Nationalparkerna och strövområdena ger investerade pengar tillbaka med råge

Besökarna lämnar efter sig upp till 20 euro per investerad euro. Samhället får tillbaka de euron som staten investerat i nationalparkerna och strövområden många gånger om i form av lokal företagsverksamhet och arbetsplatser. Uppgifterna framgår av en undersökning som Forststyrelsen gjort, där man för första gången utredde nationalparkernas och strövområdenas betydelse för den lokala ekonomin.

Pressmeddelande, får publiceras fredag 30.10.2009 I de populäraste nationalparkerna kan besökarnas penninganvändning ge närområdet upp till 20 euro per euro som satsats i parkens servicekonstruktioner. Exempelvis i Oulanka nationalpark var kostnaderna 700 000 euro per år, och den totala inkomsteffekten av besöken i parken var 14 miljoner euro per år. I fråga om de turister som kom till området uttryckligen för nationalparkens skull var inkomsteffekten 6,5 miljoner euro. Ett bra exempel på statens strövområden är Ruunaa i Norra Karelen, som är känt för sina fiskemöjligheter. Också där ger en investering näromgivningen över 20-faldigt tillbaka: kostnaderna för området är 178 000 euro per år och den totala kostnadseffekten är 4 miljoner euro. De som kom till Ruunaa uttryckligen på grund av strövområdet hade en effekt på 2,3 miljoner euro. Också en euro som investerats i de marina nationalparkerna växer sig många gånger större. Exempelvis underhållskostnaderna för Skärgårdshavets nationalparker är cirka 360 000 euro och den totala inkomsteffekten 3,4 miljoner euro per år, dvs. varje euro ger tio tillbaka. Den unika skärgårdsnaturen ökar skötselkostnaderna, men turisten stannar också länge i Skärgårdshavets nationalpark. Redan en liten ökning av antalet besök gynnar företagarna i området. Naturturismen Finlands flaggskeppsprodukt Enligt utredningen var den totala inkomsteffekten av besökarnas penninganvändning 70,1 miljoner euro och sysselsättningseffekterna 893 årsverken i nationalparkerna. I statens strövområden var motsvarande siffror 16,9 miljoner euro och 217 årsverken. ”Staten finansierar nationalparkernas och strövområdenas avgiftsfria utflyktsservice med budgetmedel. Näringssektorn skapar avgiftsbelagd turistservice i närområdet. På så sätt utvecklar vi tillsammans naturturismen som är en flaggskeppsprodukt för Finland”, säger Forststyrelsens naturtjänstdirektör Rauno Väisänen. ”Nationalparkernas dragningskraft baserar sig på deras unika natur. Också många strövområden blir allt attraktivare mål. När vi kombinerar naturvärden med hållbar rekreation har vi en produkt som ger inkomster och arbete, främjar folkhälsan och förbättrar varumärket Finland.” Ett stort besökarantal räcker inte ensamt till för att åstadkomma inkomstflöden till närområdet: i närområdet måste finnas service som de som rör sig i naturen kan köpa. Exempelvis de 75 000 besökarna per år i Repovesi lämnar bara 1,7 miljoner euro efter sig i närområdet medan de 54 000 besöken i Skärgårdshavet ger 3,4 miljoner euro. Utredningen visar att det lönar sig att börja utveckla service runt nationalparker och strövområden. "Nationalparkernas betydelse som lokomotiv för turismen ökar. När staten satsar på att skydda deras imponerande natur samt på avgiftsfri utflyktsservice, skapar det långsiktiga förutsättningar för lokala företag. Detta är av avsevärd betydelse särskilt på landsbygden", säger VD Mika Perttunen från Naturpolis Oy, som är ett utvecklingsbolag för näringarna i Kuusamo, Taivalkoski och Posio. Infohörna: Hur har undersökningen gått till? - Forststyrelsens naturtjänster har för första gången utrett inkomst- och sysselsättningseffekterna för den lokala ekonomin av besökarnas penninganvändning i samtliga 35 nationalparker, statens sju strövområden samt tre andra skyddsområden av betydelse för turismen (Sibbo Storskog, Punkaharju och Lapska armenKilpisjärvi). - De ekonomiska effekterna har räknats ut i samarbete mellan Forststyrelsens naturtjänster och Skogsforskningsinstitutet med en metod som utvecklats från MGM2-modellen, som används i USA. Metoden utnyttjar uppgifter om antalet besök och om besökarnas penninganvändning samt koefficienter som beskriver hur pengarna cirkulerar inom den lokala ekonomin. Som underlag har använts antalet besök sommaren 2008 och undersökningar om besökarna 2005-2009. - Med totala inkomsteffekter avses de direkta och indirekta inkomsteffekterna/år för närområdet av besökarnas penninganvändning. - I undersökningen granskades effekterna för samtliga besökares del men dessutom särskilt för de besökares del som hade det område som utredningen gällde som huvudorsak för sin resa. - Resultaten kan betraktas som minimieffekter. Exempelvis i norra Finland hade inkomsteffekterna sannolikt varit större om man utgått från undersökningar om besökarna vintertid. - Siffrorna som gäller årsverken omfattar inte Forststyrelsens egen personal eller den personal som i form av köpta tjänster sköter områden som är i Forststyrelsens besittning eller de pengar som de lämnar efter sig i området. - Resultaten av undersökningen kombinerades med kostnadsberäkningar för fyra nationalparker, två statliga strövområden och ett annat naturobjekt. I kostnaderna för områdena har beaktats de årliga driftsutgifterna i anslutning till service och konstruktioner samt investeringarna delade på 15 år (lätta konstruktioner, t.ex. leder) eller 30 år (byggnader). - De kalkyler som presenteras i denna undersökning preciseras under kommande år, när undersökningar om besökarna ger mera information som kombineras med kostnadseffekterna för samtliga områden. - Effekterna i rapporten beskriver inte områdets totala värde, utan de penningflöden som besökarnas penninganvändning i området ger upphov till och arbetsplatserna i anslutning därtill. Infohörna: Forststyrelsen, nationalparker och strövområden - I Finland finns 35 nationalparker. Deras areal är 885 500 hektar, dvs. 8 855 km2. - De sydligaste nationalparkerna är Skärgårdshavets och Ekenäs skärgårds nationalparker och den nordligaste Lemmenjoki nationalpark. - Antalet registrerade besök i Finlands nationalparker var 1,8 miljoner 2008. - Staten har sju strövområden. - År 2008 var antalet besök i strövområdena 347 000. - Forststyrelsen ansvarar för förvaltningen och skötseln av nationalparkerna och strövområdena. - Finansieringen av nationalparkerna kommer från budgeten för miljöministeriets förvaltningsområde medan strövområdena finansieras ur jord- och skogsbruksministeriets budget. Mera information och intervjuer: Forststyrelsen: kommunikationschef Päivi Rosqvist, 0400 425 666); informatör Outi Ala-Härkönen, 040 517 3693; specialplanerare Trygve Löfroth, 0400 786 990 (Skärgårdshavet) Bilaga: Tabeller över effekterna för den lokala ekonomin i områdena samt förhållandet kostnader-intäkter i sju områden (på finska) Rapporten (på finska) finns 30.10.2009 på adressen: www.metsa.fi/ajankohtaista: Kansallispuistot ja retkeilyalueet tuovat sijoitetut rahat monikertaisesti takaisin

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa