Suojelualueiden perustamisessa ja hoidossa riittää haasteita

Metsähallituksessa on valmistunut Suomen suojelualueiden tilasta raportti ”Puistojen tila Suomessa. Suojelualueet ja niiden hoito 2000-2005.” Raportin mukaan maamme suojelualueet muodostavat merkittävän osan suojelualueiden verkostoista, jotka ylläpitävät pohjoisen havumetsävyöhykkeen ja Itämeren alueen luonnon monimuotoisuutta. Suojelualueverkosto on Etelä-Suomessa kuitenkin pirstaleinen ja suojelualueiden luontoon kohdistuu monenlaisia paineita ja uhkia.

Maamme suojelualueita hoitaa pääosin Metsähallitus. Valtion maille on perustettu noin 500 suojelualuetta. Niiden pinta-ala on 32 267 km2 eli lähes 10 % maamme pinta-alasta. Euroopan harvinaisia ja uhattuja luontotyyppejä ja lajeja suojelevasta Natura 2000 –verkostosta Suomessa yli 80 % sijaitsee valtion mailla. Yhteensä 1500 Natura-verkostoon ja muihin luonnonsuojelu¬ohjelmiin kuuluvaa suojelualuetta odottaa perustamissäädöstä.

Suojelualueet ovat ennen perustamistaan olleet usein talousmetsää, joten niiden luonto tarvitsee ennallistamista. Alueisiin kohdistuu monenlaisia käyttötarpeita, joiden tasapainottamiseksi Metsähallituksessa tehdään laajamittaista yhteistyötä. Lähiympäristön rakentaminen ja liikenne rasittavat pienten suojelualueiden luontoa. Vesien likaantuminen ja rehevöityminen kuormittavat vesiluonnon monimuotoisuutta. Vierasperäiset lajit, kuten minkki, tuhoavat kotoperäisiä lajeja. Poronhoito näkyy voimakkaasti pohjoisilla suojelualueilla jäkälän määrän vähenemisenä ja maastoliikenne kuluttaa luontoa. Kasvavan luontomatkailun ei saa antaa vaarantaa suojelualueiden luontoa. Näiden ja monien muiden käytännön haasteiden parissa suojelualueiden hoitajat painivat Metsähallituksessa.

Puistojen tilan raportissa kuvataan perusteellisesti Metsähallituksen työtä luonnon ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi elinvoimaisena niin suojelualueilla kuin niiden ympäristössä. Suojelualueiden merkitys luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle nousee myös vahvasti esille. Suojelualueiden merkitys paikalliselle taloudelle – varsinkin Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa - on vuosittain kokonaistulona 250-300 miljoonaa euroa ja noin 3 500 henkilötyövuotta.

”Puistojen tilan tarkastelu on hyvä työväline kohdennettaessa suojelualueiden hoitotoimenpiteitä ja rahoitusta, jonka taso on pysynyt lähes samana pitkään huolimatta lisääntyvistä tehtävistä. Suojelualueet tuottavat yhteiskunnalle ekosysteemipalveluja eli ekologisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Suojelualueiden tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu. Niiden luonnosta ja hiljaisuudesta käyvät nauttimassa ja hyvää vointia saamassa miljoonat suomalaiset ja ulkomaisetkin luonnossa liikkujat”, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen.

Puistojen tilan raportti on ensimmäisiä koko maan suojelualuejärjestelmän tilaa ja niiden hoitoa tarkastelevia katsauksia maailmassa ja ainutlaatuinen Euroopassa. Raportin mallina on käytetty osin Australian eräiden osavaltioiden tekemiä State of the Parks –raportteja. Merkittävää Suomen raportissa on myös se, että siinä tarkastellaan maamme suojelualuejärjestelmän tunnuslukuja kansainvälisten sopimusten velvoitteiden näkökulmasta. Puistojen tilan raportointia edellyttää jatkossa mm. YK:n biodiversiteettisopimus. Puistojen tilan seuranta liittyy kiinteästi myös Euroopan unionin Natura-raportointiin ja Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaan ja toimintaohjelmaan.

Puistojen tila Suomessa. Suojelualueet ja niiden hoito 2000–2005. on julkaistu sarjassa Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja numerolla A160. Julkaisu on tulostettavissa osina osoitteesta www.metsa.fi/puistojentila. Raportista on saatavilla tiivistelmä, jonka voi tulostaa samasta osoitteesta. Raportti ja tiivistelmä julkaistaan myös englanniksi tämän syksyn aikana. Seuraava puistojen tilan raportti kuvaa suojelualueiden tilaa vuonna 2010.

Lisätietoa
Erikoissuunnittelija Mervi Heinonen, Metsähallitus, luontopalvelut, puh. 0205 64 4270
www.metsa.fi/puistojentila
www.metsa.fi/news.asp?Section=1541&Item=2190 (Tiedote: Metsähallitus teetti kansainvälisen arvioinnin: Suomen luonnonsuojelualueiden hoito hyvällä tolalla)

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.