Metsäliitto Group Interim Report 1 January - 31 March 2010

Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä           
96 miljoonaa euroa                               
Tulos vuoden 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä                 

- Liikevaihto 1 224 miljoonaa euroa (1-3/2009: 1 278 milj. euroa). 
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 96 miljoonaa euroa (-67) eli 7,8 
prosenttia liikevaihdosta (-5,2). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 
105 miljoonaa euroa (-137).                           
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 55 miljoonaa euroa
(-93). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli 64 miljoonaa euroa (-163). 

Tapahtumat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä                 

- Vahvan likviditeettinsä johdosta M-real käytti 25.1.2010 oikeuttaan lunastaa 
ennenaikaisesti osa joulukuussa erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan, jonka 
nimellismäärä ennen lunastusta oli noin 340 miljoonaa euroa.          
Takaisinlunastettava osuus oli nimellisarvoltaan 250 miljoonaa euroa.      
- Metsäliitto käynnisti 15.2.2010 pääomaohjelman, jonka varat on tarkoitus
käyttää 
pääosin uusien liiketoimintojen rahoittamiseen.                 
- Metsäliiton Puutuoteteollisuuden Romaniassa toimivan rimalevytehtaan myynti 
itävaltalaiselle Holzindustrie Schweighoferille saatiin päätökseen.       
- Kemin sellutehtaalle päätettiin rakentaa kokonaan uudet kaustisointi- ja 
vesilaitokset. Kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa ja uudet laitokset
otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla.                      

”Onnistuneen rakennemuutoksen ja eri puolilla konsernia tehtyjen        
tehostamistoimien myönteiset vaikutukset alkavat nyt näkyä tuloksessamme.    
Kehitys ydintoiminnoiksi valitsemillamme alueilla on ollut lupaavaa, ja     
esimerkiksi sellun hintojen nousu ja kartongin kysynnän kasvu osoittavat, että 
olemme valinneet oikean tien. Vaikka tuloksemme on parantunut, se ei kuitenkaan 
ole vielä riittävällä tasolla. Jatkamme määrätietoisesti työtä         
tuloksentekokykymme vahvistamiseksi.”                      
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni                  


Metsäliitto-konserni                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty tuloslaskelma         |   2010 |   2009 |   2009 |
| (Jatkuvat toiminnot)           |    1-3 |    1-3 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |   1 224 |   1 278 |   4 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liiketoiminnan muut tuotot       |    31 |    42 |    353 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liiketoiminnan kulut          |  -1 073 |  -1 342 |  -4 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Poistot ja arvonalentumiset      |    -78 |   -116 |   -501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                |    105 |   -137 |   -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Osuus osakkuusyritysten tuloksista   |    -6 |    -2 |    -16 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssierot               |    -2 |    -2 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muut rahoitustuotot ja -kulut     |    -34 |    -20 |   -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen veroja        |    64 |   -163 |   -329 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Tuloverot               |    -24 |    19 |    10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista   |    40 |   -144 |   -318 |
--------------------------------------------------------------------------------
Metsäliitto-konserni                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Kannattavuus              |   2010 |   2009 |    2009 |
| (Jatkuvat toiminnot)          |    1-3 |    1-3 |    1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, milj. euroa         |    105 |   -137 |    -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - ” -, ilman kertaluonteisia eriä  |    96 |    -67 |    -75 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - ” - % liikevaihdosta        |    7,8 |   -5,2 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %      |   10,0 |   -10,1 |    -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - ” -, ilman kertaluonteisia eriä  |    9,1 |   -4,7 |    -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %         |   11,0 |   -34,0 |   -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - ” -, ilman kertaluonteisia eriä  |    8,6 |   -17,5 |   -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen asema           |   2010 |   2009 |    2009 |
|                     |   31.3. |   31.3. |   31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %           |   27,1 |   24,8 |    24,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %        |    151 |    167 |    157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, milj. euroa   |   2 241 |   2 666 |   2 203 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoiminta-alueet                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja      | Puun- | Puu-  | Sel- | Karton-  | Pehmo-   |
| liiketulos        | han-  | tuote- | lu-  | ki- ja  | ja ruoan- |
| 1-3/2010         | kin-  | teolli | teol- | paperi-  | laitto-  |
| (milj. euroa)       | ta   | -   | li-  | teolli-  | paperit  |
|              |    | suus  | suus | suus   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  333 |  192 |  288 |    602 |    225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   3 |   2 |   5 |    25 |     1 |
| tuotot          |    |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liiketoiminnan kulut  |  -328 |  -187 | -215 |   -545 |    -197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |   -1 |   -9 |  -21 |    -33 |    -10 |
| arvonalentumiset     |    |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos        |   7 |   -2 |  57 |    49 |     19 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kertaluonteiset erät  |   - |   2 |   - |    -10 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos ilman     |   7 |   0 |  57 |    39 |     19 |
| kertaeriä         |    |    |    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton                      

METSÄLIITTO-KONSERNI                              

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010	                         

Liikevaihto ja tulos                              
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1 224 
miljoonaa euroa (1-3/2009: 1 278 milj. euroa). Vertailukauden luku sisältää muun
muassa Metsä-Botnian Uruguayn liiketoiminnan sekä osuuden Vapo Oy:stä. Näiden  
myytyjen liiketoimintojen vaikutus liikevaihtoon oli vertailujaksolla noin 145 
miljoonaa euroa.                                

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 96 miljoonaa euroa (-67) eli 7,8   
prosenttia liikevaihdosta (-5,2). Kertaluonteiset erät olivat nettona 9     
miljoonaa euroa (-70), joista 10 miljoonaa euroa liittyi kuluvarauksen purkuun, 
1 miljoonaa euroa Romaniassa sijaitsevan rimalevytehtaan myyntiin ja -2     
miljoonaa euroa Kyröskoskella olevan sahan sulkemiseen. Vertailujakson kertaerät
liittyivät Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen (-40), M-realin Halleinin
paperitehtaan sulkemiseen (-28) ja                       
M-realin myyntiverkoston tehostamisohjelmaan                  
(-2).                                      

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi sekä viime vuoden     
vastaavaan ajanjaksoon että edelliseen neljännekseen verrattuna (Q4/09: 44).  
Myönteinen tuloskehitys oli seurausta markkinatilanteen yleisestä elpymisestä ja
toteutetuista kustannussäästöistä sekä sellun hintojen noususta.        

Metsäliitto-konsernin liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 105     
miljoonaa euroa                                 
(-137). Rahoitustuotot olivat 2 miljoonaa euroa (10), osuudet          
osakkuusyritysten tuloksista -6 miljoonaa euroa (-2) ja rahoituskulut 36    
miljoonaa euroa (31). Vertailukauden rahoituseriin sisältyy noin 31 miljoonan  
euron voitto joulukuussa 2010 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostosta.
Rahoituksen kurssierot olivat                          
-2 miljoonaa euroa (-2).                            

Yhdysvaltain dollari heikkeni ensimmäisen neljänneksen aikana keskimäärin 6   
prosenttia, Ison-Britannian punta vahvistui 2 prosenttia ja Ruotsin kruunu 9  
prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Verrattuna vuoden  
2009 lopun tilanteeseen dollari on vahvistunut noin 6 prosenttia ja kruunu noin 
5 prosenttia. Punnassa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut merkittävää muutosta 
euroon nähden.                                 

Tulos ennen veroja oli 64 miljoonaa euroa (-163) ja verot, sisältäen      
laskennallisen verovelan muutoksen, -24 miljoonaa euroa (19). Jatkuvien     
toimintojen tulos oli 40 miljoonaa euroa (-144), lopetettujen toimintojen tulos 
0 miljoonaa euroa (-10) ja tilikauden tulos 40 miljoonaa euroa (-153).     

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli 10,0    
prosenttia                                   
(-10,1) ja oman pääoman tuotto 11,0 prosenttia (-34,0). Ilman          
kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 9,1 prosenttia (-4,7) ja oman
pääoman tuotto 8,6 prosenttia (-17,5).                     

Tase ja rahoitus                                
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti maaliskuun lopussa oli 1,1 miljardia
euroa (31.12.2009: 1,4). Tästä 0,2 miljardia (0,6) oli likvideinä varoina ja  
sijoituksina ja 0,9 miljardia (0,8) taseen ulkopuolisina sitovina        
luottolupauksina. Katsauskaudella M-real ja Metsä-Botnia lyhensivät lainojaan  
yhteensä noin 330 miljoonalla eurolla. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia  
rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia        
yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,5 miljardin euron arvosta.  
Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan maaliskuussa 2011 erääntyvät lainat, yhteensä 
460 miljoonaa euroa, on konsernin 31.3.2010 taseessa siirretty pitkäaikaisista 
veloista lyhytaikaisiin velkoihin.                       
Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuussa 27,1 prosenttia ja         
nettovelkaantumisaste 151 prosenttia (31.12.2009: 24,5 % ja 157 %). Korolliset 
nettovelat olivat 2 241 miljoonaa euroa (31.12.2009: 2 203). Emoyritys     
Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli maaliskuun lopussa 57,2 prosenttia ja 
nettovelkaantumisaste 51 prosenttia (31.12.2009: 57,2 % ja 50 %).        

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat tammi-maaliskuussa 20,9     
miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 0,4 miljoonalla eurolla,  
A-lisäosuuspääoma 3,7 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 5,4 miljoonalla 
eurolla. Uusia C-lisäosuuksia oli 15.2.-31.3. välisenä aikana merkitty 11,3   
miljoonalla eurolla. Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä oli maaliskuun lopussa 
126 499 (31.12.2009: 127 158).                         

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto esittää tänään 5.5.2010 kokoontuvalle 
Metsäliitto Osuuskunnan edustajistolle päätettäväksi, että vuodelta 2009    
maksettaisiin sääntömääräiselle osuuspääomalle korkoa 5,5 prosenttia (5,5),   
A-lisäosuuspääomalle 5,0 prosenttia (5,0) ja B-lisäosuuspääomalle 4,5 prosenttia
(4,5). Osuuskorkoa maksettaisiin siten vuodelta 2009 yhteensä 35,6 miljoonaa  
euroa (37,4).                                  

Pääomaohjelma                                  
Metsäliitto ilmoitti tammikuussa aloittavansa pääomaohjelman, jonka       
tarkoituksena on oman pääoman vahvistaminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa   
liiketoimintarakennetta. Kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääosin uusien  
liiketoimintojen rahoittamiseen.                        

Osana ohjelmaa Metsäliitto laski liikkeeseen uuden C-lisäosuuden, johon liittyy 
mahdollisuus osuuskoron lisäksi saada käteissuorituksena lisätuottoa, jonka   
määrä riippuu M-real Oyj:n B-osakkeen kurssikehityksestä Helsingin pörssissä.  
C-lisäosuuksien enimmäismäärä on yhteensä 30 miljoonaa euroa. Merkintäaika   
alkoi 15.2.2010 ja päättyy 14.5.2010.                      

Sijoitusmuistio on saatavissa verkko-osoitteesta www.paaomaohjelma.fi sekä   
pyydettäessä Metsäliitolta ja OP-Pohjola-ryhmään kuuluvista osuuspankeista sekä 
Helsingin OP Pankki Oyj:stä.                          
Henkilöstö                                   
Konsernin henkilövahvuus oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana keskimäärin  
12 978 henkilöä (15 497). Maaliskuun lopussa konsernin henkilövahvuus oli 12  
927 (31.12.2009: 13 592). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan henkilövahvuus oli 
maaliskuun lopussa 2 286 (31.12.2009: 2 248).                  

Vuoden 2010 alusta on konsernissa siirrytty raportoimaan henkilövahvuutta FTE:nä
(Full Time Equivalent). Aiemmin ilmoitettu henkilömäärä, NOE (Number of     
Employees), kertoi työsuhteessa olevan henkilöstön määrän, mutta FTE mittaa   
läsnäoloa eli kertoo työssä käyvän henkilöstön määrän. Vertailuluvut on muutettu
vastaamaan uutta käytäntöä.                           

Investoinnit                                  
Metsäliitto-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 15 miljoonaa euroa (35).    

Metsä-Botnian hallitus päätti helmikuussa merkittävistä uusintainvestoinneista 
Kemin tehtaalla. Tehdasalueelle rakennetaan kokonaan uudet kaustisointi- ja   
vesilaitokset. Kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa. Neuvottelut   
päälaitehankinnoista käynnistetään välittömästi, ja alustavan          
projektisuunnitelman mukaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2010. 
Uudet laitokset otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2011 lopulla.    

Liiketoiminta-alueet                              

Puunhankinta                                  
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 333 miljoonaa euroa (327) ja  
liiketulos 7 miljoonaa euroa (5). Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia  
eriä. Suomen puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 237 miljoonaa euroa (246) 
ja liiketuloksesta                               
4 miljoonaa euroa (4).                             

Metsäliiton Puunhankinnan uusi organisaatio aloitti toimintansa vuoden alussa. 
Puunhankinta on jaettu neljään liiketoimintalinjaan, joita ovat Suomen     
puunhankinta, Kansainvälinen puunhankinta, Puuenergia sekä Metsänhoitopalvelut. 

Puukauppa kävi kotimaassa vaisusti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana puun  
tarjonnan vähennyttyä vuodenvaihteen jälkeen. Hintataso oli nouseva sekä tukki- 
että kuitupuulla kuusikuitua lukuun ottamatta. Metsäliiton Puunhankinta jäi   
selvästi ajankohdan ostotavoitteestaan. Alkuvuodesta kysyntä kohdistui     
erityisesti havutukkivaltaisiin talvileimikoihin sekä haapa- ja koivukuituun.  
Tarkastelujakson lopulla myös havukuitupuun kysyntä kasvoi. Puuenergian     
toimitukset toteutettiin suunnitellusti, ja Metsäliiton asema puuenergian    
toimittajana vahvistui uusien toimitussopimusten myötä.             

Metsäliitto jatkoi jäsenpalveluidensa kehittämistä. Uusia palveluita ovat    
sähköisen Metsäverkko-palvelun verosovellus sekä yksilöllinen metsäsuunnitelma. 
Oulussa avattiin kaupunkitoimisto palvelemaan erityisesti kaupungissa ja sen  
lähikunnissa asuvia metsänomistajia. Metsänhoitopalvelujen kysyntä on kasvanut, 
ja Metsämannut Oy:lle palkattiin lisää resursseja.               

Venäjällä ja Baltiassa puun kysyntä ylitti tarjonnan. Talven hyvät       
korjuuolosuhteet Venäjällä lisäsivät jossain määrin puun tarjontaa, mutta    
hakkuumäärät pysyivät alhaisina puun vientitulleista johtuen. Baltiassa puuta  
tuli myyntiin pääasiassa valtion metsistä. Molemmilla alueilla erityisesti   
tukkipuun hintataso nousi tarkastelujakson loppua kohden. Myös Ruotsissa ja   
Keski-Euroopassa tukkipuun hinnat nousivat kovan kysynnän johdosta.       

Metsäliiton Puunhankinnan koko toimitusmäärä tuotantolaitoksille vuoden kolmen 
ensimmäisen kuukauden aikana oli 7,5 miljoonaa kuutiometriä (6,9).       

Puutuotteet                                   
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 192 miljoonaa euroa (202) ja  
liiketulos                                   
-2 miljoonaa euroa (-25). Tulosta rasittivat erityisesti Kyröskosken      
sahan sulkemisesta aiheutuneet kertaluonteiset kulut sekä ahtaajien lakon takia 
toiselle kvartaalille siirtyneet myynnit. Katsauskauden liiketulos ilman    
kertaeriä oli 0 miljoonaa euroa (-25). Suurin yksittäinen tekijä tuloksen    
paranemiseen on sahatavaran hinnan nousu.                    

Puutuoteteollisuuden markkinatilanteessa näkyi kokonaisuutena pientä      
piristymistä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Euroopassa vallinnut kylmä ja
luminen sää heikensi kuitenkin kysyntää. Sahatavaran hinnat nousivat, mutta   
kysyntä jatkui alhaisella tasolla.                       

Kuljetusvälineteollisuudessa kysyntä oli edelleen alhaisella tasolla, mutta   
lieviä merkkejä elpymisestä alkoi näkyä tarkastelujakson lopulla. Chilen    
maanjäristyksen seurauksena havuvanerin tarjonta väheni, mikä paransi      
eurooppalaisten tuottajien markkina-asemaa. Koivuvanerin osalta tuotantoa    
jouduttiin edelleen rajoittamaan.                        

Puutuoteteollisuus uudisti liiketoimintaansa asiakaslähtöisemmäksi       
organisoimalla tuotteiden ja palveluiden myynnin asiakassegmenteittäin.     
Asiakkaat on jaettu kuuteen segmenttiin, joita ovat rakennusteollisuus,     
kuljetusvälineteollisuus, puusepänteollisuus, teollinen höyläys, vähittäiskauppa
sekä partneritukkurit.                             

Romaniassa toimivan rimalevytehtaan myynti Holzindustrie Schweighoferin     
romanialaisille tytäryhtiöille saatiin päätökseen.               

Sellu                                      
Metsä-Botnian liikevaihto nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 45     
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 288 miljoonaa 
euroa (199). Liiketulos ilman kertaeriä oli 57 miljoonaa euroa (-52).      
Liikevaihdon ja tuloksen huomattava paraneminen oli seurausta markkinatilanteen 
elpymisestä ja sellun hinnan positiivisesta kehittymisestä. Sellun       
valuuttamääräiset markkinahinnat olivat sekä havu- että lehtisellulla      
keskimäärin 46 prosenttia korkeammat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna.                                   

Sellun positiivinen hintakehitys on jatkunut alkuvuoden ajan. Havusellun hinta 
Euroopassa oli katsauskauden alussa 830 Yhdysvaltain dollaria ja lopussa 890  
dollaria. Koivusellun vastaavat hinnat olivat 730 ja 790 dollaria.       

Sekä asiakkaiden että tuottajien varastotasot ovat erittäin alhaiset. Chilen  
maanjäristyksen aiheuttamat sellutehtaiden tuotantoseisokit kiristivät     
tilannetta edelleen ja tulevat heijastumaan sellumarkkinoille myös toisella   
vuosineljänneksellä. Yhdysvaltojen eteläosien sellutehtaat ovat kärsineet    
puupulasta alueen voimakkaiden sateiden vuoksi, mikä on osaltaan vähentänyt   
sellun tarjontaa.                                

Metsä-Botnian hallitus päätti 3.2.2010 merkittävistä uusintainvestoinneista   
Kemin tehtaalla. Tehdasalueelle rakennetaan kokonaan uudet kaustisointi- ja   
vesilaitokset. Uudet laitokset parantavat tehtaan toimintavarmuutta ja     
vähentävät ympäristövaikutuksia. Kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa.
Alustavan projektisuunnitelman mukaan rakennustyöt aloitetaan lokakuussa 2010 ja
uudet laitokset otetaan käyttöön vuoden 2011 lopulla.              

Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin       
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta on
yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia (M-real 30 % ja    
Metsäliitto 23 %).                               

Metsä-Botnia on käsitellyt Uruguayn liiketoiminnot IFRS 5 -standardin mukaisesti
lopetettuina toimintoina. Näin ollen Uruguayn liiketoiminnot eivät sisälly yllä 
oleviin liikevaihto- ja liiketuloslukuihin vuoden 2009 osalta.         

Kartonki ja paperit                               
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 602 miljoonaa euroa (623) ja  
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 39 miljoonaa euroa (-65). Merkittävin   
tulosta parantava tekijä oli kysynnän elpymisen ansiosta kasvaneet       
toimitusmäärät, korkeampi sellun hinta sekä toteutetut             
kustannussäästötoimenpiteet.                          

Liiketulokseen on tammi-maaliskuussa kirjattu 10 miljoonan euron kertaluonteinen
erä, joka syntyi, kun vuoden 2008 lopussa tehtyjä IT-kuluvarauksia purettiin.  
Vertailukauden kertaluonteiset erät olivat -53 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät
pääosin Halleinin paperitehtaan ja Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemisiin. 

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 49 miljoonaa euroa (-118).    
Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat -16 miljoonaa euroa (4), osuudet    
osakkuusyritysten tuloksista                          
-2 miljoonaa euroa (-1) ja rahoituseriin kirjatut                
kurssierot -6 miljoonaa euroa (0).                       

Tulos ennen veroja oli 25 miljoonaa euroa (-115), osakekohtainen tulos 0,06   
euroa                                      
(-0,32) ja sijoitetun pääoman tuotto 9,1 prosenttia (-13,4). Ilman       
kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 15 miljoonaa euroa (-62),      
osakekohtainen tulos 0,03 euroa                         
(-0,18) ja sijoitetun pääoman tuotto 7,3 prosenttia (-7,0).           

M-realin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 32,7 prosenttia ja       
nettovelkaantumisaste 86 prosenttia (31.12.2009: 29,6 % ja 84 %). M-realin   
tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön        
velkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle.         
Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu velkaantumisaste maaliskuun  
lopussa oli noin 65 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 38 prosenttia.     

M-real käytti 25.1.2010 oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti osa yhtiön     
joulukuussa erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta, jonka nimellismäärä ennen  
lunastusta oli noin 340 miljoonaa euroa. Takaisinlunastettava osuus oli     
nimellisarvoltaan 250 miljoonaa euroa.                     

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit                          
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto oli 225  
miljoonaa euroa (218). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lähinnä suuremmat    
myyntivolyymit. Esimerkiksi omien tuotemerkkien myynti kasvoi 11 prosenttia   
edellisvuoteen verrattuna.                           

Liiketulos oli 19 miljoonaa euroa (19). Liiketulokseen vaikuttivat       
volyymikehitys, valuuttakurssimuutokset ja myynnin rakenne, jotka kompensoivat 
kohonneiden raaka-aineiden, sellun ja keräyspaperin hintoja. Poikkeuksellisen  
ankara talvi ja lakot aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia. Liiketulokseen ei 
sisälly kertaluonteisia eriä.                          

Metsä Tissue jatkoi edelleen panostustaan omiin tuotemerkkeihinsä. Tammikuussa 
tuotiin Pohjoismaiden, Baltian, Itä-Euroopan ja Venäjän markkinoille Lambi   
Limited Collection -tuotekonseptin uudet design-kuvioidut tuotteet.       

Metsä Tissuen hallitus teki katsauskaudella investointipäätökset        
toiminnanohjausjärjestelmän, kunnossapitojärjestelmän ja niihin liittyvien   
prosessien uudistamiseksi läpi koko yhtiön. Kahden viime vuoden aikana Metsä  
Tissue on määrittänyt uudelleen avainprosessinsa. Tavoitteena on siirtyä    
vaiheittain tällä hetkellä käytössä olevista useista ERP-järjestelmistä yhteen 
kaikille yhteiseen järjestelmään ja yhteisiin toimintatapoihin.         

Sellun hintakehitys ja saatavuus, poikkeukselliset sääolosuhteet sekä ahtaajien 
lakko Suomessa ja paperityöntekijöiden lakot Ruotsissa tekivät Metsä Tissuen  
ensimmäisestä vuosineljänneksestä haasteellisen. Sekä varautumistoimenpiteissä 
että reagoinnissa onnistuttiin kuitenkin hyvin.                 

Riskit ja epävarmuustekijät                           
Koska tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja   
kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät 
riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että    
näkymät poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 
2009 vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä 
riskejä.                                    

Lähiajan näkymät                                
Puutuoteteollisuuden liiketuloksen odotetaan paranevan toisen vuosineljänneksen 
aikana. Rakentamisen markkinoilla sekä vähittäiskaupassa ja jakelussa kysynnän 
kehitys näyttää suotuisalta. Myös teollisten asiakassegmenttien markkinoilla on 
näkyvissä lieviä merkkejä elpymisestä, mutta kokonaiskysyntä on edelleen    
alhaisella tasolla. Sahatavaran tuotantoa joudutaan rajoittamaan, mikäli    
puuraaka-ainetta ei saada riittävästi.                     

Sellun markkinatilanne jatkuu hyvänä kysynnän ylittäessä tarjonnan. Hintojen  
odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti. Sellutehtaiden käyntiasteiden   
odotetaan pysyvän toisella vuosineljänneksellä erittäin hyvällä tasolla ja   
positiivisen tuloskehityksen jatkuvan.                     

Kartongin kysynnän uskotaan jatkuvan hyvänä toisella vuosineljänneksellä.    
Toimenpiteet sekä taivekartongin että lainerin hintojen korottamiseksi ovat   
käynnissä, minkä seurauksena keskihintojen uskotaan nousevan hieman toisen   
vuosineljänneksen loppuun mennessä. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä   
vaikuttaa jatkuvan vahvana. Hintoja nostettiin maaliskuussa noin 8 prosenttia, 
minkä positiivinen tulosvaikutus alkaa näkyä toisen neljänneksen loppuun    
mennessä.                                    

M-realin vuoden 2010 toisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia  
eriä arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin ensimmäisellä      
neljänneksellä.                                 

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana.      
Raaka-ainekustannusten nousulla on merkittävä vaikutus kaikkien Metsä Tissuen  
tuotteiden hintoihin.                              

Metsäliitto-konsernin kaikkien päätuotteiden, sellun, kartongin, puutuotteiden 
ja pehmopapereiden, kysynnän ja hintakehityksen odotetaan jatkuvan myönteisenä. 
Metsäliitto arvioi vuoden toisen neljänneksen liiketuloksen ilman        
kertaluonteisia eriä olevan jonkin verran parempi kuin ensimmäisellä      
neljänneksellä.                                 

Espoossa 5.5.2010                                

Metsäliitto-konserni                              
Hallitus                                    

Lisätiedot:                                   
Vt. talousjohtaja Hannu Anttila, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 5111    
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541   


Tilintarkastamaton                               

METSÄLIITTO-KONSERNI                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty laaja tuloslaskelma    |  2010 |  2009 |  Muutos |  2009 |
| (milj. euroa)            |  1-3 |   1-3 |     |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot          |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             | 1 224 |  1 278 |   -54 |  4 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot      |   31 |   42 |   -10 |   353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut         | -1 073 | -1 342 |   268 | -4 858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |  -78 |  -116 |    38 |  -501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos              |  105 |  -137 |   242 |  -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista  |   -6 |   -2 |    -3 |   -16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot              |   -2 |   -2 |    0 |    2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja -kulut    |  -34 |   -20 |   -14 |  -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen veroja      |   64 |  -163 |   226 |  -329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |  -24 |   19 |   -42 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista toiminnoista |   40 |  -144 |   184 |  -318 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot         |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos lopetetuista      |   0 |   -10 |    10 |   -23 |
| toiminnoista             |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos             |   40 |  -153 |   194 |  -342 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät      |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset        |   1 |   -4 |    5 |   35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat   |   18 |   -66 |    84 |  -103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |   13 |    9 |    4 |   -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät              |   2 |    2 |    0 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin     |   -3 |   21 |   -24 |   23 |
| liittyvät verot           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät verojen  |   32 |   -37 |    70 |   -60 |
| jälkeen               |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos yhteensä     |   73 |  -191 |   263 |  -402 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tuloksen jakautuminen     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille       |   21 |   -84 |   106 |  -116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille   |   19 |   -69 |    88 |  -226 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   40 |  -153 |   194 |  -342 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan tuloksen jakautuminen |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille       |   42 |   -98 |   140 |  -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille   |   31 |   -93 |   123 |  -252 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |   73 |  -191 |   263 |  -402 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty tase                |  2010 |  2009 |   2009 |
|                        | 31.3. |  31.3. |  31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                   |  499 |   181 |   493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet          |  262 |   100 |   245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      | 2 385 |  2 888 |  2 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Biologiset hyödykkeet             |   7 |   108 |    7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä          |   92 |   133 |    98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat        |  372 |   430 |   356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat               |   12 |   234 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset          |   63 |   70 |    58 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 3 692 |  4 145 |  3 697 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                |  747 |   905 |   669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset        |  876 |  1 023 |   797 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |  193 |   389 |   558 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 1 816 |  2 317 |  2 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät         |   - |    - |    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                 | 5 508 |  6 462 |  5 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                   |  989 |  1 007 |   927 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien osuudet     |  499 |   587 |   471 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 1 488 |  1 594 |  1 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat            |  393 |   292 |   382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                |  120 |   125 |   122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |   64 |   61 |    76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 | 1 436 |  2 704 |  1 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                   |  139 |   59 |   134 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 2 152 |  3 240 |  2 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |   38 |   52 |    52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                 | 1 014 |   605 |   798 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat            |  817 |   971 |   787 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | 1 868 |  1 628 |  1 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät   |   - |    - |    6 |
| velat                     |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                 | 4 021 |  4 868 |  4 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä          | 5 508 |  6 462 |  5 730 |
--------------------------------------------------------------------------------
Myyntisaamisista ja muista saamisista on siirretty johdannaissaamisten     
pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin (31.3.2009: 0 Me ja     
31.12.2009: 2 Me). Ostoveloista ja muut veloista on siirretty johdannaisvelkojen
pitkäaikainen osuus pitkäaikaisiin muihin velkoihin (31.3.2009: 36 Me ja    
31.12.2009: 19 Me).                               


Tilintarkastamaton		Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma         
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman muutos  | O- | Yli | Muun | Ar- | Ker- | Yht. | Mää- | Yht. |
| Milj. euroa      | suu | -  | -  | von- | ty- |   | räys |   |
|            | s- | kur | to- | muu- | neet |   | -  |   |
|            | pää | s- | erot | tos | voit |   | val- |   |
|            | -  | si- |   | ja  | -  |   | lat- |   |
|            | oma | ra- |   | muut | to- |   | to- |   |
|            | t  | has |   | ra- | va- |   | mien |   |
|            |   | -  |   | has- | rat |   | omis |   |
|            |   | to |   | tot |   |   | -  |   |
|            |   |   |   |   |   |   | taji |   |
|            |   |   |   |   |   |   | en  |   |
|            |   |   |   |   |   |   | osuu |   |
|            |   |   |   |   |   |   | -  |   |
|            |   |   |   |   |   |   | det |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2009  | 585 | 30 |  -5 | 165 | 329 | 1104 | 682 | 1786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |   |   |   |   | -84 | -84 | -69 | -153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät          |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset |   |   |   |  -3 |   |  -3 |  -1 |  -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |   |   |   | -28 |   | -28 | -38 | -66 |
| rahoitusvarat     |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |   |   |  5 |   |   |  5 |  5 |  9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät       |   |   |   |   |  2 |  2 |  0 |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen |   |   |  2 |  8 |   |  10 |  11 |  21 |
| eriin liittyvät verot |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet omistajien |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kanssa         |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osuuspääoman |   |   |   |   |   |  0 |  -1 |  -1 |
| korot ja osingot    |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuuspääoman muutos  |  1 |   |   |   |   |  1 |   |  1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintajärjestel |   |   |   |   |   |  0 |  -1 |  -1 |
| yt           |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.3.2009  | 585 | 30 |  2 | 143 | 246 | 1007 | 587 | 1594 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2010  | 484 | 30 |  9 | 221 | 184 | 927 | 471 | 1399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos    |   |   |   |   |  21 |  21 |  19 |  40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| erät          |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset |   |   |   |  3 |   |  3 |  -2 |  1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat   |   |   |   |  8 |   |  8 |  11 |  18 |
| rahoitusvarat     |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot      |   |   |  9 |   |   |  9 |  4 |  13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät       |   |   |   |   |  2 |  2 |  0 |  2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen |   |   |  1 |  -3 |   |  -2 |  0 |  -3 |
| eriin liittyvät verot |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet omistajien |   |   |   |   |   |   |   |   |
| kanssa         |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osuuspääoman |   |   |   |   |  -1 |  -1 |  -4 |  -5 |
| korot ja osingot    |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuuspääoman muutos  | 21 |   |   |   |   |  21 |   |  21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimintajärjestel |   |   |   |   |   |  0 |  0 |  0 |
| yt           |   |   |   |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.3.2010  | 505 | 30 |  19 | 229 | 207 | 989 | 499 | 1488 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilintarkastamaton			                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty rahavirtalaskelma          |  2010 |  2009 |  2009 |
|                         |  1-3 |   1-3 |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos                  |   40 |  -153 |  -342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä                |   91 |   117 |   469 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos              |  -164 |    1 |   231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat      |  -33 |   -35 |   359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut               |  -26 |   44 |   -84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 |   -8 |   -7 |    0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat   |  -67 |    2 |   275 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityshankinnat                 |   0 |   -4 |  -496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin    |  -15 |   -31 |  -152 |
| hyödykkeisiin                  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaisuuden myynnit ja muut           |   12 |    5 |   940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirrat          |   -4 |   -30 |   291 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuuspääomien muutos              |   21 |    1 |   -57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen ja muiden        |  -316 |  -204 |  -530 |
| rahoituserien muutos              |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osuuspääoman korot ja osingot     |   0 |    0 |   -40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirrat           |  -295 |  -203 |  -626 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |  -365 |  -231 |   -60 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa             |  558 |   619 |   619 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoero              |   1 |    1 |   -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |  -365 |  -231 |   -60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat    |   - |    - |   -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa            |  193 |   389 |   558 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilintarkastamaton                               
SEGMENTIT                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta            |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    333 |    327 |     1 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |     8 |     6 |       -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |     8 |     6 |       16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -1 |     -1 |       -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos             |     7 |     5 |       -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |     7 |     5 |       12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     0 |     0 |       2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |   1 024 |   1 093 |      945 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus         |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    192 |    202 |      806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |     8 |    -15 |       -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |     9 |    -15 |       -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -9 |    -10 |      -45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos             |    -2 |    -25 |      -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |     0 |    -25 |      -41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     3 |     1 |       10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |   2 673 |   3 296 |     3 110 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus          |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |    288 |    303 |     1 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |    78 |    -29 |      366 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |    78 |    -12 |       71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -21 |    -93 |      -173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos             |    57 |    -122 |      193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |    57 |    -47 |      -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     1 |     10 |       53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |    903 |   1 767 |     1 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
Selluteollisuus (Metsä-Botnia) on yhdistelty Metsäliitto-konsernin       
tilinpäätökseen tytäryrityksenä 8.12.2009 lähtien. Sitä ennen Metsä-Botniasta on
yhdistelty suhteellisella yhdistelytavalla 53 prosenttia (M-real 30 % ja    
Metsäliitto Osuuskunta 23 %).                          

--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja paperiteollisuus    |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |    602 |    623 |     2 432 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |    82 |    -48 |       88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä       |    72 |    -13 |       44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |    -33 |    -70 |      -356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos             |    49 |   -118 |      -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä       |    39 |    -65 |      -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     7 |    16 |       73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |   4 796 |   6 314 |     4 903 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja ruoanlaittopaperit    |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |    225 |    218 |      890 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |    29 |    29 |      135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä       |    29 |    29 |      135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |    -10 |    -10 |      -42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos             |    19 |    19 |       93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä       |    19 |    19 |       93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     4 |     4 |       35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa      |   3 162 |   3 199 |     3 150 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta            |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |     0 |     90 |      170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA               |    -2 |     14 |       69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |    -2 |     14 |       21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |     0 |     -5 |      -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos             |    -2 |     10 |       59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |    -2 |     10 |       11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit            |     0 |     12 |      516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |    369 |   1 150 |      378 |
--------------------------------------------------------------------------------
Muu toiminta sisältää mm. Metsäliiton konsernipalvelut ja Metsäliitto      
Osuuskunnan                                   
holding-toiminnan sekä osuuden Vapo Oy:n liiketoiminnasta (49,9 %) 24.6.2009  
asti.                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti ja eliminoinnit   |   QI/10 |   QI/09 |   QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto             |   -415 |   -485 |    -1 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA                |    -19 |    22 |     -319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä       |    -19 |     9 |      -40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset     |    -3 |    73 |      129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos              |    -22 |    94 |     -190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä       |    -22 |    36 |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Metsäliitto-konserni       |   QI/10 |   QI/09 |    QI-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   1 224 |   1 278 |     4 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA              |    183 |    -22 |      332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |    174 |     15 |      246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset    |    -78 |    -116 |      -501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos            |    105 |    -137 |      -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ” -, ilman kertaeriä      |     96 |    -67 |      -75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |     15 |     35 |      648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa     |   12 927 |   15 458 |     13 592 |
--------------------------------------------------------------------------------

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia             

Tilintarkastamaton                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Tiedot vuosineljänneksittäin  |  2010 |  2009 |  2009 |  2009 |  2009 |
|                 |   QI |  QIV |  QIII |  QII |   QI |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta          |  333 |  292 |  232 |  251 |  327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus       |  192 |  193 |  188 |  224 |  202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus        |  288 |  297 |  313 |  282 |  303 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja paperiteollisuus |  602 |  606 |  618 |  585 |  623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja ruoanlaittopaperit  |  225 |  229 |  226 |  217 |  218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta          |   0 |   4 |   3 |   72 |   92 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti ja eliminoinnit |  -415 |  -431 |  -425 |  -418 |  -487 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä      | 1 224 | 1 190 | 1 155 | 1 213 | 1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puunhankinta          |   7 |  -17 |   -1 |   4 |   5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuoteteollisuus       |   -2 |   -9 |   -3 |  -10 |  -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Selluteollisuus        |   57 |  355 |   2 |  -42 |  -122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kartonki- ja paperiteollisuus |   49 |  -52 |  -24 |  -73 |  -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pehmo- ja ruoanlaittopaperit  |   19 |   21 |   31 |   22 |   19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta          |   -2 |   20 |   2 |   27 |   10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |  -22 |  -300 |   0 |   16 |   94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos yhteensä       |  105 |   18 |   7 |  -56 |  -137 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - % liikevaihdosta      |  8,6 |  1,5 |  0,6 |  -4,6 | -10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten    |   -6 |   -4 |   -1 |   -8 |   -2 |
| tuloksista           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot           |   -2 |   2 |   4 |   -1 |   -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot ja -kulut |  -34 |  -34 |  -63 |  -30 |  -20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos ennen veroja    |   64 |  -18 |  -53 |  -95 |  -163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot           |  -24 |   -9 |   -6 |   7 |   19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos jatkuvista     |   40 |  -27 |  -59 |  -88 |  -144 |
| toiminnoista          |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen toimintojen tulos |   0 |   -9 |   -2 |   -3 |  -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |   40 |  -36 |  -61 |  -91 |  -153 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilintarkastamaton                               
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset   |  QI/10 |  QI/09 |  I-IV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa        |  2 428 |  2 958 |   2 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut liiketoiminnot          |    - |    1 |    472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                |   14 |    31 |    143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                |   -12 |    -6 |    -772 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat omaisuuserät       |    - |    - |     -3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset        |   -74 |   -109 |    -449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja muut muutokset        |   29 |    13 |     78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa       |  2 385 |  2 888 |   2 428 |
--------------------------------------------------------------------------------
”Myytävänä olevat omaisuuserät” sisältävät Puutuoteteollisuuden Romaniassa   
sijaitsevan rimalevytehtaan aineellisen käyttöomaisuuden vuonna 2009.      

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut                 |  QI/10 |  QI/09 |   QIV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  |   443 |   310 |     456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta        |    6 |    4 |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta             |    3 |    6 |      4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |   453 |   320 |     466 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuussitoumukset      |   QI/10 |   QI/09 |    QIV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut alle vuoden          |     0 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut myöhemmin           |     1 |     1 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet johdannaissopimukset     |   QI/10 |   QI/09 |    QIV/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset           |    829 |   1 027 |     831 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset         |   1 775 |   2 055 |    1 766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut johdannaiset           |    234 |    337 |     254 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   2 838 |   3 419 |    2 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli     
katsauskauden lopussa -42 miljoonaa euroa (12/09: -28 Me). Avoimien sopimusten 
bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä on yhteensä 465   
miljoonaa euroa (12/09: 537 Me).                        

Tilinpäätösperiaatteet                             
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset sekä     
Metsäliitto-konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyjen        
laadintaperiaatteiden mukaan.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit