Nuuksion kansallispuistossa poltetaan metsää 27.5.

Nuuksion Kansallispuistossa poltetaan metsää huomenna keskiviikkona 27.5. Kyseessä on luonnonhoidollinen metsän poltto. Sen tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta, joka on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Tuli on olennainen osa luonnontilaisen metsän ekologiaa, ja polttaminen yksi tärkeä metsän ennallistamistoimi, jonka tarkoituksena on palauttaa aiemmin talousmetsänä ollut alue luonnontilaisen kaltaiseksi. Nuuksio on valittu yhdeksi palojatkumoalueista, joissa on tarkoitus tuottaa palanutta puuainesta säännöllisin väliajoin. Nyt tehtävässä ennallistamispoltossa tavoitteena on epätasainen palojälki niin, että osa alueesta palaa maapalona ja osa latvapalona. Poltettava alue sijaitsee Etelä-Nuuksiossa Kolperinlammen lounaispuolella. Poltettavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Poltettava metsä on mäntyvaltaista, nuorehkoa ja osin varttunutta metsikköä. Polttoalueesta on kartta tiedotteen liitteenä. Osa puustosta on ennakolta kaadettu maahan palokuormaksi, mutta suurin osa puustosta on pystyssä. Ennallistamispoltto toteutetaan, mikäli sääolosuhteet polttokohteella ovat polttohetkellä polton onnistumisen kannalta otolliset. Poltosta tiedotetaan kansallispuiston alueella myös maastokyltein. Tiedotusvälineet voivat erillisestä sopimuksesta tulla seuraamaan ennallistamispolttoa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen polton seurantaan: Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, erikoissuunnittelija Ari Lahtinen, gsm 040 354 0522

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit