Metsäliiton osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010

Metsäliiton osavuosikatsaus 1-6/2010, pörssitiedote 5.8.2010 klo 12       
                                      
Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa 

Tulos vuoden 2010 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta                
- Liikevaihto 2 641 miljoonaa euroa (1-6/2009: 2 492 milj. euroa). 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 250 miljoonaa euroa (-128) eli 9,5 
prosenttia liikevaihdosta (-5,1). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 246 
miljoonaa euroa (-193).                             
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 185 miljoonaa euroa (-181).
Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja 165 miljoonaa euroa (-257). 

Tulos vuoden 2010 toiselta neljännekseltä                    
- Liikevaihto 1 416 miljoonaa euroa (4-6/2009: 1 213 milj. euroa). 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 154 miljoonaa euroa (-61) eli 10,9 
prosenttia liikevaihdosta (-5,0). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 141 
miljoonaa euroa (-56).                             
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 130 miljoonaa euroa (-88). 
Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja 102 miljoonaa euroa (-95).       

Tapahtumat vuoden 2010 toisella neljänneksellä                 
- Erityisen suotuisasta markkinatilanteesta johtuen sellun kysyntä pysyi hyvänä
ja hinnat korkeina. 
- Kartongin kysyntätilanne jatkui hyvänä ja hinnat ovat olleet nousussa. 
- Metsä Tissue julkisti suunnitelman Puolan toimintojensa kehittämiseksi ja 
vahvistamiseksi. Kehitysohjelman tavoitteena on keskittää paperinvalmistus ja  
tulevat investoinnit yhtiön Krapkowicen tehtaalle.               
- Metsäliiton Puutuoteteollisuus käynnisti yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut 
kaikilla toiminnassa olevilla sahoillaan Suomessa. Neuvotteluiden käynnistämisen
perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt kuten kilpailukykyisen   
puuraaka-aineen saatavuus.                           

”Alkuvuoden kasvu kertoo, että Metsäliitto-konserni on selviytynyt hyvin    
syvimmästä taantumasta. Tuloksemme vahvistuminen edelleen on pitkälti tekemämme 
tinkimättömän rakennemuutostyön, tehostamistoimien ja suotuisamman       
markkinatilanteen ansiota. Parantunut markkinatilanne antaa syyn arvioida    
tuloksen pysyvän hyvällä tasolla myös kolmannella neljänneksellä.”       

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni                  


Metsäliitto-konserni                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty tuloslaskelma   |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
| (Jatkuvat toiminnot)     |  1-6 |  1-6 |   Q2 |   Q2 |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 2 641 | 2 492 |  1 416 |  1 213 |  4 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liiketoiminnan muut tuotot |   47 |   84 |   16 |   43 |   353 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liiketoiminnan kulut    | -2 304 | -2 569 | -1 231 | -1 227 | -4 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset |  -138 |  -200 |   -60 |   -85 |  -501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos          |  246 |  -193 |   141 |   -56 |  -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten   |  -13 |  -10 |   -7 |   -8 |   -16 |
| tuloksista          |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssierot         |   0 |   -4 |    2 |   -1 |    2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja    |  -68 |  -50 |   -34 |   -30 |  -147 |
| -kulut            |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen veroja  |  165 |  -257 |   102 |   -95 |  -329 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot         |  -63 |   25 |   -40 |    7 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista   |  102 |  -232 |   62 |   -88 |  -318 |
| toiminnoista         |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
Metsäliitto-konserni                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannattavuus         |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
| (Jatkuvat toiminnot)     |  1-6 |  1-6 |   Q2 |   Q2 |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. euroa   |  246 |  -193 |   141 |   -56 |  -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaluonteisia |  250 |  -128 |   154 |   -61 |   -75 |
| eriä             |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - ” - % liikevaihdosta  |  9,5 |  -5,1 |  10,9 |  -5,0 |  -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % |  11,4 |  -7,5 |  13,4 |  -4,6 |  -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaluonteisia |  12,4 |  -4,9 |  16,2 |  -5,1 |  -1,4 |
| eriä             |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    |  13,7 | -28,7 |  16,3 |  -23,2 |  -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaluonteisia |  16,4 | -19,3 |  23,8 |  -21,5 |  -13,4 |
| eriä             |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen asema     |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |  2009 |
|               |  30.6 | 30.6. |  31.3. |  31.3. | 31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |  27,6 |  25,6 |  27,1 |  24,8 |  24,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   |  135 |  162 |   151 |   167 |   157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj. | 2 109 | 2 348 |  2 241 |  2 666 |  2 203 |
| euroa            |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoiminta-alueet                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja | Puunha | Puutuote | Selluteo | Kartonki-  | Pehmo- ja  |
| liiketulos   | nkinta | teollis | llisuus  | ja     | ruoanlaitto- |
| 1-6/2010    |     | uus   |      | paperiteol | paperit   |
| (milj. euroa) |     |     |      | lisuus   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |   670 |   448 |    656 |    1 278 |     456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |    5 |    5 |    11 |     32 |      3 |
| muut tuotot  |     |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |  -658 |   -425 |   -470 |   -1 167 |     -411 |
| kulut     |     |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   |   -2 |   -18 |    -28 |     -59 |     -24 |
| arvonalentumis |     |     |      |       |       |
| et       |     |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   |   15 |    10 |    169 |     84 |      24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteise |    - |    1 |    -2 |     -2 |      7 |
| t erät     |     |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos   |   15 |    11 |    167 |     82 |      31 |
| ilman     |     |     |      |       |       |
| kertaeriä   |     |     |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton                      

METSÄLIITTO-KONSERNI                              

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010	                         

Liikevaihto ja tulos                              
Metsäliitto-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2 641 miljoonaa euroa  
(1-6/2009: 2 492 milj. euroa). Vertailukauden luku sisältää muun muassa     
Metsä-Botnian Uruguayn liiketoiminnan sekä osuuden Vapo Oy:stä. Näiden myytyjen 
liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon oli vertailujaksolla noin 250 miljoonaa 
euroa.                                     

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 250 miljoonaa euroa (-128) eli 9,5  
prosenttia liikevaihdosta (-5,1). Kertaluonteiset erät olivat ensimmäisen    
vuosipuoliskon aikana nettona -4 miljoonaa euroa (-65). Ensimmäisen neljänneksen
aikana kirjattiin kertaeriä nettona +9 miljoonaa euroa (-70) ja toisen     
neljänneksen aikana nettona -13 miljoonaa euroa (+5).              

M-real kirjasi toisen neljänneksen aikana noin 16 miljoonan kuluvarauksen    
liittyen uudelleenjärjestelyihin Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla Saksassa.  
Toisaalta M-realin Kankaan tehtaan paperikone 2:n sulkemisen yhteydessä     
kirjatusta arvonalentumistappiosta peruutettiin noin 8 miljoonaa euroa perustuen
koneesta sovittuun kauppaan. Metsä-Botnia kirjasi kertaeriä nettona noin +2   
miljoonaa euroa. Erät liittyivät Kaskisten tehtaan arvonalentumistappion    
osittaiseen peruuttamiseen perustuen sovittuun omaisuuskauppaan sekä      
kuluvarauksen täsmentymiseen. Metsä Tissue teki alaskirjauksia ja kuluvarauksia 
7 miljoonalla eurolla Puolan toimintojensa uudelleenjärjestelemiseksi.     

Vuoden toisen neljänneksen liiketulos ilman kertaeriä oli 154 miljoonaa euroa  
eli 10,9 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos parani sekä edelliseen      
neljännekseen (Q1/10: 96 milj. euroa ja 7,8 %) että viime vuoden vastaavaan   
ajankohtaan verrattuna (Q2/09: -61 milj. euroa ja -5,0 %).           

Metsäliitto-konsernin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli       
tammi-kesäkuussa 246 miljoonaa euroa (-193). Rahoitustuotot olivat 3 miljoonaa 
euroa (20) ja rahoituskulut 70 miljoonaa euroa (70). Vertailukauden       
rahoituskuluihin sisältyy noin 31 miljoonan euron voitto joulukuussa 2010    
erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostosta sekä noin 8 miljoonaa euroa  
korkosuojausten arvostusvoittoa.                        

Osuudet osakkuusyritysten tuloksista oli -13 miljoonaa euroa (-10). Lukuun   
sisältyy 16 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumistappio liittyen    
M-realin omistukseen Myllykoski Paper Oy:ssä. Vertailuvuoden lukuun sisältyy 11 
miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen Myllykoski Paperin        
Sunila-osakkeiden myyntiin.                           

Rahoituksen kurssierot olivat 0 miljoonaa euroa (-4). Ison-Britannian punta   
vahvistui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskimäärin 3 prosenttia ja Ruotsin 
kruunu 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.      
Yhdysvaltain dollari oli keskimäärin vertailukauden tasolla euroon nähden.   
Verrattuna vuoden 2009 lopun tilanteeseen dollari oli kesäkuun loppuun mennessä 
vahvistunut 15 prosenttia, punta 8 prosenttia ja kruunu 7 prosenttia.      

Tulos ennen veroja oli 165 miljoonaa euroa (-257) ja verot, sisältäen      
laskennallisen verovelan muutoksen, -63 miljoonaa euroa (25). Jatkuvien     
toimintojen tulos oli 102 miljoonaa euroa (-232), lopetettujen toimintojen tulos
0 miljoonaa euroa (-13) ja tilikauden tulos 102 miljoonaa euroa (-245).     

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli 11,4    
prosenttia                                   
(-7,5) ja oman pääoman tuotto 13,7 prosenttia (-28,7). Ilman          
kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 12,4 prosenttia (-4,9) ja  
oman pääoman tuotto 16,4 prosenttia (-19,3).                  

Tase ja rahoitus                                
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 1,0 miljardia 
euroa (31.12.2009: 1,4). Tästä 0,4 miljardia (0,6) oli likvideinä varoina ja  
sijoituksina ja 0,6 miljardia (0,8) taseen ulkopuolisina sitovina        
luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten 
käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja       
luottolimiittejä noin 0,5 miljardin euron arvosta.               
Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuussa 27,6 prosenttia ja          
nettovelkaantumisaste 135 prosenttia (31.12.2009: 24,5 % ja 157 %). Korolliset 
nettovelat olivat 2 109 miljoonaa euroa (31.12.2009: 2 203). Emoyritys     
Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli kesäkuun lopussa 57,4 prosenttia ja  
nettovelkaantumisaste 49 prosenttia (31.12.2009: 57,2 % ja 50 %).        

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli katsauskauden aikana noin
24 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon nousun  
takia.                                     

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat tammi-kesäkuussa 56,9 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 4,6 miljoonalla eurolla,        
A-lisäosuuspääoma 26,1 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 13,3 miljoonalla
eurolla. Uusia                                 
C-lisäosuuksia on merkitty 12,9 miljoonalla eurolla. Metsäliitto        
Osuuskunnan jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 126 074 (31.12.2009: 127 158).   

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 5.5.2010, että vuodelta
2009 maksetaan sääntömääräiselle osuuspääomalle korkoa 5,5 prosenttia (5,5),  
A-lisäosuuspääomalle 5,0 prosenttia (5,0) ja B-lisäosuuspääomalle 4,5      
prosenttia (4,5). Osuuskorkoa vuodelta 2009 maksettiin yhteensä 35,6 miljoonaa 
euroa (37,4).                                  

Katsauskauden jälkeen lisäosuuspääomasta erääntyi 1.7.2010 palautettavaksi 35,6 
miljoonaa euroa.                                

Metsäliitto nosti kesäkuun lopussa TyEL-takaisinlainaa 65 miljoonaa euroa ja  
M-real 135 miljoonaa euroa.                           

M-real ilmoitti kesäkuun lopussa käyttävänsä oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti
loput yhtiön 15.12.2010 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta. Takaisinlunastus 
tapahtui 30.7.2010, ja lainan nimellismäärä oli noin 90 miljoonaa euroa.    

Pääomaohjelma                                  
Metsäliitto ilmoitti tammikuussa aloittavansa pääomaohjelman, jonka       
tarkoituksena on oman pääoman vahvistaminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa   
liiketoimintarakennetta. Kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääosin uusien  
liiketoimintojen rahoittamiseen.                        

Osana ohjelmaa Metsäliitto laski liikkeeseen uuden C-lisäosuuden, johon liittyy 
mahdollisuus osuuskoron lisäksi saada käteissuorituksena lisätuottoa, jonka   
määrä riippuu M-real Oyj:n B-osakkeen kurssikehityksestä Helsingin pörssissä.  
Metsäliitto Osuuskunta päätti toukokuun alussa jatkaa C-lisäosuuden       
merkintäaikaa 31.12.2010 asti tai kunnes C-lisäosuudet (30 miljoonaa kappaletta)
on täyteen merkitty. C-lisäosuus laskettiin liikkeelle 15.2.2010, ja alun perin 
ilmoitettu merkintäaika päättyi 14.5.2010.                   

Henkilöstö                                   
Konsernin henkilövahvuus oli tammi-kesäkuun aikana keskimäärin 13 098 henkilöä 
(15 308). Kesäkuun lopussa konsernin henkilövahvuus oli 13 405 (31.12.2009: 13 
592). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan henkilövahvuus oli kesäkuun lopussa 2  
393 (31.12.2009: 2 248).                            

Investoinnit                                  
Metsäliitto-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 43 miljoonaa euroa (74).    

Metsä Tissuen Mäntän tehtaan paperikone 10:n uudistus valmistui etuajassa, ja  
ensimmäiset tuotteet ajettiin huhtikuun loppupuolella. Noin kuuden miljoonan  
euron investointi parantaa tuotteiden laatua, vähentää vedenkulutusta ja    
pienentää energiantarvetta.                           

Metsä-Botnian hallitus päätti helmikuussa merkittävistä uusintainvestoinneista 
Kemin tehtaalla. Tehdasalueelle rakennetaan kokonaan uudet kaustisointi- ja   
vesilaitokset. Kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa. Rakennustyöt   
aloitetaan lokakuussa 2010, ja uudet laitokset otetaan käyttöön vuoden 2011   
lopulla.                                    


Liiketoiminta-alueet                              

Puunhankinta                                  
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 670 miljoonaa euroa (577) ja   
liiketulos 15 miljoonaa euroa (9). Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia  
eriä. Suomen Puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 463 miljoonaa euroa (441) ja
liiketuloksesta                                 
8 miljoonaa euroa (6).                             

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 337 miljoonaa euroa (Q2/-09: 251) ja  
liiketulos 8 miljoonaa euroa (Q2/-09: 4).                    

Alkuvuonna vaisusti käynyt puukauppa piristyi toukokuussa, mutta ostomäärät   
eivät silti nousseet teollisuuden kannalta riittävälle tasolle. Metsäliiton   
ostomäärä jäi toisella neljänneksellä hieman ajankohdan tavoitteesta. Alkuvuonna
korjuuolot olivat hyvät ja talvileimikot saatiin korjattua suunnitelmien mukaan.

Puuenergialiiketoimintaa laajennettiin alkuvuonna, ja Metsäliiton asema     
markkinoilla vahvistui uusien toimitussopimusten myötä. Metsäliitto toimittaa  
energiapuuta noin 60 laitokselle.                        

Puukauppa oli keskeisesti esillä pääomaohjelman yhteydessä järjestetyissä    
jäsentilaisuuksissa, joita pidettiin eri puolilla maata. Metsänhoitopalvelujen 
kysynnän kasvu jatkui, ja niitä tarjoavan Metsämannut Oy:n resursseja lisättiin.
Metsänhoitotyöt saatiin tehtyä suunnitelmien mukaan.              

Venäjällä ja Baltiassa puun kysyntä oli tarjontaa suurempi. Venäjällä puuta ei 
ollut talvihakkuukohteista tarjolla normaalia määrää. Baltiassa puuta tuli   
myyntiin lähinnä valtion metsistä. Toimitukset Suomeen ja Ruotsiin kasvoivat  
selvästi keväällä vaikean jäätilanteen lauettua. Myös Ruotsissa puun kysyntä  
ylitti tarjonnan.                                

Metsäliiton Puunhankinnan koko toimitusmäärä tuotantolaitoksille vuoden     
ensimmäisen puoliskon aikana oli 15,3 miljoonaa kuutiometriä (12,7).      

Puutuotteet                                   
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 448 miljoonaa 
euroa (425) ja liiketulos ilman kertaeriä 11 miljoonaa euroa (-35). Kertaeriä  
kirjattiin alkuvuoden aikana nettona -1 miljoonaa euroa (0). Positiiviseen   
tuloskehitykseen vaikutti sahatavaran hinnan nousu, joka on kompensoinut    
tukkikustannusten nousua. Sahatavaran markkinoilla kysyntä ja tarjonta olivat  
tasapainossa.                                  

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 256 miljoonaa euroa (Q2/-09: 224) ja  
liiketulos 10 miljoonaa euroa (Q2/-09: -10). Toisen kvartaalin aikana      
rakentamisen markkinat elpyivät merkittävästi Euroopassa vallinneen kylmän ja  
lumisen talven jälkeen. Rakennusmäärät olivat päämarkkina-alueilla kuitenkin  
melko alhaisella tasolla Suomea lukuun ottamatta.                

Teollisten jatkojalosteiden kysyntä parani hieman toisen vuosineljänneksen   
aikana, mutta kokonaiskysynnän taso jatkui edelleen suhteellisen alhaisella   
tasolla. Jatkojalosteissa ja insinööripuutuotteissa tapahtunutta tulosparannusta
heikensi osittain raaka-aineiden nopea hinnannousu, jota ei saatu        
kokonaisuudessaan vietyä lopputuotteiden hintoihin.               

Piharakentamisen tuotevalikoimaa laajennettiin lanseeraamalla uusia tuotteita  
koti- ja ulkomaan markkinoille. Teollisten asiakkaiden tarpeisiin lanseerattiin 
uudenlainen betonimuottilevy.                          

Katsauskauden jälkeen allekirjoitettiin sopimus Soinlahden sahan koneiden ja  
laitteiden myynnistä Anaika Wood Ltd Oy:lle ja sahakokonaisuuteen kuuluvista  
rakennuksista ja maapohjasta Iisalmen Teollisuuskylä Oy:lle.          

Sellu                                      
Metsä-Botnian liikevaihto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 66 prosenttia  
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 656 miljoonaa euroa (395).
Liiketulos ilman kertaeriä oli 166 miljoonaa euroa (-105).           

Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 28 prosenttia edelliseen   
neljännekseen verrattuna ja oli 368 miljoonaa euroa (Q1/-10: 288). Liiketulos  
ilman kertaeriä lähes kaksinkertaistui ja oli 109 miljoonaa euroa (Q1/-10: 57). 

Liikevaihdon ja liiketuloksen huomattava paraneminen oli seurausta       
markkinatilanteen elpymisestä ja sellun hinnan voimakkaasta noususta. Tuottajien
ja asiakkaiden varastot ovat edelleen erittäin alhaiset, ja sellun kysyntä on  
pysynyt hyvänä.                                 

Sellun myyntimäärä oli 15 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla    
edellisvuonna. Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla keskimäärin 52 prosenttia korkeammat edellisen vuoden     
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lyhytkuitusellun keskimääräiset hinnat    
vahvistuivat 62 prosenttia. Havusellun hinta Euroopassa oli vuoden alussa 830  
Yhdysvaltain dollaria ja katsauskauden lopussa 980 dollaria. Vastaavat hinnat  
koivusellulle olivat 730 ja 920 dollaria.                    

Metsä-Botnia myi 28.6.2010 solmitulla kaupalla osan maaliskuussa 2009 suljetun 
Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista aasialaiselle ostajalle. Kaupan   
mukainen laitteiden purku aloitetaan elokuun alussa.              

Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin       
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta on
yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia.            

Metsä-Botnia on käsitellyt Uruguayn liiketoiminnot IFRS 5 -standardin mukaisesti
lopetettuina toimintoina. Näin ollen Uruguayn liiketoiminnot eivät sisälly yllä 
oleviin liikevaihto- ja liiketuloslukuihin vuoden 2009 osalta.         

Kartonki ja paperit                               
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 1 278 miljoonaa euroa (1 208) ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 82 miljoonaa euroa (-135). Liiketulosta  
paransivat yleisen kysyntätilanteen elpymisestä seurannut toimitusmäärien kasvu,
korkeampi sellun hinta sekä toteutetut kustannussäästöt.	            

Kertaluonteiset erät liiketuloksessa olivat tammi-kesäkuussa nettona +2     
miljoonaa euroa (-56). Ensimmäisen neljänneksen aikana kirjattiin 10 miljoonan 
euron kertaluonteinen tuotto, joka syntyi, kun vuoden 2008 lopussa tehtyjä   
IT-kuluvarauksia purettiin. Toisen neljänneksen aikana M-real kirjasi noin 16  
miljoonan kuluvarauksen liittyen uudelleenjärjestelyihin Gohrsmühlen ja Reflexin
tehtailla Saksassa. Toisaalta M-realin Kankaan tehtaan paperikone 2:n sulkemisen
yhteydessä kirjatusta arvonalentumistappiosta peruutettiin noin 8 miljoonaa   
euroa perustuen koneesta sovittuun kauppaan.                  

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 84 miljoonaa euroa (-191).    
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 33 miljoonaa euroa (10). Vertailukauden 
lukuun sisältyy noin 31 miljoonan euron voitto joulukuussa 2010 erääntyvän   
joukkovelkakirjalainan takaisinostosta sekä korkosuojausten arvostusvoittoa noin
9 miljoonaa euroa.                               

Osuudet osakkuusyritysten tuloksista oli -20 miljoonaa euroa (-13). Lukuun   
sisältyy 16 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumistappio liittyen    
M-realin omistukseen Myllykoski Paper Oy:ssä. Vertailuvuoden lukuun sisältyy 11 
miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyen Myllykoski Paperin        
Sunila-osakkeiden myyntiin.                           

Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten 
arvostuksesta olivat -6 miljoonaa euroa (2).                  

Tulos ennen veroja oli 25 miljoonaa euroa (-212), osakekohtainen tulos 0,03   
euroa                                      
(-0,61) ja sijoitetun pääoman tuotto 6,1 prosenttia (-11,5). Ilman       
kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 39 miljoonaa euroa (-145),     
osakekohtainen tulos 0,08 euroa                         
(-0,42) ja sijoitetun pääoman tuotto 7,3 prosenttia (-7,3).           

M-realin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 31,1 prosenttia ja        
nettovelkaantumisaste 89 prosenttia (31.12.2009: 29,6 % ja 84 %). M-realin   
tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön        
velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.         
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste kesäkuun   
lopussa oli noin 67 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 37 prosenttia.     

M-real käytti 25.1.2010 oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti osa yhtiön     
joulukuussa erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka nimellismäärä ennen  
lunastusta oli noin 340 miljoonaa euroa. Takaisinlunastettava osuus oli     
nimellisarvoltaan 250 miljoonaa euroa. Kesäkuussa M-real ilmoitti lunastavansa 
loput mainitusta joukkovelkakirjalainasta. Takaisinlunastus tapahtui 30.7.2010, 
ja lainan nimellismäärä oli noin 90 miljoonaa euroa.              

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit                          
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen ensimmäisen      
vuosipuoliskon liikevaihto oli 456 miljoonaa euroa (435). Liikevaihto kasvoi  
noin viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna suurempien myyntivolyymien 
(3 %) ja suotuisien valuuttakurssimuutosten (2 %) ansiosta. Metsä Tissuen omien 
tuotemerkkien myynti kasvoi 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.    

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31 miljoonaa euroa (41). Liikevoittoa
rasittivat raaka-aineiden, sellun ja erityisesti toisen neljänneksen aikana myös
keräyspaperin voimakkaasti kohonneet hinnat. Liiketulos sisältäen kertaerät oli 
24 miljoonaa euroa (41).                            

Toukokuussa julkistettiin Puolan toimintojen kehityssuunnitelma, jonka tarkoitus
on vahvistaa yhtiön asemaa Puolan markkinoilla, lisätä investointien avulla   
tuotantokapasiteettia sekä vahvistaa tuote-, brändi- ja palvelutarjontaa    
edelleen. Tavoitteena on keskittää Puolan paperintuotanto yhtiön Krapkowicen  
tehtaalle ja lopettaa Konstancin-Jeziornan tehtaan paperinvalmistus vuoden 2012 
loppuun mennessä. Puolan kehitysprojektiin liittyen kirjattiin toisella     
vuosineljänneksellä yhteensä 7 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja kuluvarauksia. 

Kesäkuussa julkistettiin Baking & Cooking -liiketoimintaan liittyvä       
kehitysohjelma, johon liittyen Metsä Tissue solmi aiesopimuksen M-realin    
Saksassa sijaitsevan Reflexin tehtaan erikoispaperikoneen (PK5), siihen     
liittyvän laitteiston sekä käyttöomaisuuden ostosta.              

Metsä Tissue ilmoitti myös yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta koskien  
Mäntän tehtaan henkilöstöä sekä Baking & Cooking -liiketoiminnan Suomessa    
työskenteleviä työntekijöitä. Neuvotteluprosessin tavoitteena on liiketoiminnan 
tehostaminen ja kannattavuuden varmistaminen.                  

Mäntän tehtaan paperikone 10:n uudistusprojekti saatettiin loppuun huhtikuussa 
aikataulustaan edellä. Investointi on parantanut energiatehokkuutta ja nostanut 
Lambi-, Serla- ja Katrin-tuotteiden laatua.                   

Kuluneen kevään aikana Metsä Tissue on ottanut käyttöön kaksi lautasliinoja   
valmistavaa konetta Ruotsissa sijaitsevalla Pauliströmin tehtaalla. Nämä    
tuotantolinjat yhdessä Saksassa sijaitsevien linjojen kanssa tuovat       
synergiaetuja ja parantavat yhtiön toimitusvarmuutta.              


Riskit ja epävarmuustekijät                           
Koska tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja   
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät 
riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että    
näkymät poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 
2009 vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä 
riskejä.                                    

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       
M-real käynnisti joulukuussa 2009 Ranskassa sijaitsevan Alizayn sellutehtaan  
mahdollista sulkemista koskevan yhteistoimintamenettelyn. Heinäkuussa M-real  
ilmoitti, että sellutehdas suljetaan lopullisesti, koska toiminnan jatkamiselle 
ei ole löytynyt liiketaloudellisia edellytyksiä. Päättyneen           
yhteistoimintamenettelyn seurauksena M-real kirjaa kertaluonteisena eränä    
lisäkuluvarauksena noin 4 miljoonaa euroa vuoden kolmannen neljänneksen     
liiketulokseen. Tehtaan mahdollista sulkemista varten M-real oli jo joulukuussa 
2009 kirjannut noin 13 miljoonan euron kuluvarauksen.              

M-real osti heinäkuussa Sappi Limitedilta Kankaan entisen paperitehtaan     
tehdaskiinteistön mukaan lukien maa-alueet 13 miljoonan euron kauppahinnalla.  
Kiinteistökauppa oli osa sopimusta, jolla M-real ja Sappi sopivat lopullisesti 
vuonna 2008 tehdyn M-realin Graphic Papers -liiketoiminta-alueen myynnin avoinna
olevat seikat. M-realin tarkoituksena on kehittää Jyväskylän keskustan lähellä 
sijaitsevaa Kankaan kiinteistöä yhdessä kaavoitusviranomaisten ja mahdollisten 
muiden partnerien kanssa.                             

Metsäliiton Puutuoteteollisuus sopi heinäkuussa Iisalmessa sijaitsevan     
Soinlahden sahan koneiden ja laitteiden myynnistä Anaika Wood Ltd Oy:lle.    
Sopimukseen sisältyy myös Metsäliiton Puunhankinnan ja Anaika Woodin välinen  
pitkäaikainen puunhankintasopimus. Sahakokonaisuuteen kuuluvat rakennukset ja  
maapohja myytiin Iisalmen Teollisuuskylä Oy:lle. Metsäliitto lopetti sahan   
toiminnan vuoden 2009 alussa.                          

Lähiajan näkymät                                
Kaikkien puutavaralajien kysyntä jatkuu hyvänä. Jäsenpalvelujen sekä      
puuenergialiiketoiminnan määrätietoista kehittämistä jatketaan.         

Puutuoteteollisuuden liiketuloksen odotetaan heikkenevän hieman kolmannen    
vuosineljänneksen aikana johtuen pienemmistä tuotantomääristä lomakauden aikana.
Myös puuraaka-aineen saatavuus ja hinnan kehitys lopputuotteiden hintoihin   
nähden vaikuttavat tulokseen. Lopputuotteiden kysynnässä ei odoteta suuria   
muutoksia.                                   

Sellun markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä myös kolmannella       
vuosineljänneksellä, vaikka uutta kapasiteettia on tulossa markkinoille     
erityisesti lyhytkuidussa. Metsä-Botnian vahvan kannattavuuden odotetaan    
jatkuvan.                                    

Kartongin kysynnän uskotaan jatkuvan hyvänä myös kolmannella          
vuosineljänneksellä. Taivekartongin ja lainerin hintoja korotettiin vuoden   
ensimmäisellä puoliskolla. Toimenpiteet hintojen korottamiseksi jatkuvat.    

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä jatkunee vahvana. Hintoja on vuoden   
ensimmäisellä puoliskolla nostettu kohonneiden kuitukustannusten kattamiseksi. 
Hinnankorotustoimet jatkuvat, ja kolmannen neljänneksen loppuun mennessä    
hintojen arvioidaan olevan jonkin verran toisen neljänneksen lopun tasoa    
korkeammalla.                                  

M-realin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia 
eriä arvioidaan olevan parempi kuin toisella neljänneksellä.          

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vakaana. Sellun ja 
keräyspaperin korkea hinta aiheuttaa edelleen kustannuspaineita, joita     
kompensoidaan myyntihintojen korotuksilla.                   

Markkinatilanteen odotetaan pysyvän tyydyttävänä myös seuraavan neljänneksen  
aikana. Metsäliitto-konserni arvioi kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen  
ilman kertaluonteisia eriä olevan jokseenkin samalla tasolla kuin kuluneella  
neljänneksellä.                                 


Espoossa 5.8.2010                                

Metsäliitto-konserni                              
Hallitus                                    

Lisätiedot:                                   
Strategiajohtaja Hannu Anttila, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 5111     
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541   


Tilintarkastamaton                               
METSÄLIITTO-KONSERNI                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty laaja      | 2010 | 2009 | Muutos | 2010 Q2 | 2009 | 2009 |
| tuloslaskelma       | 1-6 | 1-6  |    |     | Q2  | 1-12 |
| (milj. euroa)       |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot     |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  2 | 2 492 |  149 |  1 416 | 1 213 | 4 837 |
|              | 641 |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |  47 |  84 |  -37 |   16 |  43 |  353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut    |  -2 |  -2 |  265 | -1 231 |  -1 |  -4 |
|              | 304 |  569 |    |     |  227 |  858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja         | -138 | -200 |   62 |   -60 |  -85 | -501 |
| arvonalentumiset      |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos         | 246 | -193 |  439 |   141 |  -56 | -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten  | -13 |  -10 |   -3 |   -7 |  -8 |  -16 |
| tuloksista         |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot         |  0 |  -4 |   4 |    2 |  -1 |   2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja   | -68 |  -50 |  -18 |   -34 |  -30 | -147 |
| -kulut           |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen veroja | 165 | -257 |  422 |   102 |  -95 | -329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         | -63 |  25 |  -88 |   -40 |   7 |  10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista  | 102 | -232 |  334 |   62 |  -88 | -318 |
| toiminnoista        |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot    |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos lopetetuista |  0 |  -13 |   13 |    0 |  -3 |  -23 |
| toiminnoista        |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos        | 102 | -245 |  347 |   62 |  -91 | -342 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset   |  -1 |  15 |  -15 |   -2 |  18 |  35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |  24 | -128 |  152 |    6 |  -62 | -103 |
| rahoitusvarat       |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |  18 |  -2 |   21 |    6 |  -12 |  -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät         |  0 |   0 |   0 |   -3 |  -2 |   0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen   |  -1 |  31 |  -32 |    1 |  10 |  23 |
| eriin liittyvät verot   |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |  40 |  -85 |  125 |    8 |  -48 |  -60 |
| verojen jälkeen      |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos     | 142 | -329 |  472 |   70 | -139 | -402 |
| yhteensä          |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tuloksen      |   |    |    |     |    |    |
| jakautuminen        |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille  |  79 | -119 |  198 |   57 |  -35 | -116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille    |  23 | -125 |  149 |    5 |  -56 | -226 |
| omistajille        |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 102 | -245 |  347 |   62 |  -91 | -342 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloksen   |   |    |    |     |    |    |
| jakautuminen        |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille  | 103 | -156 |  259 |   61 |  -58 | -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille    |  39 | -173 |  213 |    9 |  -81 | -252 |
| omistajille        |   |    |    |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 142 | -329 |  472 |   70 | -139 | -402 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty tase                | 2010  | 2009  | 2009   |
|                        | 30.6. | 30.6.  | 31.12.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                   |  502 |   165 |   493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet          |  250 |   77 |   245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      | 2 344 |  2 141 |  2 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Biologiset hyödykkeet             |   8 |    5 |    7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä          |   84 |   102 |    98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat        |  370 |   330 |   356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat               |   13 |   228 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset          |   64 |   71 |    58 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 3 635 |  3 120 |  3 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |  708 |   668 |   669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset        |  923 |   791 |   797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |  401 |   350 |   558 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 2 032 |  1 809 |  2 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät         |   21 |   731 |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 | 5 688 |  5 660 |  5 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   | 1 056 |   937 |   927 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien osuudet     |  507 |   510 |   471 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 1 563 |  1 447 |  1 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |  395 |   249 |   382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                |  115 |   124 |   122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |   82 |   54 |    76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 | 1 563 |  2 393 |  1 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                   |   36 |   37 |   134 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 2 191 |  2 857 |  2 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |   27 |   37 |    52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 |  964 |   378 |   798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat            |  943 |   700 |   787 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 1 934 |  1 115 |  1 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät   |   - |   240 |    6 |
| velat                     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                 | 4 125 |  4 213 |  4 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä          | 5 688 |  5 660 |  5 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamisista ja muista saamisista on siirretty johdannaissaamisten     
pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin (30.6.2009: 0 Me ja     
31.12.2009: 2 Me). Ostoveloista ja muut veloista on siirretty johdannaisvelkojen
pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin muihin velkoihin (30.6.2009: 19 Me ja    
31.12.2009: 19 Me).                               

Tilintarkastamaton		    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    | Osuus | Yli- | Muun | Arvon | Kert | Yht. | Määräys- | Yht. |
| pääoman   | -   | kurss | -  | -   | yne |    | vallatto |    |
| muutos   | pää- | i-  | toer | muuto | et  |    | -    |    |
| Milj. euroa | omat | rahas | ot  | s   | voit |    | mien   |    |
|       |    | to  |   | ja  | to- |    | omistaji |    |
|       |    |    |   | muut | vara |    | en    |    |
|       |    |    |   | rahas | t  |    | osuudet |    |
|       |    |    |   | tot  |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  585 |  30 |  -5 |  165 | 329 | 1 104 |   682 | 1 786 |
| 1.1.2009  |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |   |    | -119 | -119 |   -125 | -245 |
| tulos    |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |    |    |   |    |   |    |     |    |
| tuloksen  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| erät    |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |    |    |   |   6 |   |   6 |    8 |  15 |
| suojaukset |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |   |  -54 |   |  -54 |   -74 | -129 |
| olevat   |    |    |   |    |   |    |     |    |
| rahoitusvar |    |    |   |    |   |    |     |    |
| at     |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |  -3 |    |   |  -3 |    1 |  -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin   |    |    |  2 |  13 |   |  14 |    17 |  31 |
| laajan   |    |    |   |    |   |    |     |    |
| tuloksen  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| eriin    |    |    |   |    |   |    |     |    |
| liittyvät  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| verot    |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet |    |    |   |    |   |    |     |    |
| omistajien |    |    |   |    |   |    |     |    |
| kanssa   |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut  |    |    |   |    | -35 |  -35 |    -1 |  -37 |
| osuuspääoma |    |    |   |    |   |    |     |    |
| n      |    |    |   |    |   |    |     |    |
| korot ja  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| osingot   |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuuspääoma |  24 |    |   |    |   |  24 |     |  24 |
| n      |    |    |   |    |   |    |     |    |
| muutos   |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto   |    |    |   |    |   |    |     |    |
| vapaasta  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| pääomasta  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| sidottuun  |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin |    |    |  2 |  -2 |   |   0 |    3 |   3 |
| ta-     |    |    |   |    |   |    |     |    |
| järjestelyt |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  609 |  30 |  -4 |  128 | 174 |  937 |   510 | 1 447 |
| 30.6.2009  |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  484 |  30 |  9 |  221 | 184 |  927 |   471 | 1 399 |
| 1.1.2010  |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |    |    |   |    |  79 |  79 |    23 |  102 |
| tulos    |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan |    |    |   |    |   |    |     |    |
| tuloksen  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| erät    |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran |    |    |   |   4 |   |   4 |    -4 |  -1 |
| suojaukset |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä |    |    |   |  11 |   |  11 |    14 |  24 |
| olevat   |    |    |   |    |   |    |     |    |
| rahoitusvar |    |    |   |    |   |    |     |    |
| at     |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot |    |    |  12 |    |   |  12 |    6 |  18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin   |    |    |  2 |  -4 |   |  -1 |     |  -1 |
| laajan   |    |    |   |    |   |    |     |    |
| tuloksen  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| eriin    |    |    |   |    |   |    |     |    |
| liittyvät  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| verot    |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet |    |    |   |    |   |    |     |    |
| omistajien |    |    |   |    |   |    |     |    |
| kanssa   |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut  |    |    |   |    | -32 |  -32 |    -4 |  -35 |
| osuuspääoma |    |    |   |    |   |    |     |    |
| n      |    |    |   |    |   |    |     |    |
| korot ja  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| osingot   |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuuspääoma |  57 |    |   |    |   |  57 |     |  57 |
| n      |    |    |   |    |   |    |     |    |
| muutos   |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto   |    |    |   |   9 |  -9 |   0 |     |   0 |
| vapaasta  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| pääomasta  |    |    |   |    |   |    |     |    |
| sidottuun  |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimin |    |    |   |    |   |    |     |    |
| ta-     |    |    |   |    |   |    |     |    |
| järjestelyt |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  541 |  30 |  23 |  240 | 222 | 1 056 |   507 | 1 563 |
| 30.6.2010  |    |    |   |    |   |    |     |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton			                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty rahavirtalaskelma          |  2010 |  2009 |  2009 |
|                         |  1-6 |   1-6 |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos                  |  102 |  -245 |  -342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä                |  231 |   209 |   469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |  -154 |   103 |   231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      |  179 |   67 |   359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut               |  -81 |   -8 |   -84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |  -16 |    6 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat   |   83 |   65 |   275 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnat                 |   -2 |   -4 |  -496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    |  -42 |   -70 |  -152 |
| hyödykkeisiin                  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden myynnit ja muut           |   22 |   155 |   940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat          |  -22 |   80 |   291 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuuspääomien muutos              |   57 |   24 |   -57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen ja muiden        |  -238 |  -376 |  -530 |
| rahoituserien muutos              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osuuspääoman korot ja osingot     |  -40 |   -40 |   -40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat           |  -222 |  -391 |  -626 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |  -160 |  -246 |   -60 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa             |  558 |   619 |   619 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero              |   3 |    1 |   -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |  -160 |  -246 |   -60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat    |   0 |   -25 |   -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |  401 |   350 |   558 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilintarkastamaton                               
SEGMENTIT                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta      | 1-6/10 | 1-6/09 |  Q2/10 |  Q2/09 |  QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   670 |   577 |   337 |   251 |   1 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA         |   17 |   10 |    9 |    4 |     -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   17 |   10 |    9 |    4 |     16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |   -2 |   -2 |   -1 |   -1 |     -4 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |   15 |    9 |    8 |    4 |     -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   15 |    9 |    8 |    4 |     12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |    0 |    1 |    0 |    0 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  1 047 |   990 |  1 047 |   990 |    945 |
| lopussa         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus   | 1-6/10 | 1-6/09 |  Q2/10 |  Q2/09 |  QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   448 |   425 |   256 |   224 |    806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA         |   28 |   -15 |   20 |    0 |     -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   29 |   -15 |   20 |    0 |     -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |   -18 |   -20 |   -9 |   -10 |    -45 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |   10 |   -35 |   11 |   -10 |    -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   11 |   -35 |   11 |   -10 |    -41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |    7 |    4 |    3 |    3 |     10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |  2 773 |  3 206 |  2 773 |  3 206 |   3 110 |
| lopussa         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus     | 1-6/10 | 1-6/09 |  Q2/10 |  Q2/09 |  QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |   656 |   585 |   368 |   282 |   1 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA         |   197 |   -38 |   119 |   -9 |    366 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   206 |   -21 |   128 |   -9 |     71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |   -28 |  -126 |   -7 |   -33 |    -173 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |   169 |  -165 |   112 |   -42 |    193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   167 |   -90 |   110 |   -42 |    -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |    4 |   20 |    4 |   10 |     53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |   956 |  1 753 |   956 |  1 753 |   1 106 |
| lopussa         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin       
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta on
yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia (M-real 30 % ja    
Metsäliitto Osuuskunta 23 %).                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja       | 1-6/10 | 1-6/09 |  Q2/10 |  Q2/09 |  QI-IV/09 |
| paperiteollisuus     |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 1 278 |  1 208 |   676 |   585 |   2 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA          |  143 |   -71 |   61 |   -23 |     88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |  149 |   -33 |   77 |   -20 |     44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -59 |  -120 |   -26 |   -51 |    -356 |
| arvonalentumiset     |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |   84 |  -191 |   35 |   -73 |    -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   82 |  -135 |   43 |   -70 |    -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       |   17 |   32 |   10 |   16 |     73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    | 4 946 |  6 080 |  4 946 |  6 080 |   4 903 |
| lopussa         |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja        | 1-6/10 | 1-6/09 |  Q2/10 |  Q2/09 |  QI-IV/09 |
| ruoanlaittopaperit    |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  456 |   435 |   231 |   217 |    890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA          |   49 |   62 |   19 |   33 |    135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   52 |   62 |   23 |   33 |    135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |  -24 |   -21 |   -14 |   -10 |    -42 |
| arvonalentumiset     |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |   24 |   41 |    5 |   22 |     93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   31 |   41 |   12 |   22 |     93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       |   11 |   11 |    7 |    7 |     35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    | 3 254 |  3 274 |  3 254 |  3 274 |   3 150 |
| lopussa         |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta      | 1-6/10 | 1-6/09 | Q2/10  | Q2/09  | QI-IV/09  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    2 |   164 |    2 |   72 |    170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA         |   -4 |   47 |   -2 |   32 |     69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   -4 |   20 |   -2 |    5 |     21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |   -1 |   -10 |    0 |   -5 |    -11 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |   -5 |   37 |   -2 |   27 |     59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   -5 |   10 |   -2 |    0 |     11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |    2 |   22 |    2 |   11 |    516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    |   428 |   425 |   428 |   425 |    378 |
| lopussa         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
Muu toiminta sisältää mm. Metsäliiton konsernipalvelut ja Metsäliitto      
Osuuskunnan                                   
holding-toiminnan sekä osuuden Vapo Oy:n liiketoiminnasta (49,9 %) 24.6.2009  
asti.                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti ja    | 1-6/10 | 1-6/09 | Q2/10  | Q2/09  | QI-IV/09 |
| eliminoinnit       |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  -869 |  -903 |  -454 |  -417 |  -1 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA          |  -45 |   12 |   -26 |   -10 |   -319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä  |  -45 |   18 |   -26 |   10 |    -40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |   -6 |   98 |   -3 |   26 |    129 |
| arvonalentumiset     |    |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |  -52 |   110 |   -29 |   16 |   -190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä  |  -51 |   71 |   -29 |   35 |    45 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Metsäliitto-konserni  | 1-6/10 | 1-6/09 | Q2/10  | Q2/09  | QI-IV/09  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  2 641 |  2 492 |  1 416 |  1 213 |   4 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA         |   384 |    7 |   201 |   29 |    332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   403 |   41 |   229 |   24 |    246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja       |  -138 |  -200 |   -60 |   -85 |    -501 |
| arvonalentumiset    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |   246 |  -193 |   141 |   -56 |    -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä |   250 |  -128 |   154 |   -61 |    -75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |   43 |   74 |   27 |   38 |    648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden    | 13 405 | 14 378 | 13 405 | 14 378 |   13 592 |
| lopussa         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia             

Tilintarkastamaton                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiedot         | 2010 | 2010  | 2009  | 2009  | 2009  | 2009  |
| vuosineljänneksittäin  | QII  | QI   | QIV  | QIII  | QII  | QI   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta      |  337 |  333 |  292 |  232 |  251 |  327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus   |  256 |  192 |  193 |  188 |  224 |  202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus    |  368 |  288 |  297 |  313 |  282 |  303 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja paperi-  |  676 |  602 |  606 |  618 |  585 |  623 |
| teollisuus       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja ruoanlaitto- |  231 |  225 |  229 |  226 |  217 |  218 |
| paperit         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta      |   2 |   0 |   4 |   3 |   72 |   92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti ja   | -454 |  -415 |  -431 |  -425 |  -418 |  -487 |
| eliminoinnit      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä  | 1 416 | 1 224 | 1 190 | 1 155 | 1 213 | 1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta      |   8 |   7 |  -17 |   -1 |   4 |   5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus   |  11 |   -2 |   -9 |   -3 |  -10 |  -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus    |  112 |   57 |  355 |   2 |  -42 |  -122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja paperi-  |  35 |   49 |  -52 |  -24 |  -73 |  -117 |
| teollisuus       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja ruoanlaitto- |   5 |   19 |   21 |   31 |   22 |   19 |
| paperit         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta      |  -2 |   -2 |   20 |   2 |   27 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      |  -29 |  -23 |  -300 |   0 |   16 |   94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos yhteensä   |  141 |  105 |   18 |   7 |  -56 |  -137 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - % liikevaihdosta  | 10,0 |  8,6 |  1,5 |  0,6 |  -4,6 | -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten |  -7 |   -6 |   -4 |   -1 |   -8 |   -2 |
| tuloksista       |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot       |   2 |   -2 |   2 |   4 |   -1 |   -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot  |  -34 |  -34 |  -34 |  -63 |  -30 |  -20 |
| ja -kulut        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen   |  102 |   64 |  -18 |  -53 |  -95 |  -163 |
| veroja         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |  -40 |  -24 |   -9 |   -6 |   7 |   19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista |  62 |   40 |  -27 |  -59 |  -88 |  -144 |
| toiminnoista      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen      |   0 |   0 |   -9 |   -2 |   -3 |  -10 |
| toimintojen       |    |    |    |    |    |    |
| tulos          |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |  62 |   40 |  -36 |  -61 |  -91 |  -153 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman    | QII/1 | QI/10 | QIV/09 | QIII/09 | QII/09 | QI/09 |
| kertaeriä       | 0   |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta     |   8 |   7 |    4 |   -1 |   4 |   5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus  |  11 |   0 |   -3 |   -3 |  -10 |  -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus    |  110 |  57 |   44 |    2 |  -42 |  -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja      |  43 |  39 |    7 |   -22 |  -70 |  -65 |
| paperiteollisuus    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja       |  12 |  19 |   21 |   31 |   22 |   19 |
| ruoanlaittopaperit   |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta &     |  -31 |  -25 |   -28 |    3 |   35 |   46 |
| eliminoinnit      |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos yhteensä  |  154 |  96 |   44 |    9 |  -61 |  -67 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset | QI-II/10 | QI-II/09 | QI-IV/09  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa      |   2 428 |   2 958 |    2 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot        |     - |     1 |     472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |    39 |    68 |     143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |    -5 |   -245 |    -772 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät     |    -19 |   -447 |     -3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset      |   -129 |   -187 |    -449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut muutokset      |    30 |    -7 |     78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa     |   2 344 |   2 141 |    2 428 |
--------------------------------------------------------------------------------

Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät kesäkuussa 2010 osan vuonna 2009    
lopetetun Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista (11 milj.  
euroa) sekä M-realin Kankaan tehtaan paperikone 2:n (8 milj. euroa) aineellisen 
käyttöomaisuuden.                                

Poistot ja arvonalentumiset sisältävät kesäkuussa 2010 Metsä-Botnian Kaskisten 
tehtaan sulkemiseen liittyvän arvonalentumistappion osittaisen peruuttamisen  
(-11 milj. euroa) perustuen sovittuun omaisuuskauppaan, M-realin Kankaan tehtaan
paperikone 2:n sulkemisen yhteydessä kirjatun arvonalentumistappion osittaisen 
peruuttamisen (-8 milj. euroa) perustuen koneesta sovittuun kauppaan sekä Metsä 
Tissuen Puolan-toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyvän alaskirjauksen (4  
milj. euroa).                                  

Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät kesäkuussa 2009 Metsä-Botnian Uruguayn 
liiketoiminnan aineellisen käyttöomaisuuden ja joulukuussa 2009 Metsäliiton   
Puutuoteteollisuuden Romaniassa sijaitsevan rimalevytehtaan aineellisen     
käyttöomaisuuden.                                

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut                 | QII/10  | QII/09  | QIV/09   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  |    587 |    353 |    456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta       |     6 |     4 |     6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta             |     4 |     6 |     4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |    597 |    363 |    466 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet johdannaissopimukset     | QII/10   | QII/09   | QIV/09   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset          |    886 |   1 074 |     831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset         |   1 708 |   2 160 |    1 766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaiset          |    260 |    347 |     254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   2 854 |   3 581 |    2 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli     
kesäkuun lopussa -45 miljoonaa euroa (12/09: -28 Me). Avoimien sopimusten    
bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä on yhteensä 364   
miljoonaa euroa (12/09: 537 Me).                        


Tilinpäätösperiaatteet                             
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset sekä     
Metsäliitto-konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyjen        
laadintaperiaatteiden mukaan.                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen     |  |                        |
| laskentaperiaatteet  |  |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | = | (Tulos ennen veroja jatkuvista         |
| tuotto (%)       |  | liiketoiminnoista + korkokulut,        |
|            |  | nettokurssierot ja muut rahoituskulut) per   |
|            |  | (Taseen loppusumma - korottomat velat     |
|            |  | (keskimäärin))                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto  | = | (Tulos ennen veroja jatkuvista         |
| (%)          |  | liiketoiminnoista - tuloverot) per       |
|            |  | (Oma pääoma (keskimäärin))           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste (%)  | = | (Oma pääoma) per                |
|            |  | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste | = | (Korolliset rahoitusvelat - likvidit varat -  |
| (%)          |  | korolliset saamiset) per            |
|            |  | ( Oma pääoma)                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit