Perämeren merihiekka -hankkeeseen liittyvä kalastajien haastattelututkimus valmistui

Julkaisuvapaa 17.7.2008

Viime kesänä aloitettu Perämeren merihiekan noston ympäristövaikutusten arviointihanke on edennyt. Yhteysviranomaisen toivomia lisäselvityksiä vaikutusalueella on tehty. Kalastajien haastattelut on saatu valmiiksi ja koekalastukset vaikutusalueilla ovat parhaillaan käynnissä.

YVA-prosessissa selvitetään mahdollisuuksia nostaa merenpohjan hiekkaa ja soraa lähinnä rakennusteollisuuden tarpeisiin. Selvityksen kohdealueita ovat Suurhiekan - Pitkänmatalan alue Iin ja Simon kuntien edustalla, Merikallojen alue Hailuodon lounaispuolella, ns. Makkaran matalikko Tauvon kylän edustalla ja Matalikkoalue Kalajoen kaupungin ja Yppärin kylän edustalla.

Kalastajien haastattelussa selvitettiin merihiekan noston vaikutuksia kalastukseen suunnittelualueella kuten trooli-, rysä- ja verkkokalastusalueiden sekä kutupaikkojen sijaintia ja kalojen vaellusreittejä. Selvitykseen haastateltiin kaikkiaan 44 henkilöä, joista 23 oli ammattikalastajia ja 21 ammattimaisen kalastuksen harjoittajaa. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisilla käynneillä. ”Haastattelututkimuksen kautta saatiin arvokasta tietoa alueen kalastusolosuhteista ja kalakannoista” toteaa Pertti Oikarinen Moreniasta. Kalastajat pitivät erityisen tärkeänä, että merihiekan noston mahdolliset vaikutukset silakan lisääntymiseen selvitetään ja suunnitellaan mahdollisesti toteutettavat toimenpiteet niin, että hankkeen vaikutukset silakan kutualueisiin jäisivät vähäisiksi. Useat kalastajat nostivat myös esille hankkeen mahdolliset vaikutukset merilohen ja vaellussiian vaellusreitteihin. Haastattelututkimuksesta saadut tulokset huomioidaan YVA-suunnittelussa. Haastattelututkimuksen toteutti Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry yhteistyössä YVA-konsulttina toimivan FCG-Planeko Oy:n kanssa.

Suunnittelualueella tehdään koekalastuksia kuluvan kesän aikana. Koekalastuksia jatketaan vielä heinäkuun ajan ja raportti valmistuu elokuun aikana.

Suunnittelualueen ulkopuolisilla alueilla on tehty sukellustutkimuksia, joiden avulla vertaillaan merenpohjan elimistöä YVA-alueen ulkopuolella. Vertailualueilta on löytynyt sama lajisto, yksilömäärät ja tiheydet kuin YVA-alueen sisällä.

Haukiputaan ja Hailuodon suunnittelualueilla tehdään parhaillaan koekairauksia. Koekairauksella selvitetään kiviainesten laatua YVA-alueella.

YVA-selostus valmistuu syksyn aikana ja YVA-menettely päättynee loppuvuodesta 2008. YVA:n valmistuttua käynnistetään varsinainen luvanhakuprosessi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan on arvioitu, että merihiekan nostoon päästäisiin aikaisintaan 2009 – 2010.

Lisätiedot:
Pertti Oikarinen, toimitusjohtaja, Morenia Oy puh. 0400 466 334
Mika Kemppainen, geologi, Morenia Oy puh. 0400 613 121

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit