METSÄLIITTO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

METSÄLIITTO-KONSERNI           PÖRSSITIEDOTE

                     27.4.2006 klo 13METSÄLIITTO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006

Metsäliitto-konsernin liikevoitto parani 11 prosenttia vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä


Tulos vuoden 2006 ensimmäiseltä neljännekseltä

  . Liikevaihto 2 358 miljoonaa euroa (2 187 miljoonaa euroa 1-3/2005).
   Liikevaihto kohosi 8 prosenttia.
  . Liikevoitto 82 miljoonaa euroa (74 miljoonaa euroa 1-3/2005). Liikevoitto
   oli 11 prosenttia vertailuajankohtaa parempi.
  . Tulos ennen veroja 45 miljoonaa euroa (18 miljoonaa euroa 1-3/2005).


Alkuvuoden tapahtumat

  . Metsäliitto-konsernin paperi- ja kartonkiteollisuuden (M-real) strategisen
   liiketoimintarakenteen tarkastelu käynnistettiin tavoitteena tutkia
   eurooppalaisen paperiteollisuuden rakennemuutokseen osallistumisesta
   saatavia mahdollisuuksia ja mahdollisia etuja.
  . Selluteollisuuden (Metsä-Botnia) Uruguayn investointi etenee suunnitelmien
   mukaisesti. Rakennustyöt keskeytettiin huhtikuussa 10 päivän ajaksi.
  . Puutuoteteollisuuden (Finnforest Oyj) ja Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus
   Oy:n fuusio Metsäliitto Osuuskuntaan toteutui 31.3.2006.
  . Pehmo- ja ruoanlaittopaperit -liiketoiminta (Metsä Tissue) laajensi
   markkinaosuuttaan ostamalla slovakialaisen Tento a.s.:n, joka on yksi
   johtavista pehmopaperin valmistajista keskisessä Itä-Euroopassa.
   Virallisesti kauppa toteutui huhtikuussa.

"Voimme ilolla todeta, että ensimmäiset merkit Metsäliitto-konsernin tulos-
käännöksestä ovat näkyvissä. Samalla on kuitenkin korostettava, että tämä taso ei
ole missään tapauksessa riittävä. Meidän on edelleen jatkuvasti tehostettava
toimintaamme ja kohennettava kannattavuuttamme saavuttaaksemme tulostason, joka
pitkällä tähtäimellä takaa meille haluamamme aseman metsäteollisuuden
kilpailussa."
            Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni


Metsäliitto-konserni
 LYHENNETTY TULOSLASKELMA          2006   2005   2005   
 (milj. euroa)               1-3   1-3   1-12   
 Liikevaihto                2 358  2 187  8 643  
  Liiketoiminnan muut tuotot        46    43    148   
  Liiketoiminnan kulut           -2 192  -2 027  -8 182  
  Poistot ja arvonalentumiset       -130   -129   -559   
 Liikevoitto                82    74    50    
  Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista    0    0    4    
  Kurssierot                8    -11   -27   
  Muut rahoitustuotot ja -kulut      -45   -45   -187   
 Tulos ennen veroja             45    18    -159   
  Tuloverot                -24   -7    15    
 Kauden tulos                21    11    -144   


 TUNNUSLUKUJA           2006  2005  2005  
                 1-3  1-3  1-12  
 Sijoitetun pääoman tuotto, %   5,4  4,9  1,2   
 Oman pääoman tuotto, %      3,1  1,5  -5,3  
 Omavaraisuusaste, %       30,3  32,1  30,5  
 Velkaantumisaste, %       143  123  137   
 Korolliset nettovelat, Me    3 778 3 440 3 631  
 Bruttoinvestoinnit, Me      168  171  692   
 Henkilöstö kauden lopussa    28 890 29 050 29 007 


Osuuskunta ja tytäryhtiöt
 Lyhennetty tuloslaskelma      Metsä-  Finn-  Metsä       *)   
 1-3/2006              liitto  forest  Tissue  M-real  Metsä- 
 (milj. euroa)                              Botnia 
 Liikevaihto             323   501   181   1 441  316   
  Liiketoiminnan muut tuotot    2    3    2    36    6    
  Liiketoiminnan kulut       -314   -473   -166   -1 349  -248  
  Poistot ja arvonalentumiset    -1    -17   -12   -93   -26   
 Liikevoitto             10    14    5    35    48   
  Osuus osakkuusyhtiöiden      0    0    0    -1    0    
 tuloksista                                   
  Kurssierot            0    0    0    8    3    
  Muut rahoitustuotot ja -kulut   20    -4    -7    -26   -1   
 Tulos ennen veroja         30    10    -2    16    50   

*) 100 %


              Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 2 358 miljoonaa
euroa (2 187). Liikevoitto oli 82 miljoonaa euroa (74). Vertailuajankohdan
liikevoitto sisältää 9 miljoonaa euroa kertaluonteisia nettotuottoja.

Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti Puutuoteteollisuuden parantunut
kannattavuus, mikä johtui markkinatilanteen piristymisestä ja toteutuneista
säästötoimenpiteistä. Konsernin kannattavuutta paransivat myös päällystetyn
hienopaperin ja kartongin toimitusmäärien kasvu sekä päällystetyn
aikakauslehtipaperin hinnan nousu.

Nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 1,6 prosenttia (2,5).
Rahoitustuotot olivat 7 miljoonaa euroa (6), osuudet osakkuusyhtiöistä 0
miljoonaa euroa (0) ja rahoituskulut 52 miljoonaa euroa (51). Rahoituksen
kurssierot olivat 8 miljoonaa euroa (-11). Keskimäärin dollari vahvistui 8,3
prosenttia ja punta 1,0 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna.

Tulos ennen veroja oli 45 miljoonaa euroa (18). Verot, sisältäen laskennallisen
verovelan muutoksen, olivat 24 miljoonaa euroa (7). Katsauskauden tulos oli 21
miljoonaa euroa (11), josta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on 17 miljoonaa euroa (14) 
ja vähemmistön osuus 4 miljoonaa euroa (-3).

Metsäliitto-konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 5,4 prosenttia (4,9) ja oman
pääoman tuotto 3,1 prosenttia (1,5).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti maaliskuun lopussa oli 1,9 miljardia
euroa (12/05: 1,6). Tästä 0,2 miljardia oli likvideinä varoina ja sijoituksina
(0,2) ja 1,7 miljardia taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina (1,4).
Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-
sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,7
miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuussa 30,3 prosenttia ja velkaantumisaste
143 prosenttia (12/05: 30,5 % ja 137 %). Korolliset nettovelat olivat 3 778
miljoonaa euroa (12/05: 3 631).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat kasvoivat alkuvuoden aikana 8 miljoonalla
eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 1 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma
5 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 2 miljoonalla eurolla.

Huhtikuussa Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti maksaa sääntömääräiselle
osuuspääomalle korkoa 6,5 prosenttia (6,5), A-lisäosuuspääomalle 5,5 prosenttia
(5,5) ja B-lisäosuuspääomalle 4,0 prosenttia (4,0). Osuuskorkoa maksetaan
vuodelta 2005 yhteensä 37,4 miljoonaa euroa (34,2).

Metsäliitto Osuuskunta allekirjoitti maaliskuussa 560 miljoonan euron sitovan
syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Laina liittyy Finnforest Oyj:n
sulautumiseen Metsäliitto Osuuskuntaan. Luoton laina-aika on viisi vuotta.

Henkilöstö
Metsäliitto-konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 28 981
henkilöä (1-3/05: 29 079). Kauden lopussa henkilöstöä oli 28 890 (31.12.2005: 29
050). Metsäliitto Osuuskunnan jäsenmäärä oli maaliskuun lopussa 131 049
(31.12.2005: 131 175).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja yritysostoihin olivat
tammi-maaliskuussa 168 miljoonaa euroa (171).

Helmikuussa Metsä Tissue ilmoitti ostavansa slovakialaisen Tento a.s.:n, joka on
johtava pehmopaperin toimittaja keskisessä Itä-Euroopassa. Yhtiön päätuotteet
ovat WC-paperi, talouspyyhkeet ja nenäliinat. Kauppa toteutui huhtikuussa.

Metsä-Botnian Venäjälle rakennetun sahan tuotanto on käynnistynyt hyvin. Sahan
vuosikapasiteetti on 200 000 kuutiometriä ja henkilömäärä maaliskuun lopussa 132
henkeä. Hankkeen investointikustannus oli noin 55 miljoonaa euroa.

Finnforestin Punkaharjun kertopuutehtaan laajennus valmistui alkuvuodesta.
Tuotantokapasiteetti kasvaa 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa.

Maaliskuussa Finnforest myi Keuruulla sijaitsevan Tiwin lastulevyliiketoiminnan
Puhos Board Oy:lle. Samalla Finnforestista tuli Puhos Boardin vähemmistöomistaja
13 prosentin osuudella.

M-realin Simpeleen kartonkikoneen modernisointi valmistuu vaiheittain tämän
kevään aikana. Uudistus nostaa kapasiteettia 45 000 tonnilla 215 000 tonniin
vuodessa.

Uruguayn sellutehdashanke
Sellutehtaan rakennustyöt etenivät ensimmäisen neljänneksen aikana normaalisti.
Rakennusten perustustyöt on tehty ja maanpäälliset rakennustyöt aloitettu.
Työmaalla työskenteli maaliskuun lopussa 1 760 henkilöä.

Huhtikuussa Metsä-Botnia keskeytti rakennustyöt kymmeneksi päiväksi
tarkoituksenaan edistää yhteisymmärryksen syntymistä Uruguayn ja Argentiinan
välille. Metsä-Botnia on ilmoittanut halukkuutensa auttaa mahdollisuuksiensa
mukaan kiistan selvittämisessä ja on hankkeen alusta lähtien antanut avoimesti
tietoa tehtaan vaikutuksista alueella.

Metsä-Botnian sellutehtaan rakentamisesta syntynyt kiista Uruguayn ja Argentiinan
välillä jatkuu.

Organisaatio
Syyskuun lopussa 2005 hyväksyttiin suunnitelma sulauttaa Finnforest Oyj
Metsäliitto Osuuskuntaan. Sulautuminen tapahtui 31.3.2006. Samassa yhteydessä
sulautettiin Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy Metsäliitto Osuuskuntaan.

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta (Metsäliitto Osuuskunta)

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 323 miljoonaa euroa
(323). Toimitusmäärä Suomessa sijaitseville tehtaille hakkeet mukaan lukien oli
noin 7,1 miljoonaa kuutiometriä (7,1), josta pyöreän puun osuus oli noin 5,4
miljoonaa kuutiometriä (5,0).

Suomessa puukauppa lähti aikaisempiin vuosiin verrattuna käyntiin hitaanlaisesti,
mutta vilkastui maaliskuussa lähelle viimevuotista tasoa. Metsäliitto jäi jonkin
verran jälkeen ostotavoitteestaan, vaikka markkinaosuus oli lähellä normaalia
tasoa. Havutukkien hintataso oli nousussa ja muiden puutavaralajien hintakehitys
oli vakaa.

Liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (14). Liikevoittoon ei sisälly merkittäviä
kertaluonteisiksi määriteltyjä eriä (1-3/05: +4 Me). Tulos rahoituserien jälkeen
oli 30 miljoonaa euroa (33). Rahoituseriin sisältyy osinkotuottoja 27 miljoonaa
euroa (26). Vertailuvuoden rahoituskuluihin on kirjattu noin 6 miljoonan euron
alaskirjaus liittyen Forestia-järjestelyyn.

Metsäliitto Osuuskunnan sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 prosenttia (6,5).
Omavaraisuus-aste maaliskuun lopussa oli 51,1 prosenttia ja velkaantumisaste 23
prosenttia (31.12.2005: 56,0 ja 19 %).

Metsäliitto Osuuskunnan kansainvälisen puunhankinnan liikevaihto oli 119
miljoonaa euroa (114) ja liikevoitto 2 miljoonaa euroa (1). Puun tuonti Suomeen
oli noin 1,0 miljoonaa kuutiometriä (0,9).

Venäjällä Svir Timberin sahan tukki- ja haketoimitukset etenivät suunnitelmien
mukaisesti. Havukuitupuun tarjonta Ruotsissa on vuoden 2005 myrskytuhojen takia
edelleen hyvä, mutta Baltiassa tarjonta on laskenut. Keski-Euroopassa polttopuun
kova kysyntä kiristää kilpailua ja nostaa sellupuun hintaa.

Metsäliitto Osuuskunta ostaa kaikkia puutavaralajeja. Paras kysyntä on mänty- ja
kuusitukeilla ja ostotoiminta on suunnattu päätehakkuisiin.

Puutuoteteollisuus

Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli 510 miljoonaa euroa (468) ja liikevoitto 14
miljoonaa euroa (-1). Tulos ennen veroja oli 10 miljoonaa euroa (-11).

Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat sahatavaran, vanerin ja palkkituotteiden hyvä
kysyntä sekä toteutetut kustannussäästöt. Lisäksi Finnforestin sulautuminen
Metsäliitto Osuuskuntaan on tuonut synergiahyötyjä, joita on voitu toteuttaa jo
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Rakentaminen ja puutuotteiden kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla. Toisaalta Ison-
Britannian ja Ranskan tee-se-itse-kauppa ei ole saavuttanut tavoitteitaan
heikentyneen kysynnän ja voimakkaan kilpailun takia.

Puutuoteteollisuuden näkymät vuoden toiselle neljännekselle ovat pääosin
positiiviset. Riskit liittyvät lähinnä kotimaan tukkipulasta aiheutuvaan
tuotannon supistamiseen.

Sellu (Metsä-Botnia)

Metsä-Botnian liikevaihto oli 316 miljoonaa euroa (255). Sellumarkkinat
vahvistuivat selvästi vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuottajien
selluvarastot laskivat ja asiakkaiden selluvarastot Euroopassa pysyivät
alhaisina.

Liikevoitto oli 48 miljoonaa euroa (24). Liikevoiton paraneminen oli seurausta
kohonneista sellun myyntimääristä ja Metsä-Botnialle edullisesta
valuuttakurssikehityksestä.

Sellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat havusellulla keskimäärin 4
prosenttia heikommat edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Lehtisellun keskimääräiset hinnat vahvistuivat 8 prosenttia. Maaliskuussa
havusellun hinta Euroopassa oli 630 dollaria ja lehtisellun 620 dollaria
tonnilta.

Tulos ennen veroja oli tammi-maaliskuussa 50 miljoonaa euroa (25) ja sijoitetun
pääoman tuotto 14,9 prosenttia (8,4). Omavaraisuus maaliskuun lopussa oli 68,5
prosenttia ja velkaantumisaste 13 prosenttia (31.12.2005: 71,6 % ja 6 %).

Sellun hinnan ennustetaan nousevan kevään aikana. Latinalaisessa Amerikassa
käynnistyvä uusi kapasiteetti pääse vaikuttamaan markkinoihin vasta alkusyksystä.

Paperit ja kartonki (M-real)

M-realin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 1 441 miljoonaa euroa (1 344).
Päätuotteiden kysyntä oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana hyvä ja
käyntiasteet korkeat. Paperien markkinahinnoissa ei tapahtunut Euroopassa
merkittävää muutosta alkuvuonna. Jakson lopulla toimistopaperin hinta kääntyi
lievään nousuun. Myös taivekartongin ja lainerien markkinahinnat pysyivät
vakaina.

M-realin liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa (115). Ilman kertaluonteisia eriä
liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa (30). Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi
kertaluonteisia eriä yhteensä 85 miljoonaa euroa, josta merkittävimpänä eränä
Metsä-Botnian 8 prosentin omistusosuuden myyntivoitto 81 miljoonaa euroa. M-
realin tammi-maaliskuun liikevoittoon sisältyy 39 prosenttia Metsä-Botnian
liikevoitosta (1-3/05: 47 %).

Ensimmäisen neljänneksen kannattavuutta paransivat päällystetyn hienopaperin ja
kartongin toimitusmäärien kasvu, päällystetyn aikakauslehtipaperin hinnan nousu
sekä dollarin vahvistuminen. Toisaalta kannattavuutta heikensivät kuitu- ja
energiakustannusten nousu sekä graafisen päällystämättömän hienopaperin hinnan
lasku.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -18 miljoonaa euroa (-39) ja osuudet
osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 miljoonaa euroa (1). Rahoituseriin kirjatut
kurssierot olivat 8 miljoonaa euroa (-11).

Tulos ennen veroja oli 16 miljoonaa euroa (77), osakekohtainen tulos 0,01 euroa
(0,23) ja sijoitetun pääoman tuotto 3,4 prosenttia (10,1). Ilman kertaluonteisia
eriä tulos oli 16 miljoonaa euroa (-8), osakekohtainen tulos 0,01 euroa (-0,03)
ja sijoitetun pääoman tuotto 3,4 prosenttia (3,0).

M-realin omavaraisuusaste maaliskuun lopussa oli 36,2 prosenttia ja
velkaantumisaste 100 prosenttia (31.12.2005: 36,6 % ja 95 %).

M-realin yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta (0,12), eli
yhteensä 39,4 miljoonaa euroa (39,4). Lisäksi yhtiökokous valtuutti M-realin
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 99,2 miljoonalla
eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä
uusia osakkeita, edellyttäen että se liittyy yritysjärjestelyjen
mahdollistamiseen tai muuhun yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai siihen on
jokin muu painava taloudellinen syy.

M-real laski maaliskuussa liikkeelle 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.
Laina käytetään vanhojen lainojen takaisinmaksuun ja laina-aika on seitsemän
vuotta.

Standard & Poor's Ratings Services alensi M-realin BB luottoluokituksen tasolle
BB- ja näkymät muutettiin vakaista negatiivisiksi. Moody's Investors Services
muutti M-realin Ba2 luottoluokituksen tasolle Ba3. Luokituksen näkymät säilyivät
negatiivisina.

Vuoden toisella neljänneksellä päätuotteiden kysynnän ennakoidaan pysyvän
suunnilleen ennallaan. Kaikkien pääpaperilaatujen keskihintojen ennakoidaan
olevan jonkin verran edellistä neljännestä korkeammalla tasolla. Taivekartongin
hinnan odotetaan lähitulevaisuudessa pysyvän vakaana.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit (Metsä Tissue)

Metsä Tissuen liikevaihto oli 181 miljoonaa euroa (171). Liikevaihdon kasvu
johtuu sekä kohonneista myyntimääristä että parantuneista keskihinnoista.
Erityisesti Saksan ja Puolan myynnin kehitys on ollut positiivista.

Liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa (9). Heikennys viime vuoden tasosta johtuu
energian, sellun ja öljypohjaisten raaka-aineiden kallistumisesta. Lisääntynyt
myynti ja myyntihintojen korotukset eivät ole toistaiseksi riittäneet kattamaan
raaka-ainekustannusten nousua.

Metsä Tissuen tulos ennen veroja oli -2 miljoonaa euroa (5). Tulosheikennys
johtuu edellä mainituista kohonneista raaka-ainekustannuksista sekä rahoituksen
valuuttakurssieroista.

Kilpailuviranomaisten tutkimukset

Suomen kilpailuviraston edustajat tekivät 25.5.2004 yllätystarkastukset mm.
Metsäliitto Osuuskunnan ja Stora Enson toimitiloissa useilla eri paikkakunnilla.
Tarkastukset perustuivat UPM-Kymmenen 3.5.2004 Kilpailuvirastoon toimittamiin
tietoihin.

Tarkastusten tavoitteena oli selvittää, ovatko metsäteollisuusyritykset
vaihtaneet keskenään luottamuksellista tietoa raakapuun hankintahinnoista sekä
keskustelleet keinoista rajoittaa keskinäistä hintakilpailuaan raakapuun
hankintamarkkinoilla.

Huhtikuun 2006 alussa luonnos väitetiedoksiannoksi toimitettiin yrityksille
kommentoitavaksi. Aikaa vastineiden antamiselle on toukokuun puoliväliin asti.

Alkaneen vuoden näkymät

Metsäliitto-konsernin ensimmäisen neljänneksen tulos toteutui suunnitelmien
mukaan. Vuoden toisen neljänneksen tuloksen ennakoidaan kausiluontoisista syistä
jäävän ensimmäisen neljänneksen tasosta. Vuonna 2005 konsernin toinen neljännes
oli metsäteollisuuden työkiistan takia 149 miljoonaa euroa tappiollinen.

Energian, erityisesti maakaasun ja sähkön, edelleen jatkuva hintojen nousu nostaa
tuotantokustannuksia merkittävästi. Lisäksi raakaöljyn korkeat markkinahinnat
nostavat kuljetuskustannuksia ja pitävät öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat
korkeina.

Mänty- ja kuusitukkien osalta puun tarjonta ei ole tänä vuonna täysin vastannut
kysyntää. Havutukin varantotaso on tällä hetkellä alhainen ja sahausta joudutaan
supistamaan ennen kesälomia tukkipulan takia. Pitkittyessään sahateollisuuden
tuotannonrajoitukset heikentävät vuoden tulosta.

Kustannustehokkuuteen ja parempaan kannattavuuteen tähtäävien toimenpiteiden
toteutus on Metsäliitossa tärkeällä sijalla. Ilman merkittäviä metsäteollisuuden
toimintaympäristön muutoksia Metsäliitto-konserni tavoittelee kuluvalta vuodelta
selvästi voitollista tulosta.

Espoossa 27.4.2006

HALLITUS


Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570 5606
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 469 4260


METSÄLIITTO-KONSERNI

 Lyhennetty tuloslaskelma     2006  2005      2005   
 (milj. euroa)           1-3   1-3   Muutos 1-12   
 Liikevaihto            2 358  2 187  171   8 643  
 Liiketoiminnan muut tuotot    46   43   3    148   
 Materiaalit ja palvelut     -1 474 -1 336 -138  -5 377  
 Henkilöstökulut         -361  -356  -5   -1 424  
 Liiketoiminnan muut kulut    -357  -335  -22   -1 381  
 Poistot ja arvonalentumiset   -130  -129  -1   -559   
 Liikevoitto            82   74   8    50    
 Osuus osakkuusyhtiöiden     0    0    0    4    
 tuloksista                             
 Kurssierot            8    -11   19   -27   
 Muut rahoitustuotot ja -kulut  -45   -45   0    -187   
 Tulos ennen veroja        45   18   27   -159   
 Tuloverot            -24   -7   -17   15    
 Kauden tulos           21   11   10   -144   
                                  
 Jakautuminen                            
 Emoyrityksen omistajille     17   14   3    -50   
 Vähemmistölle           4    -3   7    -94   
                  21   11   10   -144   


                  2006  2005  2005  
 Lyhennetty tase          31.3.  31.3.  31.12. 
 VARAT                          
 Pitkäaikaiset varat                   
 Aineettomat hyödykkeet      849   812   818  
 Aineelliset hyödykkeet      4 242  4 239  4 256 
 Biologiset hyödykkeet      65   46   51   
 Sijoitukset                       
 Korolliset            46   71   68   
 Laskennalliset verosaamiset   86   103   96   
 Muut korottomat         230   207   201  
                  5 518  5 478  5 490 
 Lyhytaikaiset varat                   
 Vaihto-omaisuus          1 310  1 301  1 293 
 Saamiset                         
 Korolliset            9    25   5   
 Korottomat            1 749  1 691  1 706 
 Rahat ja pankkisaamiset      190   200   194  
                  3 259  3 217  3 199 
                             
 VARAT YHTEENSÄ          8 777  8 695  8 689 
                             
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                   
 Oma pääoma            1 354  1 387  1 328 
 Vähemmistöosuus          1 298  1 400  1 317 
 Oma pääoma yhteensä        2 652  2 787  2 645 
                             
 Pitkäaikaiset velat                   
 Laskennalliset verovelat     430   478   439  
 Eläkevelvoitteet         269   271   270  
 Varaukset            70   48   74   
 Korolliset            3 267  2 880  2 915 
 Muut korottomat         85   110   90   
                  4 121  3 787  3 788 
 Lyhytaikaiset velat                   
 Korolliset            757   855   983  
 Korottomat            1 247  1 266  1 273 
                  2 004  2 121  2 256 
                             
 Velat yhteensä          6 125  5 908  6 044 
                             
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   8 777  8 695  8 689  Oman pääoman muutos                Ed.    Vähem-       
               Osuus-        tilikausi- mistö- Yhteensä  
               pääomat  Rahastot  en     osuus       
                          tulos             
 Oma pääoma 1.1.2005     505    62     783     1 428  2 778   
 Muuntoero                     -9         -9     
 Osuuspääoman kasvu      16                    17     
 Rahoitusinstrumenttien         14               14     
 vaikutus                                     
 Vähemmistöosuus                        -27   -27    
 Kauden tulos                   14         14     
 Oma pääoma 31.3.2005     521    76     788     1 401  2 787   
                                         
 Oma pääoma 1.1.2006     558    74     696     1 317  2 646   
 Muuntoero                     -4         -4     
 Osuuspääoman kasvu      8                    8     
 Rahoitusinstrumenttien         4               4     
 vaikutus                                     
 Siirrot erien välillä         1               1     
 Vähemmistöosuus                        -19   -19    
 Kauden tulos                   17         17     
 Oma pääoma 31.3.2006     566    79     709     1298  2 652   


                  2006 2005 2005 
 Lyhennetty rahavirtalaskelma   1-3  1-3  1-12 
 Liiketoiminnan rahavirrat              
 Kauden tulos           20  11  -144 
  Oikaisut yhteensä        168  191  699  
  Käyttöpääoman muutos      -120 -140 -131 
 Liiketoiminnan rahavirrat     68  62  424  
  Nettorahoituskulut       -29  -56  -237 
  Maksetut verot         -24  -46  -52  
 Liiketoiminnan nettorahavirrat  15  -40  135  
                           
 Investointien rahavirrat              
 Yrityshankinnat         -50  -46  -68  
 Käyttöomaisuuden ostot      -118 -125 -538 
 Omaisuuden myynnit ja muut    18  189  185  
 Investointien nettorahavirrat   -150 18  -420 
                           
 Rahoituksen rahavirrat               
 Lainojen ja muiden                 
 rahoituserien muutos       155  -6  286  
 Maksetut osingot         -24  -24  -58  
 Rahoituksen nettorahavirrat    131  -30  228  
                           
 Rahavarojen muutos        -4  -53  -58  
                           
 Rahavarat kauden alussa      194  252  252  
 Rahavarojen muutos        -4  -53  -58  
 Rahavarat kauden lopussa     190  199  194  

SEGMENTIT

 Kuluttajapakkaukset     I/06  I/05  I-IV/05 
 Liikevaihto         257   238   864   
 EBITDA           50   50   134   
 Poistot ja arvonalentumiset -23   -23   -89   
 Liikevoitto         27   27   45    


 Paperit           I/06  I/05   I-IV/05 
 Liikevaihto         801   747   2 988  
 EBITDA           81   74    224   
 Poistot ja arvonalentumiset -64   -64   -274   
 Liikevoitto         17   10    -50   

 MAP Merchant Group     I/06  I/05   I-IV/05 
 Liikevaihto         365   341   1 390  
 EBITDA           9    8    25    
 Poistot ja arvonalentumiset -2   -2    -7    
 Liikevoitto         7    6    18    

 Puutuotteet         I/06  I/05   I-IV/05 
 Liikevaihto         510   468   1 986  
 EBITDA           32   17    111   
 Poistot ja arvonalentumiset -18   -18   -85   
 Liikevoitto         14   -1    26    

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia


 Muu toiminta        I/06  I/05  I-IV/05 
 Liikevoitto         17   32   10    
 josta                        
  Puunhankinta Suomessa  10   14   25    
  Kansainvälinen      2    1    8    
 puunhankinta                     
  Pehmopaperituotteet   5    9    24    
  Muut ja konserniviennit 0    8    -47   


Tuotanto

 1 000 yks.         I/06  I/05   I-IV/05 
 Paperi, tn         1 079  1 026  3 985  
 Kartonki, tn        299   293   985   
 Sahatavara, m3       1 113  1 053  4 136  
 Sahatavaran jatkojalostus, 302   299   1 181  
 m3                          
 EW-tuotteet, m3       247   226   990   
 Sellu & CTMP, tn (M-real)  440   383   1 533  
 Sellu, tn (Metsä-Botnia)  644   653   2 177  


 Tiedot           2006 2005 2005 2005 2005  
 vuosineljänneksittäin   I   IV  III  II  I   
 Liikevaihto                        
 Kuluttajapakkaukset    257  231  196  199  238  
 Paperit          801  775  735  732  747  
 MAP Merchant Group    365  357  341  351  341  
 Puutuotteet        510  497  468  553  468  
 Muu toiminta & sis.    425  405  317  299  393  
 liikevaihto                        
 Liikevaihto yhteensä    2 358 2 265 2 057 2 134 2 187 
                              
 Liikevoitto                        
 Kuluttajapakkaukset    27  20  15  -17  27   
 Paperit          17  -22  13  -51  10   
 MAP Merchant Group    7   0   5   7   6   
 Puutuotteet        14  9   3   15  -1   
 Muu toiminta       17  -20  9   -11  32   
 Liikevoitto yhteensä    82  -13  45  -56  74   
  - % liikevaihdosta   3,5  -0,6 2,2  -2,6 3,4  
                              
 Osuus osakkuusyhtiöiden                 
 tuloksista         0   4   1   -2  0   
 Kurssierot        8   -4  0   -12  -11  
 Muut rahoitustuotot ja  -45  -29  -33  -79  -45  
 -kulut                          
 Tulos ennen veroja     45  -42  13  -149 18   
 Tuloverot         -24  8   -5  20  -7   
 Kauden tulos        21  -34  8   -129 11   


Metsäliitto on maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni. Sen viisi
liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellunvalmistus,
paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Metsäliitto-konsernin
liikevaihto on noin 8,6 miljardia euroa ja se työllistää lähes 30 000 henkilöä.
Konsernin emoyrityksellä Metsäliitto Osuuskunnalla ja tytäryhtiöillä Metsä-
Botnialla, M-realilla ja Metsä Tissuella on tuotantolaitoksia ja
myyntikonttoreita kaikkiaan 30 maassa. www.metsaliitto.fi

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa