtumassa erämaista pääsee nauttimaan kuvien ja keskustelujen kanssa. Tapahtumista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Elina Stolt, Metsähallitus p. 0400 398 983, e-mail: elina.stolt(at)metsa.fi

Lue lisää:

Metsähallitus, PL 36 (Ivalontie 10), 99801 Ivalo, www.metsa.fi

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia