Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2008


            
Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008, 22.10.2008

Metsäliitto-konsernin tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä 120 miljoonaa euroa

Tammi-syyskuun tulos
- Liikevaihto 4 981 miljoonaa euroa (5 167 milj. euroa).
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 120 miljoonaa euroa
(259). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 208 miljoonaa
euroa (198).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -43 miljoonaa
euroa (105). Tulos jatkuvista toiminnoista, sisältäen laskennallisen
verovelan muutoksen, oli 39 miljoonaa euroa (-15).

Heinä-syyskuun tulos
- Liikevaihto 1 595 miljoonaa euroa (1 698 milj. euroa).
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 27 miljoonaa euroa (87).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 19 miljoonaa euroa
(93).
- Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -28 miljoonaa
euroa (33). Tulos jatkuvista toiminnoista, sisältäen laskennallisen
verovelan muutoksen, oli -33 miljoonaa euroa (22).
Tapahtumat vuoden kolmannella neljänneksellä
- M-real ilmoitti myyvänsä Graphic Papers -liiketoiminta-alueensa
eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille. Kaupan arvo on 750 miljoonaa
euroa, ja sen arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2009
ensimmäisellä neljänneksellä. Kauppaan liittyy useita enimmillään 12
vuoden mittaisia kaupallisia sopimuksia, jotka sopimuskaudella
vastaavat arvoltaan yhteensä noin 3,5 miljardin euron liikevaihtoa.

'"M-realin Graphic Papers -liiketoiminta-alueen suunniteltu myynti
parantaa huomattavasti Kartonki- ja paperiliiketoimintamme
tulevaisuuden näkymiä. Järjestely vahvistaa myös koko alan
toimintaedellytyksiä. Jatkamme aktiivisesti paperiliiketoimintojemme
strategista tarkastelua. Kiristynyt markkinatilanne ja kohonneet
tuotantokustannukset luovat paineita jatkaa tuotannonsopeutustoimia
lähes kaikilla liiketoiminta-alueillamme."
Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni

Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma       2008  2007  2008  2007  2007
(Jatkuvat toiminnot)         1-9  1-9   Q3   Q3  1-12
Liikevaihto             4 981 5 167 1 595 1 698 6 797
 Liiketoiminnan muut tuotot     215   66   43   28   92
 Liiketoiminnan kulut       -4 702 -4 736 -1 525 -1 544 -6 256
 Poistot ja arvonalentumiset    -286  -299  -94  -89  -589
Liiketulos              208  198   19   93   44
 Osuus osakkuusyhtiöiden       11   5   7   2   12
tuloksista
 Kurssierot              1   -3   1   1   5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut   -176  -156  -63  -57  -221
Tulos ennen veroja           44   44  -36   38  -160
 Tuloverot              -5  -59   3  -16  -24
Tulos jatkuvista toiminnoista     39  -15  -33   22  -184

Metsäliitto-konserni

Kannattavuus             2008 2007 2008 2007  2007
(Jatkuvat toiminnot)          1-9  1-9  Q3  Q3  1-12
Liiketulos, milj. euroa        208  198  19  93   44
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  120  259  27  87  301
Sijoitetun pääoman tuotto, %      6,3  5,6  2,8  7,4  1,4
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä  4,0  7,2  3,4  7,0  6,4
Oman pääoman tuotto, %         2,3 -0,8 -6,1  3,6  -7,5
  - " -, ilman kertaluonteisia eriä -3,0  2,4 -4,7  2,7  2,7

Taloudellinen asema          2008 2007 2008 2007  2007
                   30.9. 30.9. 30.6. 30.6. 31.12.
Omavaraisuusaste, %          27,5 29,2 30,1 29,0  28,8
Velkaantumisaste, %          174  156  157  160  163
Nettovelkaantumisaste, %        162  147  147  149  142
Korolliset nettovelat, milj. euroa  3 373 3 633 3 421 3 647 3 271


Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto                   Kartonki- Pehmo-
ja liiketulos      Puun-  Puu-  Sellu- ja paperi- ja ruoan-
1-9/2008         hankin- tuote- teolli- teolli-  laitto-
(milj. euroa)      ta   teolli- suus*) suus    paperit
                 suus
Liikevaihto        1 372   923  1 232   2 514    695
 Liiketoiminnan muut     12    5   22    172    18
tuotot
 Liiketoiminnan kulut  -1 354  -915  -930   -2 414   -638
 Poistot ja         -4   -32  -103    -172    -42
arvonalentumiset
Liiketulos          26   -19   221    100    33

*) 100 %. Selluteollisuuden luvuista Metsäliitto-konserniin
konsolidoidaan 53 %.
M-realin Graphic Papers -liiketoiminta-alueen yksiköt, jotka
siirtyvät syyskuun lopussa julkistetun kaupan myötä Sappille, on
raportoitu lopetetuissa toiminnoissa.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008

Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 4 981
miljoonaa euroa (5 167). Vertailukelpoinen liikevaihto laski noin
kolme prosenttia. Liikevaihtoa on kasvattanut erittäin hyvin käyntiin
lähtenyt Uruguayn sellutehdas. Laskevasti liikevaihtoon ovat
puolestaan vaikuttaneet M-realin Wifstan ja Sittingbournen
paperitehtaiden sulkemiset ja koteloliiketoiminnan myynti.

Graphic Papers -liiketoiminta-alueen suunnitellun kaupan takia myös
vertailuvuosien luvut on IFRS-säännösten mukaisesti oikaistu. Myynnin
seurauksena Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 liikevaihto pieneni 872
miljoonaa euroa ja vuoden 2006 liikevaihto 858 miljoonaa euroa.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 120 miljoonaa euroa (259).
Kertaluonteiset erät olivat nettona 88 miljoonaa euroa (-61).

Kertaluonteiset erät kolmannella neljänneksellä olivat nettona -8
miljoonaa euroa. Merkittävin erä oli 13 miljoonan euron kuluvaraus
kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte Maxencen (PSM) puolesta tehtaan
energiantoimittajalle annetusta takauksesta ja PSM:ltä olevien
saatavien alaskirjauksesta. Muut kertaluonteiset erät olivat
heinä-syyskuussa nettona 5 miljoonaa euroa.

Vuoden toisella neljänneksellä M-real myi Kymppivoima Oy:lle 100 000
Pohjolan Voima Oy:n B2-osaketta 80 miljoonalla eurolla, josta
realisoitui käypää arvoa ja myyntivoittoa 74 miljoonaa euroa. Toinen
merkittävä kertaluonteinen tuotto kirjattiin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Tästä, Ison-Britannian tehdastoimintojen
myynnistä ja eläkevastuujärjestelyistä, tuloutui voittoa yhteensä 24
miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa on lisäksi kirjattu erilaisia
kuluvarauksia yhteensä noin 2 miljoonaa euroa.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 208 miljoonaa euroa
(198). Konsernin nettorahoituskulut suhteessa liikevaihtoon olivat
3,5 prosenttia (3,0). Rahoitustuotot olivat 17 miljoonaa euroa (13),
osuudet osakkuusyhtiöistä 11 miljoonaa euroa (5) ja rahoituskulut 193
miljoonaa euroa (169). Rahoituksen kurssierot olivat 1 miljoonaa
euroa (-3). Yhdysvaltain dollarin eurokurssi oli syyskuun lopussa 3
prosenttia vahvempi ja Ison-Britannian punnan 8 prosenttia heikompi
kuin vuoden alussa. Keskimäärin tämän vuoden aikana dollari on
heikentynyt 13 prosenttia ja punta 16 prosenttia verrattuna viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tulos ennen veroja oli 44 miljoonaa euroa (44) ja verot, sisältäen
laskennallisen verovelan muutoksen, 5 miljoonaa euroa (59). Tulos
jatkuvista toiminnoista oli 39 miljoonaa euroa (-15), tulos
lopetetuista toiminnoista -276 miljoonaa euroa (-22) ja tilikauden
tulos -237 miljoonaa euroa (-37).

Tulos lopetetuista toiminnoista sisältää myytäväksi luokiteltujen
tehtaiden tulokset sekä toisella neljänneksellä kirjatun 25 miljoonan
euron myyntivoiton pienennyksen vuonna 2007 toteutuneesta Map
Merchant -tukkuriliiketoiminnan myynnistä.

Lopetettujen toimintojen tulokseen on lisäksi kirjattu 206 miljoonaa
euroa arvonalentumistappiota ja muita kertaeriä liittyen
suunniteltuun Graphic Papers -liiketoiminta-alueen kauppaan.

Tammi-syyskuun tuloksesta emoyrityksen omistajille kuuluva osuus on
-73 miljoonaa euroa (50) ja vähemmistölle kuuluva osuus -164
miljoonaa euroa (-87).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto jatkuvista liiketoiminnoista oli
6,3 prosenttia (5,6) ja oman pääoman tuotto 2,3 prosenttia (-0,8).
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0
prosenttia (7,2) ja oman pääoman tuotto -3,0 prosenttia (2,4).

Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti syyskuun lopussa oli 1,4
miljardia euroa (31.12.2007: 1,6). Tästä 0,2 miljardia (0,4) oli
likvideinä varoina ja sijoituksina ja 1,2 miljardia (1,2) taseen
ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja
ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,5
miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuussa 27,5 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 162 prosenttia (31.12.2007: 28,8 % ja 142 %).
Korolliset nettovelat olivat 3 373 miljoonaa euroa (31.12.2007:
3 271). M-realin Graphic Papers -liiketoiminta-alueen suunnitellun
kaupan toteuduttua omavaraisuusaste paranee vähintään 3
prosenttiyksikköä ja nettovelkaantumisaste runsaat 25
prosenttiyksikköä. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli
syyskuun lopussa 56,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 47
prosenttia (31.12.2007: 55,0 % ja 37 %).

Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomat pienenivät tammi-syyskuussa 4,5
miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 4,2 miljoonalla
eurolla, A-lisäosuuspääoma pieneni 6,5 miljoonalla eurolla ja
B-lisäosuuspääoma pieneni 2,2 miljoonalla eurolla. Metsäliitto
Osuuskunnan jäsenmäärä oli syyskuun lopussa 129 978 (31.12.2007: 131
032).

Metsä Tissue allekirjoitti syyskuussa 238 miljoonan euron syndikoidun
luottolimiittisopimuksen. Lainalla jälleenrahoitetaan nykyistä,
kesäkuussa 2009 erääntyvää syndikaattilainaa. Sopimukseen osallistui
yhteensä kahdeksan pankkia.

Metsä-Botnian Uruguayssa toimiva, eukalyptuksen viljelyyn
erikoistunut tytäryhtiö Forestal Oriental sai 2.9.2008 Uruguayn
keskuspankilta luvan nimellisarvoltaan 100 miljoonan dollarin
arvoisen joukkovelkakirjalainan rekisteröintiin. Ohjelman
järjestäjäpankki laski liikkeelle ensimmäisen 35 miljoonan dollarin
erän 18.9.2008. Ensimmäisen sarjan takaisinmaksuaika on 10 vuotta.
Yhtiö tehostaa lainaohjelman avulla pääomarakennettaan ja osallistuu
Uruguayn pitkäaikaisten sijoitusmarkkinoiden kehitykseen.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa on tämän vuoden aikana ollut keskimäärin 17
759 henkilöä (19 542). Syyskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli
17 205 (31.12.2007: 17 838). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan
palveluksessa oli syyskuun lopussa 3 272 henkilöä (31.12.2007: 3
165).

Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja Martin Lillandt siirtyy
eläkkeelle 30.11.2008. Metsäliiton toimitusjohtajan varamieheksi on
1.12.2008 alkaen nimitetty Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole
Salvén ja Puunhankinnan toimialajohtajaksi Metsäliitto-konsernin
metsäjohtaja Juha Mäntylä.

Metsä-Botnian toimitusjohtaja Erkki Varis jäi eläkkeelle 31.8.2008.
Yhtiön toimitusjohtajana aloitti 1.9.2008 Ilkka Hämälä.

Lopetetut toiminnot
Graphic Papers -liiketoiminta-alueen suunnitellusta myynnistä
ilmoitettiin syyskuussa. Kauppaan sisältyvien tehtaiden tulokset on
IFRS-säännösten mukaisesti siirretty tuloslaskelmassa riville "Tulos
lopetetuista toiminnoista" Metsäliitto-konsernin jatkuvien
toimintojen tuloksen jälkeen. Vertailuvuosien tuloslaskelmat on
oikaistu vastaavasti.

Investoinnit ja yrityskaupat
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen ja
yritysostoihin olivat 190 miljoonaa euroa (318).

Rakennemuutos jatkuu
M-real ilmoitti 29. syyskuuta myyvänsä Graphic Papers
-liiketoiminta-alueensa eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille.
Kauppaan sisältyvät Kirkniemen ja Kankaan tehtaat Suomessa,
Stockstadtin tehdas Saksassa ja Biberistin tehdas Sveitsissä. Näiden
tehtaiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1,9 miljoonaa tonnia.

Graphic Papersiin kuuluvista yksiköistä M-realin omistukseen jäävät
Halleinin, Gohrsmühlen, Reflexin ja Äänekosken paperitehtaat sekä
Husumin tehtaan PK8. Äänekosken paperitehdas ja Husumin PK8 jatkavat
kaupan toteuduttua valmistusta Sappille pitkäaikaisiin sopimuksiin
perustuen. Osana kauppaa M-real on myös sopinut pitkäaikaisista
sellun ja BCTMP:n toimituksista Sappille sekä muista pienemmistä
palvelu- ja toimitussopimuksista. Lisäksi Metsäliitto ja Sappi ovat
solmineet pitkäaikaisen puunhankintaa koskevan toimitussopimuksen.

Kauppaan liittyen M-real suunnittelee päällystetyn
standardihienopaperin tuotannon lopettamista Halleinin ja Gohrsmühlen
tehtailla. Aikomuksena on kehittää Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaita
erikoispaperiyksikkönä sekä laajentaa päällystämättömän hienopaperin
tuotantoa Gohrsmühlessä. Halleinin osalta M-real jatkaa eri
kehitysvaihtoehtojen tutkimista valikoitavien kumppanien kanssa.

Kaupan arvo on 750 miljoonaa euroa, ja se muodostuu 500 miljoonan
euron käteissuorituksesta ja ostajalle siirtyvistä nettoveloista, 200
miljoonan euron myyjän ostajalle myöntämästä korollisesta
velkakirjasta ja 50 miljoonan euron suunnatusta osakeannista. Kaupan
arvioidaan pienentävän M-realin liikevaihtoa vuositasolla noin
miljardilla eurolla ja nettovelkojen määrää noin 630 miljoonalla
eurolla.

Kaupan toteutuminen edellyttää Sappin ylimääräisen yhtiökokouksen ja
kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä Sappin osakeannin
toteuttamisen. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2009
ensimmäisellä neljänneksellä.

Kauppaan sisältyvät yksiköt on osavuosikatsauksessa luokiteltu
myytävänä oleviksi omaisuuseriksi, ja niistä on kirjattu
arvonalentumistappiota ja kertaluonteisia eriä 206 miljoonaa euroa.


Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 372 miljoonaa euroa
(1 243) ja liiketulos 26 miljoonaa euroa (28). Liiketulokseen
sisältyy kertaluonteisia tuottoja noin 1 miljoonaa euroa (2). Suomen
Puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 936 miljoonaa euroa (864) ja
liiketuloksesta 21 miljoonaa euroa (21).

Puukauppamäärät ovat koko toimialalla selvästi jäljessä aikaisempien
vuosien tasosta. Metsäteollisuuden ostomäärä yksityismetsistä
tammi-syyskuussa oli noin 29 miljoonaa kuutiometriä, joka on noin 14
miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin viime vuonna.

Metsäliiton kotimaan puukaupan syyskauden käyntiinlähtöä vauhditti
ensiharvennusleimikoiden määräaikainen verovapaus. Elokuun
viimeisellä viikolla tehtiin Suomessa puukaupan viikkoennätys, yli
2,5 miljoonaa kuutiometriä. Suomen hallituksen esittämästä puun
myyntitulojen osittaisesta ja määräaikaisesta veronkevennyksestä
huolimatta syyskuussa puukauppamäärät laskivat tasolle, joka on viime
vuosien vastaavan ajankohdan määriä neljänneksen alhaisempi.

Puukaupan haasteisiin haetaan ratkaisuja aktiivisesti myös omilla
toimilla. Erityisesti harvennushakkuiden määrän kasvattamiseen
neljänneksellä viime vuodesta tähtäävä, keväällä käynnistetty
Kesäsavotta-kampanja on edennyt hyvin. Jo viime vuonna
harvennushakkuiden alaa kasvatettiin kolmasosalla aikaisempiin
vuosiin verrattuna. Myös Metsäliiton
Turvemaasavotta-kehittämishankkeessa on löydetty
yhteistyökumppaneiden kanssa teknisiä ratkaisuja ja toimintamalleja
talouskäytössä olevien soiden ympärivuotisen puunkorjuun
lisäämiseksi.

Puunhankinnan organisaatiota uudistetaan. Elokuussa ilmoitetulla
Suomen puunhankinnan organisaatiouudistuksella lisätään
omistajajäsenten palvelua entisestään, yksinkertaistetaan toiminnan
ohjausta ja tehostetaan raportointia. Ensi vuoden alussa
todennäköisesti toteutuvista Venäjän puutulleista johtuen myös
Venäjän puunhankinnan organisaatioon on tulossa muutoksia.
Metsäliiton tuontimäärä Venäjältä Suomeen oli tammi-syyskuussa 1,7
miljoonaa kuutiometriä (1,4).

Baltiassa yksityismetsien puuntarjonta on jatkunut heikkona ja huonot
kelit ovat vaikeuttaneet puun korjuuta. Ruotsissa puun tarjonta on
jatkunut vilkkaana. Tukkien hinnat ovat olleet laskussa, mutta
kuitupuun hinta on ollut vakaa. Keski-Euroopassa kuitupuun tarjonta
on pysynyt korkeana.

Alennettujen tuotantomäärien mukaiset puun toimitukset tehtaille on
pystytty hoitamaan koko puunhankinnan toiminta-alueella. Toimitukset
tehtaille olivat tammi-syyskuussa yhteensä 26,5 miljoonaa
kuutiometriä (27,5).

Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli tammi-syyskuussa 923
miljoonaa euroa (1 078) ja liiketulos -19 miljoonaa euroa (88).
Pääsyynä tappiolliseen tulokseen on Saha- ja jalostusteollisuuden
vaikea tilanne, joka johtuu sahatavaran alhaisen markkinahinnan ja
puuraaka-aineen korkean hinnan välisestä epäsuhdasta. Muut
liiketoimintalinjat, joissa jatkojalostuksen ja palvelujen osuus on
suurempi, olivat voitollisia, mutta niidenkin kannattavuus on
markkinatilanteen vuoksi jonkin verran heikentynyt.

Markkinatilanteesta johtuen sahatavaran tuotantoa on vuoden aikana
rajoitettu 20 prosentilla kaikilla tuotantolaitoksilla. Teuvan sahan
toiminnan mahdollista lopettamista ja Kaskisten jalostustoiminnan
tehostamista koskevat yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut
alkavat 27. lokakuuta, ja ne koskevat yhteensä 102 henkilöä.
Soinlahden sahan mahdollista sulkemista koskevat yt-neuvottelut
päättyvät tänään 22. lokakuuta. Neuvottelut koskevat yhteensä 69
henkilöä. Myös vaneri-, Kerto- ja liimapuutuotantoa on rajoitettu
syyskuusta lähtien.

Talouden laskusuhdanne on vaikuttanut myös rakentamisen markkinoihin.
Vaikutukset näkyvät uudisrakentamisen aloituksissa ja jonkin verran
korjausrakentamisessa. Laskusuhdanne vaikuttaa myös
kuljetusvälineteollisuuden näkymiin.

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liiketoimintastrategia tähtää
jalostusarvon parantamiseen ja standardituotteiden osuuden
vähentämiseen. Kuluvan vuoden aikana on hankittu iLevelin Euroopan
insinööripuuliiketoiminnot, rakennettu uusi koivuvanerin
jalostustehdas Suolahteen ja uudistettu Ison-Britannian Bostonin
yksikön jalostuslinjaa.

Sellu
Metsä-Botnian liikevaihto kasvoi tammi-syyskuun aikana noin 20
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1
232 miljoonaa euroa (1 028). Liiketulos oli 221 miljoonaa euroa
(160).

Liikevaihtoa ja tulosta paransi erityisesti viime vuoden marraskuussa
käynnistynyt, erinomaista tulosta tekevä Uruguayn tehdas. Uruguayn
metsien IFRS-arvostuksen vaikutus tulokseen oli noin 17 miljoonaa
euroa. Suomen tehtaiden kannattavuus oli kohonneista
puuraaka-ainekustannuksista ja raaka-aineen epätasaisesta
saatavuudesta johtuen vain välttävä.

Paperitehtaiden runsaat seisokit kesän aikana sekä Pohjois-Amerikassa
että Euroopassa heikensivät sellun kysyntää. Kiinan paperintuottajat
alkoivat niin ikään pienentää kolmannella neljänneksellä korkeiksi
nousseita selluvarastojaan ja vähensivät ostojaan. Koska
sellutehtaiden käyntiasteet olivat kolmannen neljänneksen aikana
edelliseen neljännekseen verrattuna korkeat, mutta kysyntä heikkoa,
tuottajien selluvarastot kasvoivat merkittävästi ja sellun hinta
kääntyi laskuun. Havusellun hinta oli kesäkuussa 900 dollaria ja
lehtisellun 840 dollaria. Vastaavat hinnat syyskuun lopussa olivat
850 dollaria ja 800 dollaria.

Tammi-syyskuussa havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat
keskimäärin 13 prosenttia korkeammat edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Lehtisellun keskimääräiset hinnat
vahvistuivat 19 prosenttia. Toisaalta Yhdysvaltain dollari heikkeni
noin 13 prosenttia, joten euromääräiset hinnat nousivat vain hieman.

Fray Bentosin tehdas Uruguayssa toimii tasaisesti ja täyttää sille
asetetut odotukset niin tuotannon, tuotteen laadun kuin ympäristönkin
osalta. Maailmanpankin alainen IFC julkaisi heinäkuussa ensimmäisen
käynnissä olevan tehtaan ympäristövaikutusten raportin. Raportissa
todetaan, että tehdas toimii sekä ilma- että vesipäästöjen osalta
täysin IFC:n ennen tehtaan käynnistymistä julkaiseman CIS-tutkimuksen
(Cumulative Impact Study) sekä ympäristövaikutusten arvioinnin (EIA,
Environmental Impact Assessment) mukaisesti. Tehtaan päästöt ovat
myös selvästi Uruguayn ympäristöviranomaisten antamien luparajojen
alapuolella.

Syyskuussa Fray Bentosin tehtaalla auditoitiin myös ulkoinen
toimintajärjestelmä. Auditoinnin suoritti Inspecta, ja tulos
vahvisti, että tehtaalla noudatetaan kansainvälisiä laatu-,
ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- sekä
tuoteturvallisuusstandardeja. Tehdas liitetään jatkossa Metsä-Botnian
yhteiseen ISO-sertifikaattiin.

Selluteollisuuden liikevoitosta 30 prosenttia sisältyy M-realin
tulokseen. Metsäliitto-konsernin tilinpäätökseen selluteollisuudesta
konsolidoidaan 53 prosenttia.

Kartonki ja paperit
Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli 2 514 miljoonaa euroa
(2 671) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 16 miljoonaa euroa
(66).

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
heikensivät kohonneet puuraaka-aine- ja energiakustannukset,
Yhdysvaltain dollariin ja Ison-Britannian puntaan nähden vahvistunut
euro sekä Metsä-Botnian tuotannonrajoitukset Suomen tehtailla.
Tulosta paransivat toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ja
hinnankorotukset sekä Uruguayn sellutehtaan käynnistyminen
marraskuussa 2007.

Kertaluonteiset erät olivat tammi-syyskuussa nettona 84 miljoonaa
euroa (73).

Heinä-syyskuun liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat
yhteensä -11 miljoonaa euroa. Ne koostuivat 13 miljoonan euron
kuluvarauksesta kesäkuussa 2006 myydyn Pont Sainte Maxencen (PSM)
puolesta tehtaan energiantoimittajalle annetusta takauksesta ja
vastaavien PSM:ltä olevien saatavien alaskirjauksesta sekä kahden
miljoonan euron voitosta aiemmin suljettujen tehtaiden maa-alueiden
myynnistä.

Toisella neljänneksellä kirjattiin tuottoina Pohjolan Voiman
osakkeiden kaupasta saatu 74 miljoonan euron myyntivoitto ja kuluina
2 miljoonan euron varaus liittyen myyntiverkoston
tehostamisohjelmaan. Ensimmäisellä neljänneksellä tuottoina
kirjattiin 24 miljoonaa euroa, joka Iiittyi New Thamesin tehtaan
myynnistä seuranneisiin vapautumisiin Ison-Britannian
tehdastoimintojen eläkevastuista sekä eräistä muista Sittingbournen
tehtaan sulkemiseen liittyvistä vastuista. Kuluina kirjattiin
erilaisia varauksia 1 miljoonaa euroa.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 100 miljoonaa euroa
(139). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 108 miljoonaa euroa
(100), osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 miljoonaa euroa (0) ja
rahoituseriin kirjatut kurssierot 2 miljoonaa euroa (-3).

Tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista oli -7 miljoonaa euroa
(36), osakekohtainen tulos -0,05 euroa (0,06) ja sijoitetun pääoman
tuotto 4,9 prosenttia (6,1). Ilman kertaluonteisia eriä tulos ennen
veroja oli -91 miljoonaa euroa (-37), osakekohtainen tulos -0,31
euroa (-0,19) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,3 prosenttia (3,2).

M-realin omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 32,5 prosenttia ja
nettovelkaantumisaste 114 prosenttia (31.12.2007: 34,4 % ja 99 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja
yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla
laskettu nettovelkaantumisaste syyskuun lopussa oli noin 96
prosenttia ja omavaraisuusaste noin 38 prosenttia.

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen liikevaihto
oli tammi-syyskuussa 696 miljoonaa euroa (632) ja liiketulos 33
miljoonaa euroa (22). Liiketulosta paransivat omien tuotemerkkien ja
kaupan merkkien myynnin vakaa kehittyminen.

Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia kustannuksia noin 5 miljoonaa
euroa ja kertaluonteisia tuottoja noin 4 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvu oli noin 10 prosenttia verrattuna edelliseen
vuoteen. Kasvua edesauttoivat tuotantovolyymin kasvu (4 %) sekä
myyntihintojen nousu ja muutokset myynnin rakenteessa (6 %).

Suomen markkinoille lanseerattiin Serlan Clean and Shine
-siivouspaperi. Suurkuluttaja-liiketoiminnassa Saga-brändi on
yhdistetty Katrin-brändiin. Samalla tuotteet ryhmiteltiin kolmeen eri
laatuluokkaan. Mola-tuotemerkin designia on myös uudistettu.

Venäjän Naro Fominskin jakelu- ja jalostusyksikössä otettiin käyttöön
toinen jalostuslinja. Linjalla valmistetaan Lambi-, Mola- ja
Katrin-tuotteita. Puolan Krapkowicessa käynnistettiin
suurkuluttajille tarkoitettu rullapyyhetuotanto.

Uusien varastotilojen rakentaminen Slovakian Zilinassa sekä Saksan
Dürenissä etenee aikataulun mukaisesti. Borkissa Saksassa sijaitseva
varasto on myyty.

Yhtiön Ruotsin tehtailla käynnistettiin syyskuussa vuoden kestävä
kunnossapitoprojekti. Projektin tarkoituksena on dokumentoida
kunnossapidon parhaat käytännöt ja ottaa ne käyttöön kaikissa Metsä
Tissuen yksiköissä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Koska tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat
arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja
arvioihin, ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka
saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista
kannanotoista. Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 vuosikertomuksessa
on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.

Finanssikriisin myötä kulutus- ja investointikysyntä voi jossakin
määrin hiipua, ja pitkään jatkuessaan maailmantalouden epävarmuus voi
vaikuttaa negatiivisesti markkinanäkymiin.

Lähiajan näkymät
Kaikkien puutavaralajien kysyntä Suomessa on hyvä, ja Metsäliitolla
on hyvät edellytykset vastata toivottuun puukaupan pysyvään
vilkastumiseen. Halutuimpia ostokohteita ovat ennen talven tuloa
korjattavissa olevat leimikot, hankintapuu ja metsäenergia. Kotimaan
sääolot vaikuttavat loppuvuoden puuhuollon onnistumiseen, mutta
toimitukset pystyttäneen hoitamaan erikoisjärjestelyin.

Parantaakseen Saha- ja jalostusteollisuuden voimakkaasti
heikentynyttä kannattavuutta, Metsäliiton Puutuoteteollisuus joutuu
jatkamaan tuotannon sopeuttamistoimenpiteitä. Vaikeasta
markkinatilanteesta huolimatta muiden liiketoimintalinjojen toiminta
on kannattavaa. Saha- ja jalostusteollisuuden koko vuoden tulos tulee
olemaan tappiollinen, eikä muiden liiketoimintalinjojen kannattava
toiminta riitä kääntämään kokonaistulosta voitolliseksi.

Sellun hinnan odotetaan olevan hienoisessa laskussa, mikä tekee
Metsä-Botnian tuloksenteosta haasteellista. Tuloksen arvioidaan
kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä muodostuvan hyväksi.
Kustannusten voimakas kasvu heikentää edelleen Suomen tehtaiden
kannattavuutta, ja tuotannon rajoitukset Suomessa jatkuvat.

M-realin päätuotteiden kysyntä vaikuttaa loppuvuonna jatkuvan
Euroopassa suhteellisen tasaisena ja toimenpiteitä tuotehintojen
korottamiseksi jatketaan kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Tuotantokustannukset pysyvät loppuvuonna edelleen korkeina, eikä
M-real tänä vuonna pysty täysin kattamaan kustannusinflaatiota omilla
tulosparannustoimillaan.

M-realin vuoden 2008 viimeisen neljänneksen liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kausiluonteisesti heikkenevän
kolmanteen neljännekseen verrattuna. Koko vuoden 2008 liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä jää heikommaksi kuin viime vuonna. Tämä
johtuu nousseista tuotantokustannuksista, puuraaka-ainetilanteesta
aiheutuvista sellutuotannon rajoituksista sekä päällystetyn
hienopaperin hinnankorotusten lykkääntymisestä.

Euroopan kasvunäkymien heikentymisen ei odoteta merkittävästi
vaikuttavan pehmo- ja ruoanlaittopaperien myyntivolyymeihin. Paine
siirtää kohoavat kustannukset, erityisesti energia- ja
kuljetuskustannukset, myyntihintoihin jatkuu edelleen.

Metsäliitto-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä toteutui odotuksien mukaan. Sekä
kausiluontoisista syistä että varsinkin puutuoteteollisuuden
vaikeasta markkinatilanteesta johtuen vuoden viimeisen neljänneksen
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä jäänee kolmannen neljänneksen
tasosta. Metsäliitto-konsernin koko vuoden 2008 liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä jää selvästi alle viime vuoden tason.


Espoossa 22.10.2008

Metsäliitto-konserni
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541


Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI

Lyhennetty tuloslaskelma   2008  2007     2008  2007  2007
(milj. euroa)         1-9  1-9 Muutos   Q3   Q3  1-12
Liikevaihto         4 981 5 167  -186 1 595 1 698 6 797
 Liiketoiminnan muut tuotot  215   66  149   43   28   92
 Materiaalit ja palvelut  -3 362 -3 354   -8 -1 082 -1 139 -4 453
 Henkilöstökulut       -668  -730   62  -212  -226  -974
 Liiketoiminnan muut kulut  -672  -652  -20  -231  -179  -829
 Poistot ja          -286  -299   13  -94  -89  -589
arvonalentumiset
Liiketulos           208  198   10   19   93   44
 Osuus osakkuusyhtiöiden    11   5   6   7   2   12
tuloksista
 Kurssierot           1   -3   4   1   1   5
 Muut rahoitustuotot      17   13   4   7   -1   17
 Muut rahoituskulut      -193  -169  -24  -70  -57  -238
Tulos ennen veroja       44   44   0  -36   38  -160
 Tuloverot           -5  -59   54   3  -16  -24
Tulos jatkuvista        39  -15   54  -33   22  -184
toiminnoista


Tulos lopetetuista      -276  -22  -254  -212   -5  -27
toiminnoista
Kauden tulos         -237  -37  -200  -245   17  -211

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille    -73   50  -123  -92   21   -9
Vähemmistölle         -164  -87  -77  -153   -4  -202
               -237  -37  -200  -245   17  -211Tilintarkastamaton

Lyhennetty tase             2008 2007  2007
                    30.9. 30.9. 31.12.
VARAT
Pitkäaikaiset varat
 Aineettomat hyödykkeet         320  596  389
 Aineelliset hyödykkeet        3 047 4 104 4 021
 Biologiset hyödykkeet          95  80   83
 Osuudet osakkuus- ja muissa yhtiöissä  587  461  506
 Korolliset saamiset           14  39   32
 Laskennalliset verosaamiset       53  77   46
 Muut korottomat saamiset         9   3   12
                    4 125 5 360 5 090
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus            1 020 1 247 1 132
 Korolliset saamiset           11   7   27
 Korottomat saamiset          1 166 1 661 1 358
 Rahat ja pankkisaamiset         218  164  428
                    2 415 3 079 2 945

Myytävänä olevat omaisuuserät     1 065  33

VARAT YHTEENSÄ             7 605 8 472 8 035

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma               1 248 1 397 1 328
Vähemmistöosuus             837 1 074  978
Oma pääoma yhteensä          2 085 2 471 2 306

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat        391  445  404
 Eläkevelvoitteet            136  229  195
 Varaukset                50  77   83
 Muut korottomat velat          22  65   50
 Korolliset velat           2 809 3 313 3 011
                    3 408 4 129 3 742
Lyhytaikaiset velat
 Korottomat velat           1 034 1 333 1 240
 Korolliset velat            673  527  747
                    1 707 1 860 1 987

Velat yhteensä             5 115 5 989 5 729
Myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät velat             405  12

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      7 605 8 472 8 035Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oikaistu oma pääoma     577   30   6   136   628 1 194  2
1.1.2007                                571
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                   2       4  6
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon              -6      -10 -16
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                   1       2  4
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                     -1       -2  -3
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                   0       -2  -2
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 4       5  9
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 -7      -22 -29
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                               0
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                -17           -12 -29
Voitot ja tappiot             13            9  21
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          -2   0  -2
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          -3    2       4  3
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0  -7    -5   -2  -24 -38
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      50  -87 -37
Yhteensä           0    0  -7    -5   49  -111 -75

Maksetut osuuskorot ja                   -33  -13 -46
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   17                     17
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                 3   -3      0
muutos
Siirto vapaasta                             0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      4  4
Yhteensä           17    0   0    3   -36   -9 -25
Oikaistu oma pääoma     593   30  -1   134   641 1 074  2
30.9.2007                               471

Oman pääoman muutos              Arvon-
             Osuus- Yli-     muutos  Ed.   Vähem-
             pää-  kurssi- Muun- ja muut tili-  mistö-
             omat  rahasto toero rahastot kausien osuus Yht.
                            tulos
Oikaistu oma pääoma     574   30  -7   148   583  978  2
1.1.2008                                306
Valuuttavirtasuojaus
 omaan pääomaan                  -3       -4  -7
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty liikevaihdon              -2       -4  -6
oikaisuksi
Korkovirtasuojaus
 omaan pääomaan                  -1       -1  -2
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty                     0       -1  -1
rahoituserien oikaisuksi
Hyödykesuojaus
 omaan pääomaan                   2       2  4
kirjatut voitot ja
tappiot
 siirretty ostojen                 0       0  0
oikaisuksi
Myytävissä olevat
sijoitukset
 voitot ja tappiot                 44       60 104
käypään arvoon
arvostuksesta
 siirretty                    -11      -17 -28
rahoituserien oikaisuksi
Muuntoerot                 14            9  23
Voitot ja tappiot             -3           -1  -4
nettosijoitusten
suojauksesta
Muut erät                          0   0  0
Omaan pääomaan
kirjattuihin tai sieltä
pois siirrettyihin eriin          1    -8       -9 -16
liittyvät verot
Suoraan omaan pääomaan    0    0  12    21    0   34  67
kirjatut erät
Tilikauden tulos                      -73  -164 -237
Yhteensä           0    0  12    21   -73  -130 -170

Maksetut osuuskorot ja                   -36  -13 -50
osingot
Osuuspääoman kasvu, muut   -4                     -4
muutokset
Ylikurssirahaston muutos                         0
Arvonkorotusrahaston                           0
muutos
Siirto vapaasta                   6   -6      0
pääomasta sidottuun
Liiketoimintajärjestelyt                      3  3
Yhteensä           -4    0   0    6   -42  -10 -51
Oma pääoma 30.9.2008    570   30   5   175   468  837  2
                                    085
Tilintarkastamaton

Lyhennetty rahavirtalaskelma        2008 2007 2007
                      1-9 1-9 1-12
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden tulos                -237 -37 -211
 Oikaisut yhteensä             549 565 859
 Käyttöpääoman muutos           -89 -200 -34
Liiketoiminnan rahavirrat          223 328 614
 Nettorahoituskulut            -150 -174 -265
 Maksetut verot              -57 -60 -78
Liiketoiminnan nettorahavirrat        16  94 272

Investointien rahavirrat
 Yrityshankinnat               -3 -10 -46
 Käyttöomaisuuden ostot          -187 -308 -447
 Omaisuuden myynnit ja muut         170  93 447
Investointien nettorahavirrat        -20 -224 -45

Rahoituksen rahavirrat
 Oman pääoman muutos             -2  21  29
 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
 rahoituserien muutos           -146  79 -21
 Maksetut osingot              -55 -51 -51
Rahoituksen nettorahavirrat        -203  49 -42

Rahavarojen muutos             -206 -81 184

Rahavarat kauden alussa           428 246 246
Rahavarojen muuntoero             0  -2  -3
Rahavarojen muutos             -206 -81 184
Myytävissä olevien omaisuuserien rahavarat  -3  1  0
Rahavarat kauden lopussa          218 164 428Tilintarkastamaton
SEGMENTIT

Kuluttajapakkaukset     I-III/08 I-III/07 QIII/08 QIII/07 I-IV/07
Liikevaihto           719   709   241   231   934
EBITDA              137   141   53   56   172
Poistot ja arvonalentumiset   -68   -65   -23   -21   -93
Liiketulos            69    76   30   35   79Paperit           I-III/08 I-III/07 QIII/08 QIII/07 I-IV/07
Liikevaihto          1 206  1 283   389   414  1 695
EBITDA              100    57   27   41   83
Poistot ja arvonalentumiset   -91   -92   -31   -27  -309
Liiketulos             9   -35   -4   14  -226Puutuotteet         I-III/08 I-III/07 QIII/08 QIII/07 I-IV/07
Liikevaihto           923  1 078   279   338  1 399
EBITDA              13   122   -5   31   134
Poistot ja arvonalentumiset   -32   -34   -11   -11   -47
Liiketulos            -19    88   -16   20   87

EBITDA = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Muu toiminta        I-III/08 I-III/07 QIII/08 QIII/07 I-IV/07
Liiketulos            150    68   10   24   104
josta
  Puunhankinta          26    28    4    9   38
  Pehmo- ja           33    22   13    8   35
ruoanlaittopaperit
  Market Pulp and Energy     50    32   21   14   39
  Muut ja konserniviennit    41   -14   -28   -7   -8

M-real sisällyttää selluteollisuuden (Metsä-Botnia) liiketuloksesta
30 prosenttia segmentteihin Kuluttajapakkaukset, Paperit ja Market
Pulp and Energy. Selluteollisuuden Metsäliitto Osuuskunnalle kuuluva
23 prosentin osuus sisällytetään myös ao. segmentteihin.
Tuotanto

1 000 yks.         I-III/08 I-III/07 QIII/08 QIII/07 I-IV/07
Paperi, tn           1 406  1 643   441   519  2 150
Kartonki, tn           910   916   302   303  1 210
Sahatavara, m3         1 165  1 433   291   387  1 837
Sahatavaran jatkojalostus,    398   469   106   134   580
m3
Engineered Wood -tuotteet,    608   652   182   212   849
m3
Sellu & CTMP, tn (M-real)   1 183  1 167   377   417  1 536
Sellu, tn (Metsä-Botnia)    2 517  2 023   900   677  2 803
Sahatavara, m3          116   156   34   41   188
(Metsä-Botnia)


Tilintarkastamaton


Tiedot            2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007
vuosineljänneksittäin    QIII  QII  QI  QIV QIII  QII  QI
Liikevaihto
 Kuluttajapakkaukset     241  244  235  225  231  242  236
 Paperit           389  396  421  412  414  416  453
 Puutuotteet         279  329  315  321  338  386  354
 Muu toiminta & sis.     686  707  739  672  715  664  718
liikevaihto
Liikevaihto yhteensä    1 595 1 676 1 710 1 630 1 698 1 708 1 761

Liiketulos
 Kuluttajapakkaukset      30  11  28   3  35  12  29
 Paperit            -4  -9  22 -191  14  -7  -42
 Puutuotteet         -16  -1  -2  -1  20  41  27
 Muu toiminta         10  104  36  35  24  28  17
Liiketulos yhteensä      19  105  84 -154  93  75  30
  - % liikevaihdosta     1,2  6,3  4,9 -9,4  5,5  4,4  1,7

 Osuus osakkuusyhtiöiden
 tuloksista           7   2   2   7   2   1   2
 Kurssierot           1  -2   2   8   1   0  -4
 Muut rahoitustuotot ja    -63  -51  -62  -65  -58  -43  -55
-kulut
Tulos ennen veroja      -36  54  26 -204  38  33  -27
 Tuloverot           3  -1  -7  35  -16  -25  -18
Tulos jatkuvista       -33  53  19 -169  22   8  -45
toiminnoista


Tulos lopetetuista      -212  -45  -19  -5  -5  -13  -4
toiminnoista
Kauden tulos         -245   8   0 -174  17  -5  -49Tilintarkastamaton


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset    QIII/08 QIII/07 I-IV/07
Kirjanpitoarvo kauden alussa          4 021  4 197  4 197
Hankitut yhtiöt                   4    3   22
Investoinnit                   180   299   430
Vähennykset                    -99  -144   -72
Myytävänä olevat omaisuuserät          -646    -    -
Poistot ja arvonalentumiset           -268  -267  -362
Lopetettujen toimintojen poistot ja
arvonalentumiset                 -149   -58  -118
Muuntoero ja muut muutokset             4   74   -76
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          3 047  4 104  4 021


Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät Graphic Papers
-liiketoiminnan. Lopetettujen toimintojen poistot ja arvonalentumiset
sisältävät Graphic Papers -liiketoiminnan poistot ja arvonalentumiset
sekä rinnakkaisvuonna myös MAP -tukkuriliiketoiminnan poistot.Vastuut                QIII/08 QIII/07 QIV/07
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut)   317   365  347
Osakkuusyhtiöiden puolesta         3    2   3
Muiden puolesta               2    5   4
Yhteensä                 322   372  355
Käyttöomaisuussitoumukset QIII/08 QIII/07 QIV/07
Maksut alle vuoden       0   61   38
Maksut myöhemmin        1    7   7
Avoimet johdannaissopimukset QIII/08 QIII/07 QIV/07
Korkojohdannaiset       1 527  1 824 1 693
Valuuttajohdannaiset      2 607  2 946 3 268
Muut johdannaiset        253   204  160
Yhteensä            4 387  4 974 5 121

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan
oli katsauskauden lopussa -3 miljoonaa euroa (12/07: 29 Me). Avoimien
sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden
määrä on yhteensä 586 miljoonaa euroa (12/07: 793 Me).

Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset
sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2007 vuosikertomuksessa esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaan. Veroina on huomioitu katsauskauden
tulosta vastaavat verot.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit