Metsäliitto käynnistää jäsenille suunnatun pääomaohjelman

Metsäliitto Osuuskunta pörssitiedote 8.2.2010 klo 14.35
Metsäliitto käynnistää jäsenille suunnatun pääomaohjelman

Metsäliiton hallitus on tänään päättänyt käynnistää oman pääoman vahvistamiseen
tähtäävän pääomaohjelman. Ohjelma alkaa 15.2.2010. Metsäliitto on jo aikaisemmin
18.1.2010 alustavasti ilmoittanut pääomaohjelman käynnistämisestä. Metsäliiton
edustajisto on tänään hyväksynyt ohjelmaan liittyvät sääntömuutokset ja ohjelman
pääkohdat.

Osana pääomaohjelmaa Metsäliitto laskee liikkeeseen uuden C-lisäosuuden.
C-lisäosuuteen liittyy lisäkorkomahdollisuus, joka määräytyy M-realin B-osakkeen
kurssikehityksen perusteella. Jos M-realin kurssi ylittää 2,5 euron tason kolmen
(3) vuoden tarkasteluajanjakson lopussa, maksetaan C-lisäosuudelle rajahinnan
ylittävän osan suuruinen lisäkorko kertamaksuna, kuitenkin enintään yksi (1)
euro yhtä (1) C-lisäosuutta kohden. Muutoin C-lisäosuudet ovat samanlaisia kuin
B-lisäosuudet ja niille maksetaan sama osuuskorko kuin B-lisäosuuksille.
C-lisäosuuden merkintähinta on sen nimellisarvo, yksi (1) euro.

C-lisäosuuksia voivat merkitä ne Metsäliiton jäsenet, jotka omistavat
Metsäliiton A- tai B-lisäosuuksia. Kullakin kuudella (6) A- tai B-lisäosuudella
saa merkitä yhden (1) C-lisäosuuden. Merkintään oikeuttavat uudet,
merkintäaikana merkityt A- ja B-lisäosuudet, jolloin merkintäaika on 15.2. -
14.5.2010. Lisäksi merkintään oikeuttavat jäsenen jo entuudestaan omistamat A-
ja B-lisäosuudet, joilla voi merkitä C-lisäosuuksia 15.2. - 15.3.2010. Merkinnät
tulee maksaa merkinnän hetkellä lukuun ottamatta puukaupan yhteydessä tapahtuvia
merkintöjä, jotka voi merkintäsitoumusta vastaan maksaa puukaupasta saaduilla
varoilla näiden merkintäaikojen jälkeen, kuitenkin 15.9.2010 mennessä.
Merkintöjen maksimimäärä on kummassakin mainitussa kiintiössä 15 000 000
C-lisäosuutta, yhteensä 30 000 000 C-lisäosuutta. Ylimerkintätilanteessa
merkintöjä vähennetään suhteellisesti kaikilta merkitsijöiltä tai muulla
hallituksen päättämällä perusteella.

Jos jäsen irtisanoo C-lisäosuudet ennen 1.1.2013, menettää hän kyseisiin
C-lisäosuuksiin liittyvät lisäkorko-oikeudet. Sama vaikutus on merkinnän
perustana olleiden A- ja B-lisäosuuksien irtisanomisella. Lisäksi Metsäliitolla
on tietyissä rakennejärjestelytilanteissa oikeus lunastaa lisäkorko-oikeudet
takaisin merkintäehdoista tarkemmin ilmenevillä taloudellisilla ehdoilla.

C-lisäosuuksien yksityiskohtaiset ehdot ovat liitteenä ja lisäksi ne on esitetty
sijoitusmuistiossa, joka on viimeistään 15.2.2010 alkaen saatavilla osoitteessa
www. paaomaohjelma.fi. Sijoitusmuistio on saatavilla myös OP-ryhmään kuuluvien
Osuuspankkien konttoreissa.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisäksi Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2009
tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma, jotka on esitetty myös
sijoitusmuistiossa.

Lisätiedot:
Esa Kaikkonen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 465 4749
Anne-Mari Achrén, viestintäjohtaja, puh. 010 465 4541


C-LISÄOSUUSPÄÄOMAN MERKINTÄEHDOT

Päätöksenteko

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston ja hallituksen 8.2.2010 tekemien päätösten
mukaisesti Metsäliiton jäsenille tarjotaan oikeutta merkitä Osuuskunnan uusia
C-lisäosuuksia.

Oikeus A- ja B-lisäosuuksien merkintään ja merkintäajat

Jäsenillä on mahdollisuus jatkuvasti merkitä Metsäliiton A- ja B-lisäosuuksia
voimassaolevin ehdoin. A-lisäosuuksia voi merkitä puukaupan yhteydessä
ilmoittamalla Metsäliiton toimihenkilölle viimeistään tilityksen yhteydessä.
Enimmillään sijoitus voi olla puukaupan arvo, josta on vähennetty
ennakonpidätys. Lisäksi jäsen voi merkitä A-lisäosuuksia Metsäliiton maksamilla
osuuskoroilla. Yhden A-lisäosuuden merkintähinta on yksi (1) euro.
B-lisäosuuksia voi merkitä milloin tahansa maksamalla haluamansa määrän
tilisiirrolla käyttäen Metsäliiton antamaa maksuviitettä. Yhden B-lisäosuuden
merkintähinta on yksi (1) euro.

Lisäosuuksia voi merkitä ainoastaan, jos sääntömääräinen osuusmaksu on kokonaan
maksettu.
Oikeus C-lisäosuuksien merkintään ja merkintäaika

A- ja B-lisäosuuksien omistajilla on oikeus merkitä osuuskunnan uusia
C-lisäosuuksia alla esitettyinä merkintäaikoina:

Merkintäaika 1:
Jäsenen 15.2.2010 jälkeen merkitsemillä uusilla A- ja B-lisäosuuksilla voi
merkitä C-lisäosuuksia 14.5.2010 asti ("Merkintäaika 1"). Merkintäaika 1:n
kuluessa tehtyjen merkintöjen enimmäismäärä on 15 000 000 C-lisäosuutta.

Merkintäaika 2:
Jäsenen 15.2.2010 omistamilla vanhoilla A- ja B-lisäosuuksilla voi merkitä
C-lisäosuuksia 15.3.2010 asti ("Merkintäaika 2"). Merkintäaika 2:n kuluessa
tehtyjen merkintöjen enimmäismäärä on 15 000 000 C-lisäosuutta. Tätä määrää
lisätään sillä osuudella C-lisäosuuksia, joka jää merkitsemättä Merkintäaika
1:n perusteella.

A- ja B-lisäosuuksia sekä C-lisäosuuksia voi merkitä samanaikaisesti. Jäsen voi
lisäksi Merkintäaika 1:n aikana merkitä C-lisäosuuksia sellaisen
puukauppasopimuksen perusteella, jonka tekemisen yhteydessä hän on merkinnyt ja
kirjallisesti ilmoittanut maksavansa A- ja C-lisäosuuksia puukaupan tilitysten
yhteydessä. A- ja C-lisäosuuksien maksut tapahtuvat tällöin samanaikaisesti
puukaupan tilitysten yhteydessä ja ne tulee suorittaa viimeistään 15.9.2010
mennessä.

Näissä ehdoissa A-lisäosuudella tarkoitetaan myös sellaista A-lisäosuutta, joka
on sitouduttu maksamaan yllä tarkoitetulla tavalla.

Metsäliiton hallitus voi päättää merkintäajan muuttamisesta, keskeyttämisestä,
jatkamisesta tai uuden merkintäajan aloittamisesta.
Tukikirjeet

Tietyt Metsäliiton suurimmista omistajajäsenistä sekä tietyt hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsenet ovat kirjallisesti ilmoittaneet tukevansa
C-lisäosuuksien liikkeeseenlaskua.
Merkintäsuhde

Kullakin kuudella (6) A- tai B-lisäosuudella on oikeus merkitä yksi (1) uusi
C-lisäosuus. Merkintäsuhteen alle jäävillä A- tai B-lisäosuuksilla ei ole
merkintäoikeutta.

C-lisäosuuksien enimmäis- ja vähimmäismäärä

Metsäliiton sääntöjen mukaan C-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään
sata miljoonaa (100 000 000) kappaletta.

C-lisäosuuksia lasketaan Merkintäaikana 1 ja 2 liikkeeseen yhteensä enintään
30 000 000 kappaletta jaettuna kahteen osaan siten, että 15.2.2010 jälkeen
merkityillä uusilla A- ja B-lisäosuuksilla on Merkintäaikana 1 oikeus enintään
15 000 000 uuden C-lisäosuuden merkintään ja vanhoilla 15.2.2010 omistetuilla A-
ja B-lisäosuuksilla on Merkintäaikana 2 oikeus enintään 15 000 000 uuden
C-lisäosuuden merkintään. Mikäli Merkintäaika 1:n merkintöjen enimmäismäärä jää
saavuttamatta, siirretään vajaus Merkintäaika 2:n kiintiöön. Tällöin mahdolliset
Merkintäaika 2:n ylimerkinnät siirretään merkinnöiksi tästä lisäkiintiöstä.
Lisäksi hallitus voi päättää C-lisäosuuksien enimmäismäärän lisäämisestä tai
vähentämisestä. Edelleen mahdollisessa ylimerkintätilanteessa, eli jos
C-lisäosuuksien kysyntä ylittäisi tarjolla olevat 15 000 000 C-lisäosuutta
kussakin kiintiössä, hallitus voi päättää kiintiökohtaisesti enimmäismäärien
lisäämisestä, ylimerkittyjen C-lisäosuuksien merkintähintojen maksujen
palauttamisesta ylimerkintöjen osalta tai muusta menettelystä. Mikäli
C-lisäosuuksien merkintähintojen maksuja palautetaan, tapahtuu se palauttamalla
maksuja suhteellisesti sama määrä kaikille merkitsijöille.

Jos lisäosuuksia merkitään puukauppasopimuksen perusteella, katsotaan niissä
merkintä tehdyksi silloin kun merkintää koskeva sitova sopimus on tehty.

Jos jäsen merkitsee C-lisäosuuksia enemmän, kuin mihin hänen omistamiensa A- ja
B-lisäosuuksien lukumäärä oikeuttaisi, palautetaan ylimenevä merkintähinta
jäsenelle.
C-lisäosuuksien merkintä ja maksu

C-lisäosuuksien merkintä tapahtuu maksamalla lisäosuuden merkintähinta pankin
kautta Metsäliiton ilmoittamalle tilille ja käyttämällä Metsäliiton antamaan
maksuviitettä. Maksu voidaan suorittaa myös puukaupan yhteydessä pidätyksenä
puukaupan maksuista. C-lisäosuuksien merkintä ja maksu Metsäliitolle tulee
tapahtua 15.2.2010-14.5.2010 välisenä aikana. Jos merkintä kuitenkin on tehty
ennakkoon 14.5.2010 mennessä tehdyn puukauppasopimuksesta saatuihin varoihin
perustuen, maksun tulee tapahtua viimeistään 15.9.2010 mennessä. A- ja
C-lisäosuuksien maksut tapahtuvat tällöin samanaikaisesti Jos maksua ei ole
kokonaisuudessaan suoritettu sanottuun päivään mennessä, raukeavat merkinnät.

C-lisäosuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät vasta kun lisäosuusmaksu on
kokonaisuudessaan maksettu.
Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat Metsäliiton palvelupisteet ja OP-Pohjola-ryhmään
kuuluvat Osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit. Rahana
maksettavat C-lisäosuuksien merkinnät voi kuitenkin suorittaa maksamalla
lisäosuuden merkintämaksun oman pankin välityksellä tilisiirrolla Metsäliiton
ilmoittamalle tilille käyttäen Metsäliiton antamaa maksuviitettä.

Jos jäsen merkitsee C-lisäosuuksia puukaupan nettovaroilla, tulee lisäosuuksien
merkinnästä ilmoittaa kirjallisesti Metsäliiton ostoesimiehelle,
palvelupisteeseen tai Metsäliiton jäsenpalveluryhmään viimeistään puukaupan
lopputilitykseen mennessä, kuitenkin viimeistään 14.5.2010 mennessä.
Merkintähinta

Yhden (1) uuden C-lisäosuuden merkintähinta on sen nimellisarvo yksi (1) euro.
C-lisäosuuksien korko ja muut oikeudet

C-lisäosuuksille maksetaan edustajiston kunkin vuoden huhti-toukokuussa
vahvistama korko, joka on sama osuuskorko kuin B-lisäosuuksille.
C-lisäosuuksilla on muutoinkin samat oikeudet kuin B-lisäosuuksilla kuitenkin
siten, että C-lisäosuuksiin liittyy Metsäliiton sääntöjen mukainen muu
taloudellinen etuus (katso kohta 6.1.10 "C-lisäosuuksien muu taloudellinen
etuus: lisäkorko").  C-lisäosuuksien tuottamat oikeudet ilmenevät Metsäliiton
sääntöjen kohdasta 6. "Lisäosuudet".

Koron ja C-lisäosuuksiin liittyvän muun taloudellisen edun maksaminen
edellyttää, että Metsäliiton taseessa on maksua vastaava määrä jakokelpoisia
varoja. Muu taloudellinen etu maksetaan etuoikeudella sääntömääräiseen
osuuskorkoon verrattuna.

C-lisäosuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät, kun lisäosuusmaksu on
kokonaisuudessaan maksettu.
C-lisäosuuksien muu taloudellinen etuus: lisäkorko

Metsäliiton sääntöjen mukaan lisäosuuksiin voi liittyä muu taloudellinen etuus.

Metsäliiton edustajiston ja hallituksen päätösten mukaisesti kuhunkin
C-lisäosuuteen liittyvä muu taloudellinen etuus on M-real Oyj:n B-osakkeen
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") kurssin mukaan määräytyvä
lisäkorko-oikeus ("Lisäkorko-oikeus"). Mahdollinen Lisäkorko lasketaan
seuraavasti:

Mikäli M-real Oyj:n B-osakkeen keskimääräinen kaupankäyntimäärillä painotettu
kaupankäyntikurssi Helsingin Pörssissä viitenä (5) kaupankäyntipäivänä ennen
15.2.2013 ("Päätöskurssi") ylittää 2,5 euroa ("Rajahinta"), maksetaan kullekin
C-lisäosuudelle lisäkorko, joka vastaa Päätöskurssin ja Rajahinnan erotusta
("Lisäkorko"), kuitenkin enintään 1 (yksi) euro C-lisäosuudelta
("Maksimihyvitys"). Mikäli Päätöskurssi on sama kuin Rajahinta tai sen alle, ei
Lisäkorkoa makseta.

Lisäkoron maksaminen edellyttää Metsäliitto Osuuskunnan maksua vastaavaa
voitonjakokelpoista ylijäämää maksuhetkellä ja se maksetaan edustajiston
käsittelyn perusteella.

Jos Helsingin Pörssiä tai sen nykyisiä pörssilistoja ei ole 15.2.2013 tai muuna
Lisäkoron maksupäivänä tai jos M-real Oyj:n pörssilistauksessa tapahtuu
muutoksia, määritellään Päätöskurssi sen pörssilistan päätöskurssin mukaan,
jossa M-real Oyj:n osakkeilla käydään pääasiallisesti kauppaa.

Metsäliitto tiedottaa mahdollisesti maksettavan Lisäkoron määrästä ja
maksamisesta 15.2.2013 jälkeen tai muun Lisäkoron maksuun johtavan tilanteen
syntymisen jälkeen. Mahdollinen Lisäkorko maksetaan C-lisäosuusomistajan
määräämälle pankkitilille juoksuajan päättymisen jälkeen pidettävän ensimmäisen
varsinaisen edustajiston kokouksen käsittelyn perusteella 15.4.2013 mennessä.
Lisäkorolle ei makseta korkoa. Metsäliiton hallitus voi päättää muista Lisäkoron
maksamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Lisäkorolla jäsen voi halutessaan
merkitä B-lisäosuuksia ilmoittamalla tästä Metsäliitolle kirjallisesti.
C-lisäosuuksien irtisanominen ja siirto

C-lisäosuuksiin liittyvä Lisäkorko-oikeus ei ole siirtokelpoinen.

C-lisäosuudet ovat irtisanottavissa samalla tavoin kuin B-lisäosuudet
kahdeksantoista (18) kuukauden irtisanomisajalla (A-lisäosuudet kuuden (6)
kuukauden irtisanomisajalla). Metsäliitto maksaa rahat osuudenomistajan tilille
puolentoista vuoden kuluttua irtisanomisilmoitusta seuraavasta vuodenvaihteesta.

Jos jäsen irtisanoo C-lisäosuutensa ennen 1.1.2013 joko jäsenyydestä eroamisen
johdosta tai muutoin, menettää hän C-lisäosuuksiin liittyvän Lisäkorko-oikeuden.
Lisäksi, jos jäsen irtisanoo ennen 1.1.2013 A- tai B-lisäosuuksia, joiden
perusteella hän on merkinnyt C-lisäosuuksia, menettää jäsen ko. A- tai
B-lisäosuuksilla merkittyihin C-lisäosuuksiin liittyvät Lisäkorko-oikeudet.

C-lisäosuuksien siirto muutoin kuin perinnöllä, lahjalla perillisille,
osituksella tai vastaavalla perhe- tai perintöoikeudellisella saannolla ennen
15.2.2013 johtaa siirrettyjen C-lisäosuuksien osalta Lisäkorko-oikeuden
menetykseen.
Lisäkorko-oikeuksien takaisinlunastaminen

Metsäliitolla on milloin tahansa ennen 15.2.2013 oikeus lunastaa
Lisäkorko-oikeudet maksamalla oikeuksien haltijoille Maksimihyvityksen kultakin
C-lisäosuudelta.

Jos M-realiin tai sen liiketoimintoon kohdistuu olennainen M-real Oyj:n
pörssikurssiin vaikuttava yritysjärjestely, Metsäliitolla on oikeus lunastaa
Lisäkorko-oikeudet Maksimihyvityksellä (1 euro) tai arvoon, joka C-lisäosuuteen
liittyvällä Lisäkorko-oikeudella oli ennen tällaista järjestelyä (C-osuuteen
liittyvän Lisäkorko-oikeuden keskimääräinen arvo viiden (5) päivän ajalta ennen
järjestelyä), sen mukaan kumpi on alempi. Jäsen saa kuitenkin
ennakkolunastustilanteessa aina vähintään sen Lisäkoron, joka määräytyy
C-lisäosuuteen liittyvän Lisäkorko-oikeuden arvon perusteella, mikä
Lisäkorko-oikeudella oli sitä liikkeeseen laskettaessa.
C-lisäosuuksien muuntaminen B-lisäosuuksiksi

C-lisäosuudet muunnetaan B-lisäosuuksiksi mahdollisen Lisäkoron maksamisen
jälkeen tai 1.3.2013 jälkeen, jos Lisäkorkoa ei tule maksettavaksi.
Tietyt erityistilanteet

Jos M-real Oyj toteuttaa maksuttoman osakeannin B-osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisesti, lasketaan Rajahintaa siten, että C-lisäosuuksiin
liittyvä Lisäkorko-oikeus säilyy taloudellisesti olennaisesti muuttumattomana.

Jos M-real Oyj ennen 15.2.2013 jakaa ylimääräistä osinkoa osakkeenomistajille
tai jakaa osakkeenomistajille varoja vapaan oman pääoman rahastosta,
osakepääomasta taikka ylikurssi-  tai vararahastosta, lasketaan Rajahintaa
vastaavasti siten, että C-lisäosuuksiin liittyvä Lisäkorko-oikeus säilyy
taloudellisesti olennaisesti muuttumattomana. Ylimääräinen osinko tarkoittaa
mitä tahansa osinkoa, jonka määrä ylittää 5 prosentilla osingon määräytymisen
täsmäytyspäivän päätöskurssin.

Jos M-real Oyj:n B-osakkeita ennen 15.2.2013 jaetaan (split) tai yhdistetään,
lasketaan/nostetaan Rajahintaa vastaavasti siten, että C-lisäosuuksiin liittyvä
Lisäkorko-oikeus säilyy taloudellisesti olennaisesti muuttumattomana.

Jos M-real Oyj ennen 15.2.2013 sulautuu toiseen yhtiöön tai jakautuu, on
Metsäliitolla velvollisuus maksaa Lisäkorko-oikeus takaisin arvoon, joka
Lisäkorko-oikeudella oli ennen sulautumista tai jakautumista tai
Maksimihyvityksen, sen mukaan kumpi on alempi.

Jos M-real Oyj:n B-osake ei 15.2.2013 ole julkisen kaupankäynnin kohteena,
Päätöskurssi lasketaan siltä välittömästi 15.2.2013 edeltävältä päivältä, jona
M-real Oyj:n B-osake on ollut kaupankäynnin kohteena.

Rajahintaan ei tehdä tarkistusta, jos M-real Oyj sen työntekijöiden
osakepalkkio- tai optio-ohjelmien tai muiden vastaavien kannustinjärjestelmien
puitteissa laskee liikkeeseen tai antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Muissa vastaavanlaisissa tilanteissa Metsäliiton hallitus päättää, millä tavoin
Lisäkorko-oikeuden ehtoja muutetaan.
Oikeuksien syntyminen

C-lisäosuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät, kun lisäosuusmaksu on
kokonaisuudessaan maksettu.
Merkintämaksun laiminlyönti

Jos C-lisäosuuksia ei ole maksettu kokonaisuudessaan kohdan 6.1.6 mukaisena
maksuaikana, menettää jäsen oikeutensa C-lisäosuuksiin ja hänen mahdollisesti
maksamansa osittainen maksu palautetaan hänelle.
Informaatio

C-lisäosuuksiin liittyvä Sijoitusmuistio suomen ja ruotsin kielellä sekä siinä
viitatut asiakirjat ovat jäsenten nähtävillä osoitteessa www.paaomaohjelma.fi
<http://www.paaomaohjelma.fi/>. Lisäksi Sijoitusmuistio on jäsenten saatavilla
Metsäliiton palvelupisteissä sekä OP-Pohjola -ryhmään kuuluvissa Osuuspankeissa
ja Helsingin OP Pankki Oyj:stä.
Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Lisäosuuksien merkintään ja lisäosuuksiin sovelletaan Suomen lakia. Lisäosuuksia
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Muut seikat

Muista C-lisäosuuksiin liittyvistä seikoista päättää Metsäliitto Osuuskunnan
hallitus.

Nämä merkintäehdot on laadittu suomen ja ruotsin kielellä. Mikäli
kieliversioiden välillä on ristiriitaa, sovelletaan suomenkielisiä ehtoja.



METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaisesti.

Vuoden 2009 luvut ovat tilintarkastamattomia.

 TULOSLASKELMA
                1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
 Milj.euroa              2009    2008    2007

 Liikevaihto            1 149,7   1 660,3   1 762,9

   Liiketoiminnan muut tuotot     101,5    67,2    21,6

   Liiketoiminnan kulut      -1 234,5  -1 733,6  -1 648,5

   Poistot ja arvonalentumiset    -40,4    -48,6    -41,5

 Liiketulos              -23,7    -54,7    94,5

   Rahoitustuotot           207,4    52,5    65,6

   Kurssierot              1,5    17,7    17,3

   Rahoituskulut           -35,7    -56,4    -49,9

 Tulos ennen satunnaisia eriä     149,5    -40,9    127,5

   Satunnaiserät            0,0     0,9     0,0

   Poistoeron muutos          30,7    39,3    11,4

   Tuloverot              -1,6    -0,3    -25,7

 Tilikauden yli-/alijäämä       178,6    -1,1    113,2



 TASE                 31.12    31.12    31.12

                     2009    2008    2007

 Vastaavaa

   Aineettomat hyödykkeet        12     13     15

   Aineelliset hyödykkeet        165     196     212

   Sijoitukset            1 833    1 626    1 644

   Vaihto-omaisuus           125     170     223

   Saamiset               134     298     348

   Rahat ja pankkisaamiset        6      4      3

 Yhteensä               2 276    2 307    2 444



 Vastattavaa

   Oma pääoma             1 274    1 189    1 235

   Tilinpäätössiirtojen kertymä     10     41     80

   Pakolliset varaukset          2      2      4

   Pitkäaikainen vieras pääoma     555     764     636

   Lyhytaikainen vieras pääoma     434     311     490

 Yhteensä               2 276    2 307    2 444



 TUNNUSLUVUT              2009    2008    2007

   Sijoitetun pääoman tuotto, %     8,9    -0,1     7,5

   Omavaraisuusaste, %         57,2    54,6    55,0

   Nettovelkaantumisaste, %       50     45     37




 RAHAVIRTALASKELMA
                    1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
 Milj.euroa                  2009    2008    2007

 Liiketoiminnan rahavirrat

   Liiketulos                -23,7    -54,7    94,5

   Oikaisut liiketulokseen          14,2    47,9    35,9

   Saadut korot ja osingot          207,8    54,2    63,5

   Maksetut korot ja muut rahoituserät    -34,5    -44,2    -32,3

   Maksetut verot               -1,6    -21,5    -8,9

   Käyttöpääoman muutos            9,7    37,1    -29,4

   Yhteensä                 172,0    18,9    123,3



 Investointien rahavirrat

   Osakkeiden hankinnat           -461,0    -2,5   -310,6

   Käyttöomaisuusinvestoinnit         -9,6    -33,2    -33,2

   Osakkeiden luovutukset          231,9     1,0    16,8

   Pääoman palautukset            69,6     0,0     0,0

   Muut                    2,0    28,4    -1,2

   Yhteensä                 -167,0    -6,2   -328,2



 Kassavirta ennen rahoitusta          4,9    12,7   -204,9



 Rahoituksen kassavirrat

   Pitkäaikaisten velkojen muutos      -123,0    55,1    -2,1

   Lyhytaikaisten velkojen muutos       70,7    -9,2   -121,8

   Lyhytaikaisten saamisten muutos      143,1    -12,6    340,5

   Maksetut osuuskorot            -37,4    -41,1    -36,2

   Oman pääoman muutos            -56,6    -3,6    21,6

   Yhteensä                  -3,2    -11,4    202,0



 Rahavarojen muutos              1,8     1,3    -3,0



 Rahat tilikauden alussa            4,3     3,0     6,0

 Rahavarojen muutos              1,8     1,3    -3,0

 Rahavarat tilikauden lopussa         6,1     4,3     3,0


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitetun pääoman tuotto, %
(Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut, nettokurssierot ja muut
rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin))

Omavaraisuusaste, %
(Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä) / (Taseen loppusumma - saadut
ennakot)

Nettovelkaantumisaste, %
(Korolliset rahoitusvelat - likvidit varat - korolliset saamiset) / (Oma pääoma
+ tilinpäätössiirtojen kertymä)






Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa