Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011

Metsäliitto-konsernin osavuosikatsaus 1–6/2011, pörssitiedote 4.8.2011 klo 12


Metsäliitto-konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 249 miljoonaa euroa


Tulos vuoden 2011 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
– Liikevaihto oli 2 806 miljoonaa euroa (1–6/2010: 2 641 milj. euroa).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 249 miljoonaa euroa (250). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 185 miljoonaa euroa (246).
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 181 miljoonaa euroa (185). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli 113 miljoonaa euroa (165). 

Tulos vuoden 2011 toiselta neljännekseltä
– Liikevaihto oli 1 403 miljoonaa euroa (4−6/2010: 1 416 milj. euroa).
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 119 miljoonaa euroa (154). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 51 miljoonaa euroa (141).
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 95 miljoonaa euroa (130). Sisältäen kertaerät, tulos ennen veroja oli 24 miljoonaa euroa (102). 

Tapahtumat vuoden 2011 toisella neljänneksellä
– Metsä Tissue ilmoitti laajasta investointiohjelmasta Puolassa.
Metsä-Botnia lunasti 6,7 prosenttia omia osakkeitaan UPM-Kymmene Oyj:ltä.
M-realin Simpeleen taivekartonkitehtaan vuotuista kapasiteettia nostettiin 80 000 tonnilla.
M-real ilmoitti myyvänsä Itävallassa sijaitsevan Halleinin sellutehtaan.
M-real sopi kaupasta koskien 35 prosentin omistusosuuttansa Myllykoski Paper Oy:ssä.
M-real ilmoitti suunnitelmista tappioiden eliminoimiseksi  Saksassa sijaitsevilla Gohrsmühlen ja Reflexin tehtailla  sekä  Ranskassa sijaitsevalla Alizayn paperitehtaalla.


”Jatkoimme liiketoimintojen vahvistamista suunnitelmallisten investointien ja yritysjärjestelyjen avulla. Onnistuneet hinnankorotukset ja sisäiset tehostustoimet vähensivät kohoavien kustannusten negatiivisia vaikutuksia konsernin tulokseen. Paperin ja sellun markkinatilanteen huononeminen ja taloustilanteen yleinen epävarmuus heikentävät tulosnäkymiä kolmannella neljänneksellä.”

Pääjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto-konserni


 

Metsäliitto-konserni

Lyhennetty tuloslaskelma
(Jatkuvat toiminnot)
2011
1–6
2010
1–6
2011
Q2
2010
Q2
2010
1–12
Liikevaihto 2 806 2 641 1 403 1 416 5 377
 Liiketoiminnan muut tuotot 49 47 20 16 142
 Liiketoiminnan kulut -2 482 -2 304 -1 255 -1 231 -4 686
 Poistot ja arvonalentumiset -189 -138 -117 -60 -336
Liiketulos 185 246 51 141 497
 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 3 -13 3 -7 -15
 Kurssierot 0 0 1 2 -7
 Muut rahoitustuotot ja -kulut -75 -68 -31 -34 -129
Kauden tulos ennen veroja 113 165 24 102 345
 Tuloverot -60 -63 -33 -40 -131
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 53 102 -9 62 214Metsäliitto-konserni
 

Kannattavuus
(Jatkuvat toiminnot)
2011
1–6
2010
1–6
2011
Q2
2010
Q2
2010
1–12
Liiketulos, milj. euroa 185 246 51 141 497
 - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 249 250 119 154 547
 - ” -, % liikevaihdosta 8,9 9,5 8,5 10,9 10,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,4 11,4 5,5 13,4 11,8
 - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 12,8 12,4 12,5 16,2 13,4
Oman pääoman tuotto, % 6,3 13,7 -2,2 16,3 13,9
 - ” -, ilman kertaluonteisia eriä 14,4 16,4 14,5 23,8 18,2
           
Taloudellinen asema 2011
30.6
2010
30.6
2011
31.3
2010
31.3
2010
31.12
Omavaraisuusaste, % 30,9 27,6 30,4 27,1 29,7
Nettovelkaantumisaste, % 121 135 112 151 116
Korolliset nettovelat, milj. euroa 2 051 2 109 1 933 2 241 1 939Liiketoiminta-alueet
 

Liikevaihto ja liiketulos
1–6/2011
(milj. euroa)
 
Puun-hankinta 
 
Puutuote-teollisuus
 
Sellu-teollisuus
Kartonki- ja paperi-teollisuus Pehmo- ja ruoanlaitto-paperit
Liikevaihto 770 502 678 1 345 478
 Liiketoiminnan kulut -758 -476 -476 -1 257 -453
 Poistot ja arvonalentumiset -1 -16 -32 -111 -20
Liiketulos 15 13 181 14 10
 Kertaluonteiset erät - - 4 61 -
Liiketulos ilman kertaeriä 15 13 185 75 10
- % - liikevaihdosta 1,9 2,6 27,2 5,6 2,1

                                                                          Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

 
 

METSÄLIITTO-KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2011                  


Liikevaihto ja tulos
Metsäliitto-konsernin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 2 806 miljoonaa euroa (1–6/2010: 2 641 milj. euroa). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 249 miljoonaa euroa (250) eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (9,5). 

Kertaluonteiset erät olivat nettona -64 miljoonaa euroa, josta tuotot olivat 11 miljoonaa euroa ja kulut 75 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset tuotot liittyivät pääosin maa-alueiden myynteihin. Kertaluonteisista kuluista 49 miljoonaa euroa liittyy M-realin Halleinin sellutehtaan myyntiin ja 22 miljoonaa euroa Gohrsmühlen ja Reflexin paperitehtaiden alaskirjauksiin ja varauksiin. 

Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 1 403 miljoonaa euroa (4–6/2010: 1 416). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 119 miljoonaa euroa (154) eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (10,9). Liiketulos sisältäen kertaerät oli 51 miljoonaa euroa (141).

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli tammi–kesäkuussa 185 miljoonaa euroa (246). Rahoitustuotot olivat 5 miljoonaa euroa (3) ja rahoituskulut 80 miljoonaa euroa (71). Rahoituskuluihin kirjattiin ensimmäisen neljänneksen aikana Metsä-Botnian lunastusvelvollisuuden alaisille osakkeille maksettuja osinkoja noin 9 miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 3 miljoonaa euroa (-13). Lukuun sisältyy noin 4 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumistappio (16) liittyen M-realin 35 prosentin omistusosuuden ja pääomalainan myyntiin Myllykoski Paper Oy:ssä.

Kauden tulos ennen veroja oli 113 miljoonaa euroa (165) ja verot, sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, 60 miljoonaa euroa (63). Katsauskauden tulos oli 53 miljoonaa euroa (102). 

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,8 prosenttia (12,4) ja oman pääoman tuotto 14,4 prosenttia (16,4). Sisältäen kertaluonteiset erät sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 prosenttia (11,4) ja oman pääoman tuotto 6,3 prosenttia (13,7).


Tase ja rahoitus
Metsäliitto-konsernin kokonaislikviditeetti oli kesäkuun lopussa 852 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1 054). Tästä 301 miljoonaa euroa (440) oli likvideinä varoina ja sijoituksina ja 551 miljoonaa euroa (614) taseen ulkopuolisina sitovina luottolupauksina. Konsernilla oli lisäksi lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin 0,5 miljardin euron arvosta.

Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 30,9 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 121 prosenttia (31.12.2010: 29,7 % ja 116 %). Korolliset nettovelat olivat 2 051 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1 939). 

Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuus oli kesäkuun lopussa 62,3 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 37 prosenttia (31.12.2010: 58,6 % ja 45 %).

Tammi–kesäkuun aikana Metsäliiton osuuspääomat kasvoivat yhteensä 43,0 miljoonalla eurolla. Varsinainen osuuspääoma kasvoi 2,9 miljoonalla eurolla, A-lisäosuuspääoma 29,6 miljoonalla eurolla ja B-lisäosuuspääoma 10,5 miljoonalla eurolla. Lisäosuuspääomasta erääntyi 1.7.2011 palautettavaksi 14,0 miljoonaa euroa (1.7.2010: 35,6 milj. euroa)

M-realin yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat, noin 664 miljoonaa euroa, yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Alentaminen tulee voimaan osakeyhtiölain mukaisen velkojainsuojamenettelyn toteutumisen jälkeen, joka arvioidaan saatavan päätökseen elokuussa 2011. Alentamisella parannetaan M-realin edellytyksiä voitonjakoon tulevaisuudessa.


Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskimäärin 13 229 henkilöä (1–6/2010: 13 098). Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 13 581 (31.12.2010: 12 820). Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan palveluksessa oli kesäkuun lopussa 2 965 henkilöä (31.12.2010: 2 495). 


Jäsenet
Metsäliitto Osuuskunnalla oli katsauskauden lopussa 125 586 jäsentä (31.12.2010: 126 382). Vuoden alusta on osuuskuntaan liittynyt 947 uutta jäsentä, ja siitä on eronnut 1 743 jäsentä.


Investoinnit
Metsäliitto-konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 102 miljoonaa euroa (42).

Metsä-Botnian käynnissä olevat investoinnit etenevät aikataulussa. Kemin uudet kaustisointi- ja vesilaitokset otetaan käyttöön vuoden viimeisellä neljänneksellä. Bioenergian käyttöä tehostavan puun kuoren kaasutuslaitoksen rakennustyöt Joutsenossa ovat alkaneet ja uusi laitos otetaan käyttöön vuoden 2012 loppuun mennessä.

M-realin laajennusinvestointi Simpeleen taivekartonkitehtaalla valmistui. Investoinnilla tehtaan vuotuista kapasiteettia nostettiin 80 000 tonnilla. Lisäksi M-real on ilmoittanut suunnittelevansa noin 30 miljoonan euron investointia Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden vuotuisen taivekartonkikapasiteetin kasvattamiseen yhteensä noin 70 000 tonnilla. Kyröskosken investointi toteutetaan vuoden 2011 lopulla ja Äänekosken investointi keväällä 2012.

Metsä Tissue aloitti laajan investointiohjelman Puolassa. Kolmen vuoden ohjelma sisältää muun muassa kahden uuden pehmopaperikoneen sekä jalostuslinjan rakentamisen Krapkowicen tehtaalle, yhden paperikoneen uusimisen sekä infrastruktuurin kehittämistä. Investointiohjelman yhteisarvo on lähes 60 miljoonaa euroa, ja se mahdollistaa Metsä Tissuen pehmopaperin vuotuisen tuotantokapasiteetin kasvattamisen Puolassa 35 000 tonnilla.


Uudet omistusosuudet Metsä-Botniassa
Metsä-Botnia lunasti omia osakkeitaan UPM:ltä Metsä-Botnian osakkaiden vuonna 2009 tekemän osakassopimuksen perusteella. Lunastettavien osakkeiden lukumäärä vastasi 6,7 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja lunastushinta oli noin 140 miljoonaa euroa. Järjestely tuli voimaan 30.6.2011.

Lunastuksen jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta 56,8 prosenttia, M-real 32,2 prosenttia ja UPM 11,0 prosenttia. Järjestelyllä ei ole olennaista vaikutusta Metsäliitto-konsernin keskeisiin tunnuslukuihin.

Samassa yhteydessä UPM myönsi Metsäliitto-konsernille osto-option loppuihin omistamiinsa Metsä-Botnian osakkeisiin. Optio on voimassa kaksi vuotta ja osakkeiden hinnaksi optiota käytettäessä on sovittu noin 150 miljoonaa euroa.


Rakennemuutos
M-real allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen M-real Hallein GmbH:n koko osakepääoman myynnistä Schweighofer Groupille. Sopimus käsittää Halleinin sellutehtaan, biovoimalaitoksen, vuonna 2009 suljetun paperitehtaan sekä ympäröivän maa-alueen. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen Itävallan kilpailuviranomaisten hyväksynnälle, ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

M-real ilmoitti toukokuussa myyvänsä Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan joko kokonaan tai osissa Paper Park -konseptin mukaisesti. Samanaikaisesti M-real käynnisti prosessin päällystämättömän hienopaperin ja kannattamattomien erikoispapereiden tuotannon lopettamiseksi Gohrsmühlen tehtaalla siltä varalta, että myyntivaihtoehdot eivät toteudu. Jos sulkemiset toteutuvat, M-real keskittyy Gohrsmühlen tehtaalla valupäällystettyihin etiketti- ja pakkaustuotteisiin (Chromolux). M-real suunnittelee myös Reflexin tehtaan jäljellä olevan liiketoiminnan eli itsejäljentävien papereiden jalostuksen lopettamista.

M-real aloitti toukokuussa enintään syyskuun 2011 loppuun asti kestävän avoimen myyntiprosessin, jonka aikana pyritään löytämään uskottavia ostajaehdokkaita Alizayn paperitehtaalle. Jos M-real ei onnistu myymään Alizayn paperitehdasta asetetussa aikataulussa, tehdas suunnitellaan suljettavan.

Kaiken kaikkiaan toukokuussa julkaistujen Alizayssa, Gohrsmühlessa ja Reflexissä suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan alustavasti aiheuttavan noin 170 miljoonan euron kertaluonteisen negatiivisen tulosvaikutuksen. Arvioidut nettokassakulut ovat 50 miljoonaa euroa. Arviot taloudellisista vaikutuksista ovat alustavia, ja ne täsmentyvät, kun lopulliset päätökset suunnitelluista toimenpiteistä on tehty. Toiselle vuosineljännekselle kirjautui 22 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja liittyen Gohrsmühlen ja Reflexin paperitehtaiden alaskirjauksiin ja varauksiin.


Liiketoiminta-alueet

Puunhankinta
Puunhankinnan liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 770 miljoonaa euroa (1–6/2010: 670) ja liiketulos 15 miljoonaa euroa (15). Liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä. Suomen Puunhankinnan osuus liikevaihdosta oli 521 miljoonaa euroa (463) ja liiketuloksesta 9 miljoonaa euroa (8).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 394 miljoonaa euroa (4–6/2010: 337) ja liiketulos 7 miljoonaa euroa (8).

Alkuvuonna vaisusti käynyt puukauppa piristyi toukokuussa. Metsäliiton ostomäärä yksityismetsistä oli toisella neljänneksellä lähellä tavoitetasoa. Korjuuolot olivat hyvät ja talvileimikot saatiin korjattua suunnitelmien mukaan. Myös puun toimitukset sujuivat suunnitellusti. Metsäliiton Puunhankinnan toimitusmäärä tuotantolaitoksille vuoden ensimmäisen puoliskon aikana oli 15,5 miljoonaa kuutiometriä (14,7).

Venäjällä oli tarjolla runsaasti puuta. Baltian maissa valtion metsistä tuleva puumäärä oli alkuvuonna tasainen ja lisäksi yksityismetsien puukauppa lähti käyntiin. Myös Ruotsissa puukauppa piristyi toisella neljänneksellä.

Metsäliiton jäsenpalvelujen kehittäminen jatkui. Kesäkuussa julkaistiin uutena palveluna syksyllä avattava verkkokauppa puukaupan bonukseen oikeutetuille jäsenille.

Osuuskunnan edustajiston vaalin tulos julkaistiin toukokuussa ja edustajiston sekä piiritoimikuntien nelivuotiskausi alkoi 1. heinäkuuta.


Puutuoteteollisuus
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 502 miljoonaa euroa (1–6/2010: 448) ja liiketulos ilman kertaeriä 13 miljoonaa euroa (11). Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 13 miljoonaa euroa (10).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 264 miljoonaa euroa (4–6/2010: 256) ja liiketulos ilman kertaeriä 8 miljoonaa euroa (11).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoiminta kasvoi kaikissa asiakassegmenteissä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sisäisten toimenpiteiden ansiosta kannattavuus pysyi kohtuullisena.

Sahatavaran markkinatasapaino jatkui heikkona toisen neljänneksen aikana. Myös jatkojalosteissa taloudellinen epävarmuus ja kuluttajien säästämishalukkuus painoivat kysyntää.

Investoinnit jatkojalosteisiin ja keskittyminen eri teollisuussegmentteihin paransivat insinööripuutuotteiden kannattavuutta edelliseen vuoteen verrattuna. Myös rakentamisen tuotteiden kannattavuus parani, vaikkakin myynti oli toisella neljänneksellä odotettua heikompaa.


Sellu
Metsä-Botnian liikevaihto nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3 prosenttia ja oli 678 miljoonaa euroa (1–6/2010: 656). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 185 miljoonaa euroa (167). Sisältäen kertaerät, liiketulos oli 181 miljoonaa euroa (169).

Pitkään positiivisena jatkunut sellun hintakehitys piti Metsä-Botnian kannattavuuden edelleen hyvällä tasolla. Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 9 prosenttia korkeammat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lehtisellun keskimääräiset hinnat nousivat 5 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä Metsä-Botnian liikevaihto oli 339 miljoonaa euroa (4–6/2010: 368). Liikevoitto ilman kertaeriä oli 89 miljoonaa euroa (110).

Havusellun kysyntä ja tarjonta olivat pääosin tasapainossa toisella vuosineljänneksellä, mutta katsauskauden lopussa toimittajien selluvarastot kasvoivat tarjonnan ylittäessä kysynnän. Lehtipuusellun osalta asiakkaiden varastotasot olivat korkeat erityisesti Aasian markkinoilla.

Metsä-Botnian tehtaiden käyntiasteet olivat pääasiassa hyvät toisella vuosineljänneksellä, minkä seurauksena tuotantotavoitteet ylittyivät kauden alussa. Prosessiongelmien vuoksi käyntiasteet kuitenkin laskivat kauden lopussa. Noin kaksi kuukautta kestäneen työmarkkinahäiriön vuoksi keväälle suunnitellut vuosiseisokit siirtyivät syksyyn.


Kartonki ja paperit

Kartonki- ja paperiteollisuuden liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 1 345 miljoonaa euroa (1–6/2010: 1 278) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 75 miljoonaa euroa (82).

Liiketulosta heikensivät puu-, kemikaali- ja energiahintojen nousu. Lisäksi Ruotsin kruunun vahvistumisella ja Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisellä euroa vastaan oli negatiivinen vaikutus. Liiketulosta paransivat viime vuotta selvästi korkeammat keskimääräiset myyntihinnat.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa (4–6/2010: 676) ja liiketulos ilman kertaeriä 32 miljoonaa euroa (43).

Kertaluonteiset erät olivat tammi–kesäkuussa nettona -61 miljoonaa euroa; tuotot olivat 10 miljoonaa euroa ja kulut 71 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset tuotot liittyivät maa-alueiden myynteihin. Kertaluonteisista kuluista 49 miljoonaa euroa liittyy M-realin Halleinin sellutehtaan myyntiin ja 22 miljoonaa euroa Gohrsmühlen ja Reflexin paperitehtaiden alaskirjauksiin ja varauksiin.

Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät oli 14 miljoonaa euroa (84). Nettokorot ja muut rahoituskulut olivat 34 miljoonaa euroa (33) ja rahoituseriin kirjatut kurssierot 2 miljoonaa euroa (-6).

Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -4 miljoonaa euroa (-20). Lukuun sisältyy noin 4 miljoonan euron kertaluonteinen arvonalentumistappio (16) liittyen M-realin 35 prosentin omistusosuuden ja pääomalainan myyntiin Myllykoski Paper Oy:ssä.

Ilman kertaluonteisia eriä katsauskauden tulos ennen veroja oli 44 miljoonaa euroa (39), osakekohtainen tulos 0,11 euroa (0,08) ja sijoitetun pääoman tuotto 7,2 prosenttia (7,3). Sisältäen kertaluonteiset erät tulos ennen veroja oli -22 miljoonaa euroa (25), osakekohtainen tulos -0,09 euroa (0,03) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,4 prosenttia (6,1).

M-realin omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 33,9 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 84 prosenttia (31.12.2010: 32,1 %
ja 83 %).
M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle
ja 30 prosentin raja omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa noin 64 prosenttia ja omavaraisuusaste noin 40 prosenttia.


M-real Oyj:n oma osavuosikatsaus on julkaistu 4.8.2011 klo 12.00.


Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
Pehmo- ja ruoanlaittopapereita valmistavan Metsä Tissuen tammi–kesäkuun liikevaihto oli 478 miljoonaa euroa (456). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat lähinnä myynnin rakenne sekä valuuttakurssimuutokset. Omien tuotemerkkien myynti kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 10 miljoonaa euroa (31). Sisältäen kertaerät, liiketulos oli 10 miljoonaa euroa (24). Sellun, kiertokuidun ja muiden raaka-aineiden sekä energian hinnat jatkoivat nousuaan, minkä johdosta liiketulos jäi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi. Myös Saksan Dürenin tehtaan tuotannon käynnistykseen liittyvät lisäkustannukset rasittivat liiketulosta.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 237 miljoonaa euroa (4–6/2010: 231) ja liiketulos ilman kertaeriä 3 miljoonaa euroa (12).

Metsä Tissuen investointiohjelma Dürenin tehtaalla etenee aikataulun mukaisesti. Paperikone 5:n ja tuotantotilojen uudistukset saatiin päätökseen, ja jalostuslinjat käynnistettiin. Tehdas erikoistuu täysin SAGA-brändillä markkinoitavien leivin- ja ruoanlaittopapereiden valmistukseen.

Metsä Tissuen kolmivuotinen investointiohjelma Puolan Krapkowicen tehtaalla on edennyt rakennusvaiheeseen. Huhtikuussa julkistettu ohjelma sisältää muun muassa 2 uuden paperikoneen sekä jalostuslinjan rakentamisen, paperikoneen uusimisen sekä infrastruktuurin kehittämisen.

Kesäkuussa Metsä Tissue allekirjoitti yksinoikeudella lisenssisopimuksen Georgia-Pacificin kanssa. Lisenssisopimus oikeuttaa Metsä Tissuen valmistamaan, myymään ja markkinoimaan kuluttajille suunnattuja Lotus-pehmopaperituotteita Venäjällä. Kauppa on tarkoitus toteuttaa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Lotus-kuluttajatuotteiden myynti Venäjällä oli viime vuonna noin 20 miljoonaa euroa.

Lambi lanseerasi Suomessa WC-paperilaadun, jossa on uusi kohokuviointi sekä pehmeämpi ja paksumpi paperilaatu. Katrin toi markkinoille uuden muovittoman Green Spa -laudeliinan, joka on maailman ensimmäinen täysin biohajoava laudeliina, jolle on myös myönnetty pohjoismainen joutsenmerkki. Lisäksi Molan ja Tenton tuotelaatuja uudistettiin.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat
M-realin neuvottelut Premium Papers -liiketoiminnan myynnistä saksalaisen Papierwerke Lenk AG:n sisaryhtiölle keskeytyivät heinäkuun alussa toistaiseksi. Osapuolet arvioivat mahdollisuuksia neuvottelujen jatkamiselle myöhemmin ja M-real selvittää myös muita vaihtoehtoja Premium Papers -liiketoiminnasta luopumiselle.

Metsäliiton ja Vapon suunnitteleman biodieseltehtaan esiselvitystyö etenee. Biodieseltehtaan sijoituspaikkana tarkasteltiin alustavasti neljää eri vaihtoehtoa, joista kahdelle tehtiin myös ympäristövaikutusten arviointi. Selvitystyön edetessä on mahdolliseksi sijoituspaikaksi tarkentunut Kemin Ajos. Alue ei ollut jo arvioitujen vaihtoehtojen joukossa ja siksi ympäristövaikutusten arviointi sen osalta käynnistyy nyt erikseen.

Nyt tarkasteltavan laitoskonseptin etuna on sen monistettavuus ja riippumattomuus alueellisesta muusta teollisuustuotannosta. Kemin Ajos osoittautui tarkasteluissa edulliseksi sijoituspaikaksi logististen etujensa vuoksi niin raaka-aineen kuin lopputuotteidenkin näkökulmasta.

Metsäliiton ja Vapon esiselvityksessä oleva biodieselhanke on yksi kolmesta hankkeesta, jotka Suomen työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut Euroopan komissiolle EU:n NER300-rahoituksen hakijana.  Hankkeen valmistelusta vastaa Vapon ja Metsäliiton omistama Forest BtL -projekti.Riskit ja epävarmuustekijät
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin. Ne sisältävät riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikavälillä Metsäliitto-konsernin tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä, raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys.

Metsähallitus jätti maaliskuussa Helsingin käräjäoikeuteen vahingonkorvauskanteen, jolla se vaatii Metsäliittoa, UPM:ää ja Stora Ensoa korvaamaan yhteisvastuullisesti enintään noin 340 miljoonaa euroa perustuen kiellettyyn hintayhteistyöhön raakapuumarkkinoilla. Kanne liittyy markkinaoikeuden 3.12.2009 tekemään päätökseen, jonka mukaan edellä mainitut yritykset olivat syyllistyneet kilpailunrajoituslain rikkomukseen. Metsäliitto katsoo vahingonkorvauskanteen olevan perusteeton eikä ole kirjannut siihen liittyen varauksia.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksessa on laajemmin selostettu yrityksen toimintaan liittyviä riskejä.


Lähiajan näkymät
Konsernin tuotantolaitosten puunkäytön arvioidaan jatkuvan kolmannella neljänneksellä normaalilla tasolla. Metsäliitto ostaa aktiivisesti kaikkia puutavaralajeja. Heinä- ja elokuun painopiste on Suomen ostossa kesäleimikoissa.

Puutuoteteollisuudessa nousevat raaka-ainehinnat ja haaste saada vastaavia hinnankorotuksia lopputuotteisiin heikentävät kolmannen neljänneksen tulosnäkymää. Kustannusten hallinta pysyy keskeisenä teemana ja sahauksen sopeuttaminen voi olla välttämätöntä.

Sellumarkkinoilla on odotettavissa kausiluontoista heikkenemistä ja hintojen odotetaan kääntyvän hieman laskuun. Lisäksi kunnossapitoseisokkien ajoittuminen syksyyn laskee tehtaiden käyntiasteita loppuvuonna.

Taivekartongin ja lainerin kysyntä ja kannattavuus vaikuttavat jatkuvan hyvänä. M-realin taivekartongin tilauskannat ovat normalisoituneet viime vuoden lopun ja tämän vuoden alkuosan poikkeuksellisen korkealta tasolta. M-real korotti huhtikuussa onnistuneesti lainerin hintoja ja julkaisi toukokuussa taivekartongin 7–9 prosentin hinnankorotuksen koskien uusia sopimuksia.
M-realin paperiliiketoimintojen kannattavuutta rasittaa lyhyellä aikajänteellä toukokuussa julkistetut suunnitelmat Alizayn tehtaan ja Speciality Papers -liiketoiminta-alueen tappioiden eliminoimiseksi. Lisäksi kaikkien paperilaatujen heikentynyt markkinatilanne rasittaa tulosta.


Päällystämättömän hienopaperin sekä erikoispaperin kysynnän uskotaan jatkuvat nykyisellä melko vaatimattomalla tasolla. M-real ilmoitti kesäkuussa toimistopaperin 5–8 prosentin hinnankorotuksesta, joka astuu voimaan syyskuussa. Erikoispaperin hintataso jatkunee ennallaan.

Pehmo- ja ruoanlaittopapereiden kysynnän arvioidaan jatkuvan vakaana ja omien tuotemerkkien myynnin odotetaan kasvavan edelleen. Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi jatkuvat ja kohonneita tuotantokustannuksia sekä muita lisäkuluja tullaan kompensoimaan myyntihintoja nostamalla.

Viime viikkoina ilmenneet viitteet talouskasvun hidastumisesta sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat heikentäneet näkymiä paperi- ja sellumarkkinoilla.

Metsäliitto-konsernin vuoden 2011 kolmannen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi toista neljännestä heikompi, mikä johtuu paperin ja sellun markkinatilanteen huononemisesta, Metsä-Botnian investointi- ja huoltoseisokeista sekä jo aiemmin ilmoitetuista M-realin Alizayn tehtaan ja Speciality Papers -liiketoiminta-alueen tehtaiden suunnitelluista toimenpiteistä.


Espoossa 4.8.2011


Metsäliitto-konserni

Hallitus


Lisätiedot:
Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541Tilintarkastamaton

METSÄLIITTO-KONSERNI
 

Lyhennetty laaja tuloslaskelma
(milj. euroa)
2011
1–6
2010
1–6
 
Muutos
2011
Q2
2010
Q2
2010
1–12
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto 2 806 2 641 166 1 403 1 416 5 377
Liiketoiminnan muut tuotot 49 47 2 20 16 142
Liiketoiminnan kulut -2 482 -2 304 -178 -1 255 -1 231 -4 686
Poistot ja arvonalentumiset -189 -138 -51 -117 -60 -336
Liiketulos 185 246 -61 51 141 497
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 3 -13 16 3 -7 -15
Kurssierot 0 0 0 1 2 -7
Muut rahoitustuotot ja -kulut -75 -68 -7 -31 -34 -129
Kauden tulos ennen veroja 113 165 -52 24 102 345
Tuloverot -60 -63 3 -33 -40 -131
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 53 102 -49 -9 62 214
             
Lopetetut toiminnot            
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 0 0 0 0 0
Kauden tulos 53 102 -49 -9 62 214
             
Muut laajan tuloksen erät            
Rahavirran suojaukset -13 -1 -12 -11 -2 19
Myytävissä olevat rahoitusvarat 8 24 -16 8 6 30
Muuntoerot -8 18 -26 -11 6 25
Muut erät 0 0 0 -2 -3 0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 -1 2 1 1 -7
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -13 40 -53 -15 8 67
             
Kauden laaja tulos yhteensä 41 142 -102 -25 70 281
             
             
Kauden tuloksen jakautuminen            
Emoyrityksen omistajille 33 79 -46 19 57 170
Määräysvallattomille omistajille 21 23 -3 -29 5 44
  53 102 -49 -9 62 214
             
Kauden laajan tuloksen jakautuminen            
Emoyrityksen omistajille 25 103 -78 9 61 204
Määräysvallattomille omistajille 16 39 -23 -34 9 77
  41 142 -102 -25 70 281

 

Tilintarkastamaton
 

Lyhennetty tase 2011
30.6.
2010
30.6.
2010
31.12.
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 531 502 503
Muut aineettomat hyödykkeet 246 250 242
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 157 2 344 2 281
Biologiset hyödykkeet 9 8 8
Osuudet osakkuusyrityksissä 77 84 80
Myytävissä olevat rahoitusvarat 346 370 338
Muut rahoitusvarat 15 13 18
Laskennalliset verosaamiset 59 64 63
  3 440 3 635 3 534
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 811 708 798
Myyntisaamiset ja muut saamiset 880 923 892
Rahavarat 301 401 440
  1 993 2 032 2 131
Myytävänä olevat omaisuuserät 71 21 8
       
Varat yhteensä 5 504 5 688 5 672
       
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma      
Oma pääoma 1 209 1 056 1 154
Määräysvallattomien omistajien osuudet 488 507 524
  1 697 1 563 1 678
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 405 395 409
Eläkevelvoitteet 109 115 115
Varaukset 37 82 48
Rahoitusvelat 1 875 1 563 1 927
Muut velat 21 36 36
  2 447 2 191 2 534
Lyhytaikaiset velat      
Varaukset 24 27 19
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 488 964 471
Ostovelat ja muut velat 809 943 969
  1 321 1 934 1 460
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 39 - -
Velat yhteensä 3 807 4 125 3 994
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 504 5 688 5 672


 

Tilintarkastamaton

                                                                 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oman pääoman muutos 
Milj. euroa
 
 
Osuus-
pää-
omat
 
 
Yli-
kurssi-
rahasto
 
 
 
Muun-
toerot
 
Arvon-
muutos
ja muut
rahastot
 
Kerty-neet
voitto-
varat
 
 
 
 
Yht.
Määräys-
vallatto-
mien
omistajien
osuudet
 
 
 
 
Yht.
Oma pääoma 1.1.2010 484 30 9 221 184 927 471 1 399
Tilikauden tulos         79 79 23 102
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       4   4 -4 -1
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       10   10 14 24
 Muuntoerot     12     12 6 18
 Muut erät         0 0 0 0
 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot     2 -4   -1 0 -1
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     14 10 0 26 16 40
Tilikauden laaja tulos yhteensä     14 10 79 103 39 142
                 
Liiketoimet omistajien kanssa                
 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot         -32 -32 -4 -35
 Osuuspääoman muutos 57         57   57
 Ylikurssirahaston muutos                
 Siirto vapaasta pääomasta sidottuun       9 -9 0    
 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset             0 0
Oma pääoma 30.6.2010 541 30 23 240 222 1 056 507 1 563
                 
                 
Oma pääoma 1.1.2011 539 31 25 247 312 1 154 524 1 678
Tilikauden tulos         33 33 21 53
Muut laajan tuloksen erät                
 Rahavirran suojaukset       -8   -8 -5 -13
 Myytävissä olevat rahoitusvarat       3   3 4 8
 Muuntoerot     -4     -4 -4 -8
 Muut erät         0 0 0 0
 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot     -1 1   0 0 0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä     -5 -3 0 -8 -5 -13
Tilikauden laaja tulos yhteensä     -5 -3 33 25 16 41
                 
Liiketoimet omistajien kanssa                
 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot         -32 -32 -20 -52
 Osuuspääoman muutos 43         43   43
 Ylikurssirahaston muutos                
 Siirto vapaasta pääomasta sidottuun       1 -1 0   0
 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset     0     0   0
 Määräysvallattomien omistajien                
 osuuksien muutokset         19 19 -31 -13
Oma pääoma 30.6.2011 582 31 21 245 330 1 209 488 1 697


Tilintarkastamaton                                                      
 

Lyhennetty rahavirtalaskelma 2011
1–6
2010
1–6
2010
1–12
Kauden tulos 53 102 214
Oikaisut yhteensä 296 231 495
Käyttöpääoman muutos -75 -154 -136
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 274 179 573
Nettorahoituskulut -77 -81 -163
Maksetut verot -53 -16 -100
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 144 83 310
       
       
Yrityshankinnat -103 0 0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
 
-102
 
-42
 
-138
Omaisuuden myynnit ja muut 19 22 89
Investointien nettorahavirrat -185 -20 -49
       
Osuuspääomien muutos 43 57 52
Määräysvallattomien omistajien osuuksien muutokset -41 -2 -17
Pitkäaikaisten lainojen ja muiden
rahoituserien muutos
 
-33
 
-238
 
-376
Maksetut osuuspääoman korot ja osingot -66 -40 -40
Rahoituksen nettorahavirrat -98 -222 -360
       
Rahavarojen muutos -139 -160 -120
       
Rahavarat kauden alussa 440 558 558
Rahavarojen muuntoero -1 3 3
Rahavarojen muutos -139 -160 -120
Myytävänä olevien omaisuuserien rahavarat 1 0 0
Rahavarat kauden lopussa 301 401 440

 


SEGMENTIT

Puunhankinta 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 770 670 394 337 1 353
EBITDA 16 17 8 9 25
 - ” -, ilman kertaeriä 16 17 8 9 25
Poistot ja arvonalentumiset -1 -2 -1 -1 -4
Liiketulos 15 15 7 8 21
 - ” -, ilman kertaeriä 15 15 7 8 21
- ” -, % liikevaihdosta 1,9 2,2 1,8 2,4 1,6
Investoinnit 1 0 1 0 3
Henkilöstö kauden lopussa 1 080 1 047 1 080 1 047 1 078

 

Puutuoteteollisuus 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 502 448 264 256 902
EBITDA 30 28 16 20 67
 - ” -, ilman kertaeriä 30 29 16 20 63
Poistot ja arvonalentumiset -17 -18 -8 -9 -45
Liiketulos 13 10 8 11 23
 - ” -, ilman kertaeriä 13 11 8 11 28
- ” -, % liikevaihdosta 2,6 2,5 3,1 4,4 3,1
Investoinnit 5 7 3 3 16
Henkilöstö kauden lopussa 3 100 2 773 3 100 2 773 2 703

 

Selluteollisuus 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 678 656 339 368 1 365
EBITDA 213 197 100 119 444
 - ” -, ilman kertaeriä 217 206 104 128 453
Poistot ja arvonalentumiset -32 -28 -15 -7 -63
Liiketulos 181 169 85 112 381
 - ” -, ilman kertaeriä 185 167 89 110 379
- ” -, % liikevaihdosta 27,2 25,4 26,3 29,8 27,8
Investoinnit 16 4 6 4 14
Henkilöstö kauden lopussa 960 956 960 956 881

 

Kartonki- ja paperiteollisuus 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 1 345 1 278 660 676 2 605
EBITDA 125 143 47 61 312
 - ” -, ilman kertaeriä 136 149 62 77 305
Poistot ja arvonalentumiset -111 -59 -80 -26 -166
Liiketulos 14 84 -32 35 146
 - ” -, ilman kertaeriä 75 82 32 43 173
- ” -, % liikevaihdosta 5,6 6,4 4,8 6,4 6,6
Investoinnit 43 17 31 10 66
Henkilöstö kauden lopussa 4 699 4 946 4 699 4 946 4 538

 

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 1–6/11 1–-6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 478 456 237 231 938
EBITDA 30 49 13 19 94
 - ” -, ilman kertaeriä 30 52 13 23 99
Poistot ja arvonalentumiset -20 -24 -10 -14 -44
Liiketulos 10 24 3 5 50
 - ” -, ilman kertaeriä 10 31 3 12 59
- ” -, % liikevaihdosta 2,1 6,9 1,4 5,3 6,3
Investoinnit 31 11 22 7 49
Henkilöstö kauden lopussa 3 286 3 254 3 286 3 254 3 198

 

Muu toiminta 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 2 2 1 2 3
EBITDA -3 -4 -2 -2 -7
 - ” -, ilman kertaeriä -3 -4 -2 -2 -6
Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 0 0 -2
Liiketulos -4 -5 -2 -2 -9
 - ” -, ilman kertaeriä -4 -5 -2 -2 -7
Investoinnit 4 2 2 2 2
Henkilöstö kauden lopussa 456 428 456 428 422

Muu toiminta sisältää mm. Metsäliiton konsernipalvelut ja Metsäliitto Osuuskunnan holding-toiminnan.


 

Sisäinen myynti ja eliminoinnit 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto -969 -869 -492 -454 -1 790
EBITDA -36 -45 -14 -26 -101
 - ” -, ilman kertaeriä -37 -45 -15 -26 -94
Poistot ja arvonalentumiset -7 -6 -3 -3 -13
Liiketulos -43 -52 -17 -29 -114
 - ” -, ilman kertaeriä -44 -51 -18 -29 -107

  

Metsäliitto-konserni 1–6/11 1–6/10 Q2/11 Q2/10 QI–IV/10
Liikevaihto 2 806 2 641 1 403 1 416 5 377
EBITDA 374 384 169 201 833
 - ” -, ilman kertaeriä 388 403 187 229 846
Poistot ja arvonalentumiset -189 -138 -117 -60 -336
Liiketulos 185 246 51 141 497
 - ” -, ilman kertaeriä 249 250 119 154 547
 - ” -, % liikevaihdosta 8,9 9,5 8,5 10,9 10,2
Investoinnit 102 43 67 27 138
Henkilöstö kauden lopussa 13 581 13 405 13 581 13 405 12 820

 EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

 

Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 237 241 246 236 231 225
 Muu toiminta 1 1 1 1 2 0
 Sisäinen myynti -492 -478 -475 -446 -454 -415
Liikevaihto yhteensä 1 403 1 403 1 391 1 345 1 416 1 224
             
Liiketulos            
 Puunhankinta 7 8 4 3 8 7
 Puutuoteteollisuus 8 5 2 11 11 -2
 Selluteollisuus 85 96 98 114 112 57
 Kartonki- ja paperiteollisuus -32 46 -4 66 35 49
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 3 7 14 11 5 19
 Muu toiminta -2 -2 -1 -3 -2 -2
 Eliminoinnit -17 -26 -30 -32 -29 -23
Liiketulos yhteensä 51 133 82 170 141 105
 - % liikevaihdosta 3,7 9,5 5,9 12,6 10,0 8,6
             
 Osuus osakkuusyritysten
 tuloksista
 
3
 
0
 
-1
 
-1
 
-7
 
-6
 Kurssierot 1 -1 -1 -6 2 -2
 Muut rahoitustuotot ja -kulut -31 -44 -27 -35 -34 -34
Kauden tulos ennen veroja 24 89 52 128 102 64
 Tuloverot -33 -26 -29 -39 -40 -24
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -9 63 23 89 62 40
             
Lopetettujen toimintojen tulos 0 0 0 0 0 0
Kauden tulos -9 63 23 89 62 40


 

Liiketulos ilman kertaeriä QII/11 QI/11 QIV/10 QIII/10 QII/10 QI/10
 Puunhankinta 7 8 4 3 8 7
 Puutuoteteollisuus 8 5 12 5 11 0
 Selluteollisuus 89 96 99 114 110 57
 Kartonki- ja paperiteollisuus 32 43 37 54 43 39
 Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 3 7 14 13 12 19
 Muu toiminta & eliminoinnit -20 -28 -24 -34 -31 -25
Liiketulos yhteensä 119 130 142 155 154 96
 - % liikevaihdosta 8,5 9,3 10,2 11,5 10,9 7,9Hankitut liiketoiminnot
Oy Metsä-Botnia Ab on kesäkuussa lunastanut omia osakkeitaan 143 miljoonalla eurolla UPM-Kymmene Oyj:ltä siten, että osakassopimuksessa määritelty omistusrakenne eri konsernien välillä on järjestelyn jälkeen saavutettu. Lunastushinta oli huomioitu alkuperäisen hankinnan yhteydessä joulukuussa 2009 velkana. Lunastushinnan poiketessa arvioidusta on konserni kirjannut liikearvon lisäykseksi 31 miljoonaa euroa. Järjestelyn seurauksena Metsäliitto-konsernissa välillisten määräysvallattomien omistajien osuus on kasvanut 1,3 %-yksiköllä.

 

 
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset
 
QI–II/11
 
QI–II/10
 
QI–IV/10
Kirjanpitoarvo kauden alussa 2 281 2 428 2 428
Hankitut liiketoiminnot - - 5
Investoinnit 93 39 135
Vähennykset -6 -5 -23
Myytävänä olevat omaisuuserät -30 -19 -6
Poistot ja arvonalentumiset -181 -129 -314
Muuntoero ja muut muutokset -1 30 56
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 157 2 344 2 281


Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät kesäkuussa 2011 M-real Hallein GmbH:n aineellisen käyttöomaisuuden. Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät kesäkuussa 2010 osan vuonna 2009 lopetetun Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista (11 Me) sekä M-realin Kankaan tehtaan PK 2:n (8 Me) aineellisen käyttöomaisuuden. Myytävänä olevat omaisuuserät sisältävät joulukuussa 2010 osan vuonna 2009 lopetetun Metsä-Botnian Kaskisten sellutehtaan vanhoista laitteista.

 

 
Vastuut
 
QII/11
 
QII/10
 
QIV/10
Omasta puolesta (sis. leasingvastuut) 724 610 719
Osakkuusyritysten puolesta 4 6 4
Muiden puolesta 42 4 4
Yhteensä 770 620 727

 

 
Avoimet johdannaissopimukset
 
QII/11
 
QII/10
 
QIV/10
Korkojohdannaiset 1 067 886 1 003
Valuuttajohdannaiset 1 284 1 708 1 660
Muut johdannaiset 123 260 127
Yhteensä 2 475 2 854 2 790

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli kesäkuun lopussa -5 miljoonaa euroa (12/10: -20 Me). Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä on yhteensä 324 miljoonaa euroa (12/10: 522 Me).


Tilinpäätösperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin Osavuosikatsaukset sekä Metsäliitto-konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan.

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet    
 
Sijoitetun pääoman tuotto (%)
 
=
 
(Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista + korkokulut, nettokurssierot ja muut rahoituskulut) per
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin))
 
Oman pääoman tuotto (%)
 
=
 
(Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista - tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin))
 
Omavaraisuusaste (%)
 
=
 
(Oma pääoma) per
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
 
Nettovelkaantumisaste (%)
 
=
 
(Korolliset rahoitusvelat - likvidit varat - korolliset saamiset) per (Oma pääoma)

 

 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa

Liitteet & linkit