Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2008


            
Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008, 23.7.2008

Metsäliitto-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä 62 miljoonaa euroa

Tulos vuoden 2008 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta
- Liikevaihto 3 822 miljoonaa euroa (3 888 milj. euroa).
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 62 miljoonaa euroa (161).
Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 156 miljoonaa euroa
(92).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -52 miljoonaa
euroa (58). Tulos jatkuvista toiminnoista, sisältäen laskennallisen
verovelan muutoksen, oli 33 miljoonaa euroa (-55).

Tulos vuoden 2008 toiselta neljännekseltä
- Liikevaihto 1 892 miljoonaa euroa (1 918 milj. euroa).
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 14 miljoonaa euroa (75).
Liiketulos kertaluonteisten erien jälkeen oli 86 miljoonaa euroa
(64).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -39 miljoonaa
euroa (33). Tulos jatkuvista toiminnoista, sisältäen laskennallisen
verovelan muutoksen, oli 32 miljoonaa euroa (-4).
Tapahtumat vuoden toisella neljänneksellä
- M-real nosti vuoden 2007 lopulla julkistetun
tulosparannusohjelmansa vuotuisen tavoitteen 100 miljoonasta eurosta
150 miljoonaan euroon.
- Metsä Tissue käynnisti Katrin-suurkuluttajatuotteiden
jalostustuotannon Venäjällä.
- M-real myi Kymppivoima Oy:lle 100 000 Pohjolan Voima Oy:n
B2-osaketta 80 miljoonalla eurolla. Kaupasta realisoitui käypää arvoa
ja myyntivoittoa 74 miljoonaa euroa.

-"Hallituksen tuore puun myyntiverohelpotus on erittäin tervetullut
apu haastavaan puukauppatilanteeseen. Metsäliitolla on erinomaiset
valmiudet vastata merkittäväänkin puukaupan piristymiseen kaikkialla
Suomessa, kaikkien puutavaralajien osalta. Merkittävät panostukset
Pehmopaperi-liiketoimintaan ja Puutuoteteollisuuteen jatkuvat.
Kartonki- ja paperi-liiketoiminta-alueella on löydetty uusia
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamiseen perustuvia
tulosparannuskeinoja, ja M-realin tervehtyminen etenee.
Metsäteollisuuden toimintaolosuhteet ovat vuoden toisella
neljänneksellä jatkuneet entistäkin ankarampina, minkä johdosta
jatkamme pitkäjänteistä työtä kannattavuutemme parantamiseksi."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni


Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma       2008  2007  2008  2007  2007
(Jatkuvat toiminnot)         1-6  1-6   Q2   Q2  1-12
Liikevaihto             3 822 3 888 1 892 1 919 7 669
 Liiketoiminnan muut tuotot     201   61  128   37  136
 Liiketoiminnan kulut       -3 637 -3 609 -1 822 -1 775 -7 126
 Poistot ja arvonalentumiset    -230  -248  -112  -117  -706
Liiketulos              156   92   86   64  -27
 Osuus osakkuusyhtiöiden        3   3   1   1   12
tuloksista
 Kurssierot              -2   -4   -1   1   1
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -116  -102  -53  -44  -228
Tulos ennen veroja           41  -11   33   22  -242
 Tuloverot              -8  -44   -1  -26  -24
Tulos jatkuvista toiminnoista     33  -55   32   -4  -265

Metsäliitto-konserni

Kannattavuus             2008 2007 2008 2007 2007
(Jatkuvat toiminnot)          1-6  1-6  Q2  Q2 1-12
Liiketulos, milj. euroa        156  92  86  64  -27
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  62  161  14  75  276
Sijoitetun pääoman tuotto, %      5,6  3,5  6,1  4,8  0,1
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  2,5  5,8  1,3  5,5  5,0
Oman pääoman tuotto, %         2,9 -4,4  5,6 -0,6 -10,9
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä -5,2  1,2 -6,7  1,1  1,3

Taloudellinen asema          2008 2007 2008 2007 2007
                   30.6 30.6 31.3 31.3 31.12
Omavaraisuusaste, %          30,1 29,0 29,2 29,0 28,8
Velkaantumisaste, %          157  160  161  156  163
Nettovelkaantumisaste, %        147  149  142  145  142
Korolliset nettovelat, milj. euroa  3 421 3 647 3 329 3 600 3 271


Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto ja                  Kartonki- Pehmo-
liiketulos       Puun-  Puu-  Sellu- ja paperi- ja ruoan-
1-6/2008        hankinta tuote- teolli- teolli-  laitto-
(milj. euroa)          teolli- suus*) suus    paperit
                 suus
Liikevaihto         960   644   810   2 164    461
 Liiketoiminnan muut     7    4   16    176    11
tuotot
 Liiketoiminnan kulut   -942  -630  -637   -2 112   -423
 Poistot ja         -3   -21   -69    -153    -29
arvonalentumiset
Liiketulos          22   -3   120     75    20

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton
METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 3 822
miljoonaa euroa (3 888). Vertailukelpoinen liikevaihto oli
edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa on kasvattanut erittäin hyvin
käyntiin lähtenyt Uruguayn sellutehdas. Laskevasti liikevaihtoon ovat
puolestaan vaikuttaneet Wifstan ja Sittingbournen paperitehtaiden
sulkemiset ja koteloliiketoiminnan myynti.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 62 miljoonaa euroa (161).
Kertaluonteiset erät olivat nettona +93 miljoonaa euroa (-69). M-real
myi toukokuussa Kymppivoima Oy:lle 100 000 Pohjolan Voima Oy:n
B2-osaketta 80 miljoonalla eurolla, josta realisoitui käypää arvoa ja
myyntivoittoa 74 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä kertaluonteinen
tuotto kirjattiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tästä,
Ison-Britannian tehdastoimintojen myynnistä ja
eläkevastuujärjestelyistä, kertyi tuottoa yhteensä 24 miljoonaa
euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjattiin lisäksi erilaisia
kuluvarauksia yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 156 miljoonaa euroa
(92). Konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat 3,1
prosenttia (2,7). Rahoitustuotot olivat 10 miljoonaa euroa (14),
osuudet osakkuusyhtiöistä 3 miljoonaa euroa (3) ja rahoituskulut 127
miljoonaa euroa (117). Rahoituksen kurssierot olivat -2 miljoonaa
euroa (-4). Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli kesäkuun lopussa 7
prosenttia ja Ison-Britannian punnan 8 prosenttia heikompi kuin
vuoden alussa. Keskimäärin sekä dollari että punta heikkenivät
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 15 prosenttia verrattuna viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tulos ennen veroja oli 41 miljoonaa euroa (-11) ja verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, 8 miljoonaa euroa (44). Jatkuvien
toimintojen tulos oli 33 miljoonaa euroa (-55), lopetettujen
toimintojen tulos -25 miljoonaa euroa (1) ja tilikauden tulos 8
miljoonaa euroa (-54).

Lopetettujen toimintojen tulokseen on toisella neljänneksellä
kirjattu 25 miljoonan euron myyntivoiton pienennys Map Merchant
-tukkuriliiketoiminnan myynnistä vuonna 2007. Kokonaisuudessaan Map
Merchant -tukkuriliiketoiminnan myynnin positiivinen kassavaikutus
oli 364 miljoonaa euroa ja myyntivoitto 51 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun tuloksesta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on
19 miljoonaa euroa (29) ja vähemmistölle kuuluva osuus -11 miljoonaa
euroa (-83).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli
5,6 prosenttia (3,5) ja oman pääoman tuotto 2,9 prosenttia (-4,4).
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 2,5
prosenttia (5,8) ja oman pääoman tuotto -5,2 prosenttia (1,2).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti kesäkuun lopussa oli 1,4
miljardia euroa (31.12.2007: 1,6). Tästä 0,2 miljardia (0,4) oli
likvideinä varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,2) taseen
ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,5
miljardin euron arvosta.

Metsäliitto-konserni on kirjannut Pohjolan Voima -omistuksensa
käypään arvoon. Arvostuksen seurauksena omavaraisuusaste 31.12.2007
nousi 27,0 prosentista 28,8 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste
laski 157 prosentista 142 prosenttiin.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuussa 30,1 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 147 prosenttia (31.12.2007: 28,8 % ja 142 %).
Korolliset nettovelat olivat 3 421 miljoonaa euroa (31.12.2007:
3 271). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli kesäkuun
lopussa 56,9 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 45 prosenttia
(31.12.2007: 55,0 % ja 37 %).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat pienenivät tammi-kesäkuussa 5,6
miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 4,4 miljoonalla
eurolla, A-lisäosuuspääoma pieneni 7,8 miljoonalla eurolla ja
B-lisäosuuspääoma pieneni 2,2 miljoonalla eurolla. Metsäliitto
Osuuskunnan jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 130 169 (31.12.2007: 131
032).

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti kokouksessaan 23.4.2008,
että vuodelta 2007 maksetaan sääntömääräiselle osuuspääomalle korkoa
6,5 prosenttia (6,0), A-lisäosuuspääomalle 5,5 prosenttia (5,0) ja
B-lisäosuuspääomalle 4,0 prosenttia (3,5). Osuuskorkoa vuodelta 2007
maksetaan siten yhteensä 41,1 miljoonaa euroa (36,2).

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
keskimäärin 20 097 henkilöä (22 137). Kesäkuun lopussa konsernin
henkilöstömäärä oli 20 515 (31.12.2007: 20 105). Emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 3 527
henkilöä (31.12.2007: 3 165).

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat 110 miljoonaa euroa (193).

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan klooridioksidilaitoksen
modernisointi-investointi on valmistunut, ja uudistettu laitos
otetaan käyttöön syksyn kunnossapitoseisokissa. Investoinnin
tavoitteena on alentaa AOX-päästöjä (Adsorbable Organic Halogens).
Äänekoskella uusitaan myös koko tehtaan automaatiojärjestelmä.
Investointi valmistuu syksyyn mennessä, ja tämäkin uusi järjestelmä
otetaan käyttöön syksyn seisokissa.

Rakennemuutos
M-realin marraskuussa 2007 julkistama tulosparannus- ja
liiketoimintakonseptien yksinkertaistamisohjelma on edennyt
tavoitteiden mukaisesti. Osana ohjelmaa suljettiin Lielahden
BCTMP-tehdas ja Kankaan päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistava
paperikone 2. M-realin Publishing ja Commercial Printing
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueeksi ja samalla käynnistettiin projektit
päällystetyn aikakauslehtipaperiliiketoiminnan yksinkertaistamiseksi
sekä myynti- ja markkinointiorganisaation keventämiseksi. M-real
ilmoitti osana ohjelmaa valmiudesta myös muihin, esimerkiksi
kapasiteettia leikkaaviin toimiin, mikäli muutokset
toimintaympäristössä sitä edellyttävät. Ohjelman yhteenlaskettu
vuotuinen tulosparannustavoite korotettiin toukokuussa 2008
alkuperäisestä 100 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon. Täysi
tulosvaikutus saavutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä.

Helmikuussa 2008 M-real julkisti vähintään 200 miljoonan euron
omaisuusmyyntien lisätavoitteen, mihin pääsyä tavoitellaan vuoden
2009 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tähän mennessä
ohjelmasta on toteutunut 162 miljoonaa euroa sisältäen New Thamesin
tehtaan ja Pohjolan Voiman 100 000 B2-osakkeen myynnit. New Thamesin
tehtaan myynnin positiivinen kassavaikutus Ison-Britannian
tehdastoimintojen eläkevastuut huomioon ottaen oli noin 82 miljoonaa
euroa ja kaupasta kirjattiin noin 24 miljoonan euron voitto. Pohjolan
Voiman osakkeiden myynnin positiivinen kassavaikutus oli 80 miljoonaa
euroa ja kertaluonteinen tulosvaikutus 74 miljoonaa euroa.

Kuten 13.6.2008 ilmoitettiin, Reflexin tehtaan myynti Arjowigginsille
keskeytettiin. Euroopan Komissio antoi kaupalle ehdollisen
hyväksyntänsä, mutta ehdot tekivät kaupasta käytännössä mahdottoman
toteuttaa.

Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 960 miljoonaa euroa
(815) ja liiketulos 22 miljoonaa euroa (20). Liiketulokseen sisältyy
kertaluonteisia tuottoja noin 2 miljoonaa euroa (2). Suomen
Puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 654 miljoonaa euroa (578) ja
liikevoitosta 17 miljoonaa euroa (14).

Kotimaan puunhankinta jäi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana alle
puoleen viimevuotisista ostomääristä. Koko metsäteollisuuden
tammi-kesäkuun ostot yksityismetsistä olivat yhteensä noin 12,5
miljoonaa kuutiometriä (27,5). Metsäliiton huhtikuun alussa
käynnistämällä Kesäsavotta-kampanjalla pyritään lisäämään kesällä
tehtäviä harvennuksia. Tavoitteena on kasvattaa harvennushakkuiden
määrää neljänneksellä viime vuodesta. Metsänomistajien itse korjaaman
hankintapuun markkinatilanne on ollut hyvä, ja hankintakauppojen
osuus olikin noin kolmannes Metsäliiton ostosta.

Venäjällä puun tarjonta lisääntyi ja hintataso jatkui vakaana.
Venäjän valtio ei ole ilmoittanut muutoksista suunniteltuun raakapuun
vientiveron nostoon ensi vuoden alusta. Metsäliiton tuontimäärä
Venäjältä Suomeen oli tammi-kesäkuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä
(0,9).

Baltiassa yksityismetsien puuntarjonta on jatkunut alhaisena.
Metsäliitto onnistui ostamaan alkuvuonna vain runsaat puolet
yksityismetsien ostotavoitteestaan. Baltian valtioiden metsien
puuvirta on ollut normaali paremmista tieolosuhteista johtuen. Puun
hintataso oli alkuvuonna selvässä laskussa.

Ruotsissa puumarkkinatilanne on jatkunut vakaana. Puunhankinta
Keski-Euroopan myrskytuhometsistä on ollut suunniteltua hitaampaa.
Ranskassa puun tarjonta on hyvä ja hinnat lievästi alenevat.

Metsäliiton toimitukset tehtaille olivat koko toiminta-alueella
alkuvuonna yhteensä 18,5 miljoonaa kuutiometriä (18,8).

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 644
miljoonaa euroa (740) ja liiketulos -3 miljoonaa euroa (68). Pääsyynä
tappiolliseen tulokseen on puuraaka-aineen ja ennen kaikkea
sahatavaran markkinahinnan välinen epäsuhta. Lisäksi
tuloksentekokykyä ovat heikentäneet erityisesti
valuuttakurssimuutokset ja kohonneet logistiikkakustannukset.

Myyntihintoihin kohdistuvat paineet ovat jatkuneet
sahatavaratuotteissa ja lisääntyneet myös muissa tuoteryhmissä.
Heikentyneen markkinatilanteen vuoksi sahatavaran tuotantoa on
sopeutettu eri tuotantolaitoksilla. Rakentamisen sekä
rakennustarvike- ja tee se itse -kaupan hidastuminen jatkuu edelleen.

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liiketoimintastrategia tähtää
jalostusarvon parantamiseen ja standardituotteiden osuuden
vähentämiseen. Muutos on parhaiten näkyvissä vanerin osalta.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla käynnistyi entistä pidemmälle
jalostettuja ja räätälöidympiä vanerituotteita valmistava Suolahden
uusi koivuvanerin jalostustehdas ja onnistuneen työn tulokset näkyvät
jo tuloksessakin. Strategian mukaisesti alkuvuonna vahvistettiin myös
tuotekehitystä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankittiin iLevelin Euroopan
insinööripuuliiketoiminnot yhdysvaltalaiselta Weyerhaeuserilta.
Toisella vuosineljänneksellä käynnistyi Ison-Britannian Bostonin
yksikön jalostuslinjan modernisointi, joka tähtää asiakaslähtöisen
tuotevalikoiman entistä tehokkaampaan tuotantoon.

Sellu
Metsä-Botnian liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 19 prosenttia ja oli
810 miljoonaa euroa (682).

Liiketulos oli 120 miljoonaa euroa (101). Liikevaihtoa ja -tulosta
paransivat erityisesti Uruguayn tehtaan hyvin sujunut tuotanto ja
sellun positiivinen hintakehitys. Tulosta rasittivat puolestaan
dollarin selvä heikentyminen euroon nähden, puuraaka-aineen hintojen
merkittävä nousu sekä Suomen tehtailla toteutetut tuotannon
rajoitukset.

Sellumarkkinoilla oli useita häiriöitä toisella neljänneksellä.
Latinalaisessa Amerikassa oli hankaluuksia eukalyptuksen tuotannossa,
ja myös Suomessa ja Indonesiassa oli vaikeuksia puuraaka-aineen
saannissa. Samaan aikaan Suomessa ja Kanadassa suljettiin
kapasiteettia.

Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla keskimäärin 16 prosenttia korkeammat edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lehtisellun keskimääräiset
hinnat vahvistuivat 21 prosenttia. Toisaalta Yhdysvaltain dollarin
kurssi heikkeni yli 15 prosenttia, joten euromääräiset hinnat
nousivat hyvin vähän.

Uruguayn tehtaan käyntiinlähtö on sujunut erinomaisesti. Fray
Bentosin tehdas saavutti nimellistuotantonsa 145 päivässä, mikä on
uusi sellutehtaiden käynnistyksen maailmanennätys. Tehtaan puolen
vuoden tuotanto oli 432 000 tonnia. Tehtaan ympäristöarvot ovat
pysyneet selkeästi Uruguayn ympäristöviranomaisten asettamien
lupa-arvojen ja Euroopan unionin standardien alapuolella.

Metsä-Botnian toimitusjohtaja Erkki Varis jää eläkkeelle 31.8.2008.
Yhtiön toimitusjohtajana 1.9.2008 aloittaa Ilkka Hämälä.

Selluteollisuuden liikevoitosta 30 prosenttia sisältyy M-realin
tulokseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen selluteollisuudesta
konsolidoidaan 53 prosenttia.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 2 164 miljoonaa euroa
(2 253) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -18 miljoonaa euroa
(18).

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät kohonneet puuraaka-aine- ja energiakustannukset,
Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut
euro sekä Metsä-Botnian tuotannonrajoitukset Suomen tehtailla.
Tulosta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja
hinnankorotukset sekä Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen
marraskuussa 2007.

Kertaluonteiset erät olivat tammi-kesäkuussa nettona 93 miljoonaa
euroa (63). Toisella neljänneksellä kirjattiin tuottoina Pohjolan
Voiman osakkeiden kaupasta saatu 74 miljoonan euron myyntivoitto ja
kuluina 2 miljoonan euron varaus liittyen myyntiverkoston
tehostamisohjelmaan. Ensimmäisellä neljänneksellä tuottoina
kirjattiin 24 miljoonaa euroa, joka Iiittyi New Thamesin tehtaan
myynnistä seuranneisiin vapautumisiin Ison-Britannian eläkevastuista
sekä eräistä muista Sittingbournen tehtaan sulkemiseen liittyvistä
vastuista. Kuluina kirjattiin erilaisia varauksia 3 miljoonaa euroa.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 75 miljoonaa euroa
(81). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 73 miljoonaa euroa
(66), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 miljoonaa euroa (-1) ja
rahoituseriin kirjatut kurssierot -1 miljoonaa euroa (-3).

Tulos ennen veroja oli 0 miljoonaa euroa (11), osakekohtainen tulos
-0,09 euroa (0,01) ja sijoitetun pääoman tuotto 4,0 prosenttia (4,1).
Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli -93 miljoonaa euroa
(-52), osakekohtainen tulos -0,30 euroa (-0,22) ja sijoitetun pääoman
tuotto -0,5 prosenttia (1,3).

M-realin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 36,5 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 100 prosenttia (31.12.2007: 34,4 % ja 99 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja
yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu nettovelkaantumisaste kesäkuun lopussa oli noin 86
prosenttia ja omavaraisuusaste noin 42 prosenttia.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto
oli tammi-kesäkuussa 461 miljoonaa euroa (421) ja liiketulos 20
miljoonaa euroa (14). Liikevaihdon kasvu oli noin 9 prosenttia
verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvua edesauttoivat lisääntyneet
tuotantomäärät (+3 %) sekä myyntihintojen nousu ja muutokset myynnin
rakenteessa (+ 6 %). Omien tuotemerkkien - Lambi, Katrin, Serla ja
Mola - myynti kasvoi vahvasti.

Metsä Tissue vahvistaa suurkuluttaja-asiakkaille suunnatun
Katrin-tuotekonseptin markkina-asemaa itäisessä Keski-Euroopassa ja
Skandinaviassa. Puolan Krapkowiceen siirretään kolme rullapyyhelinjaa
Ruotsin Mariestadista, jonne tulee uusi suurkuluttajatuotteiden
rullapyyhelinja. Mariestadin investointeihin liittyy myös
tehostamistoimenpiteitä.

Saksan Düreniin rakennetaan uusi 36 000 neliömetrin huipputasoinen
varasto. Uusi varasto tehostaa toimintoja keskittämällä neljä
alueella sijaitsevaa varastoa yhteen paikkaan.

Mäntän tehtailla tehdyt investoinnit paransivat tuotteiden laatua ja
lisäsivät tuotantolinjan tehokkuutta. Myös Serla-tuoteperheen
pakkausten ulkoasut on nykyaikaistettu.

Liiketoiminta Venäjällä laajenee selvästi Metsä Tissuen aloittaessa
Katrin-tuotteiden paikallisen valmistuksen. Oman jalostustuotannon
käynnistäminen vahvistaa entisestään Metsä Tissuen asemaa Venäjän
markkinoilla.

Riskit ja epävarmuustekijät
Koska tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat
arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja
arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 vuosikertomuksessa
on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Lähiajan näkymät
Hallituksen tuoreen puun myyntiverohelpotuksen odotetaan piristävän
puukauppaa. Metsäliitolla on erinomaiset edellytykset vastata
puukaupan merkittäväänkin vilkastumiseen edellyttäen, että
puuraaka-aineen hinta on kansainvälisestikin kilpailukykyinen.
Kaikkien puutavaralajien kysyntä on kotimaassa hyvä. Alhaisesta
varastotasosta ja puukauppavolyymeistä johtuen tehtaiden puuhuolto
jatkuu kuitenkin kolmannella vuosineljänneksellä edelleen tiukkana
varsinkin kuitupuun osalta.

Puutuoteteollisuuden markkinatilanne jatkuu loppuvuoden ajan
haasteellisena. Liiketoimintalinjoista saha- ja jalostusteollisuuden
koko vuoden liikevoitto muodostuu tappiolliseksi. Toisaalta muiden
liiketoimintalinjojen toiminnan arvioidaan pysyvän kannattavana.
Markkinatasapainon saavuttaminen edellyttää tuotantokapasiteetin
sopeuttamista vastaamaan erityisesti sahatavaran kysyntään.

Metsä-Botnian loppuvuoden tulosta rasittavat korkea puun hinta sekä
dollarin heikko kurssi. Myös puuraaka-aineen saatavuudesta johtuvat
tuotannonrajoitukset jatkuvat toisella vuosipuoliskolla.

M-realin kartonkien ja aikakauslehtipapereiden kysynnän
päämarkkinoilla arvioidaan jatkuvan hyvänä vuoden kolmannella
neljänneksellä. Hienopapereiden osalta näkyvissä on kuitenkin
jonkinasteista kysynnän heikentymistä. Toimenpiteet tuotehintojen
korottamiseksi jatkuvat kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Taivekartongin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin hinnankorotukset
on julkaistu päämarkkinoilla, ja hintojen uskotaan nousevan
loppuvuotta kohden. Korotuksia haetaan aktiivisesti myös
hienopapereissa, mutta niiden läpimeno vaikuttaa haastavammalta.

Onnistuneista tulosparannusohjelmista huolimatta M-real ei pysty
täysin kattamaan tämän vuoden kustannusinflaatiota omilla toimillaan.
Uusia tulosparannusohjelmia käynnistetään vielä tämän vuoden aikana.
Kuten 10.7.2008 julkistetussa tiedotteessa todettiin, M-realin koko
vuoden 2008 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää nousevien
tuotantokustannusten, vahvistuneen euron ja vaikean
hienopaperimarkkinan takia heikommaksi kuin viime vuonna.

Euroopan kasvunäkymien heikentymisen ei odoteta merkittävästi
vaikuttavan pehmo- ja ruoanlaittopaperien myyntivolyymeihin.
Raaka-aine- ja erityisesti energia- ja kuljetuskustannusten nousu
aiheuttaa kustannuspaineita, ja näiden siirtämistä myyntihintoihin
jatketaan edelleen.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jäi viime vuoden ensimmäistä
puoliskoa heikommaksi. Syyt löytyvät korkeammista
tuotantokustannuksista, vaikeasta puuraaka-ainetilanteesta,
sahatavaran heikosta markkinatilanteesta, hienopaperien
myyntivolyymin laskusta, euron vahvistumisesta ja hinnankorotusten
lykkääntymisestä päällystetyssä hienopaperissa. Kuten 10.7.2008
julkistetussa tiedotteessa todettiin, yllämainituista tekijöistä
johtuen Metsäliitto-konsernin koko vuoden 2008 liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä jää alle viime vuoden tason. Vuoden 2008
kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä.


Espoossa 23.7.2008

Metsäliitto-konserni
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541

Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty tuloslaskelma   2008  2007     2008  2007  2007
(milj. euroa)         1-6  1-6 Muutos   Q2   Q2  1-12
Liikevaihto         3 822 3 888  -66 1 892 1 919 7 669
 Liiketoiminnan muut tuotot  201   61  140  128   37  136
 Materiaalit ja palvelut  -2 572 -2 458  -114 -1 297 -1 216 -4 988
 Henkilöstökulut       -534  -587   53  -263  -288 -1 126
 Liiketoiminnan muut kulut  -531  -564   33  -262  -271 -1 012
 Poistot ja          -230  -248   18  -112  -117  -706
arvonalentumiset
Liiketulos           156   92   64   86   64  -27
 Osuus osakkuusyhtiöiden     3   3   0   1   1   12
tuloksista
 Kurssierot           -2   -4   2   -1   1   1
 Muut rahoitustuotot      10   14   -4   5   8   19
 Muut rahoituskulut      -127  -117  -10  -58  -53  -247
Tulos ennen veroja       41  -11   52   33   22  -242
 Tuloverot           -8  -44   36   -1  -26  -24
Tulos jatkuvista        33  -55   88   32   -4  -265
toiminnoista


Tulos lopetetuista       -25   1  -26  -24   -1   55
toiminnoista
Kauden tulos           8  -54   62   8   -5  -211

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille    19   29  -10   10   26   -9
Vähemmistölle         -11  -83   72   -2  -31  -202
                 8  -54   62   8   -5  -211Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase             2008 2007  2007
                    30.6. 30.6. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         437  602  389
 Aineelliset hyödykkeet        3 805 4 132 4 021
 Biologiset hyödykkeet          77  77   83
 Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä  575  453  506
 Korolliset saamiset           16  38   32
 Laskennalliset verosaamiset       44  83   46
 Muut korottomat saamiset         10   6   12
                    4 963 5 391 5 090
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            1 144 1 159 1 132
 Korolliset saamiset           30   6   27
 Korottomat saamiset          1 442 1 657 1 358
 Rahat ja pankkisaamiset         183  227  428
                    2 799 3 050 2 945

Myytävänä olevat omaisuuserät          32

VARAT YHTEENSÄ             7 762 8 473 8 035

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma               1 335 1 375 1 328
Vähemmistöosuus             992 1 078  978
Oma pääoma yhteensä          2 326 2 453 2 306

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat        426  449  404
 Eläkevelvoitteet            176  233  195
 Varaukset                57  93   83
 Muut korottomat velat          40  60   50
 Korolliset velat           2 907 3 328 3 011
                    3 606 4 164 3 742
Lyhytaikaiset velat
 Korottomat velat           1 086 1 256 1 240
 Korolliset velat            743  589  747
                    1 829 1 845 1 987

Velat yhteensä             5 435 6 009 5 729
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat                 11

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      7 762 8 473 8 035
Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oikaistu oma pääoma     577   30   6   136   628 1 194  2
1.1.2007                                571
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                   2       3  4
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon              -6      -10 -16
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                   2       3  5
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                     -1       -2  -3
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                  -1       0  -1
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 3       5  8
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 -8      -24 -31
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                               0
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                 -4           -5  -9
Voitot ja tappiot              5            6  11
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          1   -3  -2
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          -1    2       5  6
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0   0    -6    1  -22 -28
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      29  -83 -54
Yhteensä           0    0   0    -6   29  -105 -82

Maksetut osuuskorot ja                   -35  -13 -47
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   10                     10
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                 3   -3      0
muutos
Siirto vapaasta                             0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      2  2
Yhteensä           10    0   0    -3   -38  -11 -36
Oikaistu oma pääoma     586   30   6   133   620 1 078  2
30.6.2007                               453

Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oikaistu oma pääoma     574   30  -7   148   583  978  2
1.1.2008                                306
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                   3       4  6
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon              -3       -5  -8
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                   0       0  0
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                     0       -1  -1
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                  10       10  21
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 1       1  2
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 41       58  99
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                    -11      -17 -28
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                 -6           -6 -12
Voitot ja tappiot             10            4  14
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          0   0  1
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          -3   -11      -14 -27
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0   1    30    0   35  67
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      19  -11  8
Yhteensä           0    0   1    30   19   24  74

Maksetut osuuskorot ja                   -38  -13 -52
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   -6                     -6
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                           0
muutos
Siirto vapaasta                   6   -6      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      4  4
Yhteensä           -6    0   0    6   -44  -10 -54
Oma pääoma 30.6.2008    569   30  -6   184   558  992  2
                                    326
Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2008 2007 2007
                      1-6 1-6 1-12
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos                 8 -54 -211
 Oikaisut yhteensä             248 400 859Käyttöpääoman muutos           -187 -165 -34
Liiketoiminnan rahavirrat          68 181 614
 Nettorahoituskulut            -126 -123 -265
 Maksetut verot              -57 -42 -78
Liiketoiminnan nettorahavirrat       -115  15 272

Investointien rahavirrat
 Yrityshankinnat               -2  -9 -46
 Käyttöomaisuuden ostot          -108 -184 -447
 Omaisuuden myynnit ja muut         154  85 447
Investointien nettorahavirrat        44 -109 -45

Rahoituksen rahavirrat
 Oman pääoman muutos             -3  12  29
 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
 rahoituserien muutos           -114 112 -21
 Maksetut osingot              -55 -51 -51
Rahoituksen nettorahavirrat        -173  74 -42

Rahavarojen muutos             -243 -21 184

Rahavarat kauden alussa           428 246 246
Rahavarojen muuntoero            -1  -1  -3
Rahavarojen muutos             -243 -21 184
Myytävissä olevien omaisuuserien rahavarat  0  3  0
Rahavarat kauden lopussa          183 227 428Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Kuluttajapakkaukset     I-II/08 I-II/07 QII/08 QII/07 I-IV/07
Liikevaihto           479   478  244  242   934
EBITDA              85   85   34   35   172
Poistot ja arvonalentumiset   -46   -44  -23  -23   -93
Liiketulos            39   41   11   12   79Paperit           I-II/08 I-II/07 QII/08 QII/07 I-IV/07
Liikevaihto          1 436  1 511  695  732  2 991
EBITDA             121   82   38   53   204
Poistot ja arvonalentumiset  -115  -117  -57  -60  -452
Liiketulos            6   -36  -19   -7  -248Puutuotteet         I-II/08 I-II/07 QII/08 QII/07 I-IV/07
Liikevaihto           644   740  329  385  1 399
EBITDA              18   91   9   52   134
Poistot ja arvonalentumiset   -21   -23  -10  -11   -47
Liiketulos            -3   68   -1   41   87

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Muu toiminta          I-II/08 I-II/07 QII/08 QII/07 I-IV/07
Liiketulos             114   18   95   17   55
josta
  Puunhankinta           22   20   12   10   38
  Pehmo- ja ruoanlaittopaperit   20   14   11   7   35
  Muut ja konserniviennit      72   -16   72   0   -18

M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liiketuloksesta
30 prosenttia segmentteihin Kuluttajapakkaukset ja Paperit.
Selluteollisuuden Metsäliitto Osuuskunnalle kuuluva 23 prosentin
osuus sisällytetään myös ao. segmentteihin.
Tuotanto

1 000 yks.          I-II/08 I-II/07 QII/08 QII/07 I-IV/07
Paperi, tn           1 821  2 011  865  992  3 935
Kartonki, tn           608   613  294  302  1 210
Sahatavara, m3          874  1 046  471  533  1 837
Sahatavaran jatkojalostus, m3   292   335  141  169   580
Engineered Wood -tuotteet, m3   426   440  206  217   849
Sellu & CTMP, tn (M-real)     870   824  424  398  1 679
Sellu, tn (Metsä-Botnia)    1 616  1 346  776  670  2 616
Sahatavara, m3 (Metsä-Botnia)   82   115   48   64   188


Tilintarkastamaton


Tiedot vuosineljänneksittäin   2008 2008 2007 2007 2007 2007
                  QII  QI  QIV QIII  QII  QI
Liikevaihto
 Kuluttajapakkaukset        244  235  225  231  242  236
 Paperit              695  742  740  740  732  779
 Puutuotteet            329  315  321  338  386  354
 Muu toiminta & sis. liikevaihto  624  638  583  604  558  600
Liikevaihto yhteensä       1 892 1 930 1 869 1 913 1 918 1 969

Liiketulos
 Kuluttajapakkaukset        11  28   3  35  12  29
 Paperit              -19  24 -241  29  -7  -29
 Puutuotteet            -1  -2  -1  20  41  27
 Muu toiminta            95  20  28   8  18   1
Liiketulos yhteensä         86  70 -211  92  64  28
  - % liikevaihdosta       4,5  3,6 -11,3  4,8  3,3  1,4

 Osuus osakkuusyhtiöiden
 tuloksista             1   2   7   2   1   2
 Kurssierot             -1  -1   5   0   1  -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -53  -63  -66  -59  -45  -58
Tulos ennen veroja         33   8 -265  35  21  -33
 Tuloverot             -1  -7  36  -16  -25  -18
Tulos jatkuvista toiminnoista    32   1 -229  19  -4  -51


Tulos lopetetuista toiminnoista  -24  -1  56  -2  -1   2
Kauden tulos             8   0 -173  17  -5  -49Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset QII/08 QII/07 I-IV/07
Kirjanpitoarvo kauden alussa      4 021 4 197  4 197
Hankitut yhtiöt               0   3   22
Investoinnit               105  193   430
Vähennykset                -85  -120   -72
Poistot ja arvonalentumiset       -218  -222  -480
Myytävänä olevat omaisuuserät        -   -    -
Muuntoero ja muut muutokset        -19   81   -76
Kirjanpitoarvo kauden lopussa      3 805 4 132  4 021
Vastuut                QII/08 QII/07 QIV/07
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)  319  365  347
Osakkuusyhtiöiden puolesta         3   3   3
Muiden puolesta              2   4   4
Yhteensä                 324  373  355
Käyttöomaisuussitoumukset QII/08 QII/07 QIV/07
Maksut alle vuoden       9   85   38
Maksut myöhemmin        1   7   7
Avoimet johdannaissopimukset QII/08 QII/07 QIV/07
Korkojohdannaiset       1 498 1 984 1 693
Valuuttajohdannaiset     2 680 3 001 3 268
Muut johdannaiset        214  205  160
Yhteensä           4 392 5 190 5 121

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa 43 miljoonaa euroa (12/07: 29 Me). Avoimien
sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden
määrä on yhteensä 485 miljoonaa euroa (12/07: 793 Me).

Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan. Veroina on huomioitu katsauskauden
tulosta vastaavat verot.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit