Pyhä-Häkin kansallispuiston suojelua ja retkeilyä kehitetään (tiedote ja kutsu yleisötilaisuuteen)

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelman Saarijärvellä sijaitsevalle Pyhä-Häkin kansallispuistolle ja Natura 2000 -alueelle, johon kansallispuisto sisältyy. Suunnitelman luonnosta esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 10.12. kello 18-20 Saarijärven kaupungintalolla. Myös verkkosivuilla on 10.12 lähtien mahdollisuus tutustua suunnitelmaan.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään yhteenveto suunnittelualueen nykytilasta, asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet alueen tulevalle kehittymiselle sekä toimet, joilla alueen kehitystä seurataan. Keskeisiä linjauksia suunnitelmassa ovat vanhojen metsien kytkeytyvyyden parantaminen, metsäpalojatkumon palauttaminen Pyhä-Häkkiin, Poika-ahon metsänvartijatilan suojelu ja kehittäminen sekä kansallispuiston tunnettuuden ja retkeilypalveluiden parantaminen. Vanhojen metsien kytkeytyneisyyttä parannetaan luomalla erillisten saarekkeiden väliin alueita, joita myöten lajit pääsevät liikkumaan ja leviämään alueelta toiselle. Nykyisen, tehokkaan metsäpalojen torjunnan myötä palojatkumo on Pyhä-Häkissä katkennut ja puusto on kehittynyt luontaista havupuuvaltaisemmaksi. Palojatkumon palauttamisella luodaan elinmahdollisuuksia esimerkiksi palaneessa puussa viihtyville hyönteisille ja lehtipuille sekä niihin yhteydessä olevalle lajistolle. Alueen asukkailla ja toimijoilla tärkeä rooli suunnittelussa Keskeiset sidosryhmät ovat osallistuneet suunnitteluun yhteistyöryhmässä. Suunnittelun kuluessa on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, retkeily kansallispuistossa ja laaja lausuntokierros. Hoito- ja käyttösuunnitelma on alueen käyttöä ja Metsähallituksen toimintaa ohjaava yleissuunnitelma, jonka keskeisiä teemoja ovat luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelu sekä luonnon virkistyskäyttö, kuten retkeilyreittien ja palveluvarustuksen suunnittelu ja toteutus. Suunnitelmalla tarkennetaan aluetta koskevia luonnonsuojeluohjelmien ja kansallispuiston perustamisen tavoitteita sekä sovitetaan ne yhteen alueen muun käytön kanssa. Metsähallituksen alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa on sidosryhmien kuulemisella sekä Metsähallituksen ja sidosryhmien välisellä vuorovaikutuksella on tärkeä asema. Suunnitelman luonnosta esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 10.12. kello 18-20 Saarijärven kaupungintalolla Rahkola-salissa, osoitteessa Sivulantie 11. Alueen asukkaat ja tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen. Pyhä-Häkin hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.metsa.fi/hks ja kohdasta valmisteilla olevat suunnitelmat. Uusimuotoisesta hoito-ja käyttösuunnitelmasta on verkkosivuilla tarjolla lyhyempi yleiskatsaus ja laajempi suunnitelma. Lisätietoja: Metsähallitus, projektipäällikkö Arja Halinen puh. 0400 364 804, arja.halinen@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.