Metsä Groupin tammi–kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 197 miljoonaa euroa

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014 pörssitiedote 31.7.2014 kello 12.00


Tulos vuoden 2014 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
– Liikevaihto oli 2 519 miljoonaa euroa (1–6/2013: 2 506 milj. euroa).
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 197 miljoonaa euroa (183). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 230 miljoonaa euroa (184).
– Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 157 miljoonaa euroa (131). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 183 miljoonaa euroa (131).

– Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 11,3 prosenttia (9,8).
– Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 193 miljoonaa euroa (125).


Tulos vuoden 2014 toiselta neljännekseltä
– Liikevaihto oli 1 265 miljoonaa euroa (4–6/2013: 1 242 milj. euroa).
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 92 miljoonaa euroa (94). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 160 miljoonaa euroa (89).
– Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 77 miljoonaa euroa (73). Sisältäen kertaluonteiset erät, tulos ennen veroja oli 146 miljoonaa euroa (69).
– Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia erä oli 10,3 prosenttia (9,7).
– Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 226 miljoonaa euroa (144).


Tapahtumat vuoden 2014 toisella neljänneksellä
Metsä Group ilmoitti valmistelevansa biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle. Lopullinen investointipäätös tehdään vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Metsä Fibre myi huhtikuussa yhteensä 170 000 Pohjolan Voima Oy:n B-osaketta Kymppivoima Oy:lle 75 miljoonalla eurolla.
Havusellun USD-hinta nousi edelleen lievästi kaikilla markkinoilla.
Kartongin toimitusmäärä kasvoi edelliseen neljännekseen verrattuna. Kartonkien keskimääräiset markkinahinnat olivat ennallaan.
Puutuoteteollisuuden kannattavuus parani myyntihintojen nousun ja toteutettujen tehostamisohjelmien sekä kausiluonteisen kysyntävaihtelun ansiosta.
Reopalun sahan omistavan Metsä Wood Eesti AS:n osakekanta myytiin virolaiselle puutuotealan yhtiölle.
Metsä Boardin hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Metsä Tissue Oyj:n nykyisen toimitusjohtajan Mika Joukion, joka aloittaa tehtävässä viimeistään 1.12.2014.


”Toisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli odotustemme mukaisesti edellistä neljännestä hieman heikompi, mikä johtui pääasiassa vuosineljännekselle ajoittuneista, osin tavanomaista laajemmista vuosihuoltoseisokeista.

Euroopan taloustilanteessa ei vieläkään ole tapahtunut muutosta parempaan, joten oman toiminnan kilpailukyvystä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Metsä Groupissa tämä tarkoittaa osaamisen jatkuvaa kehittämistä, tuottavuuden ja tehokkuuden hakemista sekä investointeja tuotealueisiin, joiden kasvunäkymät ovat hyvät pitkällä aikavälillä. Metsä Woodin viime vuonna aloittama tehostamisohjelma ja huhtikuussa julkistamamme suunnitelma biotuotetehtaan rakentamiseksi Äänekoskelle ovat konkreettisia esimerkkejä kehittämistoimenpiteistämme.

Teollisuuden investointipäätökset tarvitsevat tuekseen myös valtiovallan toimia. Windfall-veron peruminen on myönteinen asia, mutta se ei riitä. Rikkidirektiivin lisäksi näyttää siltä, että EU:n energia- ja ilmastopaketti 2030 rasittaa toteutuessaan merkittävästi niin teollisuutta kuin kotitalouksia. Päästöjen vähentäminen ja ilmastomuutoksen hillitseminen on meidän kaikkien etu, mutta niin on myös teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen.”


Pääjohtaja Kari Jordan, Metsä Group


Metsä Group

Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa
Vuoden 2013 tiedot on oikaistu
2014
1–6
2013
1–6
2014
4–6
2013
4–6
2013
1–12
Liikevaihto 2 519,2 2 505,5 1 264,9 1 241,9 4 938,7
  Liiketoiminnan muut tuotot 124,3 39,2 88,2 23,3 81,0
  Liiketoiminnan kulut -2 287,8 -2 233,2 -1 135,3 -1 117,9 -4 427,7
  Poistot ja arvonalentumiset -125,8 -127,9 -57,7 -58,0 -257,1
Liiketulos 229,8 183,7 160,2 89,2 335,0
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 15,3 9,5 7,9 2,9 9,6
  Kurssierot -1,2 0,0 0,9 -0,2 -4,6
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -61,1 -61,9 -23,3 -23,0 -116,2
Kauden tulos ennen veroja 182,9 131,3 145,7 68,9 223,8
  Tuloverot -41,2 -34,8 -35,8 -18,8 -35,1
Kauden tulos 141,7 96,6 109,9 50,1 188,7

 

 

Kannattavuus
Vuoden 2013 tiedot on oikaistu
2014
1–6
2013
1–6
2014
4–6
2013
4–6
2013
1–12
Liiketulos, milj. euroa 229,8 183,7 160,2 89,2 335,0
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 196,6 183,0 91,5 93,7 342,9
   - ” -, % liikevaihdosta 7,8 7,3 7,2 7,5 6,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,6 9,8 17,2 9,3 8,9
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 11,3 9,8 10,3 9,7 9,1
Oman pääoman tuotto, % 14,4 10,4 22,4 10,7 9,9
   - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 11,8 10,3 8,4 11,6 10,3
           
Taloudellinen asema
Vuoden 2013 tiedot on oikaistu
2014
30.6.
2013
30.6.
2014
31.3.
2013
31.3.
2013
31.12.
Omavaraisuusaste, % 37,9 34,8 37,2 34,9 37,9
Nettovelkaantumisaste, % 70 90 83 90 77
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 389 1 669 1 614 1 695 1 510

 

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2014
(milj. euroa)
Puunhankinta ja metsä-palvelut     
Puutuote-teollisuus
 
Sellu-teollisuus
Kartonki- ja paperi-teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 814,4 473,7 654,7 995,2 502,7
  Liiketoiminnan muut tuotot 2,8 4,0 27,5 39,4 2,9
  Liiketoiminnan kulut -801,5 -440,8 -537,7 -909,5 -465,2
  Poistot ja arvonalentumiset -1,5 -14,9 -33,0 -49,4 -19,0
Liiketulos 14,2 22,0 111,6 75,7 21,5
  Kertaluonteiset erät 1,5 1,0 -20,3 -11,3 -
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 15,7 23,0 91,3 64,4 21,5
- % - liikevaihdosta 1,9 4,9 13,9 6,5 4,3

 

Lähiajan näkymät
Metsä Forest ostaa puuta koko maassa, ensisijaisesti sulan maan aikana korjattavia leimikoita.

Puutuoteteollisuuden myynnin odotetaan kausiluontoisesti supistuvan kolmannella vuosineljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Erityisesti kuusisahatavaran kysyntänäkymä loppuvuodelle on heikentynyt kasvaneesta tarjonnasta johtuen. Vähäinen rakentaminen päämarkkinoilla vaikuttaa Kerto-tuotteiden toimitusmääriin kolmannella neljänneksellä. Muiden puutuotteiden markkinatilanne on kohtuullinen, ja koivuvanerin markkinatasapaino on hyvä.

Sellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan, ja havusellun kysynnän ja tarjonnan olevan tasapainossa myös lähiaikoina.

Taivekartongin sekä valkopintaisen ensikuitulainerin toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä nousevan hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Olennaisia hintamuutoksia ei ole näköpiirissä.

Päällystämättömän hienopaperin, päällystettyjen paperien sekä markkinasellun toimitusmäärien arvioidaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla. Olennaisia paperin hinnanmuutoksia ei ole näköpiirissä.


Pehmopaperimarkkinoiden kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan kaikilla markkina-alueilla, erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa.

Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla verrattuna vuoden toiseen neljännekseen.


Julkistamismenettely
Metsä Group noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Metsä Groupin vuoden 2014 tammi–kesäkuun osavuosikatsaustiedotteesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla konsernin internetsivulla osoitteessa www.metsagroup.fi


METSÄ GROUP
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Reeta Kaukiainen, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541, 050 522 0924


www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 123 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit