Perämeren merituulipuistohankkeiden vedenalaisselvityksiä pitää kehittää

Tiedote 21.5.2010 Metsähallitus on antanut lausuntonsa Oulun-Haukiputaan edustan merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa todetaan, että vaikka YVA-selostus on melko kattava, vedenalaisen luonnon osalta YVA-arvio on puutteellinen. Myös muissa tuulivoimahankkeissa on tehtävä kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit vedenalaisen luonnon osalta.

Lausunnon mukaan hankkeen vedenalaisluonnolle aiheutuvia ympäristövaikutuksia on tehtyjen selvitysten perusteella vaikea arvioida. YVA-lain mukaan alueesta tulee tietää tarpeeksi, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä hankkeen ympäristövaikutuksista. Vastuu YVA-selvityksen laadusta on viime kädessä tuulivoimahankkeesta vastaavalla. ”Metsähallitus suhtautuu myönteisesti tuulivoiman kehittämiseen meri- ja maa-alueilla edellyttäen, että tuulivoimahankkeiden yhteydessä selvitetään ympäristövaikutukset asiantuntevasti ja kattavasti. Tämä on täysin mahdollista, ja siitä on myös hyviä esimerkkejä. Jos sen sijaan tietoa ei ole riittävästi, varovaisuusperiaatteen noudattaminen on erittäin tärkeää”, aluepäällikkö Jouni Aarnio Metsähallituksen luontopalveluista sanoo. Meriluonnon tutkimiseen tarvitaan lisää panostusta Merituulipuistohankkeissa suurimmat luontovaikutukset kohdistuvat yleensä vedenalaiseen luontoon, linnustoon ja maisemaan. Perämeri on Suomen merialueista yksi vähiten tunnetuista, ja sen meriluonto on täysin erilainen verrattuna muuhun Itämereen. Johtuen Perämeren vähäisestä suolapitoisuudesta, humuspitoisesta vedestä ja ankarista talviolosuhteista, on niukka lajisto muokkautunut hyvin ainutlaatuiseksi. ”Perämereltä ei ole kokemusta vastaavista laajoista, merenpohjaa muokkaavista hankkeista. Siksi eliöstön palautumista ja sopeutumista muutoksiin on vaikea ennustaa”, meribiologi Essi Keskinen Metsähallituksesta sanoo. Oulun-Haukiputaan YVA-selostuksessa mainitaan useaan otteeseen, että johtopäätöksiä hankkeen vaikutuksista meriluonnolle on vaikea vetää, koska alueen vedenalaisesta luonnosta ei vielä tiedetä tarpeeksi. Hankealueella on tehty videokuvauksia, otettu pohjanäytteitä ja analysoitu pohjaeläimiä, mutta esimerkiksi sukelluksia ei ole suoritettu yhtään. Perämeren lajisto on hyvin niukkaa ja suurin osa lajeista on niin pieniä, ettei niitä pysty tunnistamaan pelkän videokuvan perusteella. Näytteenottimilla kaikkia kasvilajeja, esimerkiksi alueellisesti uhanalaisia vesisammalia, ei löydetä. Myös suurin osa sähkönsiirtokaapeleiden rantautumisvaihtoehtojen vedenalaisista luontoarvoista on jätetty tutkimatta. Tuulivoimatoimijat yhteen vedenalaisen luonnon kartoittamiseksi Oulun-Haukiputaan merituulipuisto on vain yksi monien Perämeren tuulipuistohankkeiden joukossa. Jos kaikki suunnitellut merituulipuistot toteutuvat, hyvin suuri osa Perämeren matalikoista jäisi tuulivoimatuotannon alle. Matalikot ovat kalojen tärkeitä kutupaikkoja – joukossa on eräitä Perämeren tärkeimpiä talouskaloja. Alueet ovat myös vesilintujen ruokailualueita ja merkittäviä kasvillisuusvyöhykkeitä. ”Olisikin tarpeen, että Perämeren tuulivoimatoimijat puhaltaisivat yhteen hiileen ja osallistuivat aktiivisesti Perämerta koskevan vedenalaisen luonnon kartoitukseen. Näin ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkeää tuulivoimaa voisi edistää alueella ilman haittaa meriluonnolle”, aluepäällikkö Jouni Aarnio Metsähallituksesta toivoo. Taustaa Oulun-Haukiputaan tuulivoimahankkeesta Pohjolan Voima Oy suunnittelee Oulun-Haukiputaan edustan merialueelle maksimissaan 158 voimalan merituulivoimapuistoa, jonka yhteenlaskettu teho olisi 480-800 MW. Ympäristövaikutusten arvioinnissa konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Yhteensä hankealue on 70,5 neliökilometrin laajuinen. Hankealueen pohjoisempi osa (Nimettömänmatala) on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty tuulivoimalle soveltuvaksi alueeksi. Sen sijaan eteläisempää, neljä kertaa pohjoista hankealuetta laajempaa Hoikka-Hiue – Luodeleton aluetta ei ole maakuntakaavassa merkitty tuulivoimalle soveltuvaksi. Kuitenkin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet on osoitettava maakuntakaavoituksessa. Lisätietoja: Aluepäällikkö Jouni Aarnio, Metsähallitus, luontopalvelut, puh. 040 735 2804, jouni.aarnio@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa