Metsä Groupin vuoden 2017 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos 128 miljoonaa euroa

Liikevaihto oli 1 216 miljoonaa euroa (1 156 milj. euroa). Liiketulos oli 131 miljoonaa euroa (107). Vertailukelpoinen liiketulos oli 128 miljoonaa euroa (109). Tulos ennen veroja oli 130 miljoonaa euroa (88). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 126 miljoonaa euroa (90).

Metsä Group Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017 4.5.2017 klo 12.00
 

TAMMI–MAALISKUU 2017 (1–3/2016)

• Liikevaihto oli 1 216 miljoonaa euroa (1 156 milj. euroa).

• Liiketulos oli 131 miljoonaa euroa (107). Vertailukelpoinen liiketulos oli 128 miljoonaa euroa (109).

• Tulos ennen veroja oli 130 miljoonaa euroa (88). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 126 miljoonaa euroa (90).

• Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 12,5 prosenttia (10,6). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ilman keskeneräistä strategisiin investointihankkeisiin liittyvää käyttöomaisuutta oli 15,0 prosenttia (11,5).

• Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat -1 miljoonaa euroa (-31).

TAPAHTUMAT VUODEN 2017 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

• Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun markkinahinnat olivat ensimmäisellä neljänneksellä nousussa.

• Metsä Boardin Husumin uuden kartonkikoneen kapasiteetin käyttöaste oli noin 70 prosenttia.

• Metsä Tissue käynnisti uusiomassalaitoksen uudistamisen Mäntän tehtaalla.

• Metsä Wood myi Pälkäneellä sijaitsevan projektiliiketoimintansa Lapwall Oy:lle tammikuussa.

• Metsäliitto Osuuskunta osti helmikuussa Jozef Antošíkilta 9 prosentin osuuden Metsä Tissue Oyj:ssä, minkä seurauksena Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä Tissue Oyj:n koko osakekannan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

• Metsä Boardin uusi ekstruusiopäällystyslinja Husumin tehtaalla Ruotsissa käynnistyi huhtikuussa.

• Metsä Wood ilmoitti huhtikuussa rakentavansa koivuvaneritehtaan Viron Pärnuun. Rakennustyöt käynnistettiin välittömästi. Tehdas aloittaa tuotannon vuoden 2018 toisella puoliskolla. Tehdas on osa Metsä Woodin vuosina 2017–2018 toteutettavaa 100 miljoonan euron investointiohjelmaa.

TULOSOHJEISTUS HUHTI–KESÄKUU 2017

Metsä Groupin vuoden 2017 toisen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa etupäässä latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden myynnin odotetaan jatkuvan hyvänä.

Puutuotteiden markkinakysyntä jatkuu hyvänä, mikä heijastuu tilauskannan edellisvuotta korkeampana tasona ennen kaikkea Kerto® LVL -tuotteissa. Myös vanerituotteiden näkymät ovat positiiviset. Isossa-Britanniassa rakentamisen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla, ja toisen neljänneksen toimitusmäärien odotetaan kasvavan sesongin tukemana.

Sellumarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat hyvin tasapainossa sekä Aasian että Euroopan markkinoilla.

Kuusisahatavaran kysyntä jatkuu hyvänä kaikilla päämarkkinoilla ja etenkin Kiinassa kysyntä on vahvaa. Mäntysahatavaran ylitarjontatilanne on helpottunut ja markkinatasapaino parantunut.

Ensikuidusta valmistetun korkealuokkaisen kuluttajapakkauskartongin globaalin kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan huhti–kesäkuussa kasvavan edellisestä vuosineljänneksestä. Kasvua tukee Husumin taivekartonkituotanto.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysyntä kasvaa erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden Aasiassa.

Pääjohtaja Kari Jordan:

”Metsä Groupin tuloksentekokyky parani vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Olennaisin tulosparannus saavutettiin kartonkiteollisuudessa. Husumin tehtaan viime vuonna käynnistyneen taivekartonkikoneen kapasiteettia on pystytty hyödyntämään yhä tehokkaammin. Huhtikuussa käynnistynyt uusi ekstruusiopäällystyslinja tukee myynnin kasvattamista ruoka- ja tarjoilupakkaussegmenteissä maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä Äänekoskella käynnistyvän biotuotetehtaan testaus- ja koekäyttövaihe etenee suunnitellusti. Tämä noin 1,2 miljardin euron investointi on Suomen metsäteollisuuden historian suurin ja se etenee aikataulun ja budjetin mukaisesti. Tehtaan käynnistymisen myötä kuitupuun käyttö kasvaa Suomessa reilulla kymmenellä prosentilla.

Puutuoteteollisuuden vuosina 2017–2018 toteutettava 100 miljoonan euron investointiohjelma edistyy myös hyvin. Uuden koivuvaneritehtaan rakennustyöt ovat alkaneet Viron Pärnussa. Koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinjan rakentaminen Äänekoskella ja Kerto® LVL -tehtaan laajennus Lohjalla etenevät tavoitteiden mukaisesti.

Globaalit talousnäkymät ovat jonkin verran parantuneet. Myös Suomen talouskasvu on piristymässä. Kirittävää on paljon, sillä maamme bruttokansantuote on edelleen selvästi vuoden 2008 tason alapuolella. Suomen teollisuuden kustannuskilpailukyky on heikentynyt merkittävästi finanssikriisin jälkeen. Kilpailukykyä pitää pystyä määrätietoisesti parantamaan, jotta pärjäämme jatkossa kansainvälisillä markkinoilla.”

TUNNUSLUKUJA

  2017 2016 2016
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–3 1–3 1–12
Liikevaihto 1 216,1 1 155,6 4 657,9
  Liiketoiminnan muut tuotot 14,0 8,3 70,5
  Liiketoiminnan kulut -1 036,3 -990,8 -4 041,8
  Poistot ja arvonalentumiset -62,7 -66,3 -244,3
Liiketulos 131,2 106,8 442,3
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14,0 -0,1 -1,1
  Kurssierot 1,4 -1,0 -5,7
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -17,1 -17,8 -74,9
Kauden tulos ennen veroja 129,5 87,8 360,6
  Tuloverot -22,9 -19,5 -80,7
Kauden tulos 106,7 68,3 279,9


  2017 2016 2016
Kannattavuus 1–3 1–3 1–12
Liiketulos, milj. euroa 131,2 106,8 442,3
  Vertailukelpoinen liiketulos 127,9 109,5 438,6
  % liikevaihdosta 10,5 9,5 9,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,8 10,3 10,2
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 12,5 10,6 10,2
Oman pääoman tuotto, % 16,3 11,3 11,2
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 15,7 11,8 11,0


  2017 2016 2016
Taloudellinen asema 31.3. 31.3. 31.12.
Omavaraisuusaste, % 44,1 42,8 43,9
Nettovelkaantumisaste, % 46 35 40
Korolliset nettovelat, milj. euroa 1 226 847 1 033

   LIIKETOIMINTA-ALUEET 

Liikevaihto ja liiketulos
1–3/2017, milj. euroa
Puunhankinta ja
metsä-
palvelut
Puutuote-teollisuus Sellu-
ja saha-
teollisuus
Kartonki-
teollisuus
Pehmo- ja
ruoanlaitto-
paperit
Liikevaihto 432,6 120,2 422,0 444,5 252,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 3,9 4,2 3,2 0,6
  Liiketoiminnan kulut -424,0 -107,2 -350,3 -378,9 -225,5
  Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -2,9 -21,4 -23,6 -9,5
Liiketulos 8,5 14,0 54,5 45,2 17,6
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -3,3 - - -
Vertailukelpoinen liiketulos 8,5 10,7 54,5 45,2 17,6
  % liikevaihdosta 2,0 8,9 12,9 10,2 7,0

METSÄ GROUP

Lisätiedot:
Vesa-Pekka Takala, talousjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4260
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Metsä Groupin seuraavat vuonna 2017 julkistettavat taloudelliset raportit:

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017            3.8.2017
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017            1.11.2017

Metsä Groupin vuoden 2016 tilinpäätös on julkaistu pdf-tiedostona 28.2.2017 konsernin kotisivuilla www.metsagroup.fi.

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.